Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásáról

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szálka Község közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező közösségeknek (társasházaknak, lakásszövetkezeteknek) a közterületek tisztántartásával terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.

2. Polgármesteri Hivatal: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szálkai Kirendeltsége.

3. Síkosságmentesítés: a hó, az ónos eső, a jég eltávolítására, síkosságának csökkentésére, érdesítésére irányuló tevékenység.

II. Fejezet

A települési hulladékra vonatkozó általános rendelkezések

3. Ingatlanok és közterületek tisztántartása

3. § (1) Az ingatlanhasználónak az ingatlan tisztántartásával kapcsolatos feladatai a következők:

a) a beépített, illetőleg beépítetlen telekingatlan tisztántartása és gyommentesítése, kaszálása,

b) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő (a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító) nyesése,

c) beépítetlen ingatlanok, zárt kertek utcafrontján az ingatlan helyrajzi számát – minimum A/4-es formátumban és időtálló kivitelben – jól láthatóan elhelyezni a köztisztasági kötelezettség megállapítása érdekében,

d) az ingatlanon belül, vagy a közterületen elhelyezett hulladéktároló edénye környezetének tisztántartása, rendszeres takarítása,

e) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a használóval.

(2) Az ingatlanhasználó közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai: az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett meglévő járdaszakasz (járda hiányában 2 m széles területsáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, legfeljebb azonban az ingatlan 5 méteres körzetén belüli terület – beleértve a közúttal párhuzamos nyílt csapadékvíz-elvezető útárkok és a kapubejáróknál épített átereszek, valamint a gépkocsibejárók területét is – tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó-és síkosságmentesítése.

(3) Amennyiben a közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségét a kötelezett nem teljesíti, a Polgármesteri Hivatal jogosult a munkát a kötelezett költségére elvégezni, illetve elvégeztetni és a megfelelő eljárást kezdeményezni a mulasztóval szemben.

4. § (1) Az önkormányzat közterület tisztántartási feladatai a következők:

a) Közutak, közparkok tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése és a kijelölt helyre történő elszállítása,

b) A 3. §-ban meghatározottakon túl a közterület burkolt felületeinek tisztántartása, hó és síkosságmentesítése,

c) az utcai hulladékgyűjtők kihelyezése, azok folyamatos kiürítése, tisztántartása, javítása, pótlása,

d) a belterületen levő és a 8. § (1) bekezdés alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek rendszeres tisztántartása, az ott keletkezett hulladék eltávolítása,

e) közterületen levő fák gallyazása, szükség szerinti csonkításáról való gondoskodás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal útján látja el.

4. Síkosságmentesítés és hóeltakarítás

5. § (1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot a jég, hó feltörésével és eltávolításával vagy környezetkímélő szóróanyag kiszórásával (pl. homok, hamu, kis szemcséjű salak stb) folyamatosan síkosságmentessé kell tenni.

(2) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak) klorid tartalmú (konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális mértéke 40g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben környezetszennyezést kizáró módon történhet.

(3) Klorid tartalmú vegyszerek használata hidak felületein és azok 15 méteres körzetében, zöld felületeken és azok környékén nem megengedett.

6. § (1) A hóeltakarítást úgy kell elvégezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom részére megfelelő hely álljon rendelkezésre.

(2) A síkosságmentesítésre kötelezettek a járdáról eltakarított havat 6 m-nél szélesebb úton az úttest szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb út esetén a járda szélén kötelesek összegyűjteni.

(3) Hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, az úttesten a forgalmat akadályozó módon, valamint útkereszteződésben elhelyezni nem lehet.

5. A kereskedelmi, a vendéglátóipari, a szolgáltató egységek és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettsége

7. § (1) A szórakozóhelyek, vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét (2 m széles sávot figyelembe véve) a gazdálkodó szervezet köteles megtisztítani és folyamatosan tisztán tartani.

(2) A gazdálkodó szervezet köteles az árusításból keletkező hulladék zárható edényzetben történő gyűjtéséről, valamint annak a kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállításáról gondoskodni.

6. Járművek üzembentartóinak kötelezettségei

8. § (1) Tömegközlekedési szolgáltató szervezetek üzemi területeinek, végállomásainak, tisztántartása a járművek üzembentartójának kötelezettsége.

(2) Külterületen a várakozóhelyek és autóbusz megállóhelyek tisztántartása a közútkezelő feladata.

(3) Közterületi zöld felületen gépjármű nem mosható.

7. Építési és bontási területek tisztántartása

9. § (1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por, valamint szennyeződés elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel kell locsolni. Közterületen építőanyagot és építési törmeléket csak közterület-használati engedély alapján lehet tárolni.

(2) Az építési területekről a sárfelhordás letakarításáról és az építkezéssel kapcsolatos közúti jelzésekről az építtetőnek, vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodnia kell.

(3) Közműhibák javítását követően az utak szennyeződését a hiba elhárítója köteles haladéktalanul eltakarítani.

8. Anyagok, áruk szállítása

10. § (1) Bármely anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön.

(2) Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt, tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.

(3) A karácsonyi ünnepek után a lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények mellett helyezheti el.

(4) A közszolgáltatás alá nem tartozó inert hulladék, továbbá a települési hulladék konténerrel történő szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa és kezelője a közterület tisztántartása érdekében úgy kell eljárjon, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetve a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne idézzen elő.

(5) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt haladéktalanul megtisztítani.

9. Zöldhulladékok ártalmatlanítása

11. § A zöldhulladékokat (pld: növények lehullott lombja, lenyírt fű, gaz, termelt haszonnövények maradványai, stb.) elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

10. Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések

12. § (1) Az állati tetemek elszállításáról, kóbor macskák, ebek befogásáról – megrendelés alapján – gyepmester gondoskodik.

(2) A kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése nem megengedett.

(3) Nem lehet a hulladékgyűjtő edényekbe a szemét válogatása és elvitele céljából belenyúlni (guberálni).

(4) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása nem megengedett.

(5) A közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő kelyhekbe kizárólag a gyalogos forgalom során keletkező hulladék helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek tevékenysége során keletkező hulladék hulladékgyűjtő kelyhekbe történő elhelyezése.

III. Fejezet

Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos feladatai

13. § (1) A települési hulladék gyűjtésére szolgáló tárolóedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, és azt a szállítást követően az ingatlanhasználó köteles a közterületről eltávolítani, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezés esetét.

(2) A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

14. § (1) Az ingatlanhasználó a tárolóedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A tárolóedényeket csak a 13. § (1) bekezdésben megjelölt időtartamban lehet közterületen elhelyezni, kivéve a 770 literes és az 1100 literes tárolóedényeket. Ahol 770 liternél kisebb űrméretű tárolóedények elhelyezése az ingatlanon belül nem lehetséges, ott a tulajdonos kérelmére – egyedi elbírálás alapján –, a gyűjtőedény közterületen tartósan a közterület használatára vonatkozó hatósági engedély alapján helyezhető el.

(2) Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén – a tárolóhely és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosságmentesítésre alkalmas anyaggal felszórni, hogy a tartályok mozgatása akadályba ne ütközzék.

(3) Nem lehet a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

(4) Az ingatlanhasználó a nála keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot saját tárolóedényébe köteles gyűjteni. Nem lehet a hulladékot közterületen elhagyni vagy a más tulajdonában, használatában lévő hulladékgyűjtő edénybe elhelyezni.

(5) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról, javításáról a mindenkori ingatlanhasználónak kell gondoskodnia.

IV. Fejezet

Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása

15. § (1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni.

(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az Önkormányzat gondoskodik.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

16. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

17. § * 

18. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Pálfi János s. k. dr. Biró Gyula s. k.
polgármester aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2023. június 30.

dr. Biró Gyula s. k.
aljegyző