Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire terjed ki.

2. § *  (1) Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 40%-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20%-a.

3. § E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

4. § E rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2018. december 21.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére