Szekszárdi Önkormányzat 12/2005. (V. 3.) rendelete

a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. tv. 82. és 118. §-a valamint az 1990. évi LXV. 10. § d) pontja alapján Szekszárd Megyei Jogú Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a közgyűlésre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire.

2. § Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Áht. 67. §(2) bekezdés alapján a 2004. évi önkormányzati zárszámadás címrendjét a 9/2004. (III. 4.) Kgy. számú költségvetési rendelettel azonosan állapítja meg.

3. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2004. évi bevételeinek halmozott főösszegét 12.386.756 ezer Ft-ban, halmozódástól mentes főösszegét 9.111.688 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2004. évi bevételeinek teljesítését az I. számú melléklet szerint fogadja el 4.211.259 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2004. évi bevételeinek teljesítését az I. számú melléklet szerint 8.175.497 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.

4. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2004. évi kiadásainak halmozott főösszegét 12.093.649 ezer Ft-ban, halmozódástól mentes főösszegét 8.818.581 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2004. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 4.086.752 ezer Ft főösszeggel a II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2004. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 8.006.897 ezer Ft főösszeggel a II. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. § Az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a VIII. számú melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát 102.679 ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok és a társulások pénzmaradványát is.

6. § (1) A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését a III. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2004. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget a IV és az V. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2004. évi egyszerűsített (auditált) mérlegét a VI. számú melléklet tartalmazza.

(4) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2004. december 31.-i egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az VII. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a VIII. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a IX. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a X. számú melléklet tartalmazza.

(8) A 2004. évi intézményi pénzmaradvány elszámolást a XI. számú melléklet tartalmazza.

(9) A pénzmaradvány felhasználását a XII. számú melléklet tartalmazza.

(10) A 2004. december 31-én fennálló hitelállományt a XIII. számú melléklet tartalmazza.

(11) A kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a XIV-XVIII. számú mellékeltek tartalmazzák.

(12) Az áthúzódó fejlesztéseket a XIX. számú melléklet tartalmazza.

(13) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a XX. számú melléklet tartalmazza.

7. § A közgyűlés elrendeli a jelen rendelet VI., VII., VIII. számú mellékletének 2005. június 30-ig történő közzétételét, ezen mellékletek és a könyvvizsgálói jelentés megküldését az Állami Számvevőszék részére, valamint a felkéri a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

Záró rendelkezések

8. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Ferincz János s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2005. május 3.

Dr. Ferincz János s. k.
aljegyző

Mellékletek a Szekszárdi Önkormányzat 12/2005. (V. 3.) rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére