Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 24/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság, Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) 22 330 230 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 11 715 292 ezer Ft kiadási főösszeggel,

c) 10 614 938 ezer Ft többlettel

jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 4 290 375 ezer Ft-ban,

a) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 3 539 390 ezer Ft-ban,

b) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 750 985 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 5 436 302 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 3 269 276 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 2 167 026 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 3 283 367 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 3 279 591 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 3 776 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

3. § (1) A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások teljesítésének önkormányzat által működtetett intézményi részletezését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal (közös önkormányzati hivatal) költségvetésének teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a városüzemeltetési kiadások teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat által felvett hitelek, kölcsönök alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományának felhasználását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat Európai Uniós, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 12. és 13. melléklet tartalmazza.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 17. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat középtávú tervét a 18. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

(14) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 23. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 31. melléklet tartalmazza. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti beszámoló késztési és benyújtási határidő 2020. szeptember 30. napjáig történő meghosszabbítása miatt a melléklet azon gazdálkodó szervezetek esetében, melyek e rendelkezés alapján jelen rendelet elfogásának napjáig nem készítették el, és nyújtották be a beszámolóikat, a 2018. évi adatait tartalmazza.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

6. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I/B. mérleg című melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 22.c melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről a 25. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről a 26. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről a 27. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről a 28. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 29. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 30. melléklet tartalmazza.

4. A 2019. évi maradvány felhasználása

8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési maradványát a 24.a-24.b. melléklet szerint 10 614 938 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) az alaptevékenység maradványa: 10 614 938 ezer Ft,

b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 10 550 140 ezer Ft-ban a 24.a. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 4 470 ezer Ft,

b) az intézményi költségvetési maradvány: 60 328 ezer Ft.

(4) A Közgyűlés az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 24.b. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványa 10 614 938 ezer Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 10 587 574 ezer Ft.

(6) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 24.b. melléklet szerint kimutatott 27 364 ezer Ft szabad költségvetési maradvány elvonását rendeli el.

(7) A Közgyűlés megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet nem folytattak, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

9. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2019. december 31-én 65 052 913 ezer Ft, melyet a Közgyűlés a 21. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti Vagyongazdálkodási Alapját a 19. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

10. § A Közgyűlés a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 5. melléklet szerint jóváhagyja.

7. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. június 26.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1-31. melléklet a 24/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére