Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során az e rendeletben meghatározott többletszolgáltatást igénybe vevőkre, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) anyakönyvi esemény: házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.

b) *  alapszolgáltatás: Az anyakönyvvezetőnek a jogszabályban rögzített eljárása és szövege.

c) hivatali munkaidő: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában (Ügyrend és munkarend) meghatározott munkarend.

d) *  hivatali helyiség:

da) *  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szekszárd, Béla király tér 8. (a továbbiakban: Városháza) akadálymentesített házasságkötő-terme és a díszterme.

db) Amennyiben a házasságkötésre vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére kijelölt hivatali helyiség műszaki, technikai vagy egyéb okok miatt nem áll rendelkezésre, abban az esetben megfelelő helyiség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

e) *  többletszolgáltatás: A hivatali helyiségen kívül, illetve a hivatali munkaidőn kívül engedélyezett anyakönyvi esemény létesítése során az anyakönyvvezető közreműködése, és igény szerint a 2. mellékletben felsorolt szolgáltatások biztosítása.

3. Hivatali helyiségen belül, hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályai

3. § (1) *  Anyakönyvi eseményt lebonyolítani a Városházán hivatali munkaidőben pénteken 9.00 és 12.00 óra között lehet.

(1a) *  Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi esemény hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön nem tartható csak jegyzői engedéllyel.

(2) *  Anyakönyvi eseményt lebonyolítani a Városházán - a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali munkaidőn kívül pénteken 14.00 és 18.00 óra, szombaton 9.00 és 18.00 óra között lehet.

(3) *  Nem tartható házasságkötés városi nagyrendezvények idején a Városházán Szent László Nap, a Város Napja, a Szüreti Napok és a Pünkösdi Fesztivál időtartama alatt. Ezeken a napokon csak külső helyszínen tartható anyakönyvi esemény.

(4) Anyakönyvi eseményre a Városházán 30 percenként kerülhet sor.

(5) A hivatali munkaidőn belül és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény létesítésének időpontját lehetőleg úgy kell engedélyezni, hogy két szertartás közvetlenül kövesse egymást.

4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

4. § (1) *  Anyakönyvi eseményt - a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali helyiségen kívül lebonyolítani pénteken 14.00-18.30 óra között, szombaton 9.00-19.00 óra között lehet. A jegyző indokolt esetben, így különösen akkor, ha betegség, külföldi utazás, hitelfelvétel, indokolja, ettől eltérő időpontra is adhat engedélyt.

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett, hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.

(3) *  Hivatali helyiségen kívül egy napon legfeljebb három szertartás tartható úgy, hogy a két szertartás kezdő időpontja között legalább 60 perc különbség legyen.

(4) Az anyakönyvvezetőnél illetékmentes, indokolással ellátott kérelmet kell benyújtani:

a) a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény iránt,

b) a hivatali munkaidőn kívül történő és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény iránt.

(5) A jegyző engedélyezési eljárása során a határozatot a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül hozza meg.

(6) *  A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a felek által megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására, ha a jogszabályban előírt feltételek biztosítottak, ha a személyes adatok védelme biztosított, továbbá az e rendeletben meghatározott díjat megfizetik.

(7) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a megjelölt helyszínen szemlét tarthat, igazolást kérhet arról, hogy az adott hely tulajdonosa hozzájárul az anyakönyvi esemény ottani megrendezéséhez, és ennek eredményéről a jegyzőt tájékoztatja. Az engedélyező köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín megfelel az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, valamint jelen rendelet előírásainak.

(7a) *  Engedélyezhető vendéglátó üzletben, vagy annak területén házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, ha az rendelkezik olyan, a jogszabályi feltételeknek megfelelő színvonalú, elkülönült, zárt helyiséggel, vagy arra alkalmas külső terasszal, ahol az anyakönyvi esemény alatt nem zajlik a vendégek kiszolgálása.

(7b) *  Engedélyezhető pincészetben, szállodában és kulturális intézményben házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése - amennyiben az rendelkezik a jogszabályi feltételeknek megfelelő színvonalú különteremmel (konferenciateremmel), megfelelő szabadtéri helyszínnel.

(7c) *  Nem engedélyezhető családi házban, annak udvarában, kertjében, egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek tulajdonában vagy használatában álló helyiségekben, ingatlanokon házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.

(7d) *  Nem engedélyezhető anyakönyvi esemény létesítése közterületen.

(8) Ha a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat lebonyolítása szabadtéri helyszínen történik, a megfelelő esőhelyszín biztosításáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia. Az esőhelyszín megjelölése az engedély megadásának feltétele.

(8a) *  A házasulandó felek a szertartás előtt két órával kötelesek jelezni az anyakönyvvezető felé, ha az esőhelyszínen kerül lebonyolításra a szertartás.

(9) Ha a házasulók állapota közeli halállal fenyeget, vagy szabad mozgásában a bíróság vagy más hatóság döntése miatt korlátozva van, az anyakönyvi esemény méltó megünneplésének feltételeit a felek tartózkodási helye szerinti intézmény (kórház, börtön, fogda stb.) szabályainak figyelembevételével kell biztosítani.

5. Díjfizetés

5. § (1) *  Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához a 2. § d) pontja szerinti hivatali helyiséget.

(1a) *  Hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben megtartott anyakönyvi esemény térítésmentes.

(2) *  A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére díjat kell fizetni. A fizetendő díj mértékét a rendelet 1. melléklete állapítja meg. Az önkormányzat által biztosított többletszolgáltatásokat a 2. melléklet állapítja meg.

(2a) *  Az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatási díj 70%-át kell megfizetni hivatali helyiségben tartott anyakönyvi eseményeknél, ha bejelentkezéskor a felek egyike Szekszárd városban lakóhellyel rendelkezik.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti díjat a jegyző határozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül kell befizetni Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának az OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11746005-15733562-00000000 számú számlájára és a befizetés tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell.

(4) *  Anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett díjat a jegyző kérelemre - amennyiben az anyakönyvi esemény a kérelmező önhibáján kívüli okból hiúsult meg, és ezt legalább 2 nappal előbb bejelenti - visszatéríti.

(5) *  Rendkívüli körülmények esetén, így különösen akkor, ha valamelyik fél büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott, mozgáskorlátozottsága, igazolt súlyos betegsége akadályozza őt a hivatali helyiségben való megjelenésben, a hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívül engedélyezett anyakönyvi esemény térítésmentes.

(6) *  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének tagjai, valamint a Polgármesteri Hivatalának dolgozói és annak gyermekei részére - a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események kivételével - az anyakönyvi esemény - alap- és többletszolgáltatás igénybevétele esetén is - térítésmentes.

6. Az anyakönyvvezető díjazása

6. § (1) *  Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél történő közreműködés esetén, többletszolgáltatás ellentételezéseként, - ha a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte - az anyakönyvi eseményenként az alábbi díj illeti meg:

a) hivatali helyiségben tartott anyakönyvi esemény esetén

bővített alapszolgáltatás esetén: bruttó 5.000,- Ft, (1. melléklet 2. pont)

többletszolgáltatás esetén: bruttó 13.000,- Ft (1. melléklet 3. pont)

b) hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi esemény esetén:

ba) a 2 § d) pontjától eltérő helyszínen tartott esemény esetén bruttó 25.000,-Ft (1. melléklet 4. pont)

bb) Művészetek Házában tartott anyakönyvi esemény esetén bruttó 10.000,- Ft (1. melléklet 5. pont)

díjazás illeti meg.

(1a) *  A többletszolgáltatás biztosításáért a technikai személyzetet esküvőnként bruttó 3.000 Ft illeti meg az 1. melléklet 3., 4. pontoknál tartott esküvőknél.

(2) *  Az anyakönyvi esemény létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt évente egy alkalommal 80.000 Ft ruházati támogatás illeti meg, mely juttatásával, nyilvántartásával, elszámolásával kapcsolatos részletszabályokat a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza.

(3) Az anyakönyvvezető minden negyed év 5. napjáig a közreműködés tényleges rendje alapján és a befizetést igazoló okmányok alapján elszámolást készít az anyakönyvi eseményekről.

6/A. *  Fűtési időszakra vonatkozó külön rendelkezések

6/A. § *  (1) A fűtési szezonban, az év október hó 15. napja és a következő év április hó 15. napja közötti időszakban (a továbbiakban: fűtési időszak) e rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően anyakönyvi eseményt lebonyolítani a Városházán hivatali munkaidőben csütörtökön 9.00 és 12.00 között lehet.

(2) A fűtési időszakban e rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően anyakönyvi eseményt lebonyolítani a Városházán - a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali munkaidőn kívül szombaton 9.00 és 18.00 óra között lehet.

(3) Fűtési időszakban e rendelet 1. melléklet 2. pontja nem alkalmazható.

(4) Fűtési időszakban e rendelet 1. melléklet 1. pontjában meghatározott esemény csütörtökön tartható.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

9. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. február 11.

Dr. Göttlinger István s. k.
jegyzőt helyettesítő aljegyző

1. melléklet a 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez * 

Az Önkormányzat részére fizetendő díjak

Esemény helye Esemény díja Tartalma
1. Pénteken 9-12.00 óra között az arra kijelölt hivatali helyiségben (munkaidőben) térítésmentes csak alapszolgáltatás
2 tanús esküvő
2. Pénteken 14-18 óra között az arra kijelölt hivatali helyiség 10.000 Ft + ÁFA alapszolgáltatás
gyűrűhúzás, gyűrűpárna
szülőköszöntő,
3. Szombaton 9-18 óra között az arra kijelölt hivatali helyiség 35.000 Ft + ÁFA alapszolgáltatás és
többletszolgáltatás igény szerint
4. Pénteken 14-18.30 óra, szombaton
9-19.00 óra között külső helyszínen
60.000 Ft + ÁFA alapszolgáltatás és többletszolgáltatás igény szerint
5. Pénteken 14-18.30 óra,
szombaton 9-19.00 óra Művészetek Háza
20.000 Ft + ÁFA alapszolgáltatás és
többletszolgáltatás igény szerint
6. Pénteken 14-18 óra, szombaton
9-18.00 óra között az arra kijelölt hivatali helyiség
térítésmentes 5. § (5) bekezdés alapján
7. Pénteken 14-18.30 óra,
szombaton 9-19.00 óra között külső helyszínen
térítésmentes 5. § (6) bekezdése alapján

2. melléklet a 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez * 

Többletszolgálatatás tartalma a hivatali helyiségben munkaidőn túl:

a) anyakönyvvezető ünnepi szertartása

b) anyakönyvvezető szülőköszöntő ünnepi beszéde

c) gyűrűs párna, gyűrűhúzás

d) sziromszóró kiskosár, szirmok

e) emléklap

f) gyertya és gyertyagyújtás ceremóniája

g) egyéb házassági ceremónia (homoköntés, boröntés stb.) biztosítása (a kellékekről a párok gondoskodnak)

h) zeneszolgáltatás elektronikus hanghordozóról, hangosítás biztosítása

i) zenei jogdíj megfizetése

j) pezsgő felszolgálás (poharak, tárca) 5 főtől max. 9 főig

k) élővirág asztaldísz

l) technikai, kiszolgáló személyzet biztosítása

m) a termek fenntartási költségei

n) nyáron légkondicionálás