Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 33/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett, a Kölyökmenza Kft.-vel kötött szerződés útján biztosított közétkeztetésbe bevont intézményekben (a továbbiakban: közétkeztetésbe bevont intézmények) folyó munkahelyi étkeztetés nyersanyagnormáira, a térítési díjakra.

2. § *  (1) A Kölyökmenza Kft. e rendeletben meghatározottakon kívül vállalkozói alapon jogosult az étkezés megszervezésére külső személyek részére.

(2) A Kölyökmenza Kft. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dolgozói részére a 2. melléklet b) pont 2. alpontjában meghatározott térítési díjért biztosít ebédet.

2. Munkahelyi étkeztetés

3. § (1) A munkahelyi szervezett étkeztetés igénybevételére - más gazdálkodó szervezet, intézmény ellátottjaival vagy dolgozóival, indokolt esetben más személyekkel (pl. családtag, nyugdíjas, a továbbiakban együtt: külső személyek) szemben elsőbbséget élvezve - a közétkeztetésbe bevont intézmények közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban álló dolgozói (a továbbiakban: dolgozók) jogosultak.

(2) Az étkeztetést a dolgozó akkor is igénybe veheti, ha:

a) fizetett szabadságon,

b) betegszabadságon, táppénzes állományban

van.

3. A munkahelyi étkezés normái

4. § A munkahelyi étkeztetésben elszámolható napi élelmezési nyersanyagköltség (továbbiakban: norma) mértékét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata határozza meg. Az élelmiszer-nyersanyag költség összegét a Közgyűlés évenként - legkésőbb április 1-jéig - felülvizsgálja, és azt az áremelkedések hatásával összhangban - az ügyvezető és az érintett intézmények javaslatát figyelembe véve - módosítja.

5. § (1) *  A dolgozók étkeztetésénél alkalmazandó normákat a 2. melléklet a) pontja tartalmazza.

(2) A normát éves átlagban be kell tartani.

6. § Diétás étkeztetésről e rendeletben meghatározott norma betartásával kell gondoskodni.

4. Térítési díj, munkáltatói hozzájárulás

7. § (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(2) *  Ha a dolgozók a munkahelyi étkeztetést veszik igénybe, akkor arra kedvezményesen, a 2. melléklet b) pontjában meghatározott összegű térítési díjjal jogosultak.

8. § Vásárolt élelmezés esetén a szolgáltatási feltételeket a költségvetési szerv és az adott szolgáltató közti írásbeli megállapodásban kell rögzíteni.

9. § Az ellátottak által fizetendő térítési díjakról a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. §, a 14. § és a 2 . melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.

11. § * 

12. § * 

13. § * 

14. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2016. szeptember 30.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 33/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 33/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez * 

A munkahelyi étkeztetés nyersanyagnormáiról és térítési díjairól

a) Dolgozók és külső személyek élelmezési nyersanyagnormái:

1. Felnőtt reggeli 170 Ft/nap
2. Felnőtt ebéd 290 Ft/nap
3. Felnőtt vacsora 203 Ft/nap
4. Speciális felnőtt ebéd 334 Ft/nap

b) Dolgozók étkeztetésének térítési díja:

1. Felnőtt reggeli nyersanyagnorma + rezsi + ÁFA 434 Ft nap
2. Felnőtt ebéd nyersanyagnorma + rezsi + ÁFA 450 Ft/nap
3. Felnőtt vacsora nyersanyagnorma + rezsi + ÁFA 521 Ft/nap
4. Speciális felnőtt ebéd nyersanyagnorma + rezsi + ÁFA 450 Ft/nap

  Vissza az oldal tetejére