Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 35/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetménykiegészítéséről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire terjed ki.

2. § (1) Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 40%-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20%-a.

3. § Ez a rendelet 2024. január 1. napján lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2024. december 31. napján hatályát veszti.

Gyurkovics János s. k. dr. Biró Gyula s. k.
alpolgármester aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2023. december 15.

dr. Biró Gyula s. k.
aljegyző