Szekszárdi Önkormányzat 9/2006. (V. 30.) rendelete

a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 82. §-a és a 118. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontja alapján Szekszárd Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a közgyűlésre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire.

2. § Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Áht. 67. §-ának (2) bekezdése alapján a 2005. évi önkormányzati zárszámadás címrendjét a 2005. évi költségvetésről szóló 4/2005. (III. 1.) szekszárdi ör.-rel azonosan állapítja meg.

3. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2005. évi bevételeinek halmozott főösszegét 12.053.871 ezer Ft-ban, halmozódástól mentes főösszegét 8.595.243 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2005. évi bevételeinek teljesítését az I. számú melléklet szerint fogadja el 4.282.749 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2005. évi bevételeinek teljesítését az I. számú melléklet szerint 7.771.122 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.

4. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2005. évi kiadásainak halmozott főösszegét 11.837.834 ezer Ft-ban, halmozódástól mentes főösszegét 8.379.206 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2005. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 4.144.331 ezer Ft főösszeggel a II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2005. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 7.693.503 ezer Ft főösszeggel a II. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. § Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a IX. számú melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát -7.722 ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok és a társulások pénzmaradványát is.

6. § (1) A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését a III. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2005. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget a IV és az V. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2005. évi egyszerűsített (auditált) mérlegét a VI. számú melléklet tartalmazza.

(4) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2005. december 31.-i egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az VII. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a VIII. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a IX. melléklet tartalmazza.

(7) Az intézmények célfeladat elszámolását a X. számú melléklet tartalmazza.

(8) A 2005. évi intézményi pénzmaradvány elszámolást a XI. számú melléklet tartalmazza.

(9) A pénzmaradvány felhasználását a XII. számú melléklet tartalmazza.

(10) A 2005. december 31-én fennálló hitelállományt a XIII. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a XIV. számú melléklet tartalmazza.

(12) A kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a XV-XIX. számú mellékeltek tartalmazzák.

(13) Az áthúzódó fejlesztéseket a XX. számú melléklet tartalmazza.

7. § A közgyűlés elrendeli a jelen rendelet VI., VII., IX. számú mellékletének 2006. június 30-ig történő közzétételét, valamint ezen mellékletek és a könyvvizsgálói jelentés megküldését az Állami Számvevőszék részére.

8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Ferincz János s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2006. május 30.

Dr. Ferincz János s. k.
aljegyző

Mellékletek a Szekszárdi Önkormányzat 9/2006. (V. 30.) rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére