Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

Szekszárd Város Aranykönyvéről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4. alpont 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. Aranykönyv alapítása

1. § Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) megemlékezve az 1794-ben volt nagy tűzvészről és a város újjáépítéséről Aranykönyvet alapít, amelyben Szekszárd város történetének legfontosabb eseményeit örökíti meg.

2. Az Aranykönyv leírása

2. § Az Aranykönyv díszes kötésű könyv. Fedőlapja barna, diógyökérszínű lakkozott fa lap, amelyen ellipszis alakú mélyedésben Szekszárd város tűzzománcból készített, az eredetivel azonos színű címere helyezkedik el. A fedőlapon ezüst sarokdíszek találhatók, és kapocslemezekkel ellátott bőrpántok zárják be a könyvet.

3. Az Aranykönyvbe való bejegyzés szabályai

3. § Az Aranykönyvbe, azok a város történetében meghatározó jelentőségű, kiemelkedően fontos pozitív események kerülnek bejegyzésre, amelyek méltóak arra, hogy megörökítésükkel Szekszárd történelmének részévé váljanak. Ilyen esemény lehet többek között szekszárdi polgár, közösség, intézmény által nyújtott kiemelkedő teljesítmény, neves személyiségek látogatása, olyan természeti jelenség, amelynek jelentős kihatása van a város életére; események, melyek új értékeket teremtenek, illetve Szekszárd hírnevét jelentősen emelik vagy a városban élők életminőségét pozitívan befolyásolják.

4. § (1) Az Aranykönyvbe való bejegyzésre a szekszárdi polgárok, közösségeik, valamint intézmények, gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek tehetnek javaslatot.

(2) *  A tárgyévre vonatkozó javaslatokat a tárgyévet követő év március 31-ig lehet megtenni, az 1. mellékletben meghatározott űrlapon.

(3) A javaslatokról a Közgyűlés a tárgyévet követő év június 30. napjáig dönt. A döntéshez minősített többség szükséges.

(4) A Közgyűlés a historikus értékű, kiemelkedően pozitív, dicsőséges események megírásával három tagú szerkesztőcsoportot bíz meg. A köztiszteletben álló szerkesztők megbízatása három évre szól, amely időtartam több alkalommal is meghosszabbítható.

5. § *  Az előző naptári év megörökített történéseit és az erről szóló bejegyzést a Közgyűlésminden évben az augusztus 29-hez kötődő ünnepi ülésén hozza nyilvánosságra.

6. § (1) Az Aranykönyvbe történő bejegyzésről, a könyv vezetéséről és megfelelő körülmények közötti tárolásáról a polgármester gondoskodik.

(2) Az Aranykönyv nyilvános, abba bárki betekinthet.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § * 

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2011. április 12.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
jegyző