Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 15/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Humán Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban együtt: jogsértő), aki vagy amely Szekszárd közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

2. Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás fogalma

2. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az a tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, törvény vagy kormányrendelet nem rendeli el rá közigazgatási bírság alkalmazását, és amelyet a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) önkormányzati rendeletében annak minősít.

3. Jogkövetkezmények

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás elkövetője a jogsértést teljes mértékben elismeri, akkor vele szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot lehet kiszabni.

(3) *  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11746005-15416566 számú számlájára kell befizetni a határozat véglegessé válását követő tizenöt napon belül. A helyszíni bírságot tizenöt napon belül kell megfizetni az elkövető számára átadott csekkutalványon.

4. Eljárási szabályok

4. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a Közgyűlés a jegyzőre ruházza át. A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

5. § (1) *  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(2) *  A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdés rendelkezésein túl

a) a tiltott magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat a jogsértő felhívásra igazolja.

(3) Az elkövető a cselekmény elkövetésétől számított egy év elteltével nem vonható felelősségre /elévülés/.

A egyéves elévülési határidő kezdő napja

a) az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul,

b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltött, de a tizennyolcadik évét még nem betöltött fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha saját jövedelemmel rendelkezik.

(5) A közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

II. Fejezet * 

5-16. * 

6-17. § * 

III. Fejezet

Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett közösségi együttélést sértő magatartások esetében kell alkalmazni.

Ács Rezső s. k. Dr. Varga Katalin s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2016. május 2.

Dr. Varga Katalin s. k.
jegyző