Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörben, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. Parkolóhelyek létesítése

1. § (1) *  Az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-ának (2) és (4) bekezdésében, valamint 4. mellékletében előírt mennyiségű és fajtájú járművek elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell a telken biztosítani. Lakás önálló rendeltetési egysége után legalább 1 db személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani. Meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében csak a bővítésből, az átalakításból, illetőleg az új rendeltetésből eredő többlet gépjármű elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett.

(2) A beruházó a parkoló, illetve rakodóhelyeket a létesítmény megvalósulásával egyidőben köteles megépíteni.

2. A parkolóhelyek megváltása

2. § (1) *  Az építési engedélyben vagy a településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolásban rögzíteni kell a létesítendő parkolóhelyek számát és a létesítés módját.

(2) *  Amennyiben az építési engedélyezési vagy a településképi bejelentési eljárás során megállapítást nyer, hogy a 1. § (1) bekezdésben leírtak alapján szükséges parkolóhely kialakítása az építési telken nem biztosítható, úgy * 

a) *  az építtető a parkolóhelyet a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetőleg a közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával – az út kezelőjének hozzájárulásával, közterület-igénybevételi díj megfizetése mellett, valamint az Önkormányzat által elfogadott tervek és előírások alapján – megépíti, vagy

b) *  az építtető Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött megállapodás alapján a hiányként mutatkozó parkolóhelyek számának megfelelő egyszeri megváltási díjat (a továbbiakban: megváltási díj) fizet. Töredékszám esetén egész számra történő felkerekítéssel kell a jármű-elhelyezési igény megváltását előírni. A megváltási díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

c) * 

(2a) *  Minden olyan rendeltetésű építményhez, ahol rendszeres kerékpárforgalomra kell számítani, az OTÉK szerinti kötelező számú kerékpártároló költségét is meg kell váltani. A megváltási díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2b) *  Négy, illetve annál több parkolóhely megváltása esetén az OTÉK szerinti kötelező mértékű fásítás költségét is meg kell váltani. A megváltási díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2c) *  A (2) bekezdés b) pont esetében az építtetővel kötött megállapodásban kell meghatározni:

a) a megváltási díj összegét;

b) a kötelező mértékű fásítás költségének összegét;

c) kerékpártároló megépítésének költségét;

d) az a)–c) pontban meghatározott díjak fizetésének módját, és a fizetés határidejét;

e) * 

A parkolóhely-megváltási megállapodás megkötéséről – átruházott hatáskörben eljárva – a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt.

(2d) *  Szekszárd város egész területén indokolt esetben a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a parkolóhely megváltási díjat legfeljebb 25%-kal mérsékelheti.

(2e) *  A (2) bekezdés a) pont esetében a parkolót

a) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében a telekhatártól mért, legfeljebb 50 m-en belüli;

b) egyéb esetekben a telekhatártól mért, legfeljebb 500 m-en belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával kell kialakítani.

(3) *  Lakásfunkció létrehozása esetén az előírt 1 parkoló/lakás mennyiségű parkolóhelyek 100%-át telken belül kell megépíteni. Egyéb építmény esetében az OTÉK szerint előírt mennyiségű parkolóhelyek 75%-át telken belül kell kiépíteni. A fennmaradó 25%-ot telken belüli megépítéssel vagy legfeljebb 500 méteren belül más telken, illetve közterületen, közlekedésre szánt területen vagy parkolóhely megváltási díj megfizetésével kell teljesíteni. Ez a rendelkezés a telken belüli megépítés vonatkozásában nem vonatkozik az ún. úszótelkes ingatlanokra, a pincékre és a 70%-nál nagyobb mértékben beépített présházas telkekre.

(4) Nem lehet gépjármű várakozóhelyet megszüntetni (rendeltetéstől eltérően használni) olyan ingatlanon, ahol a megmaradó gépjárműelhelyezési lehetőség nem elégíti ki a (3) bekezdésben előírt mértéket.

(5) Azon várakozóhelyek használatát, amelyeket az építtető a saját ingatlanán helyez el, a rendeltetési egység (üzlet, iroda, stb.) nyitvatartási ideje alatt a közönség számára nyitva kell tartani. A parkoló igénybevételének lehetőségét jól láthatóan, figyelemfelkeltően kell jelezni.

(6) *  A (2) bekezdés b) pont szerinti esetben az építtető a rendelet 1. mellékletében meghatározott megváltási díjat a használatbavételi engedély kiadása előtt, ha a használatbavétel bejelentési kötelezettség alá esik, akkor a bejelentés tudomásul vételéig, településképi bejelentési eljárás esetében a tudomásul vételt megelőzően, illetve a fennmaradási engedély kérelem benyújtásáig köteles befizetni az Önkormányzat számlájára. Az építéshatósági engedély a megváltási díj befizetésének igazolása után adható ki.

(6a) *  A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság – megfelelő biztosíték adása mellett – engedélyezheti a rendelet 1. mellékletében meghatározott megváltási díj (6) bekezdésben foglalt határidőtől eltérő határidőben történő kifizetését.

(7) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerint létesített várakozóhelyek tekintetében az építtetőt illetve a megváltást megfizetőt kizárólagos használat nem illeti meg. Az így létesített parkolóhelyek a közterületi parkolókra vonatkozó általános szabályok szerint vehetők igénybe.

(8) *  A (2) bekezdés b) pont szerint megkötött megállapodásokból befolyó összeget az önkormányzat elkülönített számláján kell kezelni és az csak parkolóhelyek létesítésének előkészítésére, parkolóhelyek létesítésére és fenntartására használható fel.

(9) *  Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén nem köthető megállapodás a parkolóhelyek (2) bekezdés a) pontja szerinti kialakítására, illetve (2) bekezdés b) pontja szerinti megváltására a gépkocsitárolók rendeltetéstől eltérő használata céljából a következő közterületeken:

Mátyás király utca (a Rákóczi utcától a Zrínyi utcáig terjedő szakasz), Tinódi utca, Szent László utca, Dózsa György utca, Vörösmarty utca, Széchenyi utca, Garay tér, Béla király tér, Várköz, Szent István tér, Hunyadi utca, Kölcsey ltp., Wosinsky ltp., Mészáros Lázár utca nyugati oldala, Augusz Imre utca, Kiskorzó tér, Arany János utca, Bezerédj utca, Béri Balogh Ádám utca (a Szent-Györgyi Albert utcai csomóponttól északra), Szent-Györgyi Albert utca északi oldala, Mikes utca, Holub utca nyugati oldala, Csokonai utca, Ady Endre utca, Jókai utca, Perczel M. utca, Tambov ltp., Alkotmány u. (a Szent-Györgyi Albert utcától északra), Vasvári utca (a Szent-Györgyi Albert utcától északra), Dienes Valéria utca, Wesselényi utca.

(10) Mozgásukban korlátozottak számára létesítendő parkolóhelyek megváltására megállapodás nem köthető, azokat a beruházás befejezéséig ki kell építeni.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 10. napon lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) * 

4. § *  E rendeletnek a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 41/2016. (XI. 16.) önkormányzati rendelettel megállapított 2. § (2) bekezdés b) pontját, a (2a)–(2e) bekezdést, a (6) bekezdést, valamint a (6a) bekezdést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2011. július 5.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
jegyző

1. melléklet a 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez * 

Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a parkolóhely, illetőleg a rakodóhely megváltási díja:

a) személygépkocsi esetén: 2.500.000 Ft/db

b) autóbusz és tehergépkocsi esetén: 5.000.000 Ft/db,

c) közterület parkoló építésre történő igénybevétele: 50.000 Ft/db,

(kivéve mozgáskorlátozott parkolók)

d) kerékpár tároló 160.000 Ft/db,

e) kötelező fásítási költség 200.000 Ft/fa.

2. melléklet a 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez *