Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 3/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelete

az egyedi közzétételi listáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (3) bekezdésében, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság, Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségére az 1. mellékletben foglalt egyedi közzétételi listát határoz meg.

2. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségének az Önkormányzat, illetve a kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv az internetes honlapján tesz eleget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közzététel során - a természetes személy szerződő fél személyes adatai kivételével - biztosítani kell a közzétett adatok teljes körű kereshetőségét.

(3) Az 1. mellékletben foglalt táblázat A:3 mezője szerinti adatok közzététele során a szerződések és mellékleteik szövegét pdf formátumban kell nyilvánosságra hozni azzal, hogy a személyes adatokat, valamint azon közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatokat, amelyeknek a megismerhetőségét az Infotv. 27. §-ában foglalt indokok alapján korlátozni kell, felismerhetetlenné kell tenni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet alapján a 2014. január 1-je után megkötött szerződés adatait kell közzétenni.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2020. február 3.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 3/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Az egyedi közzétételi lista

A B C
1. Adat Frissítés Megőrzés
2. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, egymillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések következő adatai:
a) Partner neve
b) Partner adószáma
c) Szerződés-kategória (beszerzésköteles/nem beszerzésköteles/közbeszerzés-köteles)
d) Szerződés megnevezése/típusa (pl. megbízási, vállalkozási, ingatlan-adásvételi, ingó-adásvételi, bérleti stb.)
e) Szerződés tárgya
f) Tárgykör (pl. építés, tervezés, bérlet, szolgáltatás megrendelése, árubeszerzés stb.)
g) Szerződés státusza (alapszerződés, szerződésmódosítás, szerződést megszüntető okirat)
h) Szerződéskötés időpontja
i) Szerződés kezdő időpontja
j) Szerződés záró időpontja (határozatlan idejű szerződésnél ennek feltüntetése)
k) Szerződés értéke
l) Megjegyzés
, valamint az említett adatok változásai,
a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
3. Az 2. sorban meghatározott szerződések és azok mellékletei szövege oldalhű másolatban A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A szerződés megszűnését követő 5 évig
4. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazó URL-cím. (a Közbeszerzési Adatbázis linkje) A2-A3 mező szerinti adatok közzétételét követő 15 napon belül A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (3)-(6) bekezdésében foglaltak szerint.
5. Beszerzési, közbeszerzési eljárások alábbi dokumentumai: felhívás, ajánlatok, eredmény megállapítása A2-A3 mező szerinti adatok közzétételét követő 15 napon belül A közzétételt követő 5 évig

  Vissza az oldal tetejére