Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009. (XII. 22.) rendelete

a helyi iparűzési adóról * 

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területén a Htv.-ben meghatározott vállalkozási tevékenység gyakorlására terjed ki.

1/A. § * 

Az adókötelezettség, az adó alanya

2. § *  (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a vállalkozó.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

(4) A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Az adó alapja

3. § *  Az iparűzési tevékenység esetén az adó alapja megállapítása során a Htv. 39. §, 39/A. §, 39/B. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Az adó mértéke

4. § *  Az adó mértéke az iparűzési tevékenység esetén a 3. §-ban meghatározott adóalap 2%-a.

Az adómentesség, adókedvezmény

5. § (1) *  Mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a 3. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 millió Ft-ot.

(2) *  Az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges iparűzési adójából 75%-os önkormányzati adókedvezményre jogosult. Az ilyen címen igénybe vett adókedvezmény mellett a (1) bekezdésben foglalt általános adómentesség nem érvényesíthető.

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

6. § * 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

7. § *  Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Adóbevallás * 

7/A. § *  Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettséget a Htv. 42/D. § rendelkezései alapján teljesíti.

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

8. § Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére a Htv. 41. § és a 42. §-aiban foglaltak az irányadóak.

Befizetésre vonatkozó rendelkezések

9. § * 

Átmeneti rendelkezések

10. § *  E rendeletnek a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 49/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdésének rendelkezését a 2020. évben kezdődő adóév helyi iparűzési adójának megállapítása során kell először alkalmazni.

10/A. § *  E rendeletnek a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 47/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelettel megállapított 2. §-ának hatályon kívül helyezett rendelkezését a 2016. évben kezdődő adóév helyi iparűzési adójának megállapítása során nem kell alkalmazni.

Hatályba léptető, záró rendelkezések

11. § (1) *  A helyi iparűzési adóra vonatkozó egységes szerkezetű rendelettel nem szabályozott minden kérdésben a helyi adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló - 2017. évi CL. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba.

(3)-(5) * 

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2009. december 22.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
aljegyző

1. melléklet a 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez *