Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) 19 509 802 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 11 469 301 ezer Ft kiadási főösszeggel,

c) 8 040 501 ezer Ft többlettel jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 10 864 246 ezer Ft-ban,

a) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 7 886 020 ezer Ft-ban,

b) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 2 978 226 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 659 316 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 659 316 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 699 022 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 659 643 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 39 379 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

3. § (1) A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások teljesítésének önkormányzat által működtetett intézményi részletezését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal (közös önkormányzati hivatal) költségvetésének teljesítését a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a városüzemeltetési kiadások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat által felvett hitelek, kölcsönök alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat Európai Uniós, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 15. melléklet és 16. melléklet tartalmazza.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 20. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat középtávú tervét a 21. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 23. melléklet tartalmazza.

(13) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 28. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 37. melléklet tartalmazza.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

6. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által működtetett intézmények 2022. évi bevételek és kiadásainak szerkezeti mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat vagyoni helyzetének mutatóit a 25. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat pénzügyi helyzetének értékelését a 26. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 27. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről a 31. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről a 32. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről a 33. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről a 34. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 35. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 36. melléklet tartalmazza.

4. A 2022. évi maradvány felhasználása

8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési maradványát a 29-30. melléklet szerint 8 040 501 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) az alaptevékenység maradványa: 8 040 501 ezer Ft,

b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 7 971 162 ezer Ft-ban a 29. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 10 506 ezer Ft,

b) az intézményi költségvetési maradvány: 58 833 ezer Ft.

(4) A Közgyűlés az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 30. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványa 8 040 501 ezer Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 8 038 462 ezer Ft.

(6) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 30. melléklet szerint kimutatott 2 039 ezer Ft szabad költségvetési maradvány elvonását rendeli el.

(7) A Közgyűlés megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet nem folytattak, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

9. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2022. december 31-én 62 487 418 ezer Ft, melyet a Közgyűlés a 24. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti Vagyongazdálkodási Alapját a 22. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

10. § A Közgyűlés a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

7. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső s. k. dr. Biró Gyula s. k.
polgármester aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2023. május 25.
Dr. Biró Gyula s. k.
aljegyző

1-37. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez