Szekszárdi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2010. (V. 7.) önkormányzati rendelete

a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 82. §-a és 118. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontja alapján Szekszárd Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

Címrend

2. § Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Áht. 67. §-ának (2) bekezdése alapján a 2009. évi önkormányzati zárszámadás címrendjét a 2009. évi költségvetésről szóló 12/2008. (II. 29.) szekszárdi ör.-rel azonosan állapítja meg.

II. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

3. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2009. évi bevételeinek főösszegét 9.093.352 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2009. évi bevételeinek teljesítését az III. számú melléklet szerint fogadja el 4.538.107 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2009. évi bevételeinek teljesítését az I.B számú melléklet szerint 7.408.304 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.

4. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2009. évi kiadásainak főösszegét 8.037.024 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 4.206.913 ezer Ft főösszeggel a IV. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 6.869.658 ezer Ft főösszeggel a I.B. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. § (1) A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését a II.C. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2009. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget a I.A. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2009. december 31-én fennálló hitelállományt a VI. és VI. A. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) Az adóelengedést a VIII. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a IX.. számú melléklet tartalmazza.

(6) A 2009. évi intézményi pénzmaradvány elszámolást a X. számú melléklet tartalmazza.

(7) A pénzmaradvány felhasználását a XI. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a XII. számú mellékletben szerint 37.666.652 e Ft-ban állapítja meg.

(9) Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített (auditált) mérlegét a XIII. számú melléklet tartalmazza.

(10) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. december 31.-i egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az XIV. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az egyszerűsített eredmény-kimutatást a XVI. számú melléklet tartalmazza.

(12) A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a XVII. számú melléklet tartalmazza.

(13) Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatokat a XVIII. sz. melléklet tartalmazza.

(14) Elidegeníthető ingatlanok listáját a enelet XIX. sz. melléklete tartalmazza.

(15) Intézmény felújításokat célonkénti részletezettséggel a XX. sz. melléklet tartalmazza.

Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

6. § Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a XV. számú melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát 941.917 ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok és a társulások pénzmaradványát is.

Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

7. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a VII. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. § (1) Jelen rendelet 2010. május 7. napján lép hatályba.

(2) A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

(3) A közgyűlés elrendeli a jelen rendelet XIII., XIV., XV, XVI. számú mellékletének 2010. június 30-ig történő közzétételét, valamint ezen mellékletek és a könyvvizsgálói jelentés megküldését az Állami Számvevőszék részére.

(4) A rendelet kihirdetéséről, a kiegészítő melléklettel együtt - az SZMSZ-ben meghatározottak szerint - az aljegyző gondoskodik.

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2010. május 7.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
aljegyző

Kiegészítő melléklet a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet számszaki része

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

a) Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése.

ezer ft
Sor- 2008 2009
szám Megnevezés Eredeti Előirányzat Módosított Teljesítés Eredeti Előirányzat Módosított Teljesítés
előirányzat vált.össz. előirányzat előirányzat vált.össz. előirányzat
1. Személyi juttatások 2 987 326 134 117 3 121 443 2 999 611 2 785 818 143 158 2 928 976 2 802 559
2. Munkaadókat terhelő járulék 922 993 37 652 960 645 938 188 883 899 - 13 613 870 286 821 998
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 933 286 732 211 2 665 497 2 291 710 2 349 503 733 429 3 082 932 2 705 980
4. Kamatkiadások 50 011 50 000 100 011 100 212 100 000 600 100 600 102 960
5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog. 3 332 260 263 481 3 595 741 3 433 814 3 275 364 12 090 3 287 454 3 083 059
6. Támogatásértékű működési kiadás 55 650 19 312 74 962 75 609 105 436 5 264 110 700 125 534
7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre - - - - - - - -
8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 19 355 141 313 160 668 123 852 19 281 102 545 121 826 106 887
9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre - - - - - - - -
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás 139 250 193 980 333 230 334 918 136 750 186 369 323 119 315 781
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 451 4 284 22 735 22 735 16 858 4 949 21 807 21 443
12. Működési költségvetés (01+...+11) 9 458 582 1 576 350 11 034 932 10 320 649 9 672 909 1 174 791 10 847 700 10 086 201
13. Intézményi beruházási kiadások 114 713 320 454 435 167 386 055 392 574 136 244 528 818 348 627
14. Felújítás 81 656 425 851 507 507 491 580 362 933 30 956 393 889 274 353
15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás - - - - - - - -
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 43 940 26 676 70 616 48 995 47 676 1 111 48 787 72 382
17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre - - - -
18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 170 840 - 96 335 74 505 74 505 20 840 - 14 336 6 504 10 814
19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre - - - -
20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 530 270 283 270 813 270 713 - - - 25 009
21. Központi beruházási kiadások - - - - - - - -
22. Lakástámogatás - - - - - - - -
23. Lakásépítés - - - - - - - -
24. Felhalmozási kiadások (13+...+23) 411 679 946 929 1 358 608 1 271 848 824 023 153 975 977 998 731 185
25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása - 465 178 465 178 465 178 - 58 432 58 432 228 524
26. Kölcsön nyújtása, törlesztése 5 000 395 000 400 000 414 972 5 000 - 5 000 26 505
27. Pénzforgalom nélküli kiadások 537 098 - 537 098 - - 831 264 - 439 699 391 565 -
28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27) 10 412 359 2 846 359 13 258 718 12 472 647 11 333 196 947 499 12 280 695 11 072 415
29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások - - - - - - - -
30. Finanszírozás kiadásai 16 890 - 16 890 138 428 313 512 - 313 512 47 668
31. Kiadások összesen (28+29+30) 10 429 249 2 846 359 13 275 608 12 611 075 11 646 708 947 499 12 594 207 11 120 083
32. Működési költségvetés bevételei 3 868 465 154 835 4 023 300 4 081 968 4 216 676 208 445 4 425 121 4 455 505
33. Felhalmozási bevételek 440 400 2 424 442 824 444 417 1 455 790 - 829 946 625 844 336 170
34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele - - - 465 178 - - - 228 524
35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 5 000 162 000 167 000 398 435 5 000 8 236 13 236 52 530
36. Költségvetési támogatás 6 115 384 829 004 6 944 388 6 666 033 5 669 242 524 524 6 193 766 5 986 933
37. Pénzforgalom nélküli bevételek - 698 096 698 096 697 293 - 836 240 836 240 901 201
38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37) 10 429 249 1 846 359 12 275 608 12 753 324 11 346 708 747 499 12 094 207 11 960 863
39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások - - - - - - - -
40. Finanszírozás bevételei - 1 000 000 1 000 000 996 175 300 000 200 000 500 000 215 548
41. Bevételek összesen (38+39+40) 10 429 249 2 846 359 13 275 608 13 749 499 11 646 708 947 499 12 594 207 12 176 411

Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft
Megnevezés 2008 2009
Összeg
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege 372 265 812 243
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege 1 082 595
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege 1 503 3 160
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege 17 -
Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 374 867 815 998
Bevételek (+) 13 052 206 11 275 210
Kiadások (-) 12 611 075 11 120 083
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege 812 243 969 329
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege 595 569
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege 3 160 1 208
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege - 19
Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) 815 998 971 125

b) A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása.

Megnevezés 2008 2009 Változás
eFt eFt eFt %
1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) - - -
2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) - - 0
3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 40 818 29 215 -11603 71,6
4.Szellemi termékek (1114,1124) 2 604 1 584 -1020 60,8
5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) - - 0
6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) - - 0 0,0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 43 422 30 799 0 0,0
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 32 207 016 31 780 304 -426712 98,7
2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 383 339 336 928 -46411 87,9
3.Járművek (1321,1322-ből) 102 515 134 477 31962 131,2
4.Tenyészállatok (141,142-ből) - - 0
5.Beruházások,felújítások 133 410 337 205 203 795 252,76
6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 75 600 - -75600 0,0
7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) - - 0
8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) - - 0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 32 901 880 32 588 914 -312966 99,0
1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 1 440 110 1 408 440 0 0,0
2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) - - 0 0,0
3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) - - 0
4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) - - 0
5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb - - 0
III.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök 1 440 110 1 408 440 -31670 97,8
Befektetett eszközök összesen. (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) 34 385 412 34 028 153 -357259 99,0

c) Létszám és személyi juttatása

Megnevezés 2008 2009 Változás
eFt eFt eFt %
Önkormányzat.
Rendszeres személyi juttatások 2373976 2168729 -205247 91,4
Nem rendszeres személyi juttatások 461694 477797 16103 103,5
Külső személyi juttatások 163941 156033 -7908 95,2
Személyi juttatások 2999611 2802559 -197052 93,4
Létszám 144 fő 144 fö 0 0,0
Polgármesteri Hivatal
Rendszeres személyi juttatások 680582 646899 -33683 95,1
Nem rendszeres személyi juttatások 93652 135665 42013 144,9
Külső személyi juttatások 55550 75074 19524 135,1
Személyi juttatások 829784 857638 27854 103,4
Létszám 1102 fő 1106 fö 4 fő* 0
* Növekmény: Intézmények összesen: 4 fő

d) A feladatmutatók állományának alakulása.

Szakfeladatmutató megnevezése 2008. év 2009. év
átlag állománya
Diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás
01 elhely.rész.létszáma (fő) 318 193
02 férőhelyek száma (db) 451 200
Otthoni ellátással kül. (gyogyp,kondukt)gondozás
01 ellátottak létszáma (fő) 17 18
02 gond.napok száma (nap/év) 4200 4518
Óvodai intézményi közétkeztetés
01 étkezési ellát.száma (fő) 827 848
02 élelm.napok száma(nap/év) 152263 165800
Iskolai intézményi közétkeztetés
01 étkezési ellát.száma (fő) 2232 2226
02 élelm.napok száma(nap/év) 382853 411789
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
01 étkezési ellát.száma (fő) 298 149
02 élelm.napok száma(nap/év) 31163 29708
Óvodai nevelés
01 nev.igénylők létszáma(fő) 829 858
02 férőhelyek száma (db) 1136 1036
Ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás
01 tanulók létszáma(fő) 2451 2315
02 tanulócsoportok száma(db) 114 108
Sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.
01 tanulók létszáma(fő) 102 90
02 tanulócsoportok száma(db) 8 8
Alapfokú művészet-oktatás
01 művész.okt.résztvevök(fő) 1221 950
02 csoportok száma (csoport) 73 42
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás
01 tanulók létszáma(fő) 975 1011
02 tanulócsoportok száma(db) 31 31
Gimnáziumi felnőttoktatás
01 felnőttokt.résztvevök(fő) 47 25
02 tanulócsoportok száma(db) 3 2
Nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás
01 tanulók létszáma(fő) 30
02 tanulócsoportok száma(db) 6
Szakközépiskolai felnőttoktatás
01 felnőttokt.résztvevök(fő) 26
02 tanulócsoportok száma(db) 2
Nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt
01 tanulók létszáma(fő) 191 29
02 tanulócsoportok száma(db) 20 1
Szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnőtt okt
01 tanulók létszáma(fő) 74
02 tanulócsoportok száma(db) 9
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
01 fogl.résztv.száma(fő) 1139 1135
02 csoportok száma (csoport) 59 58
Pedagógiai szakszolgálat
01 ellát.jogosult száma(fő) 2186 2098
02 ellátásban részesülő (fő) 2186 2098
Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell
01 férőhelyek száma (db) 155 155
02 ellátottak száma (fő) 155 155
Átmeneti elhelyezést biztosít ellátások
01 férőhelyek száma (db) 46 26
02 ellátottak száma (fő) 46 26
Bölcsődei ellátás
01 férőhelyek száma (db) 90 90
02 ellátottak száma (fő) 73 72
Családi napközi,nappali felügyelet
01 férőhelyek száma (db) 5 5
02 ellátottak száma (fő) 1 1
Házi segítségnyújtás
01 körzetek száma (db) 9 10
02 ellátottak száma (fő) 88 107
Szociális étkeztetés
02 ellátottak száma (fő) 208 230
Nappali szociális ellátás
01 férőhelyek száma (db) 150 150
02 ellátottak száma (fő) 125 130
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
02 rendszeresen segélyez(fő) 913 913
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
02 rendszeresen segélyez(fő) 981 981
Munkanélküli ellátások
02 rendszeresen segélyez(fő) 470 470
Eseti pénzbeli szociális ellátások
02 eseti segélyezettek (fő) 256 256
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
02 eseti segélyezettek (fő) 85 85
Művelődési központok, házak tevékenysége
01 műv.közp.,házak száma(db) 1 1

e) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások:

Az Önkormányzat sajátos gazdálkodási tevékenységet nem folytat.

ea) a normatív, a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás és a mutatószámok, feladatmutatók állományának alakulása,

forint
2008 2009
Jogcím megnevezése Tényleges
mutatószám
Tényleges állami
hozzájárulás
Tényleges
mutatószám
Tényleges állami
hozzájárulás
1 Telep .önk.felad. -t elep.-üzem,ig. és sportfelad. -lakos.szám s z. 35040 50 107 200 34955 36 947 435
2 Telep .önk.felad. -települési sportfeladatok - 34955 17 477 500
3 Körze ti igazgatás. okm.irod.műk. és gyámügyi ig . -alap-hozzáj árulás 1 3 300 000 1 3 300 000
4 Körze ti igazgatás- okmányiroda mű ködési kiadása i 76615 39 303 495 72366 23 446 584
5 Körze ti igazgatás- gyámügyi igazg atási feladato k 56474 15 812 720 56266 15 191 820
6 Körze ti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap- hozzájárulás 56474 2 823 700 56266 3 938 620
7 Körze ti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegé szítő hozzájár ulás 1455 11 203 500 1237 9 570 669
8 Körje gyzőség működé se- alaphozzáj árulás 12 4 440 000 12 3 600 000
9 Lakot t külterülette 1 kapcsolatos feladatok 894 3 397 200 961 2 967 568
10 Lakos sági település i folyékony hu lladék ártalma tlanítása 6749 674 900 4492 449 200
11 Üdülő helyi feladato k 2123300 4 246 600 1242000 2 484 000
12 Helyi közművelődési és közgyűjtem ényi feladatok 35040 39 770 400 34955 37 087 255
13 Pénzb eli szociális juttatások 35040 207 752 160 0 194 175 025
14 Szoc. alapszolg.-cs aládsegítés <7 0001 fő,műk.en g 47359 18 706 805 94480 18 659 800
15 Szoc. alapszolg.-gy ermekjóléti <7 0001 fő,műk.en g 47359 18 706 805 93225 18 411 938
16 Szoc. alapszolg.- g yermekjóléti k özpont 12 2 340 000 12 2 303 300
17 Szoc. alapszolg.- k özösségi ellát ások- 2007.dec .-ben kapott h ozzájár. 12 6 000 000 -
18 Szoc. alapszolg.- k özösségi ellát ások- új ellát ás 12 3 000 000 -
19 Szoc. alapszolg.- u tcai szociális munka-2007.de c.-ben kapott hozzájár. 12 5 000 000 12 4 921 600
20 Szoc. alapszolg.- s zoc.étkeztetés - 2007.dec.-be n kapott hozzá jár. 212 17 384 000 34 3 095 700
21 Szoc. alapszolg.- s zoc.étkeztetés új ellátás-jö v.<nyugdíjmini mum 150% 2 185 000 161 12 992 700
22 Szoc. alapszolg.- s zoc.étkeztetés új ellátás-jö v.=nyugdíjmin. 150%-300% 11 902 000 38 2 432 000
23 Szoc. alapszolg.- s zoc.étkeztetés új ellátás-jö v.>nyugdíjmini mum 300% 5 325 000 -
24 Szoc. alapszolg.- h ázi segítségny újtás- 2007.de c.-ben kapott hozzájár. 45 8 550 000 4 1 082 800
25 Szoc. alapszolg.- h ázi segítségny újtás új ellát ás-jöv.<nyugdí jmin.150% 5 1 375 000 103 17 613 000
26 Szoc. alapszolg.- h ázi segítségny újtás új ellát ás-jöv.>nyugdí jmin.150% 38 6 600 600 -
27 Szoc. alapszolg.- j elzőr.házi seg ítség- 2006.de c.-ben kapott hozzájár. 43 1 290 000 -
28 Szoc. alapszolg.- j elzőr. házi se gítség új ellá tás 67 1 005 000 -
29 Szoc. alapszolg.- i dőskorúak napp ali intézményi ell. 125 18 750 000 130 19 006 000
30 Szoc. alapszolg.-ha jléktalanok na ppali intézmén yi ellátása 75 16 500 000 67 14 381 550
31 Szoc. alapszolg.- f ogyatékosok, d emens személye k nappali inté zm. ell. 17 7 906 700 18 8 173 980
32 Lakos >10 000, a 11. d) pontot saj át fenntartásb an végzi - 107 3 156 500
33 Szoc. , bentlakás-fo kozott -demens betegek intéz m.ell 11 8 800 000 13 10 236 850
34 Szoc. , bentlakás-át lagos-szoc.int ézmény-idősk-2 007.dec.-ben k apott hj. 143 100 100 000 91 62 699 000
35 Szoc. , bentlakás-át lagos-szoc.int ézmény-átmenet i, hajléktalan ok ell. 20 14 000 000 1 772 700
36 Szoc. , bentlakás-át lagos-szoc.int ézmény-idősk-ú j-jöv.>nyugdíj min.150% - 50 34 450 000
37 Szoc. , bentlakás-át lagos-szoc.int ézmény-átmenet i, hajléktalan ok ell. - 17 11 713 000
38 Hajlé ktalanok átmen eti int.- szál lása, éjjeli m enedékhely 26 13 650 000 26 13 435 500
39 Gyerm ekek napközben bölcsődei e llátás 65 35 555 000 66 35 649 900
40 Gyerm ekek napközben ingyenes in tézményi étkez tetés 12 600 000 10 650 000
41 Óvoda - 8 hó- > 8 ór a- 1. nevelési év 178 24 480 000 -
42 Óvoda - 8 hó- > 8 ór a- 1-2. nevelé si év - 583 80 240 000
43 Óvoda - 8 hó- > 8 ór a- 2-3. nevelé si év 715 115 770 000 -
44 Óvoda - 8 hó- > 8 ór a- 3. nevelési év - 480 77 690 000
45 Óvoda - 4 hó- > 8 ór a- 1-2. nevelé si év 518 35 700 000 -
46 Óvoda - 4 hó- > 8 ór a- 3. nevelési év 457 36 975 000 -
47 Óvoda - 4 hó- > 8 ór a- 1-3. nevelé si év - 1033 70 866 000
48 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam 228 22 100 000 -
49 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam - 489 47 430 000
50 Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam 513 62 560 000 -
51 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam - 253 30 940 000
52 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam 281 41 480 000 301 44 370 000
53 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam 338 38 760 000 -
54 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam 367 48 280 000 -
55 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam - 688 78 540 000
56 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 705 105 400 000 717 107 270 000
57 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 455 22 100 000 505 24 468 667
58 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 237 14 450 000 255 12 530 667
59 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam 273 20 145 000 258 18 965 333
60 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 647 37 060 000 642 36 660 667
61 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam 664 49 640 000 -
62 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam - 349 22 606 000
63 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam - 379 28 278 667
64 Közép fokú iskola- 8 hó- 9. évfoly am 384 54 400 000 -
65 Közép fokú iskola- 8 hó- 10. évfol yam 375 57 120 000 -
66 ÖSSZE SEN -Középfokú iskola 9-10 é vfolyam 8 hó - 476 67 320 000
67 Közép fokú iskola- 8 hó- 11-13. év folyam 688 124 100 000 542 97 750 000
68 Közép fokú iskola- 4 hó- 9-10. évf olyam 474 33 490 000 496 34 967 333
69 Közép fokú iskola- 4 hó- 11-13. év folyam 541 48 790 000 -
70 ÖSSZE SEN -Középfokú iskola 11évfo lyam 4 hó - 238 19 862 800
71 ÖSSZE SEN -Középfokú iskola 12-13 évfolyam 4 hó - 291 26 153 533
72 Szakk épzés elm-8 hó -felzárk. 9.év f, szak-,szakk özépisk.1.szak képz.évf. 97 11 900 000 -
73 Szakk épzés elm-8 hó -szak-, szakkö zépisk. 2. és további évf. 63 8 330 000 -
74 Szakk épzés elm-8 hó -felzárk. 9.év f,szak-,szakkö zépisk.1-2. sz akkép évf - 35 4 250 000
75 Szakk épzés elm-4 hó -felzárk. 9.év f,szak-,szakkö zépisk.1-2. sz akkép évf 35 2 125 000 -
76 Szakk épzés elm-4 hó -felzárk. 9.év f,szak-,szakkö zépisk.1-2. sz akkép évf - 16 1 016 000
77 Alapf . művészetokt- 8 hó- zeneműv ., egyéni- min ősített int. 404 28 280 000 457 16 490 000
78 Alapf . művészetokt- 8 hó- egyéb m űv, zeneműv.cs op- minősített int. 488 13 013 333 423 5 780 000
79 Alapf . művészetokt- 4 hó- zeneműv . ág- összesen 395 7 140 000 400 7 196 667
80 Alapf . művészetokt- 4 hó- egyéb m űv. ág- összes en 485 3 315 000 419 2 878 667
81 Kollé gium- 8 hó- ne velés, ellátás összesen 168 35 616 000 192 17 000 000
82 Kollé gium- 8 hó- HH T AJ Kollégium i Prog. 60 39 480 000 -
83 Kollé gium- 4 hó- ne velés, ellátás összesen 192 8 500 000 194 8 551 333
84 Napkö zis fogl.- 8 h ó- napközis va gy tanulószoba i fogl. 702 10 764 000 652 10 710 000
85 Napkö zis fogl.- 8 h ó- iskolaottho nos okt. ált. iskola 1-4. év f. 268 5 753 067 213 2 380 000
86 Napkö zis fogl.- 8 h ó- 4. évf. isk olaotthonos ok t. - 77 2 210 000
87 Napkö zis fogl.- 4 h ó- 1-4. évf. n apközis fogl. 740 6 035 000 688 5 588 000
88 Napkö zis fogl.- 4 h ó- 5-8. évf. n apközis/tanuló szobai fogl. 239 1 275 000 264 1 439 333
89 Napkö zis fogl.- 4 h ó- 1-2. évf. i skolaotthonos okt. 111 1 190 000 116 2 550 000
90 Napkö zis fogl.- 4 h ó- 3. évf. isk olaotthonos ok t. 70 935 000 64 1 700 000
91 Napkö zis fogl.- 4 h ó- 1-3. évf. i skolaotthonos okt. - 205 2 201 333
92 Napkö zis fogl.- 4 h ó- 4. évf. isk olaotthonos ok t. 85 1 190 000 68 931 333
93 Gyako rlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakisk,s zakközépisk. 9 -10.évf. 233 6 213 333 -
94 Gyako rlati okt.- 8 hó- szakmai gy ak.- egyévfoly amos képzés 32 2 389 333 -
95 Gyako rlati okt.- 8 hó- szakmai gy ak.- első évfo lyamos képz. 31 3 240 533 17 1 777 067
96 Gyako rlati okt.- 4 hó- szakmai gy ak.- első évfo lyamos képz. 17 888 533 0 -
97 Gyako rlati okt.- 8 hó- szakmai gy ak.- utolsó év folyamos képz. 25 1 120 000 18 806 400
98 Gyako rlati okt.- 4 hó- szakmai gy ak.- utolsó év folyamos képz. 18 403 200 16 339 200
99 Gyako rlati okt.- 8 hó- szakmai gy ak.- tanulósze rződéssel 71 1 060 267 -
100 Saját os nev.ig.- 8 hó- magántan.- összesen 7 1 120 000 5 800 000
101 Saját os nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen 5 400 000 7 557 667
102 Saját os nev.ig.- 8 hó- gyógyp.vis szahelyezettek 1 96 000 -
103 Saját os nev.ig.- 8 hó- testi, érz ékszervi- össz esen 16 4 096 000 15 3 840 000
104 Saját os nev.ig.- 4 hó- testi, érz ékszervi- össz esen 14 1 792 000 18 2 294 400
105 Saját os nev.ig.- 8 hó- beszéd,eny he,organikus,n em organikus- összesen 96 12 288 000 42 4 032 000
106 ÖSSZE SEN -Sajátos n ev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,o rganikus - 128 16 384 000
107 Saját os nev.ig.- 4 hó- beszéd, en yhe, organikus összesen 81 5 184 000 149 9 496 267
108 Saját os nev.ig.- 4 hó- nem organi kus- összesen 54 2 592 000 28 1 338 400
109 Saját os nev.ig.- 8 hó- korai fejl esztés, gondoz ás 1 160 000 -
110 Saját os nev.ig.- 4 hó- korai fejl esztés, gondoz ás 1 80 000 -
111 Saját os nev.ig.- 8 hó- fejlesztő felkészítés 2 433 333 -
112 Saját os nev.ig.- 4 hó- fejlesztő felkészítés 2 216 667 -
113 Saját os nev.ig.-fej lesztő felkész ítés - 2 648 000
114 Nem m agyarul- 8 hó- kisebbségi ne v., oktat.- ös szesen 951 28 530 000 968 29 040 000
115 Nem m agyarul- 4 hó- kisebbségi ne v., oktat.- ös szesen 970 14 550 000 977 14 003 667
116 Nemze tiségi-, két t anítási nyelvű okt.- 8 hó- ö sszesen 187 8 913 667 179 8 532 333
117 Nemze tiségi-, két t anítási nyelvű okt.- 4 hó- ö sszesen 179 4 266 167 181 4 102 667
118 Nyelv i felkészítő é vf.- 8 hó 76 3 622 667 35 1 668 333
119 Nyelv i felkészítő é vf.- 4 hó 52 1 239 333 35 793 333
120 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.progra mok- HHT isk.- AJ Kollégiumi Prog. 19 3 040 000 -
121 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.progra mok- HHT isk.- AJ KP-gimnázi um - 25 2 850 000
122 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.progra mok- HHT koll. AJ KP-gimnáz ium - 2 960 000
123 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.progra mok- HHT koll. AJ KP-szakkö zépisk. - 38 18 240 000
124 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.progra mok- HHT koll. AJ KP-gimnáz ium - 26 5 928 000
125 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.progra mok- HHT koll. AJ KP-szakkö zépisk. - 20 4 560 000
126 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módsz erek- műv.okt. zeneműv. ág. 457 15 538 000
127 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módsz erek- műv.okt. egyéb műv.ág,z ene.csop. 423 5 640 000
128 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módsz erek- műv.okt. zeneműv. ág. 395 6 715 000 400 6 466 667
129 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módsz erek- műv.okt. egyéb műv.ág,z ene.csop. 485 3 233 333 419 2 653 667
130 Hozzá jár.egyes- 8 h ó- bejáró, köz ép-, szakiskol a 694 6 940 000 410 4 920 000
131 Hozzá jár.egyes- 4 h ó- bejáró, köz ép-, szakiskol a 361 2 166 000 406 2 436 000
132 Hozzá jár.egyes- 8 h ó- társulás 15 450 000 -
133 ÖSSZE SEN -Hozzájár. egyes- 4 hó- t ársulás - 49 1 470 000
54 770 400
134 Hozzá jár.egyes- 4 h ó- társulás- 2 008-ban alakul ó- összesen 297 4 455 000 338 10 140 000
135 Hozzá jár.egyes- 4 h ó- társulás- m ár működő- öss zesen 86 1 290 000 338 4 822 133
136 Szoc. jutt.- 8 hó- k edv. étkezteté s- összesen 1213 44 476 667 -
137 Szoc. jutt.- 4 hó- k edv. étkezteté s- összesen 1213 22 238 333 -
138 ÖSSZE SEN -Szoc.jutt .- 12 hó- kedv . étkeztetés - 1320 85 800 000
139 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- kieg.hozzá jár.rendsz.gyv . 5.évf. 58 928 000 -
140 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- kieg. 5-6. évf - 131 2 620 000
141 Szoc. jutt.- 12 hó- tankönyv- ingy enes tankönyve ll. 1226 12 260 000 1361 13 610 000
142 Szoc. jutt.- 12 hó- tankönyv- álta lános hozzájár ulás 3321 3 321 000 3425 3 425 000
143 Szoc. jutt.- 4 hó- 1 akhatási felt. összesen 192 11 904 000
144 ÖSSZE SEN -Szoc.jutt .- 8 hó- lakha tási felt. - 192 23 808 000
145 ÖSSZE SEN -Szoc.jutt .- 4 hó- lakha tási felt. - 194 11 446 000
ÖSSZESEN 2 096 017 551 1 994 813 428

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forintban
2008 2009
Tényleges
mutatószám
Tényleges állami
hozzájárulás
Tényleges
mutatószám
Tényleges állami
hozzájárulás
Kieg. tám.- 8 hó- p edagógus szakv ., továbbképz. emelt sz.éret tségi 510 3 978 000 478 3 728 400
Kieg. tám.- 4 hó- p edagógus szakv ., továbbképz. emelt sz.éret tségi 447 1 743 300 476 1 856 400
Kieg. tám.- 8 hó- P edagógiai szak szolgálat 14 9 520 000 17 10 993 333
Kieg. tám.- 4 hó- P edagógiai szak szolgálat 17 5 780 000 17 5 496 667
Szoci ális továbbkép zés és szakviz sga támogatása 130 1 222 000 134 1 259 600
Helyi önkormányzati hivatásos tűz oltóságok támogatása 72877 316 498 020 73546 336 993 977
Kieg. tám.- 8 hó- d iáksporttal ka pcsolatos fela datok támogatá sa - - 3511 1 006 488
Kieg. tám.- 4 hó- d iáksporttal ka pcsolatos fela datok támogatá sa - - 3417 489 770
ÖSSZESEN 73995 338 741 320 81596 361 824 635

eb) a cél- és címzett támogatás elszámolása,

2009. évben nem volt cél- és címzett támogatással megvalósuló beruházás

A céltámogatások elszámolása 2008. év

ezer Ft
CÉLTÁMOGATÁS BERUHÁZÁS: ELŐZŐ IDŐSZAKI: 2008.évi 2008.évi
Céltámogatás Cé1támogatá s Igénybevett céltámogatás
Jogcíme tervezett összes költsége Ebből céltámogatás összege beruházás összes ráfordítása időarányos előirányzata igénybe vett összege beruházás tervezett ráfordítása Áthúzódó Tárgyévi Összesen beruházás tényleges ráfordítása Áthúzódó Tárgyévi Összesen
1. beruh ázás 2008.előt ti szenyvíztis ztítótelep,csa t.hálózat épít .
12905 9679 0 7684 0 2660 7684 1995 9679 12901 7684 1992 9676
2. beruh ázás 2008.előt ti szenyvíztis ztítótelep,csa t.hálózat épít .
15162 11372 0 5686 0 7581 5686 5686 11372 15088 5686 5630 11316
ÖSSZESEN
28067 21051 0 13370 0 10241 13370 7681 21051 27989 13370 7622 20992

Címzett támogatás elszámolása 2008. év

Beruházásból címzett tám. Előző időszak címzett tám. 2008. évicímzett támogatás 2008. évben igénybevett címzett támogatás
Beruházás
tervezett
összköltsége
eredeti
előirányzat
módosított
előírányzat
Előző időszak
beruházás
ráfordítása
időarányos
előirányzata
igénybe vett
összege
Tárgyévi be-
ruházás terv.
Ráfordítása
áthúzódó tárgyévi összes 2008.évi beruhá-
zás tényleges
ráfordítása
áthúzódó tárgyévi összesen
előiányzata előirányz-ból
Szekszárd Séd-patak rende zése
456 474 388 003 388 003 252 000 214 000 214 000 204 474 - 174 003 174 003 68 830 - 57 634 57 634
ÖSSZESEN
456 474 388 003 388 003 252 000 214 000 214 000 204 474 - 174 003 174 003 68 830 - 57 634 57 634

ec) a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása,

2008 2 009
Központosított előirányzatok megnevezése Rendelkezésre
bocsátott
Ténylegesen
felhasznált
Rendelkezésre
bocsátott
Ténylegesen
felhasznált
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása - - - -
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása - - - -
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása - - - -
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása - - - -
5. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása 1 024 1 024 889 889
6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 782 782 769 759
7. Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám. - - - -
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat. - - - -
9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása 60 073 60 073 31 860 31 860
10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. - - - -
11. A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. - - - -
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása - - - -
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 14 401 14 401 14 592 14 592
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása 16 595 16 595 12 492 12 492
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1 110 1 110
15. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 4 365 4 362
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 1 343 1 343
17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 11 136 11 136
17. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 44 203 44 203 38 929 38 929
21. A vizitdíj visszatérítésének támogatása 117 117
18. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása - -
19. Alapfokú művészetoktatás támogatása 6 077 6 077 3 500 3 500
20. A bölcsödék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz. 18 190 18 190
21. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos. 4 995 4 995
22. Belterületi belvízrendezési célok támogatása - -
23. Bérpolitikai intézkedések támogatása 97 884 97 884
24. Új Tudás-Műveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám. 9 119 9 119
25. Nyári gyermekétkeztetés 2 594 2 594
26. 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 126 212 126 212
25. Komprehenzív iskola-modellek támogatása - -
26. Iskolai gyak.okt.a szakközisk. tizenegy-tizenkettedik évf.-n - -
27. Óvodáztatási támogatás 460 460
28. Ösztönző tám.kist.közokt.fel.társulásban tört. ellátásához - -
29. A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása - -
30. Sportlétesítmények felújításának támogatása 8 800 8 800
31. Egyéb - -
32. Központosított előirányzatok összesen (01+...+31) 284 324 284 324 248 187 248 174
32. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 20 339 20 339
33. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 213 420 213 420 274 342 274 342
34. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás - -
35. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (33+...+34) 233 759 233 759 274 342 274 342
36. Kőszínházak működtetési hozzájárulása - - - -
37. Művészeti tevékenysék kiadásaihoz való hozzájárulás - - - -
38. Bábszínházak működtetési hozzájárulása - - - -
39. Bábszínházak művészeti tev. kiadásaihoz való hozzájárulás - - - -
40. Önkormányzati színházak pályázati támogatása - - - -
41. Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása - - - -
42. Az önk.által támogatott magánszínházak pályázati támogatása - - - -
43. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (36+...+42) - - - -
40. 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása 123 672 123 672 - -
41. Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása 2 699 2 699 - -
43. Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás 658 658 - -
45. Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése 49 957 49 957 - -
47. Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám. 22 068 22 068 - -
44. Roma Kulturális Központ létrehozása - -
45. Egyéb központi támogatások 10 460 10 460 - -

ed) a jövedelemkülönbség mérsékléssel kapcsolatos elszámolás,

A 2009. éves zárást követően az ONKADO program által számított adóerő képesség az alábbiak szerint módosul.

Településre jutó adóalap az ONKADO program alapján: 80.034.967.029 Ft

Településre jutó adóalap a módosítás szerint 80.050.360.453 Ft

Az önkormányzat 2009. évi iparűzési adóerő képessége 1.120.489.538 Ft

Módosított iparűzési adóerő képesség 1.120.705.046 Ft

Az adóerő teljes listában szereplő további (K1) önrevíziók esetében a felülvizsgálat során megállapítható, hogy a törlések 2009. adóévben visszautalásra kerültek, illetve beszámításra kerültek az adózók 2009. évi kötelezettségeibe.

ee) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása:

Nem érintett az Önkormányzatunk

ef) az előző évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások, illetve központosított előirányzatok előirányzat-maradványának elszámolása,

A normatív, kötött felhasználású támogatások, illetve központosított előirányzatok teljes körűen felhasználásra kerültek, nem keletkezett 2008. évben kötelezettséggel terhelt maradvány.

eg) a többcélú kistérségi társulások támogatásának jogcím szerinti elszámolása, valamint a mutatószámok, feladatmutatók alakulása.

Nem az Önkormányzat végzi.

f) Az irányító szerv év végi maradványelszámolási számlájának forgalma.

Megnevezés 2008. évi 2009.évi
1. 01. Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei - -
2. 02. Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe - 820 170
3. 03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei - 174
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03) 777 451 820 344
5. 04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya - -
6. 05. Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll. (-) - -
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - -
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 100 292 -
9. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 63 148 160 233
10. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 100 -
11. 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 163 540 160 233
12. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 200 252 185 487
13. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-) 1 365 1 173
14. Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-) - -
15. 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) - 201 617 186 660
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-) - 38 077 - 26 427
17. 08. Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-) - -
18. 09. Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-) - -
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-) - -
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m. (-) - -
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 739 374 793 917
22. 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - -
23. 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 10 967 - 20 516
24. 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt - 161 927 - 204 395
25. 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt - -
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-) - - 224 911
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 573 -
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) 567 053 569 006
29. 14. Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. - -
30. 15. Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) - -
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 567 053 569 006
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány - -
33. 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 176 221 169 853
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - 60 932
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - 108 921
36. 18. Szabad pénzmaradvány 390 832 399 153
37. Ebből - Működödési célú szabad pénzmaradvány - 260 047
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány - 139 106

g) A letéti számla pénzforgalma.

Nem használ az Önkormányzat.

h) A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése.

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
Sor- Megnevezés 2 008 2 009
szám Teljesítés
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 174 567 -
1. Rendszeres szociális segély - 42 024
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére 6 301 6 414
3. Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett - 8 216
4. Rendelkezésre állási támogatás - 98 748
5. Közcélú munka - -
6. Időskorúak járadéka 5 207 4 245
7. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 22 989 19 408
8. Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása - -
9. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 8 311 6 473
10. Adósságcsökkentési támogatás 6 169 6 609
11. Ápolási díj (normatív) 30 879 30 596
12. Ápolási díj (helyi megállapítás) 14 509 12 520
13. Átmeneti segély 3 301 3 648
14. Temetési segély 2 303 2 364
15. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása 11 456 11 844
16. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 425 451
17. Óvodáztatási támogatás - 491
18. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 10 731 11 483
19. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 12 049 13 873
20. Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát. (01+..+19) 309 197 279 407
21. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás - -
22. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 3 052 925
23. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása - -
24. Átmeneti segély 6 321 14 006
25. Temetési segély - -
26. Köztemetés 2 643 4 919
27. Közgyógyellátás 9 318 10 385
28. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények - -
29. Étkeztetés - -
30. Házi segítségnyújtás - -
31. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 387 6 139
32. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás -
33. Természetben nyújtott szociális ellátások össz. (21+...+32) 25 721 36 374
34. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz. (20+33) 334 918 315 781
35. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás - -
36. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás - -
37. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (34+35+36) 334 918 315 781
38. Táj.a.02 űr.49,57 sorból az önk.ált.közv.megv.közcélú munka -

i) A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása.

Követelések:

Megnevezés 2008 2009 Változás
eFt eFt eFt %
1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 49 920 67 442 17 522 135,1
2.Adósok (281,2881) 90 344 134 837 44493 149,2
3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 22 172 1 500 -20672 6,8
4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 8 070 7 289 -781 90,3
- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 8 070 7 289 -781 90,3
- egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) - - 0 0,0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - - 0 0,0
- támogatási program előlegek (2871) - - 0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) - - 0
garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) - - 0
Követelések összesen 170 506 211 068 40562 123,8

Kötelezettségek:

Megnevezés 2008 2009 Változás
eFt eFt eFt %
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) - - -
2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 2 150 000 2 150 000 0 100,0
3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 850 000 850 000 0 100,0
4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 209 464 195 952 -13512 93,5
5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) - 160 000 160000
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 10 135 6 827 0 0,0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 3 219 599 3 362 779 0 0,0
1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) - - 0
2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) - - 0
likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykib. - - 0
3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók) 387 766 537 616 149850 138,6
tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 240 604 234 128 -6476 97,3
tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 147 162 303 488 156326 206,2
4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 319 574 395 195 75621 123,7
- váltótartozások (444.) - - 0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - - 0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 150 271 121 180,7
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 255 361 212 872 -42489 83,4
- helyi adó túlfizetés (4472.) 40 448 40 188 -260 99,4
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - - 0
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) - 66 100 66100
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - - 0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - - 0
- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) - - 0
- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl. (434111.) - - 0
- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) - - 0
- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 13 512 13 512 0 100,0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) - 40 000 40000
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 3 731 2 521 -1210 67,6
tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 6 288 19 731 13443 313,8
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) - - 0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 84 - -84 0,0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 707 340 932 811 225471 131,9
1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 200 301 186 030 -14271 92,9
2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 1 365 1 184 -181 86,7
3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) - - 0
4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 1 244 1 769 525 142,2
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - - 0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) - - 0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 202 910 188 983 - 13927 93,1
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 4 129 849 4 484 573 354724 108,6

j) Az eszközök értékvesztésének alakulása.

