Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 31/1995. (XII. 1.) KGY. számú rendelete

a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és gazdálkodás szabályairól * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. §-a, továbbá a módosított, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontja *  alapján a környezet védelmét és a természeti értékek megóvását szolgáló feladatok ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

Az önkormányzati környezetvédelmi alap rendeltetése

1. § Az önkormányzati környezetvédelmi alap (továbbiakban: alap) az önkormányzati környezetvédelmi feladatok ellátására, a környezeti ártalmak megelőzésére, a bekövetkezett környezeti károk felszámolására, továbbá hatékony környezetvédelmi megoldások ösztönzésére, a környezetvédelmi szemlélet, oktatás támogatására elkülönített pénzalap.

Az alap bevételi forrásai

2. § *  Az alap bevételei:

a) *  az önkormányzat által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

b) *  az illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott százaléka,

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d) az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

e) egyéb bevételek.

Az alap felhasználása

3. § Az alap a következő célokra használható fel: * 

a) Lakossági bejelentések, panaszok indokoltságát eldöntő műszeres zajmérések.

b) Környezeti hatásvizsgálat, környezeti állapot feltárását segítő környezeti tanulmányterv készítés.

c) Levegőtisztaság-védelmi mérések, szennyező pontforrások emissziós mérése.

d) Környezetszennyezést csökkentő beruházások támogatása pályázati kiírások alapján.

e) Szelektív hulladékgyűjtés.

f) *  Környezetvédelmi és természetvédelmi szemlélet erősítése, környezetvédelmi programok, rendezvények, oktatások támogatása.

g) Egyéb környezetvédelmi célú támogatások (pl. levegő imissziós, szennyvíz ellenőrző, mérő rendszerek fejlesztése).

h) *  Lakossági veszélyes hulladék gyűjtése,

i) *  Illegális hulladéklerakók megszüntetése,

j) *  Tartósan kihelyezett mobil illemhelyek fenntartási költségei,

k) *  Környezetterhelést csökkentő tevékenységek támogatása.

l) *  Szekszárdi klímakör, klímaalapra benyújtott pályázatok támogatása,

m) *  Rekultivált hulladéklerakó üzemeltetése,

n) *  Az Önkormányzat rágcsáló, galamb és szúnyoggyérítésére irányuló munkálatok,

o) *  Közcsatornára történő utólagos rákötések támogatása.

Rendelkezés az alappal

4. § *  (1) Az alapot az önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni és csak környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. Az év végi maradványa el nem vonható, azt a következő költségvetési évre át kell vinni.

(2) *  Az alap kezelését és nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatósága végzi.

(3) *  Az alap felhasználásáról a Közgyűlés - a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság előzetes javaslata alapján - évente a költségvetési rendelet és zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

Záró rendelkezés

5. § E rendelet 1996. január 1-én lép hatályba.

A kihirdetés napja: 1995. december 1.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Palkó László s. k.
polgármester jegyző