Szekszárdi Önkormányzat 15/2004. (IV. 30.) rendelete

a taxiállomás igénybevételének rendjéről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő taxiállomás igénybevételének rendjéről a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén belüli közterületen lévő taxiállomás (a továbbiakban: taxiállomás) létesítésére (a továbbiakban: kijelölés) és használatára terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából

a) taxiállomás: a közterületnek olyan kijelölt része, amely a taxiszolgáltatást végző - külön jogszabályban meghatározott kialakítású és felszereltségű - személygépkocsik utasfelvételi céllal történő tartózkodására szolgál.

2. § (1) *  A taxiállomást a taxi-szolgáltatást végző egyéni vállalkozó, jogi személy az általa üzemeltetett, személyszállítás céljára használt személygépkocsival (a továbbiakban: taxigépkocsi) csak a taxiállomás használatára jogosító, a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet alapján kiadott közterület használati engedély birtokában használhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közterület használati engedély minden év január 1-től december 31-ig érvényes. Az év közben kiadott közterület használati engedély a kiadás évének december 31. napjáig érvényes.

A taxiállomás kijelölése

3. § (1) *  A taxiállomás kijelölése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének, mint a közút kezelőjének hatáskörébe tartozik, mely hatáskört a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságra ruházza. A taxiállomás kijelölésével kapcsolatos előkészítő, végrehajtási munkákat a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságon látja el, mely előkészítő munkák elvégzése során a taxiszolgáltatást végző egyéni vállalkozókkal, jogi személyek képviselőivel egyeztet.

(2) A taxiállomás kijelölése során figyelembe kell venni a Helyi Építési Szabályzatot, a forgalomszabályozási, a városképi, műemlékvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, valamint érvényesíteni kell a más jogszabályokban foglalt előírásokat is.

(3) *  A taxiállomás műszaki, minőségi, forgalmi adatait, valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzéseket, továbbá az üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségeket a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósága tartja nyilván.

A taxiállomás használata

4. § (1) A taxiállomást a taxigépkocsik - utasfelvétel céljából történő - várakozására lehet használni. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem használhatják.

(2) *  A taxigépkocsit üzemeltető vállalkozónak csak olyan taxigépkocsija tartózkodhat a taxiállomáson, amelyre közterület használati engedéllyel rendelkezik és a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott megkülönböztető jelzés a taxigépkocsin elhelyezésre került. A megkülönböztető jelzés (közterület használati engedély meglétét igazoló kártya) csak a közterület használati díj megfizetése után adható ki.

(3) A taxiállomáson a taxi kiállási helyeken a taxigépkocsik zárt sorban, érkezési sorrendben várakozhatnak.

(4) A taxiállomáson meghatározott - a taxiállomáson elhelyezett „taxiállomás” jelzőtábla alatti kiegészítő táblán feltüntetett - számú taxigépkocsi várakozhat.

(5) Utasfelvételre való felkészülés érdekében, világító szabadjelzővel taxigépkocsi csak a kijelölt taxiállomáson várakozhat.

(6) A taxiállomáson várakozó taxigépkocsit a jármű vezetője nem hagyhatja el.

(7) Az utasokat a várakozó taxigépkocsik érkezési sorrendjében kell elszállítani, kivéve, ha az utas nem a sorrendben első, hanem a hátrább álló taxigépkocsit választja. Ez utóbbi esetben az ott várakozó többi taxigépkocsi vezetője köteles az utassal közlekedő taxigépkocsinak a taxiállomás elhagyását elősegíteni.

A taxiállomás jogellenes használatának jogkövetkezménye

5. § *  (1) Aki

a) taxigépkocsival a taxiállomáson a taxi kiállási helyeken nem zárt sorban és nem érkezési sorrendben várakozik,

b) világító szabadjelzővel nem kijelölt taxiállomáson várakozik,

c) taxiállomáson a várakozó taxigépkocsit annak vezetőjeként elhagyja,

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Az eljárás lefolytatására a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2016. (V. 2.) önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

6. § E rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba.

Kocsis Imre Antal s. k. Dr. Ferincz János s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2004. április 30.

Dr. Ferincz János s. k.
aljegyző

  Vissza az oldal tetejére
//