Pénzügyi eszközök:

Megnevezés Névérték 2009. évi értékvesztés Értékvesztés visszaírása
2009-ben
2009. év végéig összesen elsz. értékvesztés Nyilvántartási érték
2009.12.31.
Alisca Terra Regionális Hulladékgazd. Kft 590000000,00 0,00 0,00 590000000,00
Caminus Tüzeléstechnikai Kft 1440000,00 0,00 0,00 1440000,00
Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Kht 340000,00 0,00 0,00 340000,00
Paksi Atomerőmű Zrt. részvény 2098093,00 0,00 0,00 2098093,00
Regionális Kommunális Szolgáltató Kht 6753000,00 2049649,97 2953200,97 3799799,03
Szekszárd Borvidék Kht 700000,00 0,00 0,00 700000,00
Szekszárdi Ipari Park Kft 251400000,00 0,00 137851000,00 113549000,00
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft 621558915,00 0,00 0,00 621558915,00
Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft 379477484,00 0,00 0,00 379477484,00
Tolna Megyei Turisztikai Kht 1500000,00 0,00 0,00 1500000,00
DDVÍZ Vízgazdálkodási Kft 410000000,00 0,00 0,00 410000000,00
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft 88603000,00 0,00 0,00 88603000,00
KT-DINAMIC Szolg.és 6190000,00 0,00 0,00 6190000,00
Szekszárdi Városfejlesztési Kft 20000000,00 0,00 0,00 20000000,00
Szekszárdi Turisztikai Kft 10000000,00 0,00 0,00 10000000,00
MINDÖSSZESEN: 2390060492,00 2049649,97 0,00 140804200,97 2249256291,03

k) Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása.

Az Önkormányzat piaci értékelést nem alkalmaz, tehát nem indololt.

m) Az adósságállomány évenkénti alakulása:

adatok: eFt- ban
2008. év 2009. év
Adósságállomány 3 362 779 3 349 267

n) A kötelezettségvállalások állományának alakulása, ezen belül elkülönítetten az Európai Uniós támogatási programok kötelezettségvállalásának és finanszírozásának alakulása.

Az Önkormányzat esetében 2009. évben nem volt

Kiegészítő melléklet szöveges része

(4) Nem voltak olyan tényezők, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alap-, kiegészítő, illetve kisegítő tevékenységet az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását.

(5) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál sem külső, sem pedig a belső ellenőrzés az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában (éves költségvetési beszámolóban, egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t nem állapított meg.

(6) Az Önkormányzat vállalkozási tevékenység nem folytat.

(7) Európai Uniós támogatási programok:

Cityrégio II: A stratégiai gazdasági klaszterek regionális klasztertanulmánya elkészítése, klaszter események szervezése.

A program 2006. évben indult, a támogatási bevétel 2009. évben realizálódott 8 390 165 Ft- al.

A támogatás a Társfinanszírozási alapból történt vissza nem térítendő támogatásként.

(8) A közalapítványok, az alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra - az Áht. 100/F. §-a (2)-(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - teljesített kifizetések.

Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás 2009. év

Sor-
szám
Szervezet neve MOB támogatás SICSZ biz. támogatás SZEB támogatás GMB támogatás Nonprofit pályázat Polgármes-
teri keret
Költségvetés/ Közgyűlés Összesen
1 „Az Egészségért” Alapítvány 150 000 50 000 200 000
2 „Az én ovim” Alapítvány 550 000 550 000
3 „Belvárosi Ifjúságért” Alapítvány 80 000 80 000
4 „Méltósággal az út végén” Hospice Alapítvány Szekszárd 100 000 100 000
5 „Micimackó” Alapítvány Családi Napközi, Játszóház 40 000 40 000
6 „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus 165 000 165 000
7 „Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány 150 000 100 000 250 000
8 „Szekszárdi Röntgen” Alapítvány 110 000 110 000
9 „Védnök” Karitatív és Kulturális Alapítvány 40 000 40 000
10 A Keresztény Nevelésért Alapítvány 100 000 1 150 000 1 250 000
11 Alisca Nyilai Íjász Egyesület 50 000 100 000 150 000
12 Art’ 999 Tolna Megyei Egyesület 60 000 60 000
13 Art Conact Mozgásszínház 155 000 155 000
14 Atlétikai Club Szekszárd 1 600 000 1 600 000
15 Babits Nyugdíjas Klub 130 000 60 000 190 000
16 Bárka Művészeti Szalon Egyesület 60 000 60 000
17 Bartina Néptánc Együttes 1 900 000 1 900 000
18 Beások Magyarországi Egyesülete 250 000 250 000
19 Betegápolásért Alapítvány 80 000 100 000 180 000
20 Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány 50 000 50 000
21 Dicenty Dezső Kertbarát Kör 150 000 150 000
22 Dynamic Triatlon Club 490 000 100 000 590 000
23 Embusen Karate SE Szekszárd 200 000 200 000
24 Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete (korábban ÉFOÉSZ) 170 000 150 000 320 000
25 Esély a Díjhátralékosoknak Alapítvány 1 000 000 1 000 000
26 eSZ HÍD Társulás (PAD-on keresztül!) 100 000 100 000
27 Etka Jóga Sportrekreációs Egyesület Szekszárd 40 000 40 000
28 FÁKLYA SE Szekszárd 400 000 50 000 450 000
29 Fehérlófia Sportegyesület 50 000 50 000
30 Gagliarda Kamarakórus 185 000 100 000 285 000
31 Gemenc Judo Klub Egyesület 1 650 000 100 000 1 750 000
32 Gemenc TáncSport Egyesület 100 000 100 000
33 Gemenc Természetvédelmi és SE 100 000 100 000 200 000
34 Gyöngysor Alapítvány 30 000 30 000
35 Hegyközség 600 000 600 000
36 Holló Együttes 150 000 150 000
37 Honvéd Hagyományőrző Egyesület 40 000 25 000 65 000
38 Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes 340 000 340 000
39 Ifjúsági Fúvószenekar 335 000 180 000 515 000
40 Ifjúsági Unió Szekszárd (IFU) 50 000 1 300 000 250 000 1 600 000
41 Ippon Karate Egyesület 100 000 100 000 200 000
42 KEF (Kábítószer Egyeztető Fórum) 350 000 350 000
43 Kék Madár Alapítvány 140 000 140 000
44 Kerekes Tenisz Sport Egyesület 80 000 80 000
45 Kinyújtott Kéz Alapítvány 240 000 200 000 440 000
46 Közalkalmazotti Horgász Egyesület 300 000 300 000
47 Léleképítő Alapítvány 240 000 240 000
48 Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 350 000 150 000 500 000
49 M9 Postagalamb SE 30 000 30 000
50 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szekszárdi Csoportja 100 000 100 000
51 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja 300 000 300 000
52 Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei és Szekszárd Városi Területi Szervezete 50 000 280 000 200 000 530 000
53 Mentálhigiénés Műhely 90 000 95 000 100 000 150 000 1 371 000 1 806 000
54 Mészöly Miklós Egyesület 250 000 250 000
55 Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány 100 000 350 000 450 000
56 Nimród Unokái Kulturális Egyesület 50 000 50 000
57 Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület 50 000 50 000
58 Nyitott Világ Alapítvány 135 000 100 000 500 000 735 000
59 Óceán Könnyűbúvár SE 850 000 100 000 950 000
60 Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Tolna Megyei Szervezete 100 000 100 000 200 000
61 PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület 300 000 300 000
62 Peter Cerny Alapítvány 50 000 50 000
63 Platán Nyugdíjas Kulb 100 000 100 000
64 POFOSZ 227 894 50 000 277 894
65 Polip Ifjúsági Egyesület 180 000 150 000 330 000
66 RÉV 2 000 000 2 000 000
67 Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület 40 000 150 000 190 000
68 Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület 100 000 100 000
69 Szekszárd Big Band 220 000 220 000
70 Szekszárd Jazz Quartet 430 000 430 000
71 Szekszárd Junior Stars 420 000 420 000
72 Szekszárd Kórház Sportkör 100 000 100 000
73 Szekszárdi Asztalitenisz Club 2 850 000 2 850 000
74 Szekszárdi Evangélikus Alapítvány 100 000 100 000
75 Szekszárdi Extrém SE 400 000 400 000
76 Szekszárdi Fekete gólyák KC 550 000 550 000
77 Szekszárdi Férfi Kosárlabda Sportegyesület 1 100 000 1 100 000
78 Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 280 000 100 000 380 000
79 Szekszárdi Gitár Egyesület 245 000 20 000 265 000
80 Szekszárdi Kamarazenekar 435 000 435 000
81 Szekszárdi Kerékpáros SE 580 000 30 000 610 000
82 Szekszárdi Kosárlabda Sport Club 5 950 000 2 000 000 7 950 000
83 Szekszárdi Madrigálkórus 415 000 415 000
84 Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság 50 000 150 000 200 000
85 Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület 50 000 320 000 370 000
86 Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület 500 000 500 000 1 000 000 2 000 000
87 Szekszárdi Német Nemzetiségi Fúvós Zenekar (Alisca Brass Band) 275 000 275 000
88 Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége 150 000 150 000
89 Szekszárdi Polgárőr Egyesület 150 000 150 000 200 000 500 000
90 Szekszárdi Rádió Klub 550 000 550 000
91 Szekszárdi Roma Hagyományőrző és Diáksport Egyesület 100 000 100 000 450 000 500 000 1 150 000
92 Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros SE 800 000 50 000 850 000
93 Szekszárdi Tündérkert Alapítvány 100 000 100 000
94 Szekszárdi Utánpótlás Kézilabda Sportegyesület (UKSE) 6 350 000 6 350 000
95 Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club (UFC) 5 400 000 5 400 000
96 Szekszárdi Vízmű SE 540 000 540 000
97 Szekszárd-Lugos és Facsád Baráti Társaság 50 000 50 000
98 Szekszárd-Parásztai Birtok- és Környezetvédő Egyesület 100 000 100 000 200 000
99 Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör 180 000 150 000 200 000 530 000
100 Szenior Atlétikai Club 700 000 700 000
101 Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 30 000 30 000
102 Szépítsük Együtt Szekszárdot Mozgalom 121 392 121 392
103 Szőlő-Szem Mozgalom (Polgárőr Egyesületen keresztül) 100 000 100 000
104 Születés Hete Egyesület 50 000 50 000
105 Tamási Nyugdíjas Rendőr Egyesület 20 000 50 000 70 000
106 Társadalmi Egyesülések Tolna megyei Szövetsége 30 000 30 000
107 Tolna megye szakelátásában élő gyermekeiért, fiataljaiért Közhassznú Alapítvány 20 000 20 000
108 Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány 150 000 150 000
109 Tolna Megyei Asztalitenisz Szövetség 15 000 15 000
110 Tolna Megyei Bajtársi Egyesület Zrínyi Miklós Honvéd Nyugdíjas Klub 50 000 50 000
111 Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 100 000 300 000 400 000
112 Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesülete 100 000 100 000
113 Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány 100 000 100 000
114 Tolna Megyei Ilco Egyesület 100 000 100 000 200 000
115 Tolna Megyei Méhész Egyesület 50 000 50 000
116 Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége 30 000 30 000
117 Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete 50 000 200 000 150 000 400 000
118 Tolna Megyei Siketek Sportegyesülete 100 000 100 000
119 Tolna Megyei Szabadidős Sportegyesület 100 000 100 000
120 Tolna Megyei Vesebetegekért Alapítvány 120 000 120 000
121 Tolnai MO-ZA-IK Egyesület 40 000 40 000
122 Tücsök Klub Zenés Színpad 960 000 400 000 1 360 000
123 UNIÓ BOKSZ Team Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Boksz Club 200 000 200 000
124 Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 100 000 100 000 180 000 250 000 100 000 730 000
125 Védőnők a Gyermekekért Egyesület 325 000 60 000 385 000
126 Vis Major Egyesület 35 000 35 000
127 Volt Hadifoglyok Tolna Megyei Szövetsége 20 000 20 000
128 YORGOS SE 100 000 100 000
129 ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Aapítvány 100 000 100 000
130 ZUG Ifjúsági, Művelődési és Művészeti Egyesület 150 000 400 000 200 000 300 000 1 050 000
1-130 ÖSSZESEN: 8 900 000 35 990 000 2 925 000 950 000 6 500 000 3 824 286 10 271 000 69360286

Térítésmentesen juttatott eszköz átadás nem volt.

(9) A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedéseket a szöveges értékelésben tovább kell bontani. Be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét - a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett -, amelyben az államháztartás szervezete

a) 100%-os

Társaság neve Törzstöke Ft Tulajdon összege: Ft Tulajdon %-a
Alisca Terra Reg. Hulladékgazd. Kft. 299.000.000 299.000.000 100
Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 679.020.000 679.020.000 100
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 609 170 000 609 170 000 100
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 88.600.000 88.600.000 100
Szekszárdi Turisztikai Kft. 10.000.000 10.000.000 100

b) 75%-on felüli,

Társaság neve Törzstöke Ft Tulajdon összege: Ft Tulajdon %-a
Szekszárdi Ipari Park Kft. 255.000.000 251.557.500 98.65

c) 50%-on felüli:

Társaság neve Törzstöke Ft Tulajdon összege. Ft Tulajdon %-a
KT- DINAMIC. 9 190 000 6 190 000 67,4

d) 25%-on felüli

Társaság neve Törzstöke Ft Tulajdon összege. Ft Tulajdon %-a
Reg. Kommun. Szolgáltató Kht. 22.869.000 6.753.000 29.53

(10) A számviteli politika 2009. évben nem került módosításra, a jogszabályi a változások kerültek aktualizálásra.

(11) Az Ötv. 92/A. § (1) alapján az Önkormányzat hivatalánál és intézményeinél kötelező a könyvvizsgálat.

(12) A könyvvizsgálatot Dr. Cseke László 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. költségvetési minősítésű bejegyzett kamarai tag (ig. szám: 001430) látja el.

(13) Az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának rendeletében meghatározott körére az Ötv. 80/A-80/B. §-a alapján vagyonkezelői jog létesítése nem volt.

Mellékletek a Szekszárdi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2010. (V. 7.) önkormányzati rendelete


  Vissza az oldal tetejére