Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 14/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) 22 396 159 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 10 638 762 ezer Ft kiadási főösszeggel,

c) 11 757 397 ezer Ft többlettel

jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 10 524 794 ezer Ft-ban,

a) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 9 594 263 ezer Ft-ban,

b) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 930 531 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 2 408 299 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 2 408 299 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban,

hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 2 409 689 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 2 407 799 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 1 890 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

3. § (1) A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások teljesítésének önkormányzat által működtetett intézményi részletezését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal (közös önkormányzati hivatal) költségvetésének teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a városüzemeltetési kiadások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat által felvett hitelek, kölcsönök alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományának felhasználását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat Európai Uniós, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 16. és 17. melléklet tartalmazza.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

(11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 21. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat középtávú tervét a 22. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 24. melléklet tartalmazza.

(14) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 29. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 38. melléklet tartalmazza.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

6. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. mérleg című melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét a 3. mérleg című melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 25. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat vagyoni helyzetének mutatóit a 26. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat pénzügyi helyzetének értékelését a 27. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 28. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről a 32. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről a 33. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről a 34. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről a 35. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 36. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 37. melléklet tartalmazza.

4. A 2020. évi maradvány felhasználása

8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési maradványát a 30.-31. melléklet szerint 11 757 397 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) az alaptevékenység maradványa: 11 757 397 ezer Ft,

b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 11 655 268 ezer Ft-ban a 30. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 29 864 ezer Ft,

b) az intézményi költségvetési maradvány: 72 265 ezer Ft.

(4) A Közgyűlés az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 31. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványa 11 757 397 ezer Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 11 722 716 ezer Ft.

(6) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 31. melléklet szerint kimutatott 34 681 ezer Ft szabad költségvetési maradvány elvonását rendeli el.

(7) A Közgyűlés megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet nem folytattak, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

9. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2020. december 31-én 66 577 728 ezer Ft, melyet a Közgyűlés a 25. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti Vagyongazdálkodási Alapját a 23. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

10. § A Közgyűlés a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

7. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 15.00 órakor lép hatályba.

Ács Rezső s. k. dr. Gábor Ferenc s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2021. május 31. 14.00 óra

Dr. Gábor Ferenc s. k.
jegyző

1-38. melléklet a 14/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére