Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009. (III. 30.) rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról * 

Bevezető rész

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (3) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1)–(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, a 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörben eljáró Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: * 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő

a) bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező – több lakcímmel rendelkező esetén a városban életvitelszerűen lakó – magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként *  elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Az Szt. 6. §-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területét tartózkodási helyeként megjelölte;

b) Az Szt. a 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország *  területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is;

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország *  területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint

d) * 

e) * 

(3) *  A rendelet hatálya a 36. §-ba foglalt személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az (1)–(2) bekezdésekben foglaltakon túlmenően a társulási megállapodás, illetve a Szociális Központ, Humánszolgáltatási Központ működési engedélyében szereplő települések közigazgatási területére is kiterjed.

Értelmező rendelkezések * 

2/A. § *  (1) E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen a településen lakónak kell tekinteni azt, aki Szekszárd Megyei Jogú Város település közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, feltéve, hogy a településen bejelentett lakcíme otthonául szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését az ügyfél a lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatásával, valamint több lakcímmel rendelkező ügyfél esetén az általa tett 9. melléklet szerinti nyilatkozattal igazolja, melyet a hatáskör gyakorlója bármikor ellenőrizhet, és a Humánszolgáltató Központ bevonásával környezettanulmány készíthető.

Eljárási rendelkezések

3. § *  (1) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál lehet előterjeszteni szóban vagy írásban. Az eljárás hivatalból is megindítható.

(2) *  E rendeletben szabályozott ellátások igényléséhez a kérelmek e rendelet 1., 2., 3., 4. és 8. mellékletében e célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatók be.

4. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó – külön jogszabályban, valamint e rendeletben meghatározott – igazolásokat becsatolni.

(2) *  A tényállás tisztázása érdekében – szükség esetén –, így különösen a közös háztartás tényének fennállása megállapításához helyszíni szemle tartható.

5. § (1) E rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell:

a) a kérelmező személyi adatait (név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely, eltartottak adatai, családi jogállásuk),

b) a kérelmező (család) jövedelmét, figyelembe vehető kiadásait.

(2) * 

6. § A jogosultság megállapításakor az Szt. 10. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. * 

7. § *  (1) A kérelmet – átruházott hatáskörben – Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága (a továbbiakban: Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság), valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) bírálja el a 8. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

(2) Ha a Közgyűlés a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság javaslata alapján

a) elengedheti,

b) csökkentheti,

c) részletekben fizettetheti meg.

II. FEJEZET

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Az ellátások formái

8. § *  (1) A Közgyűlés szociális rászorultságtól függően a jogosult részére

a) települési támogatást

aa) *  lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: települési lakhatási támogatás),

ab) *  a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (a továbbiakban: települési ápolási támogatás)

ac) *  egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében rendszeres gyógyszertámogatásra (a továbbiakban: települési gyógyszertámogatás)

b) rendkívüli települési támogatást,

c) közlekedési tanulóbérlet támogatást

d) *  szociális célú tűzifa támogatást (a továbbiakban: tűzifa támogatás)

e) * 

f) *  az Szt. 48. §-a szerinti köztemetést

biztosít.

(2) *  A Közgyűlés az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt hatáskörök gyakorlását a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságra, az (1) bekezdés b), c), e) és f) pontjában foglalt hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

Települési lakhatási támogatás * 

9. § *  (1) *  Átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villanyáram-, víz-, gázfogyasztás távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, lakbér, albérleti díj közös költség, tüzelőanyag költség) viseléséhez e rendeletben meghatározott feltételekkel települési támogatás keretén belül települési lakhatási támogatást nyújt.

(2) *  Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme

a) több személyes háztartás esetén nem haladja meg a szociális vetítési alap 230%-át,

b) egy személyes háztartás esetén a szociális vetítési alap 280%-át,

és a háztartás tagjai egyikének sincs Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.

(3) *  Települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) *  A települési lakhatási támogatás havi összege 5 000 Ft.

(5) *  A települési lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani. A települési lakhatási támogatás iránti kérelmet folyamatosan lehet benyújtani és évente meg kell újítani.

(6) *  A települési lakhatási támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A támogatás megállapításához csatolni kell

a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, a kérelemnyomtatványban szereplő vagyonnyilatkozatát,

b) a lakás tulajdonviszonyáról szóló igazolást, illetve albérleti szerződést,

c) a természetbeni szociális ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatói vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot tartalmazó iratot vagy másolatát.

(7) *  A települési lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában (közüzemi díjak egy részének, illetve egészének kérelmező helyett történő fizetése) illetve pénzbeli ellátásként havi rendszerességgel kell nyújtani.

(8) *  A támogatás folyósítása a kérelem benyújtásának hónapja első napjától esedékes.

Települési ápolási támogatás * 

10. § *  (1) *  Átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság a települési támogatás keretén belül a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére e rendeletben meghatározott feltételek esetén települési ápolási támogatást nyújt.

(2) *  Települési ápolási támogatásra jogosult az a nagykorú hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ott lakó személy otthoni ápolását, gondozását végzi amennyiben

a) az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200%-át és

b) a települési ápolási támogatást igénylő hozzátartozón kívül az ápolt családjában nincs más, folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkező személy, aki az ápolási, gondozási feladatokat el tudná végezni.

(3) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

(4) *  Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy települési ápolási támogatásra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg települési ápolási támogatás.

(5) Nem jogosult települési ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha * 

a) az ápolt két hónapot meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve ha

aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,

ab) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,

ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.

b) *  az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja a települési ápolási támogatás összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet a települési ápolási támogatás folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válás esetén – folyósítanak,

c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,

d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.

(6) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

b) *  az ápolást végző személy ápolási kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy meghal,

d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.

e) az (5) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.

f) *  az ápolást végzőt, az ápolt sérelmére elkövetett cselekménye miatt jogerősen elítélik.

(7) *  Az ápolt személy halála esetén a települési ápolási támogatás folyósítását az elhalálozás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(8) Az ápolás nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról, orvosi vizsgálatokra, kezelésekre nem kíséri el, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről nem gondoskodik.

(9) Az ápolás nem teljesítésének ellenőrzése céljából a Szociális Központ házi segítségnyújtó szolgálatának közreműködése igényelhető, ez esetben írásos felkérés alapján a Szociális Központ

a) a helyszínen ellenőri az ápolási kötelezettség teljesítését,

b) szükség esetén véleményt kér a háziorvostól az ápolt esetleges egészségromlásának okairól,

c) a döntésre jogosult szervet tájékoztatja az ellenőrzés eredményeiről.

(10) *  A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság átruházott hatáskörében eljárva az települési ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat megállapítja, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. Ha a felülvizsgálat eredményeként a jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a felülvizsgálat hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

(11) *  Az ápolási kötelezettség nem teljesítésével kapcsolatos jelzés, illetve a települési ápolási támogatás felülvizsgálata során az ápolás megfelelőségét a helyszínen ellenőrizni kell.

(12) *  A települési ápolási támogatás havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben az ápolási díjra meghatározott alapösszeg 80%-a.

(13) *  A települési ápolási támogatás havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a (12) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű települési ápolási támogatást kell megállapítani.

(14) *  Ha a települési ápolási támogatásra vonatkozó igényt végleges döntéssel megállapítják, az a kérelem benyújtásától esedékes. Ha a települési ápolási támogatás nem teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.

Települési gyógyszertámogatás * 

10/A. § *  (1) Átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság a települési támogatás keretén belül egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a szociálisan rászorult kérelmezőnek, * 

a) *  akinek, illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 320%-át,

b) *  akinek a háziorvosa által kiállított és a gyógyszertár által beárazott igazolása szerint a krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó vényköteles gyógyszerköltségének – ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is – havi átlaga (havi rendszeres gyógyszerköltség) meghaladja a szociális vetítési alap 20%-át,

c) akinek közgyógyellátásra való jogosultsága nem került megállapításra.

d) *  aki egyedülálló nyugdíjas, és jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 380%-át.

(2) *  A támogatás havi összege az alábbi jövedelemhatárok szerint alakul:

Egy főre jutó jövedelem A támogatás havi maximális összege
Egyedül élő kérelmezőnél Családban élő kérelmezőnél
A szociális vetítési alap 200%-áig 8.000 Ft 7.000 Ft
A szociális vetítési alap 300%-áig, 6.000 Ft 5.000 Ft
Az egyedülálló nyugdíjas esetén a szociális vetítési alap 380%-áig 6.000 Ft -

(3) A támogatás összege nem haladhatja meg az igazolt havi rendszeres gyógyszerköltség összegét, az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény szabályait alkalmazva.

(4) Az egy családban élő személyek részére gyógyszertámogatás címén megállapított ellátás együttesen nem haladhatja meg havonta a 14.000 Ft-ot.

(5) A támogatás 6 hónapra, természetbeni ellátásként, gyógyszer utalvány formájában kerül kiadásra. A jogosultság leteltét követően ismételten igényelhető.

(6) Az utalvány a rendeltetésétől eltérően nem használható fel, értéke sem egészében, sem részen készpénzre nem váltható át, másra nem ruházható át. Az utalvány az azon feltüntetett névvel, társadalombiztosítási azonosító jellel együtt érvényes, a kiállításától számított 6 hónapig.

(7) *  A gyógyszer utalvány kiállításának napja megegyezik a jogosultságot megállapító végleges határozat napjával.

11. § * 

Rendkívüli települési támogatás * 

12. § *  (1) Átruházott hatáskörben a polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt.

(2) Rendkívüli települési támogatás igényelhető:

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére (a továbbiakban: létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatás),

b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszertámogatás), így különösen:

ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy

bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni, vagy

c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy

d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.

(3) Rendkívüli települési támogatásra – a 13/C. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – az a személy jogosult, aki e § (1) bekezdése szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg

a) *  család esetében a szociális vetítési alap 150%-át,

b) *  gyermekét egyedül nevelő személy esetében a szociális vetítési alap 160%-át,

c) *  egyedül élő vagy egyedülálló esetében a szociális vetítési alap 170%-át.

(3a) *  A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet miatt igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez, a 6. §-ban meghatározottakon kívül csatolni kell minden olyan okiratot (pl. hatósági határozat, orvosi igazolás, javításra vonatkozó árajánlat stb.), amely igazolja a létfenntartást veszélyeztető többletkiadást, ennek hiányában a Humánszolgáltató Központ javaslatát.

(3b) *  Az időszakos vagy tartós létfenntartási gondok miatt igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez, a 6. §-ban meghatározottakon kívül csatolni kell minden olyan okiratot, amely alátámasztja, hogy a kérelmező családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, valamint a Humánszolgálató Központ erre vonatkozó javaslatát és a gondozási tervét.

(4) A polgármester a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.

13. § *  (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatás összege alkalmanként 5.000 Ft.

(2) * 

13/A. § *  (1) *  Rendkívüli gyógyszertámogatásra benyújtott rendkívüli települési támogatás iránti igény megállapításának a 12. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban, illetve települési gyógyszertámogatásban.

(2) Rendkívüli gyógyszertámogatás iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.

(3) A rendkívüli gyógyszertámogatás összege nem haladhatja meg a gyógyszer árának 50%-át.

(4) *  A rendkívüli gyógyszertámogatás éves összege egy család esetében nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 70%-át.

(5) Rendkívüli gyógyszertámogatásra megállapított rendkívüli települési támogatás elsősorban természetben gyógyszerutalvány formájában adható.

13/B. § *  (1) *  A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás alkalmanként 5.000 Ft/gyermek összegben adható, ebből egy esetben tanévkezdéskor.

(2) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen védelembe vett gyermek számára.

(3) *  A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatást természetben, utalvány formájában kell nyújtani, mely felhasználható fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására.

13/C. § *  (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg

a) *  család esetében a szociális vetítési alap 220%-át,

b) *  egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén a szociális vetítési alap 300%-át.

(2) *  Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege 35.000 Ft.

(4) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

14. § *  (1) *  A szociálisan rászorult kérelmező részére kivételes méltánylást érdemlő körülmények, így különösen: elemi kár, betegség, baleset, rablás, eltulajdonítás fennállása esetén – az egyéb feltételek hiányában – a polgármester az általános szabályoktól eltérően is állapíthat meg rendkívüli települési támogatást. A kivételes méltányosság gyakorlására a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság javaslatot tehet.

(2) Amennyiben egy határozatban többszöri támogatás kerül megállapításra, fel kell sorolni a kifizetések időpontját és a kifizetendő összegeket.

15. § *  (1) Ha kérelmező, illetve hatáskör gyakorlója a rendkívüli települési támogatás rendeltetésszerű felhasználását úgy látja biztosítottnak, pénzbeli támogatás helyett természetbeni juttatást nyújthat.

(2) Természetbeni ellátás lehet különösen:

a) vásárlási utalvány juttatása,

b) tartós élelmiszer vásárlása,

c) tüzelőanyag juttatása, közüzemi számlák kifizetése,

d) tankönyvvásárlás, tandíj,

e) gyógyszerutalvány.

(3) *  A támogatás célzott felhasználásához a Humánszolgáltató Központ segítsége igényelhető.

(4) Ha a rendkívüli települési támogatást közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a támogatás közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is folyósítható.

16. § * 

17. § (1) *  A megállapított rendkívüli települési támogatás folyósítása készpénzben (postai vagy házipénztári kifizetéssel) vagy természetbeni ellátás formájában (élelmiszer utalvány, gyógyszerutalvány) történhet.

(2) * 

(3) Az utalványrendszerrel kapcsolatos megállapodást a polgármester köti meg a beváltást biztosító kereskedelmi egységekkel és gyógyszertárral.

(4) *  A kitöltött utalvány átvételét a támogatásban részesülők aláírásukkal igazolják. Az utalványokról a bizonylati rend szabályai szerint nyilvántartást kell vezetni.

(5) Az utalvány a rendeltetésétől eltérően nem használható fel, értéke sem egészében, sem részben készpénzre nem váltható át, másra nem ruházható át. Az utalvány az azon feltüntetett számú személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényes.

(6) * 

Közlekedési tanulóbérlet támogatás

18. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák tanköteles korú tanulói, valamint a Fogyatékosok Nappali Intézményébe járó tanköteles korú gondozottak szociális rászorultságuk alapján az intézmény helyi tömegközlekedési eszközzel való megközelítéséhez közlekedési tanulóbérlet támogatást (a továbbiakban: tanulóbérlet támogatás) igényelhetnek. A tanulóbérlet támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 8. melléklete *  szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani, amelyhez mellékelni kell a lejárt tanulóbérletet, valamint fogyatékos gyermek, illetőleg fogyatékos személy esetében a fogyatékosságot tanúsító orvosi igazolások másolatát.

(2) *  A tanulóbérlet támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a bérlet érvényességi idejét követő tanév kezdete.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátás megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, természetes személy, illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti.

(4) Tanulóbérlet támogatásra szociális rászorultsága alapján az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló, valamint az a gondozott jogosult, aki

a) külterületen lakik, vagy

b) *  belterületen oktatási intézményétől 2 km-nél távolabb lakik, vagy

c) fogyatékos gyermek, illetőleg fogyatékos személy, amennyiben az intézmény megközelítéséhez a tömegközlekedési eszköz rendszeres igénybevétele szükséges.

(5) A tanulóbérlet árával egyező összegű támogatás nyújtásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Tűzifa támogatás * 

19. § *  (1) *  A tűzifa támogatás, a lakáshasználat költségeit csökkentő, szociális rászorultság alapján nyújtott pénzbeli szociális ellátás. A tűzifa támogatást külterületi ingatlanban élő szociálisan rászoruló személyek is igényelhetik.

(2) *  Tűzifa juttatásban részesülhet az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyedül élő esetében a szociális vetítési alap 250%-át, családban élő esetében a szociális vetítési alap 200%-át, egyedül élő nyugdíjas esetén a szociális vetítési alap 300%-át nem haladja meg és nem rendelkezik vagyonnal.

(3) A tűzifa támogatás egy lakóingatlanban évente egy alkalommal csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(4) A tűzifa támogatás annak adható, aki lakásának a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

(5) A tűzifa támogatás megállapítását megelőzően, illetve a megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a Humánszolgáltató Központ bevonásával környezettanulmány készíthető.

(6) *  A tűzifa támogatásban részesülő személy, a pénzbeli szociális ellátás összegét kizárólag tűzifa vásárlására, szállítására és feldolgozására fordíthatja, ha ezen kötelezettségét megszegi, a kötelezettségszegéstől számított 5 évig nem részesülhet tűzifa támogatásban.

(7) *  A tűzifa igénylés az 5. melléklet szerinti kérelem nyomtatványon minden év május 1. és 31. napja között nyújtható be.

(8) *  A beérkezett kérelmeket a tárgyévi költségvetés e célra rendelkezésre álló előirányzata figyelembe vételével a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság bírálja el.

(9) A beérkezett kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek:

a) a rendszeres települési gyógyszertámogatásban részesülők,

b) a települési lakhatási támogatásban részesülők,

c) a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok,

d) az egyedül élő időskorúak.

(10) *  A tűzifa támogatás évente egységesen 120.000 Ft.

(11) A kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának jelzése alapján a tűzifa támogatás iránti eljárás hivatalból is megindítható.

19/A. § * 

20. § * 

21. § * 

22. § * 

23. § * 

24. § * 

25. § * 

Köztemetés

26. § (1) Az önkormányzat az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben a (2) bekezdés szerinti különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásnál különös méltánylást érdemlő körülményként kell figyelembe venni, ha az eltemettetésre köteles személy

a) egyedülálló, vagy

b) *  három, illetve annál több gyermek eltartásáról gondoskodik, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alapot, feltéve, hogy a köztemetés költségeinek megtérítése saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

27. § * 

28. § * 

29. § * 

30. § * 

31. § * 

32. § * 

33. § * 

34. § * 

III. FEJEZET

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Az ellátások formái

35. § (1) A Közgyűlés a rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott szociális rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat szociális intézmények fenntartásával biztosítja.

(2) A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat.

36. § (1) *  A Közgyűlés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül alapszolgáltatásként biztosítja az Szt. 59. §, 62–65/F. §-ában foglaltaknak megfelelően.

a) Szociális Központ keretében:

aa) étkeztetést,

ab) házi segítségnyújtást,

ac) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,

ad) nappali ellátást, amelynek biztosítására működteti: az idősek klubját, valamint a fogyatékosok nappali intézményét,

b) Humánszolgáltató Központ szolgáltatásában:

ba) családsegítő és gyermekjóléti központot,

bb) pszichiátriai betegek közösségi ellátását,

bc) utcai szociális munkát,

bd) nappali ellátást, amelynek biztosítására működteti: a népkonyhát, valamint a nappali melegedőt.

c) Az a) és b) pont szerinti szociális intézmény intézményvezetője köteles külön eljárás nélkül a szükséges ideig megfelelő szolgálatást biztosítani – különösen étkeztetést és elhelyezést –, ha a késedelem az igénylő életének vagy testi épségének veszélyeztetésével járna. Ha az igénybevétel várható időtartama az öt napot meghaladja, az intézményvezető külön eljárást folytat le az igénylés indokoltságáról.

(2) A Közgyűlés szakosított ellátás biztosítására működteti

a) Szociális Központ keretében az idősek otthonát, mint ápolást, gondozást nyújtó intézményt,

b) *  Humánszolgáltató Központ keretében hajléktalanok (férfi) átmeneti szállását és éjjeli menedékhelyét, mint átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt.

(3) *  A Közgyűlés a szenvedélybetegek közösségi ellátását, valamint a szenvedélybetegek nappali ellátását a Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal kötött szerződés útján biztosítja.

37. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére irányuló kérelmet

a) *  étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás idősek klubja iránti igény esetén a Szociális Központ vezetőjének,

b) házi ápolási szolgálat iránti igény esetén a Szolgálat vezetőjének,

c) *  családsegítés iránti igényt a Humánszolgáltató Központ vezetőjének,

d) *  ápolást, gondozást nyújtó intézményben (Idősek Otthona) történő elhelyezés iránti kérelmet a Szociális Központ vezetőjének,

e) hajléktalanok átmeneti szállása és éjjeli menedékhelye, valamint a nappali melegedő és népkonyha iránti igényt a Hajléktalanok Gondozási Központja vezetőjének, munkaidőn kívül a hajléktalan szállás ügyeletesének,

f) fogyatékosok nappali intézményébe történő felvételi igényt az intézmény vezetőjének kell benyújtani.

38. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított alapszolgáltatások, valamint átmeneti- és tartós bentlakásos intézmény esetében az intézményvezető dönt.

(2) *  Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést biztosító ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével – a rendelet 10. mellékletét képező nyomtatvány felhasználásával – az Szt. 94/C. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő megállapodást köt.

39. § (1) Az intézményvezető az Szt. 94/B. §-ában *  foglaltak szerint az igények beérkezésének sorrendjében gondozási szükséglet és jövedelem vizsgálatot követően gondoskodik az igénylők elhelyezéséről. Ha az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, úgy a kérelmet a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi a teljesítési sorrend megállapíthatósága érdekében.

(2) Az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete ezt indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben illetve a beutaló határozatban fel kell tüntetni.

(3) *  Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az intézményvezető az igény kielégítésének sorrendjéről az Szt. 94/B. § alapján saját hatáskörében dönt.

(4) A nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát az intézményvezető évente felülvizsgálja.

40. § (1) Az intézményi jogviszony megszűnésének és megszüntetésének eseteire, valamint módjaira az Szt. 100-104. §-ában foglaltak az irányadók.

(2) *  Ha az ellátás megszüntetésével a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Közgyűléshez fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételekkel mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz.

(3) Határozott időre szóló elhelyezés megszüntetése, meghosszabbítása, valamint a más intézménybe történő áthelyezés módjára, eseteire, eljárási rendjére az Szt. 108-109. §-ában foglaltak az irányadók.

Szociálpolitikai kerekasztal

41. § (1) A Közgyűlés az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal feladata:

a) részt vesz a szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulását, végrehajtását,

c) * 

(3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:

a) Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere,

b) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője

c) *  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati és Szervezési Igazgatóságának vezetője,

d) *  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának elnöke;

e) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Központjának igazgatója,

f) *  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Humánszolgáltató Központ igazgatója,

g) *  Tolna Vármegyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szekszárdi Kirendeltségének vezetője,

h) *  Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője,

i) Városi Mentálhigiénés Egyesület képviselője,

j) Kék Madár Alapítvány képviselője,

k) *  Szekszárdi Civil Kerekasztal delegáltja

l) *  Nemzetiségi Önkormányzatok delegáltjai.

42. § (1) Az Szt. 62. §-ának (1) bekezdése alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.

(2) Életkora miatt rászorulónak kell tekinteni

a) a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személyt,

b) * 

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy egészen – nem tud gondoskodni.

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(7) Az étkeztetés biztosítása a Hajléktalanok Gondozási Központjának Népkonyháján, valamint a Szociális Központ idősek klubjaiban és házhozszállítással történik.

(8) *  A népkonyhán történő étkeztetés az Szt. 115/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján térítésmentesen vehető igénybe.

Egyéb rendelkezések

43. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait külön rendelet szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet idevonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A Közgyűlés jogorvoslati eljárás során kivételes méltányosságból az e rendeletben feltételként meghatározott értékhatároktól, és a kiutalható támogatás mértékétől a rászoruló javára eltérhet.

43/A. § * 

A szociális ellátás ellenőrzése * 

43/B. § *  A jelen rendelettel megállapított pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – a hatáskör gyakorlója bármikor jogosult ellenőrizni, a Humánszolgáltató Központ bevonásával környezettanulmány is készíthető.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. § (1) Jelen rendelet 2009. április 15. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(1a) * 

(2) * 

(3) *  A tűzifa támogatás iránti kérelem benyújtási határideje 2016. évben november 30. napja.

(4) *  E rendeletnek a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelettel megállapított 9. § (4) bekezdését a 2018. március 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(5) *  E rendeletnek a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelettel megállapított 19. § (1), (6) és (10) bekezdését a 2022. október 22. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2009. március 30.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
aljegyző

1. melléklet a 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság
Szociális Osztály
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel:311–630, Tel/ fax: 319–051
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00 – 16,30 óráig Szerda: 8,00 – 16,30 óráig

KÉRELEM
Települési lakhatási támogatás megállapítására

I. Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ..........................................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................
Születés helye, ideje: ..................................................................................................................................
Lakóhely: .......irányítószám ................................................................................................. település ..............................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
Tartózkodási hely: ........irányítószám .................................................................................. település .............................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Családi állapota: Házas: |__|
Hajadon: |__|
Elvált: |__|
Özvegy: |__|
Élettárs: |__|
Nőtlen: |__|
Különélő: |__|
Állampolgársága: ___________________________________________________________________

Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): .............................................................................

Kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
– szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
– EU kék kártyával rendelkező vagy
– bevándorolt/letelepedett, vagy
– menekült/oltalmazott/hontalan.

2. Kérelmezővel közös háztartásában (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő

3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név
(születési név)
Születési helye, ideje
(év,hó,nap)
Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító Jele
1.
2.
3.
4.
5.

II. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A. B. C.
A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

III. Lakásviszonyok

A támogatással érintett lakás nagysága: ..............m2

A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................

IV. Nyilatkozatok

1. A támogatást az alábbi lakásfenntartási kiadáshoz kérem:

.........................................................................................

2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

– életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek *  (a megfelelő rész aláhúzandó),

– a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskörtgyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ....................................

.................................................
kérelmező aláírása
..........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ...............................................................................................................

Születési neve: ......................................................................................................

Anyja neve: ......................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................

Lakóhely: ............................................................................................................

Tartózkodási hely: ...............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...........................................................................

II. A háztartás tagjainak vagyona:

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ......................................................... város/község ..................................................... út/utca ............. hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: *  .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................................................... város/község ................................................. út/utca ............. hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: * .............................................. Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ........................................................... város/község .............................................. út/utca ............. hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: * .............................................. Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ............................................................. város/község .......................................... út/utca .......... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: * .............................................. Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték: *  ...................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus ..................... rendszámszerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................

Becsült forgalmi érték: * ............................................ Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

..........................................................
aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

1. A közös háztartásban élők kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazolása (pl: munkabér, táppénz, GYED, GYES, GYET).

2. Egyéni vállalkozók és őstermelők esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap jövedelmének igazolása (NAV igazolás, könyvelő jövedelemigazolása)

3. Nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat fénymásolata

4. Rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesülőknél a kérelem benyújtását megelőző havi postai csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata.

5. Munkanélküli ellátásban részesülők esetében a munkanélküli ellátás összegéről szóló utolsó havi csekkszelvény, bankszámlakivonat vagy az ellátás összegszerű megállapításáról szóló határozat másolata

6. Munkanélküli ellátásban nem részesülők esetében nyilatkozat alkalmi munkából származó jövedelemről és az álláskeresési kiskönyv másolata, egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmének igazolása

7. Ha a háztartásban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, esetleges igazolás az árvaellátásról.

8. Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása.

9. 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.

10. Igazolás vagy nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata, nyilatkozat két tanú aláírásával, vagy bírósági végzés).

11. Saját tulajdonú lakás esetében Adás-vételi szerződés, tulajdoni lap másolata vagy közös képviselő által kiállított igazolás a lakás nagyságáról.

12. Önkormányzati lakásbérlők esetében a lakásbérleti szerződés másolata

13. Albérlőknél az albérleti szerződés fénymásolata, mely tartalmazza a bérleti díjat, a bérlet időtartamát, az albérlet szobaszámát, valamint m2-ben meghatározott nagyságát, két tanúval vagy közjegyzővel hitelesítve.

14. Annak a közüzemi számlának csatolása, amelyhez a támogatás utalását kéri

15. Külföldi esetén:

a) a tartózkodási engedély másolatát;

b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat,

így különösen

ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról,

bb) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról,

c) rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra

2. melléklet a 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati és Szervezési Igazgatóságóság
Szociális Osztály
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel:74/ 311–630, Tel/fax:74/ 319–051
Ügyfélfogadási idő: Hétfő és Szerda 8,00 – 16,30 óráig

KÉRELEM
Települési ápolási támogatás megállapítására

I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1. Személyes adatok

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Adóazonosító jele:

Állampolgársága:

Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat:

Telefonszám (nem kötelező megadni):

Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén):

– szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

– EU kék kártyával rendelkező, vagy

– bevándorolt/letelepedett, vagy

– menekült/oltalmazott/hontalan.

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:

a) A települési ápolási támogatás megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:

|__| 18. életévét betöltött tartósan beteg

b) Kijelentem, hogy

– keresőtevékenységet:

|__| nem folytatok

|__| napi 4 órában folytatok

|__| otthonomban folytatok

– nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok

– rendszeres pénzellátásban

|__| részesülök és annak havi összege: .....................

|__| nem részesülök

– az ápolási tevékenységet:

|__| a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen

|__| az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén

végzem.

– életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

c) Az ápolt személy:

|__| közoktatási intézmény tanulója,

|__| nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

|__| felsőoktatási intézmény hallgatója.

d) A települési ápolási támogatást igénylő hozzátartozón kívül az ápolt családjában folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkező személy:

o van: ...............................................

o nincs.

II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

1. Személyes adatok

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő neve:

A törvényes képviselő lakcíme:

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

|__| Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat a települési ápolási támogatást kérelmező hozzátartozóm végezze.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: ..................................................................................

.......................................................... ................................................................................
az ápolást végző személy aláírása az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

Nem jogosult települési ápolási támogatásra a hozzátartozó ha:

– keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja,

– szakiskola, középiskola rendszerű képzésnek tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,

– rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja a települési ápolási támogatás összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet a települési ápolási támogatás folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válás esetén – folyósítanak,

– családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a szociális vetítési alap 150%-át,

– az ápolt családjában más, folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkező személy van, aki az ápolási, gondozási feladatokat el tudná végezni,

– az ápolt személy két hónapot meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha

aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,

ab) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,

ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,

– az ápolt személy nem Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén rendelkezik lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetve életvitelszerűen nem ott lakik.

Rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás„ a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

A kérelem 2. c) pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy köznevelési intézmény tanulója, nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.

A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
a települési ápolási támogatás megállapításához/felülvizsgálatához

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Igazolom, hogy

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

|__| Tartósan beteg

Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama:

|__| 3 hónapnál hosszabb, vagy

|__| 3 hónapnál rövidebb.

Dátum: ............................................................

...............................................................
háziorvos aláírása
munkahelyének címe

P. H.

Igazolás a települési ápolási támogatás megállapításához

Igazolom, hogy (név)

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

„A” köznevelési intézmény tanulója,

„B” nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,

„C” felsőoktatási intézmény nappali képzésében részt vevő hallgatója.

Az intézmény megnevezése:

Az „A” pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot:

meghaladja nem haladja meg.

A „B” pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetőleg a „C” pont szerinti esetben az intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát:

meghaladja nem haladja meg.

Az „A”–„C” pontban foglalt intézmény igénybevétele, illetve az intézmény látogatása az ápolást végző személy rendszeres közreműködését:

szükségessé teszi nem teszi szükségessé.

Dátum: ...................................................

P. H.

................................................................
intézményvezető

3. melléklet a 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság
Szociális Osztály
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel: 319–051, 311–630
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00 – 16,30 óráig Szerda: 8,00 – 16,30 óráig

KÉRELEM
Rendkívüli települési támogatáshoz

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni!

A rendkívüli települési támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó, egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére

b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére

c) a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán

d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra

kérem.

I. Az igénylő adatai:

1. Kérelmező neve: ____________________ születési neve: ____________________

Születési helye: ______________ ideje: _______ év ________________ hó _____ nap

Anyja leánykori neve: __________________________________________________

TAJ-száma: |__||__||__|-|__||__||__|-|__||__||__|

Adószám: |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

2. Lakóhely: ________________________ helység __________________ utca _______ szám _______ emelet _____ ajtó

Tartózkodási hely: ___________________ helység __________________ utca _______ szám _______ emelet _____ ajtó

Értesítési és utalási cím: _______________ helység _________________ utca _______ szám ______ emelet _____ ajtó

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

3. Állampolgársága: magyar

Bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ______________/20______

(a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Családi állapota:

|__| egyedülálló (hajadon,nőtlen)

|__| házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

|__| házastársától külön élő

|__| elvált

|__| özvegy

5. A kérelem benyújtásának időpontjában a rendkívüli települési támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

Név Születési hely, idő Anyja neve TAJ-szám Rokoni fok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége:

Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek)

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

II. A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

III. Jövedelmi adatok * 

A jövedelmek típusai Kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartás-
ban élő házastárs (élettárs) jövedelme
A kérelmező családjában élő egyéb rokon jövedelme Összesen:
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, ápolási díj stb.)
4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás díj sb.)
7. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
8. Föld és bérbeadásból származó jövedelem
9. Egyéb (pl.: ösztöndíj)
10.Összes jövedelem
Összjövedelmet csökkentő kiadás:
Fizetett tartásdíj

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) _______________ Ft/hó.

IV. Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Szekszárd, 20.......év...........................hó.......nap

_____________________________ __________________________
Kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása

Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Szekszárd, 20.......év...........................hó.......nap

__________________________
kérelmező aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

I. Személyi adatok

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.

Jövedelem: Az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevételt, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

III. Mellékletek:

A kérelem ügyintézőnél történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyája és a vele egy háztartásban lakó személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

Csatolandó mellékletek:

A jövedelem igazolására:

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,

c) álláskeresési támogatás esetén a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat,

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,

f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,

g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás

h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat

i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Gyámhivatalának határozata

j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,

k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat

l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

m) a gyógyszerek eseti vagy havi költségeiről szóló igazolás

n) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat

– 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot,

– minden olyan okiratot (pl: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

4. melléklet a 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság
Szociális Osztály
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel: 319–051, 311–630
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00 – 16.00 óráig Szerda: 8.00 – 16.00 óráig

KÉRELEM
Települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapításához

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni!

I. Az igénylő adatai:

1. Kérelmező neve: _____________________ születési neve: _____________________

Születési helye: ______________ ideje: _______ év ______________ hó _____ nap

Anyja leánykori neve: _________________________

TAJ-száma: |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

Adószám: |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

4. Lakóhely: ________________________ helység __________________ utca _______ szám _______ emelet _____ ajtó

Tartózkodási hely: ___________________ helység __________________ utca _______ szám _______ emelet _____ ajtó

Értesítési és utalási cím: _______________ helység _________________ utca _______ szám ______ emelet _____ ajtó

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

2. Állampolgársága: magyar

Bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ______________/20______

(a megfelelő rész aláhúzandó)

3. Családi állapota:

|__| Egyedülálló

|__| Házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

|__| házastársától külön élő

|__| elvált

|__| özvegy

5. A kérelem benyújtásának időpontjában az települési támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

Név Születési hely,
idő
Anyja neve TAJ-szám Rokoni fok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége:

Közeli hozzátartozó:

a) közeli hozzátartozó:

aa) a házastárs, az élettárs,

ab) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),

ac) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

ad) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a ab) vagy ac) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

III. Jövedelmi adatok * 

A jövedelmek típusai Kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartás-ban élő házas-társ élettárs) jövedelme A kérelmező családjában élő egyéb rokon jövedelme Összesen:
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, EGYT,ápolási díj stb.)
4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás díj stb.)
7. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
8. Föld és más bérbeadásból származó jövedelem
9. Egyéb (pl.: ösztöndíj)
10. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) _______________ Ft/hó.

Közgyógyellátási igazolvánnyal, valamint rendkívüli települési gyógyszertámogatással

rendelkezem / nem rendelkezem. (megfelelő rész aláhúzandó)

IV. Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Szekszárd, 20.......év...........................hó.......nap

_____________________________ __________________________
Kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása

Kijelentem, hogy a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Szekszárd, 20.......év...........................hó.......nap

__________________________
kérelmező aláírása

Alulírott ................................................................ (kérelmező neve) elismerem, hogy a mai napon a .......................... Ft összegű, gyógyszerutalványokat átvettem.

Szekszárd, 20... év ........................hó ......nap

__________________________
kérelmező aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

I. Személyi adatok

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.

Jövedelem: Az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevételt, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az ápolási díj, időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, munkaügyi ellátások, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

III. Mellékletek:

A kérelem ügyintézőnél történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

Csatolandó mellékletek:

Az 1. sz. melléklet szerinti „orvosi igazolás a gyógyszerigényről” kitöltve a háziorvos, valamint a gyógyszertár által igazolva.

A jövedelem igazolására:

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,

c) álláskeresési támogatás esetén a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat,

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,

f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,

g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás

h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat

i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Gyámhivatalának határozata

j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,

k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat

l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat

– 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását

1. melléklet a kérelem települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapításához

ORVOSI IGAZOLÁS A GYÓGYSZERIGÉNYRŐL

Beteg neve: ................................................ Szül.hely, idő: ............................................

TAJ: ..............................................................

Lakó/tartózkodási hely: ...................................................................................................

A beteg rendszeresen szedett, krónikus betegségéhez közvetlenül kapcsolódó havi gyógyszerigényéről (gyógyszer neve, kiszerelése, adagolása, támogatás jogcíme) szóló háziorvosi igazolás.

5. melléklet a 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Iktatóbélyegző helye:
Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság
Szociális Osztály
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel:311–630, Tel/ fax: 319–051
Érkezett:
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8 – 16 óráig Szerda: 8 – 16 óráig

KÉRELEM
Szociális célú tűzifa támogatás megállapítására

I. Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:..........................................................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................................
Születés helye, ideje: ...............................................................................................................................
Lakóhely: .......irányítószám ................................................................................................. település ..............................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
Tartózkodási hely: ........irányítószám .................................................................................. település .............................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□□□□□□□
Családi állapota: Házas: □
Hajadon: □
Elvált: □
Özvegy: □
Élettárs: □
Nőtlen: □
Különélő: □
Állampolgársága: ___________________________________________________________________

Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): .............................................................................................................

2. Kérelmezővel azonos lakcímen élő személyek száma: ............ fő

3. Kérelmező vele azonos lakcímen élő személyek adatai:

Név
(születési név)
Születési helye, ideje
(év,hó,nap)
Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító Jele
1.
2.
3.
4.
5.

II. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele azonos lakcímen élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A. B. C.
A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

A kérelmező, valamint a vele azonos lakcímen élő személyeknek egy főre jutó havi jövedelme: _________________________________ Ft./hó

Az elbírálásnál előnyben részesül (a megfelelő rész aláhúzandó):

1. a rendszeres települési gyógyszertámogatásban részesülő,

2. a települési lakhatási támogatásban részesülő,

3. a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok,

4. az egyedül élő időskorúak.

III. Lakásviszonyok

A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................

IV. *  Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

– életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek *  (a megfelelő rész aláhúzandó),

– a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a beérkezett kérelmeket a tárgyévi költségvetés e célra rendelkezésre álló előirányzata figyelembe vételével a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság bírálja el.

Kijelentem, hogy lakásom fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítom.

Tudomásul veszem, hogy a tűzifát csak saját háztartásomban használhatom fel, azt nem értékesíthetem, nem adhatom át másnak, ha ezen kötelezettségemet megszegem, a kötelezettségszegéstől számított 5 évig nem részesülhetek tűzifa támogatásban.

Tudomásul veszem, hogy a tűzifa támogatás megállapítását megelőzően, illetve a megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a Humánszolgáltató Központ bevonásával környezettanulmány készíthető.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: .............................................

.................................................
kérelmező aláírása

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ..................................................................................................................................................

Születési neve: ...................................................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................

Lakóhely: ...........................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .............................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:..............................................................................................

II. A háztartás tagjainak vagyona:

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ......................................................... város/község ..................................................... út/utca ............. hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: *  .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................................................... város/község ................................................. út/utca ............. hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: * .............................................. Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ........................................................... város/község .............................................. út/utca ............. hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: * .............................................. Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ............................................................. város/község .......................................... út/utca .......... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: * .............................................. Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték: *  ...................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus ..................... rendszámszerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................

Becsült forgalmi érték: *  ............................................ Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

..........................................................
aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

1. A közös háztartásban élők kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazolása (pl: munkabér, táppénz, GYED, GYES, GYET).

2. Egyéni vállalkozók és őstermelők esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap jövedelmének igazolása (NAV igazolás, könyvelő jövedelemigazolása)

3. Nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat fénymásolata

4. Rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesülőknél a kérelem benyújtását megelőző havi postai csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata.

5. Munkanélküli ellátásban részesülők esetében a munkanélküli ellátás összegéről szóló utolsó havi csekkszelvény, bankszámlakivonat vagy az ellátás összegszerű megállapításáról szóló határozat másolata

6. Munkanélküli ellátásban nem részesülők esetében nyilatkozat alkalmi munkából származó jövedelemről és az álláskeresési kiskönyv másolata, egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmének igazolása

7. Ha a háztartásban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, esetleges igazolás az árvaellátásról.

8. Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása.

9. 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.

10. Igazolás vagy nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata, nyilatkozat két tanú aláírásával, vagy bírósági végzés).

11. Saját tulajdonú lakás esetében Adás-vételi szerződés, tulajdoni lap másolata vagy közös képviselő által kiállított igazolás a lakás nagyságáról.

12. Önkormányzati lakásbérlők esetében a lakásbérleti szerződés másolata

13. Albérlőknél az albérleti szerződés fénymásolata, mely tartalmazza a bérleti díjat, a bérlet időtartamát, az albérlet szobaszámát, valamint m2-ben meghatározott nagyságát, két tanúval vagy közjegyzővel hitelesítve.

14. Külföldi esetén:

a) a tartózkodási engedély másolatát;

b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat,

így különösen

ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról,

bb) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról,

c) rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra

6. melléklet a 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet a 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

8. melléklet a 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati és Szervezési
Igazgatóság Szociális Osztály
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
311–630

KÉRELEM
közlekedési tanulóbérlet megállapításához

Kérelmező neve: ___________________________ leánykori neve: ___________________

Szül.helye: ______________________ ideje: ________ év ________________ hó ____ nap

Anyja neve: ________________________________________________________________

Lakóhely: _________________________________ Telefonszáma: ____________________

Tartózkodási helye: _________________________ Telefonszáma: ____________________

A közlekedési tanulóbérletet használó gyermek neve: _______________________________

Szül.helye: ______________________ ideje: ________ év ________________ hó ____ nap

Anyja neve: ________________________________________________________________

Lakóhely: _________________________________ Telefonszáma: ____________________

Tartózkodási helye: _________________________ Telefonszáma: ____________________

Oktatási intézmény neve és címe: _______________________________________________

__________________________________________________________________________

A közlekedési tanulóbérlet sorszáma: ____________________________________________

Az igénybe vett helyijárat útvonala /Fel- és leszállóhely megnevezése/: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok nyilvántartásba kerülnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény *  alapján.

Szekszárd, ......................................

.................................................
kérelmező aláírása

A kérelemhez mellékelni kell:

– tanulóbérletet

– fogyatékos gyermek esetében az azt tanúsító orvosi papírok másolatát

9. melléklet a 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

NYILATKOZAT
életvitelszerűen helyben lakás tényének igazolásához

Alulírott (név): .............................................................................................................

Születési hely, idő: ......................................................................................................

Lakcím: ............................................................................................ szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti lakóhelyemen ...................... év .................. hó ................... napjától – jelenleg is – életvitelszerűen élek.

Hozzájárulok, hogy az eljáró hatóság ezt esetlegesen környezettanulmány útján ellenőrizze.

Bejelentés teszek az eljáró hatóságnak, ha az életvitelszerű lakhatásom címében változás történik.

Szekszárd, ..........................................

.................................................
nyilatkozó

Előttük, mint tanúk előtt:

1. .................................................. 2. .............................................................
(olvasható név) (olvasható név)
..................................................... .....................................................
(lakcím) (lakcím)
..................................................... .....................................................
(aláírás) (aláírás)

10. melléklet a 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről a Dr. Kelemen József Idősek Otthona, Szekszárd Mérey út 33–37., mint ellátást nyújtó intézmény (a továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény) képviseletében ...................... igazgató, másrészről

a) mint ellátást igénybevevő:

– neve:

– lakcíme, telefonszáma:

– születési helye, ideje:

– anyja neve:

– személyi igazolvány száma:

– nyugdíjas törzsszáma:

– TAJ száma:

– Törvényes Képviselő:

– cselekvőképesség:

b) tartásra kötelezett / vagy azt vállaló személy:

– neve ...................................................................

– lakcíme, telefonszáma: ...................................................................

– születési helye, ideje: ...................................................................

– anyja neve: ...................................................................

– személyi igazolvány száma: ...................................................................

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

I. A megállapodás tárgya:

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata működteti a Dr. Kelemen József Idősek Otthonát, mint ápolást gondozást nyújtó szakosított intézményt, Szekszárd, Tolna, ill. a szekszárdi kistérségben élők részére. A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban, a szakmai programban, a házi rendben, és a jelen megállapodásban szabályozott módon teljes körű ellátást biztosít.

2. Az ellátást nyújtó intézmény az ellátást igénybevevőt Szekszárd, .............................. u. ........ sz-ú ingatlanában, megfelelő alapbútorzattal ellátott – .. – ágyas lakószobában helyezi el, s az ellátást igénybevevő egyúttal tudomásul veszi, hogy ellátást nyújtó intézmény jogosult másik személyt is e lakószobában elhelyezni, és a hatékonyabb ellátás érdekében (a törvényes képviselő beleegyezésével), az intézmény igazgatójának, ill. az ellátott saját kérésére másik szobába költöztethető.

3. Az ellátást nyújtó intézmény a szociális ellátást, 201.... ..... ..... napjától kezdődően, határozatlan időre biztosítja, az ........... sz. gondozási szükséglet vizsgálatról kiállított igazolás alapján.

II. Szolgáltatások köre, szerződési feltételek:

4. A felek tájékoztatási kötelezettsége:

4.1. Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybevevőt és .................... hozzátartozóját:

– az intézményben biztosított ellátás tartamáról és feltételeiről,

– az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,

– a jogosult és hozzátartozója közötti kapcsolattartás lehetőségéről (látogatás, eltávozás) az érdekképviseleti fórum működéséről, a panaszjogok gyakorlásának módjáról.

– az intézményi házirendről, melynek egy példánya az ellátást igénybevevő számára átadásra került, egy példánya pedig az ellátást igénybevevő által aláírva e szerződés mellékletét képezi.

– az intézménybe való felvételhez szükséges okiratokról, személyes használati tárgyakról, hozzátartozói nyilatkozatokról, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokról, a jogszabályokban meghatározott feltételekről.

4.2. A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni:

– a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, annak tiszteletben tartásáról.

– a jogosult,ill. hozzátartozója személyi adataiban, a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben bekövetkező változásokról haladéktalanul értesíti az intézményt.

– minden olyan körülményről, ami a személyi térítési díj megállapításához szükséges.

– arról, hogy nem szenved a közösségre veszélyes fertőző, vagy pszichiátriai betegségben, és alkalmazkodik a közösségi életvitelhez.

– az eltemettetése módjáról és annak költségviselőjéről,

– az ellátást igénybevevő írásos végrendelkezést tett e, vagy sem, a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátás kezeléséről,

– valamint minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását, ill. megszüntetését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja.

4.3. Az idősek otthona vezetője köteles értesíteni, ill. tájékoztatni a jogosultat és az általa ........................ megjelölt hozzátartozóját:

– a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról,

– egészségügyi intézménybe való beutalásáról,

– az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról,

– az áthelyezés kezdeményezéséről,

– a díjfizetési hátralék következményeiről, a behajtás kezdeményezéséről.

5. Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

– biztosítja a lakhatást, a folyamatos fűtést, világítást, melegvíz ellátást,

– napi legalább háromszori étkeztetést (min. egy alkalommal főtt ételt), szakorvosi javaslatra diétás étrendet,

– textíliával való ellátást, a textília, ill. a személyes ruházat mosását, javítását,

– gondoskodik az ellátást igénybevevő mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, ezen belül térítésmentesen biztosítja az előírt valamennyi gyógyszert.

– egyeztetett módon gondoskodik a szabadidő kultúrált eltöltéséről,

– gondoskodik az ellátást igénybevevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzéséről a házirendben szabályozott módon,

– alapfeladatot meghaladó programok, szolgáltatások szervezése esetén az intézmény a rendezvény önköltségét meg nem haladó mértékű térítési díjat kérhet.

– az intézmény vezetője gondoskodik a jogosult és hozzátartozója kultúrált és zavartalan kapcsolattartásának feltételeiről, a titoktartási kötelezettség érvényesüléséről, valamint a jogosult személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról.

6. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj:

6.1. Az ellátást igénybe vevő és/vagy a tartást vállaló személy tudomásul veszi, hogy az ellátásért a gondozásba vétel napjától térítési díjat köteles fizetni a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj figyelembevételével.

6.2. *  A személyi térítési díj összege nem lehet magasabb a megállapított intézményi térítési díjnál, és nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 80%-át, a költőpénzre visszamaradt összeg nem lehet kevesebb a szociális vetítési alap 20%-ánál, kivéve, ha az ellátott, és /vagy a hozzátartozója erre külön írásban nyilatkozik.

6.3. Az ellátást igénybevevő az idősek otthonában biztosított ellátásokért, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig (megállapodás aláírásával vállalja, hogy a nyugdíjfizetés napján fizeti a személyi térítési díjat)

.................... Ft/hó
azaz ............................................. forint/hó személyi térítési díjat köteles fizetni.

6.4. A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. Az új személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontjáról a fenntartó rendelkezik, mely nem lehet visszamenőleges hatályú. A személyi térítési díj felülvizsgálatához nyilatkozni kell a megállapításhoz szükséges adatokról, a felülvizsgálatról az ellátott minden alkalommal külön értesítést kap.

6.5. Az ellátást igénybevevő a két hónapos kórházi ellátás-, valamint a szabadság tartamára a személyi térítési díj 20%-át, a két hónapot meghaladó kórházi ellátás idejére a személyi térítési díj 40%-át, szabadság idejére 60%-át köteles fizetni.

6.6. Amennyiben az ellátott a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján gondoskodik annak behajtatásáról.

6.7. Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, elengedését kéri, akkor elérésével a fenntartóhoz fordulhat, aki dönt a személyi térítési díj összegéről.

III. Panasztétel lehetősége, érdekképviselet:

7. A jogosult és hozzátartozója a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél, az érdekképviseleti fórumnál, ill. az ellátottjogi képviselőnél:

– az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme,

– az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási, vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése esetén,

– az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.

Az ellátott, jogai gyakorlásához segítséget kérhet az ellátottjogi képviselőtől.

Ellátottjogi képviselő: ...................., elérhetősége: ....................

Amennyiben az ellátott az igazgató döntését vitatja, panaszával a fenntartóhoz fordulhat:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Alkotmányos jogok sérelme esetén panasszal élhet az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál (levélcím: 1387 Budapest Pf . 40., cím:Budapest V. ker., Nádor u. 22.). * 

IV. Az intézményi jogviszony megszűnése:

8.1. Az intézményi jogviszony megszűnik:

– az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben a fenntartót elhelyezési kötelezettség terhel,

– határozott idejű elhelyezés időtartamának lejártával,

– a jogosult, ill. hozzátartozójának kérelme alapján, a házirendben szabályozottak szerint, a jogosult halálával,

– az intézményi elhelyezés nem indokolt, ill. a jogosult más intézménybe kerül,

– az intézmény vezetője megszünteti az intézményi jogviszonyt, ha a jogosult súlyosan megszegi a házirendet, ill. ha nem tesz eleget térítési díj fizetési kötelezettségének,

Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, ill. törvényes képviselőjét a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről.

8.2. Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak a személyi térítési díjjal, valamint az elszámolási kötelezettségre átvett értékek és eszközök tekintetében.

IV. A megállapodás módosításának szabályai:

Nem minősül a megállapodás módosításának a személyi térítési díj évenkénti felülvizsgálata.

Megállapodás módosításnak minősül, ha az ellátott más szobába kerül, ezért az csak az ellátott, vagy törvényes képviselője belegyezésével valósulhat meg. Ennek dokumentálását az ellátott személyi anyagában kell elhelyezni.

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az idősek ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Szekszárd, 201. .........

................................................ ............................................ .............................................
ellátást igénybevevő tartásra kötelezett ellátást nyújtó intézmény
és/vagy törvényes képviselője vagy azt vállaló személy vezetője
Tanú neve: ................................................... Tanú neve: .......................................................
lakcíme: .................................................... lakcíme: .......................................................

1. függelék 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

2. függelék 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

3. függelék 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

4. függelék 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

5. függelék 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

6. számú függelék * 

7. függelék 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

8. függelék a 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez *