Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja az avar és a kerti hulladékok nyílt téri égetésének helyi szabályozása a levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében.

(2) A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozik.

Fogalom meghatározások

2. § A rendelet alkalmazása szempontjából:

a) avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally, kaszálék, szőlő és gyümölcsfa nyesedéke, cserje- és díszcserje ága és levele, egyéb növényi maradványok.

b) hasznosítás: az avar és kerti hulladék komposztálása, mulcsozása.

c) hulladék: háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladék, műanyag, gumi, vegyszer, festék, festékkel, vagy vegyszerrel kezelt anyag, olajos fűrészpor, ruha, stb..

d) tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.

3. § (1) Az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell.

(2) Amennyiben a hasznosítás nem oldható meg, akkor az avar és kerti hulladék gyűjtése és szállítása az alábbi feltételekkel történhet meg:

a) fűkaszálék és lomb zsákolva;

b) faág, cserjenyesedék csak darabolva és összekötve (hossza maximum 1,5 m, vastagsága maximum 5 cm);

c) az avar és kerti hulladék közé egyéb hulladék nem kerülhet;

d) a zsákot úgy kell megtölteni, hogy kézi emeléssel mozgatható legyen;

e) a kerti hulladékot a gyűjtés napján reggel 6 óráig a hulladékgyűjtő tároló edény mellé, vagy annak helyére, közterületen jól látható helyen kell elhelyezni.

(3) A kerti hulladék kötegelését és zsákolását, valamint kihelyezését az ingatlan tulajdonosa köteles elvégezni.

(4) *  A (2) bekezdés szerint kihelyezett kerti hulladék elszállításáról a hulladékszállítási közszolgáltatást végző gazdasági társaság gondoskodik. A zöldhulladék begyűjtési program április 1-től november 30-ig tart, és heti rendszerességgel történik a közszolgáltató által meghirdetett módon. A begyűjtési program időjárás-függő, síkosság-mentesítés esetén szünetel.

(5) A városnak azon területein, ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele nem kötelező, a kerti hulladék kezeléséről annak tulajdonosa köteles gondoskodni.

(6) Az összegyűjtött hulladékot úgy kell tárolni, hogy az esetleges tűz esetén a környezetére veszélyt ne jelentsen.

(7) *  Az avar és kerti hulladék elszállítására a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető.

4. § Belterületen az avar és kerti hulladék égetése tilos.

5. § (1) *  Külterületen az avar és kerti hulladék égetése az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben, valamint e rendeletben szabályozott módon megengedett.

(2) Avart és kerti hulladékot égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. Az égetés következményeként élő fa, cserje nem károsodhat.

(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.

(4) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

(5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. pvc, veszélyes hulladék, stb.).

(6) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

(7) Az avar és kerti hulladékok égetése a reggeli és az esti talajközeli inverzió (a levegőréteg hőmérsékleti változásai) miatt a nyári időszámítás szerinti időszakban 8 és 17 óra között, a rendes időszámítás szerinti időszakban 9 és 16 óra között szabad végezni, szélcsendes időben, cselekvőképes, nagykorú személy állandó felügyelete mellett.

(8) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a (7) bekezdés szerint engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, illetőleg erős szél esetén.

(9) Önkormányzati tulajdonú területen az avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a polgármester engedélyével.

(10) A polgármester az avar és kerti hulladék égetésére átmeneti időre tilalmat rendelhet el.

6. § (1) A szabadban egyéb (pl. szabadidős, turisztikai) célból tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy szabad, hogy a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(2) A szabadban a tüzet és tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén (pl.: erős szél), vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(3) A tüzelés, tüzelő berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. (Pl.: ásó, lapát, vödör víz, stb...)

(4) A tüzelés (égetés) befejezése után a tüzelést (égetést) végző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat (pl. az égetés helyét vízzel lelocsolni, földdel betakarni).

7. § (1) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése jogszabály eltérő rendelkezése hiányában tilos.

(2) Az erdei vágástéri hulladék, valamint az egyéb erdőgazdasági fahulladék erdővédelmi célú, nyílt téri égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók.

8. § Hatóság által elrendelt általános tűzrakási tilalom esetében e rendeletnek a 6-7. §-ában foglalt előírásait nem lehet alkalmazni.

9. § (1) E rendelet előírásainak betartását a közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat tagjai kötelesek ellenőrizni és az előírások megszegése esetén a szükséges intézkedéseket megtenni.

(2) * 

(3) * 

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben meghatározottak szerint - a jegyző gondoskodik.

(3)-(5) * 

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2011. február 9.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
jegyző

1. melléklet az 5/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére
//