Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), d) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont da) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság, valamint Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Jogi személyiségű társulások költségvetése

2. § Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozat tartalmazza. E rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.

II. Fejezet

Költségvetés bevételei és kiadásai

3. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése

3. § (1) *  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét 13 907 066 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 13 907 066 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) *  A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét 0 ezer Ft-ban,

a) működési célú kiadási összegét 12 7846 008 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadási összegét 1 061 058 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(4) *  A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 2 641 664 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása 2 602 823 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 38 841 ezer Ft.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az (1)–(2) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(9) A Közgyűlés az Önkormányzat 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások önkormányzati részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal költségvetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 40/2012. (X. 4.) önkormányzati rendelet, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott, az Önkormányzat jegyzőjének 15/2020. (VIII. 18) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret nagyságát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Közgyűlés az Önkormányzat állami támogatásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Közgyűlés a 2024. évi városüzemeltetési kiadásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett beruházásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett felújításokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Közgyűlés az Önkormányzat hitel, kölcsön állományát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Közgyűlés a hazai pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Közgyűlés az Önkormányzat, az intézményei költségvetési létszámkeretét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Közgyűlés az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) A Közgyűlés az Önkormányzat által adott közvetett támogatásait a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) A Közgyűlés az Önkormányzat többéves döntésekből származó kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(27) A Közgyűlés az Önkormányzat középtávú tervét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(28) A Közgyűlés az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Alapját a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(29) *  A Közgyűlés a 2024. évi

a) általános tartalék előirányzatát 5 000 ezer Ft-ban,

b) céltartalék előirányzatát 10 000 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(30) A Közgyűlés az 5000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármesterre ruházza át, aki erről a legközelebbi rendes közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1) A Közgyűlés a likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 2024. január 03- szeptember 20-ig 1 000 000 ezer Ft-ban, 2024. szeptember 21- december 31-ig 280 000 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeretnek a bankszámla-szerződésben rögzített 2024. évi kondíciókkal történő aláírására.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Közgyűlés tőke és hozam garantált állampapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződésekről való döntést, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10%-ig a Közgyűlés a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalja. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a megtett intézkedéséről következő rendes Közgyűlés ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosításáról a Közgyűlés annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával-, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással.

(5) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel az Általános Tartalékot növeli.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. Általános és részletes végrehajtási szabályok

6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja. A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Közgyűlést köteles tájékoztatni.

(3) Az élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A polgármester a rendes közgyűlések közötti időszakokban 10.000 ezer Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Közgyűlést.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges megállapodást, támogatási szerződést aláírja, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtsa.

8. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása – a jegyző előkészítésében – a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre. A Közgyűlés negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

(2) Ha az állami támogatások tekintetében visszafizetési kötelezettség keletkezik, akkor a költségvetési szerv tárgyévi költségvetése a visszatérítendő összeggel módosításra kerül.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles a jegyzőt írásban tájékoztatni az állami támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, az azt alátámasztó nyilvántartás megküldésével. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó visszatérítendő kamat a költségvetési szervet terheli.

6. Költségvetési szervek költségvetési maradványa

9. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználásáról dönt.

(3) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,

c) a költségvetési támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része,

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege,

e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,

f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás jogtalanul igénybevett összege, ha az meghaladja a 3%-ot.

7. Bizottsági keret, polgármesteri keret

10. § (1) A Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1–2. mellékletében átruházott hatáskörök szerinti bizottsági alapokkal, keretekkel, valamint támogatások elbírálásával kapcsolatos hatásköreit a bizottságokra, és a polgármesterre ruházza.

(2) A bizottsági keretek az Önkormányzat SZMSZ-ében rögzített bizottsági hatáskörbe tartozó feladatok fedezetére kerülhetnek felhasználásra. A bizottsági keret bizottságok közötti felosztásáról a Közgyűlés dönt.

(3) A Polgármesteri Keret terhére a polgármester támogatást nyújthat az 5000 ezer Ft-ot meg nem haladó egyszeri kifizetésekre, különösen

a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokra,

b) szociális ellátásban nem részesülő, rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatására,

c) rendezvények költségeinek átvállalásához.

(4) A Polgármesteri Keret felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettség az Önkormányzati Osztály feladata.

(5) A bizottsági keretek kötelezettség vállalással nem terhelt maradványát a Közgyűlés elvonhatja.

8. A támogatások nyújtásának rendje

11. § (1) A támogatás elnevezéssel megjelölt előirányzatok terhére, illetve pályázati eljárás alapján nyújtott támogatásokról legkésőbb a tárgyév november 30-ig kell döntést hozni.

(2) A Közgyűlés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó részletes szabályokat önálló rendeletben állapítja meg.

9. Készpénzben teljesíthető kiadások

12. § A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,

2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,

4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

5. reprezentációs kiadások,

6. kiküldetési kiadások,

7. kisösszegű szolgáltatási kiadások,

8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

10. Önkormányzati biztos kirendelése

13. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot, akkor a Közgyűlés a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos megbízását az (1) bekezdésben meghatározott mértékű, időtartamú lejárt esedékességű elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 116. § (1) bekezdése szerinti szerv, személy kezdeményezheti.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységéről az Ávr. 117. § (4) bekezdése szerint a Közgyűlésnek köteles beszámolni.

IV. Fejezet

Létszám- és bérgazdálkodás

11. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett bérkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A jegyző jogosult a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére álló személyi kiadás előirányzatán belül a bérkerettel gazdálkodni.

(5) Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

(6) A Közgyűlés az engedélyezett betöltött álláshelyenként évi 4000 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzaton belül, mely keret felhasználása a költségvetési szerv belső szabályzata szerint történik.

(7) Nem kötelező juttatásként az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervekben – a 15. § (2) bekezdésébe foglalt kivétellel – a közalkalmazottak és a munkavállalók részére SZÉP kártya formájában nyújtott béren kívüli juttatás nettó 10 000 Ft/hó/fő összeg, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1000 Ft/hó/fő összeg fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítja.

(8) A Közgyűlés a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítésre, lakótelek-, lakásvásárlásra, illetve lakáscsere esetén legfeljebb 1.000.000 Ft/fő; lakásbővítés és lakáskorszerűsítés esetén legfeljebb 400.000 Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatásra előirányzatot biztosít. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési kereten lévő összeg erejéig fizethető ki. E bekezdés alkalmazásában önkormányzati dolgozó alatt a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, ügykezelőket, közalkalmazottakat, munkavállalókat; az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervekben foglalkoztatott közalkalmazottakat és munkavállalókat egyaránt érteni kell.

(9) *  Közgyűlés a 19. melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal részére engedélyezett létszámon belül az üres és a jövőben megüresedő álláshelyeket zárolja. A 19. mellékletben szereplő további költségvetési szerveinél 5%-ának megfelelő álláshelyet – a meglévő üres álláshelyeken, illetve az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken – zárolja. A zárolás feloldásáról az álláshely betöltéséről a Pénzügyi Bizottság dönt.

(10) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(11) A nem rendszeres személyi juttatásról szóló döntésről – a számfejtés előtt – a munkáltatói jog gyakorlója tájékoztatja a polgármestert.

(12) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 239. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátására létrehozott munkakörök száma nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők létszámának 5%-át.

(13) A Wosinsky Mór Múzeum vonatkozásában a 18. melléklet szerint engedélyezett 48 fő létszámból 5 álláshely csak abban az esetben tölthető be, ha a régészeti tevékenységből származó többletbevétel erre fedezetet nyújt. A költségvetési szerv vezetője a létszámfelhasználásról tájékoztatja a polgármestert.

12. Személyi juttatások részletezése

15. § (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot (a továbbiakban: illetményalap) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján 2024. január 1-jétől 65 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, közalkalmazottakat és – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a mindenkori hatályos illetményalap ötszörös összegében határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(3) A Közgyűlés a polgármester, alpolgármester részére a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a külső személyi juttatások előirányzata terhére, bruttó 325 000 Ft/fő-ben határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(4) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Karbantartó Csoportjának a munkavállalói részére – ide nem értve a csoportvezetőt – SZÉP kártya formában juttatott béren kívül juttatásként nettó 10 000 Ft/hó/fő összeget biztosít.

(5) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére adott bankszámla vezetésének költségtérítése címen nettó 1000 Ft/hó/fő összegét a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

(6) A Közgyűlés a polgármester, alpolgármester részére adott bankszámla vezetésének költségtérítése címen nettó 1000 Ft/hó/fő összegét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére 2024. évben tervezhető jutalom mértéke a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának legfeljebb 5%-a. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az intézményi keretösszegek jóváhagyására. A jutalom kifizetéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

16. § A Közgyűlés az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei, a társulások által fenntartott intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

13. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

17. § Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

19. § A Közgyűlés a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

14. * 

20. § * 

Gyurkovics János s. k. dr. Zsikó-Gál Klaudia s. k.
alpolgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2024. március 14.

dr. Zsikó-Gál Klaudia s. k.
jegyző

1–24. melléklet a 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez *