Szekszárdi Önkormányzat 35/2001. (XII. 21.) rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * 

Bevezető rész

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. §-ának (2) bekezdésében, 29. §-ának (1) és (2) bekezdésében, valamint a 131. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a Gyvt. rendelkezéseinek megfelelően megállapított önkormányzati ellátásokkal segítséget nyújtson a gyermekek törvényben deklarált jogainak érvényesítéséhez, gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, segítse a szülőket a gyermekükről való gondoskodásban, megelőzze a gyermek kiemelését a családból.

A rendelet hatálya

2. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed

a) *  a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodó - több lakcímmel rendelkező esetén a városban életvitelszerűen lakó - magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország *  területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

c) *  a menedékjogról szóló törvény szerint, arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig amíg ilyen személy felügyelete alá kerül - feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította.

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) *  A rendelet hatálya a 3. § c) pontjában foglalt személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a társulási megállapodás, illetve a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás által fenntartott Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi, valamint a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Humánszolgáltató Központ) működési engedélyében szereplő települések közigazgatási területére is kiterjed.

A gyermekek védelmének rendszere

3. § Az önkormányzat a gyermekek védelmét a következő személyes gondoskodást nyújtó *  ellátásokkal biztosítja:

a) * 

b) * 

c) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

ca) gyermekek napközbeni ellátása keretében:

- bölcsődei ellátás;

- * családi napközi;

cb) *  Humánszolgáltató Központ szolgáltatásában:

- iskolai szociális munkás hálózat működtetése;

- * Családsegítő és Gyermekjóléti Központ működtetése;

- Családok Átmeneti Otthonának működtetése.

4. § * 

5. § * 

6. § (1) * 

(2) * 

7. § * 

II. FEJEZET

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

8. § * 

8/A. § * 

9. § * 

10. § * 

11. § * 

III. FEJEZET

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

Általános szabályok

12. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére irányuló kérelmeket:

a) *  gyermekjóléti szolgáltatás iránti igényt a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjének;

b) *  bölcsődei elhelyezés esetén a Városi Bölcsőde vezetőjének, illetve a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi vezetőjének;

c) *  családi napközi esetén a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi vezetőjének;

d) *  Családok Átmeneti Otthonában történő elhelyezés iránti igényt a Humánszolgáltató Központ vezetőjének

kell benyújtani.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett az (1) bekezdésben meghatározott körben az intézményvezető intézkedése alapozza meg.

(3) Ha az intézményvezető a (2) bekezdés alapján nem intézkedik a személyes gondoskodás biztosításáról, a kérelmet haladéktalanul megküldi a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak.

(4) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt a Gyvt. 33. § (2)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tájékoztatni kell.

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat * 

13. § *  A Családsegítő és Gyermekjóléti *  Központ összehangolva a Védőnői Szolgálattal és együttműködve a gyámhatósággal *  ellátja a Gyvt. 39. és 40. §-ában előírt szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat.

Gyermekek napközbeni ellátása

14. § (1) *  Az önkormányzat a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátására, szakszerű gondozására és nevelésére bölcsődét működtet.

(2) A bölcsödébe történő felvételnél soron kívüli ellátásban kell részesíteni azt a kiskorút, akire a gyámhatóság tesz javaslatot.

(3) A bölcsődei ellátás megszűnik:

a) a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte;

b) a Gyvt. 42. § (1) bekezdésben foglalt esetben, ott megjelölt életkor elérésekor;

c) ha a szülő, vagy a törvényes képviselő az ellátás megszüntetését kéri.

(4) *  Az önkormányzat a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő gyermek napközbeni ellátására a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás által fenntartott Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi keretén belül családi napközit működtet.

(5) *  A családi napközi 24 hetes kortól 5 éves korig, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 3-6 éves korig (az iskola megkezdéséig) biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását.

(6) *  A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel és más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segíti a családokat.

(7) *  A családi napközibe történő felvételnél előnyt élvez az a gyermek, akire a gyámhatóság tesz javaslatot.

(8) *  A gyermek családi napköziben történő ellátása megszűnik, ha

a) a gyermek az 5. évét betöltötte,

b) sajátos nevelési igényű gyermek esetében az (5) bekezdésben megjelölt életkor elérésekor,

c) a szülő vagy a törvényes képviselő az ellátás megszüntetését kéri,

d) a szülő vagy a törvényes képviselő az ellátásért a térítési díjat nem fizeti meg.

Családok Átmeneti Otthona

15. § A Családok Átmeneti Otthona folytonos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője számára alaptevékenységként biztosítja a Gyvt. 51. § (2) bekezdése szerinti átmeneti gondozást.

Egyéb rendelkezések

16. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a térítési díj csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait külön rendelet szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt.-ben, és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § Jelen rendelet 2002. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2001. december 21.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére