Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2009. (III. 4.) rendelete

a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a komplex városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az Ötv. 8. § (1) bekezdésében foglaltakra is –, a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról a következő rendeletet alkotja:

Rendelet hatálya

1. § *  E rendelet hatálya a rehabilitációs programban megvalósítandó fejlesztési feladatokban közreműködő szervezetekre, természetes és jogi személyekre és a rehabilitációs területen lévő, a rehabilitációval érintett ingatlanok tulajdonosaira, bérlőire, használóira terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása során:

a) rehabilitáció: elavult, de értéket képviselő településrész, tömb olyan felújítása, amely során az úthálózat és az épületállomány erre érdemes elemeinek megtartásával, korszerűsítésével, az alkalmatlan épületek, épületrészek elbontásával, esetleg azok új épületekkel történő pótlásával történik az érintett terület értékének a kornak megfelelő fizikai és funkcionális színvonalra emelése.

b) rehabilitációs terület: az integrált városfejlesztési stratégiában rehabilitációra kijelölt városias beépítésű terület;

c) akcióterület: az akcióterületi tervben nevesített rehabilitációs területen belül önálló fejlesztésre kijelölt összefüggő terület;

d) város-rehabilitációs tevékenység: a város-rehabilitációs programban már támogatási szerződéssel rendelkező projektek megvalósításának menedzselése, az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) időszakos felülvizsgálata, a következő akciótervi időszakra vonatkozó akcióterületi tervek (AT) előkészítése.

e) *  szociális akcióterület: külön közszolgáltatási programokkal fejlesztett akcióterület.

Az akcióterületi fejlesztések szabályozása

3. § *  (1) Az akcióterületi fejlesztésekre vonatkozó szabályok megállapítása Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) önkormányzati rendeletében történik.

(2) Az akcióterületen ellátandó közszolgáltatási feladatok:

a) településfejlesztés;

b) településrendezés;

c) épített és természeti környezet védelme;

d) lakásgazdálkodás.

(3) A szociális akcióterületen ellátandó közszolgáltatási feladatok:

a) az (2) bekezdésben szereplő feladatok;

b) gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól;

c) közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásában;

d) az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermekjóléti és ifjúsági feladatokról való gondoskodás;

e) közösségi tér biztosítása;

f) közművelődési tevékenység;

g) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása;

h) az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése;

i) a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének támogatása, együttműködés a közösségekkel.

(4) Az akcióterületek fejlesztésének keretét, sorrendjét, továbbá az ellátandó közszolgáltatási feladatok körét az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapozza meg, amelyet a Közgyűlés határozattal fogad el.

Az önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlása

4. § A tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 31/2004. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vagyonrendelet) határozza meg.

Az akcióterületi fejlesztések végrehajtása

5. § (1) A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. (továbbiakban: Kft.) végzi az akcióterületek fejlesztésének előkészítésével, azok végrehajtásával és fenntartásával kapcsolatos szolgáltatásokat és feladatokat (továbbiakban: város-rehabilitációs tevékenység), amelynek ellátására a Vagyonrendelet 17/B. §-a alapján a Kft. kizárólagosan jogosult.

(2) A Kft. javaslattételi joggal rendelkezik az akcióterületi fejlesztéseket illetően.

(3) *  A Kft. feladatainak megvalósítása során az akcióterületen található önkormányzati ingatlanok hasznosításában együttműködik a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-vel, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, továbbá az önkormányzati intézményekkel.

A város-rehabilitációs tevékenység ellátására kötött megállapodás

6. § A város-rehabilitációs tevékenység ellátására az önkormányzat a Kft-vel megállapodást köt, amelynek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a város-rehabilitációs tevékenységet, mint a megállapodás tárgyát,

b) a város-rehabilitációs akcióterület meghatározását és a rehabilitáció célját,

c) a megállapodás területi hatályát,

d) a megállapodás keretében ellátott tevékenységeket, feladatokat,

e) a megállapodást kötő felek jogait és kötelezettségeit,

f) a megállapodást kötő felek közötti hatáskör- és feladatmegosztást,

g) a megállapodást kötő felek közötti együttműködést,

h) a tevékenység díjazását.

Az önkormányzat és a Kft. együttműködése * 

6/A. § *  (1) A Közgyűlés elfogadja az integrált városfejlesztési stratégiát, az akcióterületi tervet és gondoskodik a rehabilitációhoz szükséges önkormányzati források biztosításáról.

(2) A Kft. felé a tulajdonosi képviseletet a polgármester látja el.

A vagyongyarapodás nyereségének felhasználása

7. § Az önkormányzat vállalja, hogy a város-rehabilitációs tevékenység ellátása során keletkező nyereséget nem vonja el más önkormányzati célok finanszírozására, azt a Kft. által ellátandó tevékenységek és feladatok ellátására használja fel, visszaforgatja az akcióterület következő fejlesztéseinek finanszírozására.

Vagyongazdálkodási Alap

8. § Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Vagyongazdálkodási Alapot hozott létre a 37/2008. (XII. 5.) számú önkormányzati rendeletével.

8/A. § *  A Kft. ügyvezetésének a gazdasági társaságokról szóló törvényben foglaltak szerinti ellenőrzését a Közgyűlés tagjai közül választott felügyelő-bizottság, könyvvizsgálatát az alapító okiratban kijelölt könyvvizsgáló látja el.

9. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Horváth István s. k. Amreinné Dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2009. március 4.

Amreinné Dr. Gál Klaudia s. k.
aljegyző