Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 20/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és annak irányítása alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szerveit megillető bevételek folyamatos beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére a 3. § rendelkezéseiben foglalt kivételekkel.

3. § A kiadások időarányos teljesítésétől történő eltérésre az alábbi esetekben van lehetőség:

a) a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződésekre 2023. évre vonatkozóan a közbeszerzés feltételeként előzetes kötelezettségvállalás,

b) pályázati támogatásból, PIP támogatásból, illetve az MVP keretében finanszírozott beruházások esetén, a pályázatok előkészítéséhez vagy a már megkötött támogatási szerződések által előírt ütemezés szerinti feladatokra kötelezettségvállalás,

c) a 2022. évben megkezdett és 2023. évre áthúzódó, valamint a 2023-ben kezdődő közfoglalkoztatási programok működési költségvetést terhelő kiadásaira történő kötelezettségvállalás,

d) a 2022. évi szépkorúak karácsonyi csomagjának 2023. évi pénzügyi teljesítése,

e) az időjárástól függően a síkosságmentesítésre kötelezettségvállalás,

f) a 2022. évre engedélyezett létszámkereten belül a feladatellátás biztosítása érdekében történő kötelezettségvállalás a megüresedett munkakörök betöltésére,

g) az Illyés Gyula Megyei Könyvtár esetében 1,75 fő, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum esetében 3,75 fő munkavállaló felvételére technikai feladatok ellátására.

4. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig, az önkormányzat minősített többséget biztosító befolyásával működő nonprofit gazdasági társaságai részére - szükség szerint - működési célú támogatást folyósítson havi részletekben. A havi támogatási részlet összege nem lehet magasabb, mint az adott gazdasági társaság számára a 2022. évi költségvetési rendeletben megállapított éves működési célú támogatás eredeti kiadási előirányzatának egy tizenketted része.

(2) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy e rendelet hatálya alatt az önkormányzat irányítása, valamint az önkormányzati társulások alá tartozó költségvetési szervek részére - szükség szerint - gondoskodjon a költségvetési szervek pénzellátásáról. A havi pénzellátás összege nem lehet magasabb, mint az adott költségvetési szerv számára a 2022. évi költségvetési rendeletben megállapított önkormányzati támogatás eredeti kiadási előirányzatának egy tizenketted része.

5. § Az önkormányzat 2023. évben a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából a pénzügyi szükségletekhez igazodva, legfeljebb 1.000.000.000 Ft folyószámla-hitelt vehet igénybe.

6. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. december 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 1-6. §-a 2023. január 1-jén lép hatályba.

8-9. § * 

Ács Rezső s. k. dr. Gábor Ferenc s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2022. november 28.

dr. Gábor Ferenc s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//