Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 9/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

Szekszárd város sportjáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4) bekezdés 4–5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben résztvevő magánszemélyekre,

b) az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre, testnevelési és sporttevékenységet végző önkormányzati költségvetési szervekre,

c) az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekre,

d) a közgyűlésre és szerveire,

e) az önkormányzat által alapított sporttevékenységét végző nonprofit gazdasági társaságra.

2. A sportfeladatok ellátásnak alapelvei

2. § (1) Az önkormányzat a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy a rendszeres testedzést minél szélesebb körben biztosítsa a polgárok számára.

(2) Az önkormányzat a sport fejlesztésének és támogatásának a hatékonysága és koordinációja érdekében figyelembe veszi az oktatás, az egészségügy, a szociális, a városfejlesztési, a környezetvédelmi, a közművelődési és más ágazatok véleményét és javaslatait, és biztosítja a sport integráns szerepét és helyét a helyi kultúra fejlődésében.

(3) Az önkormányzat a testnevelés és a sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve fejlesztéséhez, javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

(4) Az önkormányzat a testnevelés és a sport részterületeinek szabályozása során arra törekszik, hogy az óvodai és iskolai testnevelés, a diáksport, a versenysport, a lakossági szabadidősport, a hátrányos helyzetűek sportja egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet képezzenek, egyik fejlesztése sem indokolt a másik rovására.

(5) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos tevékenysége során védeni és fejleszteni kívánja a sport erkölcsi és etikai alapjait.

3. Az önkormányzat sportfeladatai

3. § (1) Az önkormányzatnak a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciója alapján sporttal kapcsolatos kötelező feladatai az alábbiak:

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,

c) * 

(2) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos önként vállalt feladatai az alábbiak:

a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek, sportági szervezőbizottságok működésének alapvető feltételeit,

b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,

c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára,

d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,

e) ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat,

f) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.

4. Az önkormányzat sportfeladat-ellátásának struktúrája

4. § (1) *  Az e rendeletben meghatározott sportfeladatok ellátásával kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörében az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság gyakorolja.

(2) *  A közgyűlésnek és az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságnak a sportfeladatok ellátásával kapcsolatos feladat- és hatásköreit az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, tárgyévi költségvetési rendeletei és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet, valamint az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság ügyrendje határozza meg.

5. § (1) *  Az önkormányzat a helyi sportfeladatok ellátása érdekében kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló nonprofit társaságot hozott létre és működtet. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a feladatellátási kötelezettségének az alapító okiratban foglaltak szerint tesz eleget.

(2) *  Az önkormányzat a helyi sportszervezetekkel és sportszövetségekkel közvetlenül, és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével tartja a kapcsolatot.

(3) *  Az önkormányzat a tulajdonában álló sportlétesítmények működtetését és üzemelését a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján biztosítja.

6. § (1) A sporttal kapcsolatos jogszabályokban, a jelen rendeletben és a Sportkoncepcióban meghatározott feladatok végrehajtását a Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) *  Az iskolai testneveléssel, diáksporttal kapcsolatos feladatokat a köznevelési intézmények, iskolai sportkörök, diáksport-egyesületek látják el.

5. Az önkormányzat sportlétesítményei

7. § *  (1) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. részére térítésmentesen üzemeltetésre átadott sportlétesítmények:

1. Szekszárd, Keselyűsi út

a) Sportcsarnok,

b) Bitumenes kézilabda pálya (korcsolyapálya),

c) Füves parkterület, valamint a létesítményt kiszolgáló teljes közmű hálózat.

2. Szekszárd, Sport utca

a) öltöző épület (öltözők, valamint az ehhez tartozó fürdők, mellékhelyiségek, kazánház),

b) szolgálati lakás,

c) füves labdarugó pálya (stadion),

d) nemzetközi műfüves labdarugó pálya,

e) kettő műfüves futsal labdarugó pálya,

f) nyolc sávos műanyag borítású atlétikai pálya,

g) teniszpályák és az azokat kiszolgáló épületek, helyiségek,

h) * 

(2) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában és üzemeltetésében álló sportlétesítmények:

1. Lisztesvölgyi Lőtér,

2. Városi szabadtéri kispályák.

6. A sportfeladatok finanszírozása

8. § (1) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait költségvetésből finanszírozza.

(2) *  Az önkormányzat évenként, költségvetési rendeletében meghatározott összegű forrást ad át feladatainak ellátása céljából a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak.

(3) Az önkormányzat központi költségvetési forrásból a sportfeladatok támogatására elnyerhető pályázatokhoz szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendelete szerint biztosítja.

(4) *  Az önkormányzati működtetésű köznevelési intézmények rendelkeznek szabadtéri és fedett sportlétesítményekkel, melyek fenntartásáról az önkormányzat köteles gondoskodni. A köznevelési intézmények sportlétesítményei fenntartásának és működtetésének fedezetét – az intézményi költségvetés keretében – az önkormányzat biztosítja.

(5) *  Az önkormányzat – a mindenkori sportfejlesztési koncepcióban meghatározott keretek közt – gondoskodik az óvodai testnevelés tárgyi feltételeinek javításáról és fejlesztéséről, valamint támogatást nyújthat az iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpótlás-nevelés és a városi diáksport versenyrendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez.

(6) * 

9. § (1) *  E rendeletben meghatározott sportfeladatok ellátásban közreműködő sporttevékenységet folytató civil szervezeteket az önkormányzat az éves költségvetési rendeletben elkülönített az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság felhasználási jogkörében felosztható keret terhére pénzügyi támogatásban részesítheti.

(2) *  Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság pályázati kiírások útján is dönt a támogatás odaítéléséről és annak összegéről.

(3) *  A pályázatok kiírásakor, illetve a támogatások odaítélésekor az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság a következő kiemelt célokat veszi figyelembe:

a) az utánpótlás-nevelés,

b) az eredményesség,

c) a diák és szabadidősport,

d) a nemzetközi és városi sportrendezvények

támogatása.

(4) A támogatott szervezet a számára megítélt támogatást kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel.

7. Sporttevékenység elismerése

10. § (1) Az önkormányzat a sport területén kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, csapatokat, illetve csoportokat elismerésben részesítheti.

(2) *  Az elismerések részben a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2017. (X. 9.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja szerint Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keret terhére pályázati kiírás útján kerülnek odaítélésre.

(3) *  A pályázati kiírásról és odaítélésről átruházott hatáskörben az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság dönt.

(4) Az elismerések ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra.

10/A. § *  Az önkormányzat a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31) önkormányzati rendelet 27. §-a alapján Szekszárd Büszkesége ... (év) kitüntető címet, a 28. §-a alapján Szekszárd Sportolója ... (év) díjat, valamint a 29. §-a alapján Szekszárd Edzője ... (év) díjat adományoz.

8. Záró rendelkezések

11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § * 

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében:
Horváth István s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2014. április 14.

Dr. Göttlinger István s. k.
aljegyző