Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetési végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak Képviselő-testületére és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) Szálka Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) 316.032.064 Ft bevételi főösszeggel,

b) 136.662.665 Ft kiadási főösszeggel,

c) 179.360.581 Ft többlettel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 236.168.688 Ft-ban hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti összevont bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások teljesítésének Önkormányzat által működtetett intézményi részletezését a 3. mellékletben és a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat normatív hozzájárulásait, támogatásait feladatonkénti részletezettséggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékállományának felhasználását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

5. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 20. melléklet tartalmazza.

(4) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat középtávú tervét a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti adósságának állományát lejárat szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által a helyi adóknál biztosított kedvezményeket 2022. évre a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 8. melléklet és a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat összevont mérlegét a 18. melléklet és 19. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összevont eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

4. A 2022. évi maradvány felhasználása

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési maradványát a 21. melléklet szerint Ft-ban állapítja meg, melyből

a) az alaptevékenység maradványa: 179.369.399 Ft,

b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványát 179.360.581 Ft-ban a 21. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az intézmény költségvetési maradványát 8.818 Ft-ban a 21. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytatott, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettsége nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

9. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2022. december 31-én 944.619.063 forint, melyet a Képviselő-testület a 18. melléklet és 19. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 23. melléklet és 24. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

10. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

7. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Pálfi János s. k. dr. Biró Gyula s. k.
polgármester aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2023. május 30.

dr. Biró Gyula s. k.
aljegyző

1. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez