Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 50/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 4. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet

1. 4. § (3) és (5) bekezdése,

2. 4. § (8) bekezdés f) pontja,

3. 5. §-a,

4. 9. § (2) bekezdése,

5. 15. § (7) bekezdése,

6. 16. § (2) bekezdés a) pontja,

7. 17. § (7) bekezdésében a „kétlépcsős építési engedélyezési eljárás alapján” szövegrész,

8. 18. § (3) bekezdés 3.1. pont c) alpont második francia bekezdésében a „kétlépcsős építési engedélyezési eljárás alapján (HÉSZ 5. §)” szövegrész,

9. 18. § (3) bekezdés 3.2. pont Lk-3. jelű építési övezetre vonatkozó táblázat lábjegyzete,

10. 19. § (3) bekezdés 3.1. pontjának az Lke-1.5. jelű építési övezetre vonatkozó b) pontjában a „kétlépcsős építési engedélyezési eljárás alapján” szövegrész,

11. 19. § (3) bekezdés 3.2. pontjának az Lke-2.4. jelű építési övezetre vonatkozó a) pont 2. francia bekezdésében az „Az SZT-ben kétlépcsős telekalakítási engedélyezési eljárásra kijelölt területegységek teljes területén építési telkek a telktömb területére kiterjedő - a kialakuló építési telkek számától függetlenül - elvi telekalakítási engedély alapján alakíthatók ki.” és az „A határvonalak módosítására a kétlépcsős telekalakítási engedélyezési eljárás keretén belül kerülhet sor.” mondatok,

12. 19. § (3) bekezdés 3.2. pontjának az Lke-2.4. jelű építési övezetre vonatkozó b) pont 2. francia bekezdésében a „kétlépcsős építési engedélyezési eljárás alapján” szövegrész,

13. 19. § (3) bekezdés 3.3. pont első francia bekezdése,

14. 19. § (3) bekezdés 3.3. pont negyedik francia bekezdésében a „ , ezért a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a lakótelkek kialakítására elvi telekalakítási engedélyt kell kérni. Az elvi telekalakítási engedélykérelem melléklete a telekalakítási terv, amelyet a kérelmezőnek kell elkészíttetni. A kérelemhez mellékelni kell a becsatolandó terület közművesítésére vonatkozó közmű üzemeltetői nyilatkozatokat” szövegrész,

15. 19. § (3) bekezdés 3.3. pont ötödik francia bekezdésében az „elvi telekalakítási engedély alapján az” szövegrész,

16. 21. § (3) bekezdés 3.1. pont d)-e) alpontja,

17. 24. § (3) bekezdése,

18. 25. § (3) bekezdés Gip-1 jelű építési övezet, Gip-2 jelű építési övezet, Gip-3 jelű építési övezet, valamint Gip-4 jelű építési övezet szerinti táblázathoz tartozó lábjegyzet,

19. 25. § (6) és (10) bekezdése,

20. 26. § (3) bekezdés Gmg jelű építési övezet szerinti táblázathoz tartozó lábjegyzet,

21. 27. § (3) bekezdés 3.1. pontjának a közműellátásra vonatkozó előírások alatti a) alpontja,

22. 28. § (11) bekezdés a) pontja,

23. 30. § (6) bekezdés harmadik és negyedik mondata,

24. 30. § (9) bekezdése,

25. 31. § (3)-(5) bekezdése,

26. 31. § (6) bekezdés d) pontja,

27. 31. § (8) bekezdés második francia bekezdés második és harmadik mondata,

28. 31. § (8) bekezdés ötödik francia bekezdése,

29. 31. § (9) bekezdés a) pont második és harmadik mondata,

30. 31. § (9) bekezdés e) pontja,

31. 33. § (1) bekezdés b) pontja,

32. 33. § (2) bekezdés c) pontja,

33. 34. § (2)-(3) és (12) bekezdése,

34. 36. § (1) bekezdése,

35. 37. § (6) bekezdés második mondata,

36. 37/B. § (7) és (12) bekezdése,

37. 38. § (1) bekezdés 1.5. pont b) alpontja.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. december 20.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére