Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2008. (XII. 5.) rendelete

a Vagyongazdálkodási Alapról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vagyongazdálkodási Alapról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a fejlesztési és vagyongyarapítási terveinek megvalósítása érdekében kibocsátott kötvény használati és kezelési költségeinek, a fennálló tőketartozás, valamint kamatainak fedezetére Vagyongazdálkodási Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.

(2) Az Alap az Önkormányzat 1. § (1) bekezdésben meghatározott célra elkülönített pénzügyi forrása, mely ingatlanvagyonból és fizetési eszközből áll.

(3) Az Alap létrehozásakor önálló szervezettel nem rendelkezik, nem jogi személy, kezelése - a polgármester irányításával - a „Szekszárdi Városfejlesztő Kft.” feladata.

2. § (1) Az Alapban rendelkezésre álló ingatlanvagyont jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) * 

(3) A fizetési eszközök kezelése érdekében elkülönített alszámlát kell nyitni. Az alszámlán kezelt vagyonrészt az éves költségvetési rendeletben is elkülönítetten kell kezelni.

(4) Az Alapba kerülő vagyontárgyakat külön-külön az éves költségvetési rendelet mellékletében „Vagyongazdálkodási Alap” címszó alatt szerepeltetni kell.

3. § (1) Az Alap vagyonát növeli:

a) az Alapban lévő ingatlanvagyon hasznosításából és értékesítéséből származó bevétel;

b) az Önkormányzat által vásárolt ingatlanvagyon, a Közgyűlés döntése alapján.

(2) Az Alap pénzügyi forrásából vásárolt ingatlan kizárólag az Alapot gyarapíthatja.

(3) Az Alap pénzügyi forrásából beruházás előkészítését, beruházást, felújítást, karbantartást finanszírozni az Alapba helyezett ingatlanok esetében lehet.

4. § Az Alap működésére vonatkozó részletes szabályokat az Alap Működési Szabályzata határozza meg.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Horváth István s. k. Amreinné Dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2008. december 5.

Amreinné Dr. Gál Klaudia s. k.
aljegyző

1. melléklet a 37/2008. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez * 

Ssz. Hrsz. Megnevezés Cím
1. 3785 Vásártér Szekszárd, Aranytó u.
2. 3786 Vásártér Szekszárd, Aranytó u.
3. 3787 Vásártér Szekszárd, Aranytó u.
4. 1822/2 Piac tér Szekszárd, Várköz u.
5. 1844/2 Népbolt udvar Szekszárd, Bezerédj u.
6. 7605 Lisztes völgyi Lőtér Szekszárd, Lisztes völgy
7. 0216/7 Lakóház, udvar, gazdasági épület Szekszárd, Kendergyár
8. 6008/11 Fejlesztési terület Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
9. 6008/13 Fejlesztési terület Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
10. 6008/14 Fejlesztési terület Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
11. 6008/15 Fejlesztési terület Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12. 6008/16 Fejlesztési terület Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13. 6008/19 Fejlesztési terület Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14. 6008/21 Fejlesztési terület Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd