Szekszárdi Önkormányzat 20/2008. (IV. 30.) rendelete

a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 82. §-a és 118. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontja alapján Szekszárd Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a közgyűlésre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire.

2. § Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Áht. 67. §-ának (2) bekezdése alapján a 2007. évi önkormányzati zárszámadás címrendjét a 2007. évi költségvetésről szóló 6/2007. (III. 1.) szekszárdi ör-rel azonosan állapítja meg.

3. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2007. évi bevételeinek főösszegét 10.097.011 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2007. évi bevételeinek teljesítését az III. számú melléklet szerint fogadja el 4.394.324 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2007. évi bevételeinek teljesítését az I. számú melléklet szerint 7.074.856 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.

4. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2007. évi kiadásainak főösszegét 9.658.007 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2007. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 4.262.616 ezer Ft főösszeggel a IV. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2007. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 8.850.185 ezer Ft főösszeggel a I.B. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. § Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a XVI. számú melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát 233.119 ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok és a társulások pénzmaradványát is.

6. § (1) A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését a II.C. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2007. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget a I.A. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített (auditált) mérlegét a XV. számú melléklet tartalmazza.

(4) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. december 31.-i egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az XVIII. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a XVI. melléklet tartalmazza.

(6) Az egyszerűsített eredmény-kimutatást a XVII. számú melléklet tartalmazza.

(7) A 2007. évi intézményi pénzmaradvány elszámolást a XIX. számú melléklet tartalmazza.

(8) A pénzmaradvány felhasználását a XIV. számú melléklet tartalmazza.

(9) A 2007. december 31-én fennálló hitelállományt a VI.A. és B. számú mellékletek tartalmazzák.

(10) Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a XIII. számú melléklet tartalmazza.

(11) A Német Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a XII. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az áthúzódó fejlesztéseket a XI. számú melléklet tartalmazza

(13) Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a IX. számú melléklet tartalmazza.

(14) A Közvetett támogatásokat a XVIII. számú melléklet tartalmazza.

7. § A közgyűlés elrendeli a jelen rendelet XV., XVI., XVII., XVIII. számú mellékletének 2008. június 30-ig történő közzétételét, valamint ezen mellékletek és a könyvvizsgálói jelentés megküldését az Állami Számvevőszék részére.

8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Horváth István s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2008. április 30.

Dr. Kilián Orsolya s. k.
jegyző

Mellékletek a Szekszárdi Önkormányzat 20/2008. (IV. 30.) rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére