Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelete

a zajvédelemről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésében c) pontjában, és a 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Városban a közterületi rendezvényekre, a telepített vagy mobil hangosító berendezés működtetésére, a munkahelyek igényeit, magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajos tevékenységre vonatkozó helyi zajvédelmi szabályok előírása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén kiterjed valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely állandó, vagy ideiglenes jelleggel a közigazgatási területen tartózkodik, zajkibocsátással járó tevékenységet végez, zajforrást üzemeltet, ideértve a közterületen végzett rendezvényeket is.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a vallási tevékenység végzésére,

b) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységek hangosítására,

c) a közterületen állami ünnepségek, koszorúzások alkalmával keltett zajkibocsátásra, valamint

d) az önkormányzat által támogatott kulturális rendezvények esetére

(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a település közigazgatási területén az 1. §-ban megadott, szabad vagy zárt térben működő zajforrásokra.

(4) A zajforrások zajkibocsátása által okozott zajterhelés nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. mellékletében előírt határértékeket.

(5) Zajvédelmi szempontból a zajkibocsátási határértékek megállapításánál a mindenkor hatályos Helyi Építési szabályzat (HÉSZ) szerinti övezeti besorolást kell alapul venni.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajos tevékenység: olyan zajokozással járó, egyéb előírásban nem szabályozott, háztartáson belüli cselekvés, amely alkalmas mások nyugalmának a zavarására (pl.: sport, játék, tűzijáték, robbanómotoros kerti gép üzemeltetése, szivattyúzás, favágás, fűrészelés, háziállat-tartás, fúrás, vésés, kalapálás, építkezéssel, lakásfelújítással kapcsolatos tevékenységek, zenélés vagy médiahallgatás, stb.)

b) munkahely igényeit kielégítő zajos tevékenység: jellemzően munkahelyi, tanintézeti; zajokozással járó, egyéb előírásban nem szabályozott cselekvés, amely alkalmas mások nyugalmának a zavarására (pl.: sport, játék, tűzijáték, rendezvények, stb.)

c) mobil hangosító berendezés: olyan berendezés, amely információszolgáltatás során változtatja a helyét;

d) hangosító berendezés: bármilyen hangszóró, vagy más, műsorforrást, hirdetést vagy szórakoztatást biztosító elektronikus berendezés,

e) Közhasználatra átadott rész: minden olyan terület, amelyet a lakosság, vagy annak egy meghatározott része korlátozás nélkül, szabadon használ, vagy használhat. A terület nem jogi aktussal, hanem a tényleges használattal válik közterületté.

f) közterületi rendezvény: hangosítást igényel, szervezett formában, meghatározott célból (pl: művészeti, tudományos, közművelődési, társadalmi, politikai, sport) közterületen tartott esemény,

4. Közterületi rendezvények zajkibocsátására vonatkozó szabályok

4. § (1) Közterületi rendezvényen zajkibocsátás keltéséhez a Közgyűlés által átruházott hatáskörben Szekszárd Megyei Város polgármestere (továbbiakban: polgármester) engedélye szükséges.

(2) Az engedély iránti kérelmet a közterületi rendezvény szervezője vagy üzemeltetője a közterület-használati engedély iránti kérelemmel együtt köteles benyújtani.

(3) A közterületen megtartásra kerülő rendezvények helyszínét úgy kell kiválasztani, a rendezvényen használt hangsugárzó, zajkeltő eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja a környéken élők, valamint a szálláshelyek, az egészségügyi, oktatási és szociális, gyermek és ifjúságvédelmi, vallás gyakorlására szolgáló intézményekben, illetve irodaépületekben tartózkodók nyugalmát.

(4) *  A közterületek használatáról szóló 4/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Köztr.) 9. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közterület használati engedélyben kell rendelkezni az időtartalmakról, hangosításról.

(5) A polgármester a közterületi rendezvények alkalmával keltett zajkibocsátás időtartamát, teljesítményét korlátozza, vagy az engedély kiadását megtagadja, ha a kérelemből megállapítja, hogy a tervezett zajkibocsátás (hangerősítő berendezés, élőzene) szolgáltatása során a környezetet zajjal terhelő hatás zavaró lehet.

5. Mobil hangosító berendezések működésének szabályai

5. § (1) A mobil vagy telepített hangosító berendezés közterületi rendezvényen történő üzemeltetéséhez a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester engedélye szükséges.

(2) *  Mobil szabadtéri hangosító berendezés a Köztr. 3. § (7) bekezdése alapján engedélyezhető.

(3) Fentiek alól kivétel, ha a hirdetés közérdekű (az állampolgárokat érintő veszélyhelyzet elhárítás) célokat szolgál.

6. Munkahelyek igényeit, magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó tevékenységekkel kapcsolatos szabályok

6. § (1) *  Magánszemély, háztartási igényeit kielégítő zajt keltő tevékenységet – a rendkívüli kárelhárítás esetét kivéve (pl. veszélyesnek ítélt fa kivágása) – nem végezhet:

a) nyári időszámítás szerinti időszakban:

aa) munkanapokon, szabadnapon 21.00 és 7.00 óra között,

ab) munkaszüneti napokon 21.00 óra és 9.00 óra között, valamint 12.00 óra és 16.00 óta között,

b) téli időszámítás szerinti időszakban:

ba) munkanapokon, szabadnapon 19.00 óra és 7.00 óra között,

bb) munkaszüneti napokon 19.00 óra és 9.00 óra között, valamint 12.00 óra és 16.00 óra között.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, amikor magánszemély a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 6. §-ában meghatározott közterület-tisztántartási kötelezettségének tesz eleget.

(3) A lakóépületben napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, a mások nyugalmát indokolatlanul zavaró zajos magatartástól és tevékenységtől.

(4) Lakóépületben híradástechnikai- és szórakoztató eszközök és háztartási gépek csak úgy működtethetőek, játék, sport csak úgy végezhető, hogy azok mások nyugalmát ne zavarják.

(5) *  Lakóépületben és a hozzá tartozó kertben a 6. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint végezhető veszélyes zajjal járó tevékenység.

(6) Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a vendéglátó egységek kerthelyiségeiben és teraszain hangosító berendezés 22.00 óra és 6.00 óra között nem üzemelhet.

7. Társasházak háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó tevékenységekkel kapcsolatos szabályok

7. § Társasházban az épületen belüli építési-, bontási-, szerelési tevékenység esetén a társasházközösség a szervezeti-és működési szabályzatban és a házirendben maga határozza meg az ingatlantulajdonosokra irányadó rendelkezéseket azzal,hogy ezek nem lehetnek ellentétesek az építésre, illetőleg zajszint határértékre a lakóépületek tekintetében irányadó külön jogszabályok rendelkezéseivel.

8. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások * 

8. § *  (1) *  Aki a 6. § (1), (5) és (6) bekezdését megsérti, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Az eljárás lefolytatására a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2016. (V. 2.) önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2)–(5) * 

(6) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.

(7) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben meghatározottak szerint – a jegyző gondoskodik.

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2011. március 9.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
jegyző