Szekszárdi Önkormányzat 35/2001. (XII. 21.) rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * 

Bevezető rész

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörben eljáró Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: * 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § * 

Értelmező rendelkezések * 

2/A. § *  (1) E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen a településen lakónak kell tekinteni azt, aki Szekszárd Megyei Jogú Város település közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, feltéve, hogy a településen bejelentett lakcíme otthonául szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését az ügyfél a lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatásával, valamint több lakcímmel rendelkező ügyfél esetén az általa tett 1. melléklet szerinti nyilatkozattal igazolja, melyet a hatáskör gyakorlója bármikor ellenőrizhet, és a Humánszolgáltató Központ bevonásával környezettanulmány készíthető.

A rendelet hatálya

2. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed

a) *  a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodó - több lakcímmel rendelkező esetén a városban életvitelszerűen lakó - magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország *  területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

c) *  a menedékjogról szóló törvény szerint, arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre - kivéve a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején a tizennegyedik életévét betöltött és tizennyolcadik életévét be nem töltött elismerését kérő kísérő nélküli kiskorúra -, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig amíg ilyen személy felügyelete alá kerül - feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította.

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) *  A rendelet hatálya a 3. § c) pontjában foglalt személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a társulási megállapodás, illetve a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde, valamint a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Humánszolgáltató Központ) működési engedélyében szereplő települések közigazgatási területére is kiterjed.

A gyermekek védelmének rendszere

3. § Az önkormányzat a gyermekek védelmét a következő személyes gondoskodást nyújtó *  ellátásokkal biztosítja:

a) * 

b) * 

c) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

ca) *  gyermekek napközbeni ellátása keretében a bölcsődei ellátás;

cb) *  Humánszolgáltató Központ szolgáltatásában:

- iskolai szociális munkás hálózat működtetése;

- * Családsegítő és Gyermekjóléti Központ működtetése;

- Családok Átmeneti Otthonának működtetése.

4. § * 

5. § * 

6. § (1) * 

(2) * 

7. § * 

II. FEJEZET

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

8. § * 

8/A. § * 

9. § * 

10. § * 

11. § * 

III. FEJEZET

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

Általános szabályok

12. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére irányuló kérelmeket:

a) *  gyermekjóléti szolgáltatás iránti igényt a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjének;

b) *  bölcsődei elhelyezés esetén a Városi Bölcsőde vezetőjének, illetve a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde vezetőjének;

c) *  családi napközi esetén a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi vezetőjének;

d) *  Családok Átmeneti Otthonában történő elhelyezés iránti igényt a Humánszolgáltató Központ vezetőjének

kell benyújtani.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett az (1) bekezdésben meghatározott körben az intézményvezető intézkedése alapozza meg.

(3) *  Ha az intézményvezető a (2) bekezdés alapján nem intézkedik a személyes gondoskodás biztosításáról, a kérelmet haladéktalanul megküldi a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságnak.

(4) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt a Gyvt. 33. § (2)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tájékoztatni kell.

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat * 

13. § *  A Családsegítő és Gyermekjóléti *  Központ összehangolva a Védőnői Szolgálattal és együttműködve a gyámhatósággal *  ellátja a Gyvt. 39. és 40. §-ában előírt szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat.

Gyermekek napközbeni ellátása

14. § (1) *  Az önkormányzat a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátására, szakszerű gondozására és nevelésére bölcsődét működtet.

(2) A bölcsödébe történő felvételnél soron kívüli ellátásban kell részesíteni azt a kiskorút, akire a gyámhatóság tesz javaslatot.

(3) A bölcsődei ellátás megszűnik:

a) a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte;

b) a Gyvt. 42. § (1) bekezdésben foglalt esetben, ott megjelölt életkor elérésekor;

c) ha a szülő, vagy a törvényes képviselő az ellátás megszüntetését kéri.

(4)-(8) * 

Családok Átmeneti Otthona

15. § A Családok Átmeneti Otthona folytonos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője számára alaptevékenységként biztosítja a Gyvt. 51. § (2) bekezdése szerinti átmeneti gondozást.

Egyéb rendelkezések

16. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a térítési díj csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait külön rendelet szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt.-ben, és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § Jelen rendelet 2002. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2001. december 21.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez * 

NYILATKOZAT
életvitelszerűen helyben lakás tényének igazolásához

Alulírott (név): .......................................................................................................

Születési hely, idő: .................................................................................................

Lakcím: ............................................................................................. szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti lakóhelyemen ...................... év .................. hó ................... napjától - jelenleg is - életvitelszerűen élek.

Hozzájárulok, hogy az eljáró hatóság ezt esetlegesen környezettanulmány útján ellenőrizze.

Bejelentés teszek az eljáró hatóságnak, ha az életvitelszerű lakhatásom címében változás történik.

Szekszárd, ..........................................

.................................................
nyilatkozó

Előttük, mint tanúk előtt:

1. .................................................. 2. .............................................................
(olvasható név) (olvasható név)
..................................................... .....................................................
(lakcím) (lakcím)
..................................................... .....................................................
(aláírás) (aláírás)