Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

a vásárok és piacok tartásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az önkormányzat által fenntartott, illetőleg működtetett országos állat- és kirakodó vásárra, az országos gépjárművásárra, az alkalmi és ünnepi vásárra, búcsúvásárra, élelmiszerpiacra, valamint használtcikk piacra.

(2) *  A rendelet személyi hatálya kiterjed Szekszárd Város közigazgatási területén piacot, vásárt fenntartóra, üzemeltetőre és minden olyan magánszemélyre, egyéni vállalkozóra, őstermelőre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely a piacon vagy vásárban bármilyen értékesítési vagy szolgáltató tevékenységet folytat, valamint a piac vagy vásár területén tartózkodókra.

2. A vásárok, piacok fenntartása

2. § (1) Az önkormányzat a piacok és vásárok fenntartása körében:

a) meghatározza a vásárok rendezésének, illetve piacok tartásának helyét és idejét,

b) meghatározza a vásárok és piacok tisztántartására vonatkozó rendelkezéseket, valamint az azok megszegőivel szemben alkalmazandó szankciókat.

(2) Az üzemeltető feladatai:

a) biztosítja a vásárok és piacok rendjét, az árusítás zavartalanságát,

b) kijelöli az árusítóhelyeket, gondoskodik a helyiségek hasznosításáról, beszedi a helypénzeket, bérleti és egyéb jogcímen meghatározott díjakat,

c) megteszi a vásárok és piacok rendjére vonatkozó jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata napi élelmiszerpiacot (zöldség- és gyümölcspiacot), használtcikk piacot, valamint országos állat- és kirakodóvásárt tart fenn.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott piacok és vásár üzemeltetői a fenntartóval kötött megállapodás alapján:

a) Napi élelmiszerpiac, országos állat- és kirakodóvásár: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (Szekszárd, Bezerédj u. 2.),

b) *  Használtcikk piac: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (Szekszárd, Bezerédj u. 2.)

3. A vásárok és piacok helye, ideje

3. § (1) Az országos állat- és kirakodóvásár

helye: Szekszárd, Aranytó u-i Vásártér,

ideje: január 1-től december 31-ig minden hónap második és negyedik vasárnapja

(2) *  A központi piac

helye: Szekszárd, Várköz utca,

ideje: január 1-től december 31-ig hétfőtől-szombatig.

(3) A déli piac helye: Szekszárd, Béri B. Á. u., DÁLIA Áruház melletti közterület.

(4) *  A használtcikk piac

a) helye: Szekszárd, Babits Mihály Kulturális Központ és a „160 lakásos társasház” közti terület, valamint a Garay tér.

b) ideje: január 1-től december 31-ig minden hónap második és negyedik szombatja.

(5) Alkalmi és ünnepi vásárok helyét a polgármester jelöli ki. Ideje: karácsonyi, húsvéti, pünkösdi ünnepek.

(6) Búcsúvásár helye: Szekszárd, Kápolnatér.

4. Forgalomba hozható áruk és az árusításra jogosultak köre

4. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó vásáron és piacon a vásár és piac jellegének megfelelő termék hozható forgalomba, melynek forgalmazását jogszabály nem tiltja, illetve a forgalomba hozatal jogszabályi előírásait a forgalmazó betartja.

(2) Az országos állatvásárra ló, öszvér, szarvasmarha, szamár, bivaly ill. szaporulataik, sertés, juh, kecske csak érvényes marhalevéllel hajtható fel. Az állatot egyedi és tartós megjelöléssel kell ellátni. Védett állatfajok és fajták nem árusíthatók.

(3) Az országos kirakodóvásáron kiskereskedelmi tevékenységre jogosult gazdálkodók, egyéni és társas vállalkozók, egyéb gazdálkodó szervezetek, illetve termék előállítók, gyártók az engedélyezett tevékenységi körüknek megfelelő termékeket hozhatnak forgalomba.

(4) A központi piac területén forgalomba hozható elsősorban: élelmiszer, zöldség, gyümölcs, gomba, vágott baromfi, lőtt szárnyas és apróvad, élő és művirág, növényi szaporítóanyagok, gabona-, és termény takarmány. Gyűjtött, szedett gomba csak akkor árusítható, ha a gombaértékesítési engedély kiadására és az értékesítés ellenőrzésére a piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt gombavizsgáló szakellenőr működik.

(5) A déli piac területén forgalomba hozható elsősorban: zöldség- gyümölcs, tojás, élő és művirág. Vadon termő gomba és vágott baromfi nem árusítható.

(6) A használtcikk piacon elsősorban használt, de még jó állapotú ruházat, nem elektromos háztartási eszközök, könyvek, sportszerek, egyéb tárgyak árusíthatók, a kereskedelmi mennyiséget meg nem haladó mértékben.

(7) Az alkalmi és ünnepi vásárokon, valamint a búcsúvásáron az országos kirakodóvásáron engedélyezett termékek hozhatók forgalomba.

5. § (1) A piacokon és vásárokon csak az árusíthat, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel. Az árusítás csak az üzemeltetővel kötött megállapodás alapján, a jelen rendeletben foglalt rendelkezések betartása, az üzemeltető által meghatározott működési rend szerint és a díjak megfizetése mellett végezhető.

(2) A használtcikk piacon kizárólag az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemély értékesítheti a tulajdonát képező vagyontárgyakat.

5. Helyhasználat rendje

6. § (1) A vásárokon és piacokon az árusok és szolgáltatók helyét az üzemeltető jelöli ki. A piac, piaccsarnok, vásár szakosított árubeosztása az üzemeltető feladata és jogosultsága. A helyek kijelölésénél figyelembe kell venni a vonatkozó közegészségügyi, élelmiszer higiéniai és állategészségügyi szabályokat.

(2) Ha egyes termékek vagy termények árusításához hatósági engedély is szükséges, az üzemeltető megbízottja a helyfoglaláshoz kérheti az engedély felmutatását. Ha az árus nem rendelkezik az engedéllyel, akkor az adott terméket nem árusíthatja.

(3) Az országos kirakodóvásáron, valamint az élelmiszerpiacokon a helyfoglalás sorrendje a következő:

a) a helybérlettel rendelkezők a bérelt helyüket foglalják el,

b) helybérlet hiányában érkezési sorrend szerint történik az árusító helyek elfoglalása.

(4) A vásárokban és a piacokon csak az üzemeltető helyhasználati engedélye alapján lehet árusítani. A helyhasználat esetében fizetendő díjakat a rendelet függeléke és az üzemeltető erre vonatkozó szabályzata tartalmazza. A díjtételeket a vásáron és a piacokon jól látható helyen ki kell függeszteni.

(5) A napi helyjegy a megváltása napján a nyitvatartás időtartamára érvényes, a helyjegy másra nem ruházható át. Az elveszett helyjegy csak újabb jegy váltásával pótolható.

(6) A helypénzszedéssel megbízott személy a kifizetett helypénzzel azonos értékű, sorszámmal ellátott helyjegyet ad, amit az árus - amíg a helyet elfoglalva tartja - köteles megőrizni és az ellenőrzésre jogosult személy felhívására bemutatni.

(7) *  A központi piac, piaccsarnok területén lévő üzlethelyiségeket a piac üzemeltetője jogosult bérbeadás útján hasznosítani, az üzemeltető és az önkormányzat közötti megállapodás keretein belül, figyelemmel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseire.

6. Áruk, termékek forgalmazására vonatkozó rendelkezések

7. § (1) Az élelmiszerek piaci árusítása során maradéktalanul be kell tartani az élelmiszerek tárolására, csomagolására és forgalmazására vonatkozó jogszabályokat.

(2) Az élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot az árusítás egész időtartama alatt a szennyeződéstől védve kell tartani. Élelmiszereket tiszta asztalról, állványról, edényből szabad árusítani. Gyümölcsök és zöldségfélék tiszta ládából, kosárból, alátéttel ellátott zsákból vagy kocsiból árusíthatók.

(3) Az árusok kötelesek a növényt, növényi terméket, szaporítóanyagokat, állatot és állati eredetű terméket az ellenőrzésre jogosultaknak, az üzemeltető, vagy hatóság kérésére ellenőrzésre bemutatni és az előírt igazolást felmutatni. (permetezési napló, származási bizonyítvány, termelői igazolvány, stb.).

(4) E rendelet nem érinti azoknak a jogszabályoknak a rendelkezéseit, amelyek az egyes termékek értékesítéséhez külön feltételeket állapítanak meg.

(5) Valamennyi piacon és vásáron tilos olyan árut forgalomba hozni, amelyet jogszabály állandó vagy ideiglenes jelleggel a piaci forgalomból kizár.

7. Rendészeti előírások

8. § (1) Az üzemeltető a feladata ellátása során köteles a piaci rendet és a piacon végzett tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi előírásokat betartani, betartatni. E tevékenység ellátása során:

a) A jelen rendeletben, illetve az üzemeltető által meghatározott működési rendre vonatkozóan, a figyelemfelhívás ellenére együttműködést nem mutató ellenszegülőket feljelentheti,

b) a közbotrányt okozókat, valamint a szabályokat rendszeresen megsértőket a piacok és vásárok területéről - szükség esetén karhatalom igénybevételével - eltávolíthatja.

(2) *  A vásári, illetve a piaci közlekedési utakat göngyöleggel, ládákkal, bármilyen tárolóeszközzel, vagy más áruval eltorlaszolni, a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozni nem lehet. A piac területén bérelt asztalok mellett ládából és bármilyen tárolóeszközből árusítani csak az előzőekben írtak maradéktalan betartásával, a 2. függelékben meghatározott díj ellenében lehet.

(3) A vásár és a piac közlekedési rendjének meghatározása az üzemeltető feladata.

(4) Szállító járművek csak az árú le- és felrakásának ideje alatt, árusítás céljából - a piac üzemeltetőjének engedélyével - várakozhatnak a piac területén.

(5) A vásáron és a piacok területén lévő építményeket, árusító asztalokat és egyéb berendezési tárgyakat megrongálni, helyükről eltávolítani tilos.

(6) A piacokon, vásáron lévő árusítóhely bérlője, helyfoglalója az általa, illetve a tevékenysége által harmadik fél részére okozott kárért, balesetért felelősséggel (anyagi és személyi) tartozik a polgári jog szabályai szerint.

(7) A piacok és vásárok tisztán tartásáról, a hó- és síkosságmentesítésről az üzemeltető gondoskodik.

(8) Az árusok az elárusítóhelyet - annak elhagyásakor - a hulladéktól, mindennemű szennyezéstől kötelesek megtisztítani, és a hulladékot a kijelölt szeméttárolóba helyezni. Az árusok az elárusítóhelyen kötelesek az árusítás ideje alatt is rendet tartani. A hulladékok tárolására szolgáló tartályok, zsákok, tárolók biztosítása és a hulladék elszállítása az üzemeltető feladata.

8. * 

9. § * 

9. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

12. § * 

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2011. július 5.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
jegyző

1. függelék a 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez * 

A vásári díjtételek

Megnevezés Díjtétel nagysága
I. Állatok (darabonként) helypénze
1. ló, szarvasmarha, szamár, öszvér 550 Ft/db
2. sertés 115 Ft/db
3. malac, juh, kecske, bárány 90 Ft/db
4. nyúl, baromfi 35 Ft/db
II Egyéb áruk
1. vásári árusok 400 Ft/fm
2. mutatványosok 400 Ft/fm
III. Autóvásár (darabonként)
1. személygépkocsi 550 Ft
2. motorkerékpár 300 Ft
3. tehergépkocsi 990 Ft
4. egyéb járművek terjedelmük szerint az előző kategóriák díjtételeinek alkalmazásával.
IV. Helyhasználati és bérleti díjak
2. kirakodó vásárokon évi helybérlet
(helypénzen felül)
12.600 Ft/fm
V. Vendéglátói tevékenység (faház, lakókocsi stb.) 3.000 Ft/alkalom

A feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

2. függelék a 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez * 

Piaci díjtételek

Megnevezés Javasolt díjtétel nagysága 2015.
I. Egyéb áruk Lenti rész Emelet
1. piaci asztalok napi helypénze bérlettel 300 Ft/alk 250 Ft/alk.
2. piaci asztalok napi helypénze bérlet nélkül 400 Ft/alk. 300 Ft/alk.
II. Járműről történő árusítás
1. személygépkocsi 2.500 /parkolóhely
2. tehergépkocsi
3. egyéb jármű
III. Szolgáltatási díjak
1. mérlegelés 100 Ft
2. gombavizsgálat 500 Ft/alkalom
3. vágott nyúl és baromfi hatósági állategészségügyi vizsgálat 30 Ft /db
IV. Helyhasználati és bérleti díjak Lenti rész Emelet
1. árusító asztal havi bérlete a piacon (helypénzen felül) 4.000 Ft 2.000 Ft
2. árusító asztal negyedéves bérlete a piacon (helypénzen felül) 10.000 Ft 5.000 Ft
3. árusító asztal féléves bérlete a piacon (helypénzen felül) 20.000 Ft 10.000 Ft

A feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.