Szekszárdi Önkormányzat 36/2001. (XII. 21.) rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * 

Bevezető rész

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. §-a (2) bekezdésének f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott – továbbá nem állami szerv által ellátási szerződéssel átvállalt és működtetett – intézményekre, valamint a szolgáltatást igénybevevő személyekre.

Általános szabályok

2. § (1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, nappali melegedő és népkonyha, éjjeli menedékhely kivételével – térítési díjat kell fizetni.

(2) *  Ha a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásnál a jogosult, illetve a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi ellátásnál a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri az (1) bekezdésben szabályozott értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsághoz fordulhat. Ilyen esetben átruházott hatáskörében eljárva a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. A személyi térítési díj felülvizsgálata során a fentieket értelemszerűen alkalmazni kell.

(3) *  A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság a személyi térítési díj összegét a (2) bekezdés szerint előterjesztett kérelemre akkor csökkentheti vagy engedheti el, ha a térítési díj megfizetése a kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, illetve szociális körülményei ezt indokolttá teszik.

(4) *  Az intézményi gyermekétkeztetés esetében – a gyermek igazolt hiányzása, vagy más ok miatt bekövetkező távolmaradása esetén – az étel elvitelének lehetőségét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gytr.) 13. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség mellett biztosítani kell.

Térítési díjak

3. § (1) *  A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) ellátási formánként a Közgyűlés, mint intézményfenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg, továbbá az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat e rendelet 1–2. melléklete tartalmazza.

(1a) * 

(1b) *  A bölcsődei ellátás esetében a gondozásért és az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(1c) *  Az Önkormányzattal szerződő cég a 3. melléklet 1. pontja szerint a nyersanyagnorma étkezési típusonként meghatározott %-ának megfelelő rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára.

(1d) * 

(2) *  A kötelezett által a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátás után fizetendő személyi térítési díjat az intézményi térítési díj alapján a kötelezett Szt. 116. § (1) bekezdés szerint megállapított jövedelmét figyelembe véve a következők szerint kell megállapítani:

a) *  a szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének

aa) *  20%-át, a szociális vetítési alap összegének 200%-át meg nem haladó jövedelem esetén,

ab) *  30%-át,

b) *  a házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a gondozott jövedelmének 25%- át;

c) *  ha a házi segítségnyújtás keretében étkezést is biztosítanak, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott jövedelmének 30%- át;

d) * 

e) *  a fogyatékos nappali ellátást nyújtó intézményében az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át a nappali ellátást, 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést nyújtó intézmény esetén.

f) *  tartós elhelyezést nyújtó intézményben (szociális otthon) az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult jövedelmének 80%- át;

g) * 

(2a) *  A hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 60%-át, ha az ellátott számára esetvitelt (szociális munkát) nem nyújtanak. Egyéb esetben a lakhatási költséget kell meghatározni személyi térítési díjként.

(3) *  A családok átmeneti otthonában személyi térítési díjként a szolgáltatást kérelmező kötelezett havi jövedelmének legfeljebb

a) 25%-a állapítható meg

aa) egy gyermek átmeneti gondozása esetén,

ab) ha a kötelezett a gyermekkel együtt veszi igénybe a családok átmeneti otthonát.

b) 50%-a állapítható meg

ba) több gyermek átmeneti gondozása esetén,

bb) ha a kötelezett több gyermekkel együtt veszi igénybe a családok átmeneti otthonát.

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

4. § (1) A személyi térítési díj összegéről – az Szt. 117. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az intézmény vezetője az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtől számított 30 napon belül írásban értesíti a kötelezettet.

(2) *  Ha a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásnál a jogosult, illetve a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi ellátásnál a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri az (1) bekezdésben szabályozott értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsághoz fordulhat. Ilyen esetben átruházott hatáskörében eljárva a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. A személyi térítési díj felülvizsgálata során a fentieket értelemszerűen alkalmazni kell.

(3) *  A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság a személyi térítési díj összegét a (2) bekezdés szerint előterjesztett kérelemre akkor csökkentheti vagy engedheti el, ha a térítési díj megfizetése a kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, illetve szociális körülményei ezt indokolttá teszik.

(4) *  A térítési díj-hátralékkal összefüggésben foganatosított eljárásokban a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt rendelkezések az irányadóak.

(5) *  A Korm. rendelet szerinti rendelkezések foganatosítását követően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési felszólítást küld a kötelezett részére 15 napos fizetési határidő tűzésével. Ezzel egyidejűleg értesíti az illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy szociális segítő munkával működjön közre a térítési díjhátralék rendezése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése érdekében.

(6) *  A (5) bekezdés szerinti eljárást követően, annak eredménytelensége esetén a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényben meghatározottak szerint kell eljárni.

(7) *  Ha a kötelezett a térítés díjhátralékát az (5) bekezdés szerinti határidőig nem rendezi, úgy az ellátást a jegyző az illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgálat véleménye alapján felfüggesztheti. A felfüggesztési eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a felfüggesztés a döntés véglegessé válásának napjától legfeljebb a tartozás rendezésének napjáig tart. Amennyiben a tartozás rendezésre kerül, a kötelezett újra igényelheti az ellátást.

(8) *  Amennyiben az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat a (7) bekezdés szerinti véleményében az étkezési ellátás felfüggesztését a gyermek veszélyeztetettsége miatt nem javasolja, az ellátás nem függeszthető fel.

(9) *  A jegyző az ellátás felfüggesztéséről a határozat megküldésével értesíti a kötelezettet, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, valamint az intézményt.

5. § *  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakkal kapcsolatos e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., a Gyvt., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

Záró rendelkezések

6. § E rendelet 2002. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. § *  E rendeletnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelettel megállapított 3. § (2a) bekezdését 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2001. december 21.

Dr. Kilián Orsolya s. k.
jegyző

1. melléklet a 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez * 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és egyéb intézményi ellátások nyersanyagnormáiról, térítési díjalapjairól és intézményi térítési díjairól

1. Bölcsődei ellátás:

Nyersanyagnorma

1.1. Gyermekétkeztetés (napi 3 x étkezés) 618 Ft/nap
1.2. Gyermekebéd 397 Ft/nap
1.3. Gyermek reggeli 108 Ft/nap
1.4. Gyermek uzsonna 113 Ft/nap
1.5. Diétás gyermekétkeztetés (napi 3 x étkezés) 748 Ft/nap
1.6. Diétás gyermekétkeztetés (ebéd) 493 Ft/nap
1.7. Diétás gyermekétkeztetés reggeli 125 Ft/nap
1.8. Diétás gyermekétkeztetés uzsonna 130 Ft/nap

Bölcsődei térítési díj:

1.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 785 Ft/nap
1.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 504 Ft/nap
1.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 137 Ft/nap
1.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 144 Ft/nap
1.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 950 Ft/nap
1.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 626 Ft/nap
1.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 158 Ft/nap
1.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 166 Ft/nap

2. Óvodai ellátás

Nyersanyagnorma

2.1. Óvodai ellátás (napi 3x étkezés) 618 Ft/nap
2.2. Óvodai ebéd 397 Ft/nap
2.3. Óvodai reggeli 108 Ft/nap
2.4. Óvodai uzsonna 113 Ft/nap
2.5. Diétás óvodai ellátás (napi 3 x étkezés) 748 Ft/nap
2.6. Diétás óvodai ellátás (ebéd) 493 Ft/nap
2.7. Diétás óvodai ellátás reggeli 125 Ft/nap
2.8. Diétás óvodai ellátás uzsonna 130 Ft/nap

Óvodai térítési díj:

2.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 785 Ft/nap
2.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 504 Ft/nap
2.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 137 Ft/nap
2.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 144 Ft/nap
2.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 950 Ft/nap
2.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 626 Ft/nap
2.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 158 Ft/nap
2.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 166 Ft/nap

3. Általános iskolai ellátás

Nyersanyagnorma

3.1. Általános iskolai ellátás (napi 3x étkezés) 669 Ft/nap
3.2. Általános iskolai ebéd 437 Ft/nap
3.3. Általános iskolai tízórai 113 Ft/nap
3.4. Általános iskolai uzsonna 119 Ft/nap
3.5. Diétás általános iskolai ellátás (napi 3x étkezés) 754 Ft/nap
3.6. Diétás általános iskolai ebéd 499 Ft/nap
3.7. Diétás általános iskolai tízórai 125 Ft/nap
3.8. Diétás általános iskolai uzsonna 130 Ft/nap

Általános iskolai térítési díj

3.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 849 Ft/nap
3.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 554 Ft/nap
3.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 144 Ft/nap
3.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 151 Ft/nap
3.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 958 Ft/nap
3.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 634 Ft/nap
3.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 158 Ft/nap
3.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 166 Ft/nap

4. Középiskolai/ellátás

Nyersanyagnorma

4.1. Középiskolai ellátás (napi 3 x étkezés) 756 Ft/nap
4.2. Középiskolai ebéd 495 Ft/nap
4.3. Középiskolai tízórai 134 Ft/nap
4.4. Középiskolai uzsonna 127 Ft/nap
4.5. Diétás középiskolai étkeztetés (napi 3 x étkezés) 994 Ft/nap
4.6. Diétás középiskolai ebéd 654 Ft/nap
4.7. Diétás középiskolai tízórai 177 Ft/nap
4.8. Diétás középiskolai uzsonna 163 Ft/nap

Középiskolai térítési díj

4.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 960 Ft/nap
4.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 628 Ft/nap
4.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 170 Ft/nap
4.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 162 Ft/nap
4.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 1.262 Ft/nap
4.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 830 Ft/nap
4.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 225 Ft/nap
4.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 207 Ft/nap

5. Kollégiumi ellátás

Nyersanyagnorma

5.1 Kollégiumi ellátás (napi 3x étkezés) 1.091 Ft/nap
5.2 Kollégiumi ebéd 495 Ft/nap
5.3. Kollégiumi reggeli 271 Ft/nap
5.4 Kollégiumi vacsora 325 Ft/nap
5.5 Diétás kollégiumi ellátás (napi 3x étkezés) 1.450 Ft/nap
5.6. Diétás kollégiumi ebéd 654 Ft/nap
5.7. Diétás kollégiumi reggeli 358 Ft/nap
5.8. Diétás kollégiumi vacsora 438 Ft/nap

Kollégiumi térítési díj

5.1. Nyersanyagnorma +ÁFA 1.386 Ft/nap
5.2. Nyersanyagnorma +ÁFA 628 Ft/nap
5.3. Nyersanyagnorma +ÁFA 345 Ft/nap
5.4. Nyersanyagnorma +ÁFA 413 Ft/nap
5.5. Nyersanyagnorma +ÁFA 1.840 Ft/nap
5.6. Nyersanyagnorma +ÁFA 830 Ft/nap
5.7. Nyersanyagnorma +ÁFA 454 Ft/nap
5.8. Nyersanyagnorma +ÁFA 556 Ft/nap

6. Bölcsődei gondozási díj

A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb nettó munkabér 130%-át A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori kötelező legkisebb nettó munkabér 130%-át
Fizetendő
gondozási
díj/fő/nap
(Ft)
térítésmentes 540

7. Napközbeni gyermekfelügyelet térítési díj

a) óra díj 169 Ft/fő

b) étkeztetés igénybevétele esetén a) pont szerinti térítési díjon felül az 1. pont szerinti bölcsődei térítési díjakat is meg kell fizetni.

2. melléklet a 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez * 

1. Szociális ellátások

Nyersanyagnorma

1.1. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása ebéd 493 Ft/nap
1.2. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása reggeli 290 Ft/nap
1.3. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása vacsora 345 Ft/nap
1.4. Bentlakásos intézményi ellátás (Idősek Otthona napi 3x étkezés) 1.128 Ft/nap
1.5. A fogyatékosok nappali intézménye 493 Ft/nap
1.6. Diétás szociális étkeztetés ebéd 516 Ft/nap
1.7. Diétás szociális étkeztetés reggeli 293 Ft/nap
1.8. Diétás szociális étkeztetés vacsora 349 Ft/nap
1.9. Bentlakásos intézményi ellátás diétás étkeztetés
(Idősek Otthona napi 3x étkezés) 1.158 Ft/nap

Térítési díj:

Egy adagra jutó éves önköltség számítás alapján.

Szociális étkeztetés

1.1.1. Szociális étkeztetés házhozszállítás nélkül 920 Ft/nap
1.1.2. Szociális étkeztetés házhozszállítása 150 Ft/nap

Idősek nappali ellátása:

1.1.3. Szociális étkeztetés 920 Ft/nap
1.1.4. Idősek nappali ellátása 90 Ft/nap

Bentlakásos intézményi ellátás (Idősek Otthona)

Szekszárd:

1.2.1. Demens betegek ellátása 4.500 Ft/nap
1.2.2. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 4.500 Ft/nap

Tolna:

1.2.3. Demens betegek ellátása 4.500 Ft/nap
1.2.4. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 4.500 Ft/nap

Fogyatékosok nappali intézménye:

1.3.1. térítési díj, napi 1-szeri étkezés 920 Ft/nap
1.3.2. térítési díj, étkezés nélküli benntartózkodással 190 Ft/nap

2. Házi segítségnyújtás

2.1. Házi segítségnyújtás Szekszárdon 610 Ft/óra
2.2. Házi segítségnyújtás a társult településeken:
2.2.1. Őcsény 0 Ft/óra
2.2.2. Szedres 0 Ft/óra
2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2.3.1. Szekszárdon
2.3.2. Őcsény
2.3.3. Szedres
0 Ft/hó
0 Ft/hó
0 Ft/hó

3. Hajléktalanok átmeneti szállása:

3.1 Intézményi térítési díj (alapja az egy ellátottra jutó önköltség) 4.570 Ft/nap

4. Családok átmeneti otthona

4.1. Intézményi térítési díj (alapja az egy ellátottra jutó önköltség) 780 Ft/nap”

3. melléklet a 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez * 

Bölcsődei étkeztetés normál diétás
tízórai 100,00% 100,00%
ebéd 100,00% 100,00%
uzsonna 100,00% 100,00%
Óvodai étkeztetés normál diétás
tízórai 100,00% 100,00%
ebéd 100,00% 100,00%
uzsonna 100,00% 100,00%
Általános iskolai étkeztetés normál diétás
tízórai 100,00% 100,00%
ebéd 100,00% 100,00%
uzsonna 100,00% 100,00%
Középiskolai étkeztetés normál diétás
tízórai 100,00% 100,00%
ebéd 100,00% 100,00%
uzsonna 100,00% 100,00%
Kollégiumi étkeztetés normál diétás
reggeli 100,00% 100,00%
ebéd 100,00% 100,00%
uzsonna 100,00% 100,00%
Szociális étkeztetés normál diétás
reggeli 100,00% 125,00%
ebéd 100,00% 125,00%
vacsora 100,00% 125,00%