Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

a telekadóról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdésének 25. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. Adókötelezettség

1. § Adóköteles - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szabályai szerint - az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

2. Az adó alanya

2. § Az adó alanya a Htv. 18. §-ban meghatározott adóalannyal azonos.

3. Az adó alapja

3. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

4. Az adó mértéke

4. § *  (1) Az adó éves mértéke

a) kereskedelmi célt szolgáló telek esetében

aa) 1-1500 m2 adóalap esetében 40 Ft/m2

ab) 1501 m2 adóalaptól 60.000 forint és az 1500 m2 feletti rész után 80 Ft/m2

b) termelési célt szolgáló telek esetében

ba) 1-5000 m2 adóalap esetén 0 Ft/m2.

bb) 5001 m2 adóalaptól 40 Ft/m2.

c) *  a kiemelt kereskedelmi övezetben fekvő telek esetében az adóalap után 250 Ft/m2.

d) *  hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb pénzügyi tevékenység illetve a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján I. kategóriájú pénznyerő automata üzemeltetésére szolgáló telek, továbbá távközlési, az energiaellátó tevékenység és üzemanyagtöltő állomás célját szolgáló telek esetében az adóalap után 250 Ft/m2.

e) *  Az a)- d) pontba nem tartozó telek esetében az adóalap után 30 Ft/m2.

f) a köznevelési rendszer intézményei, a szociális intézmény, a bölcsődei ellátás, illetve családi napközi rendszerű gyermekintézmények céljára szolgáló telek esetében az adóalap után 0 forint/m2/év.

g) *  a közforgalom számára igénybe vehető magánút esetében az adóalap után 0 Ft/m2

h) *  magánszemély tulajdonában lévő, üzleti célt nem szolgáló, építési tilalom alatt álló telek esetében az adóalap után 0 Ft/m2

(2) Az (1) bekezdés c) - d) pontja szerinti emelt mértékű adóztatást nem befolyásolja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a tényleges rendeltetésszerű használat bejegyzésre került, vagy feltüntetésre vár.

5. Adómentesség

5. § A Htv. 19. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól:

a) *  a magánszemély tulajdonában lévő telek abban az adóévben, amikor az adóalanyt a földhivatali nyilvántartás szerint az ugyanazon a helyrajzi számon található, nem vállalkozási célú építmény után ugyanarra az adóévre vonatkozóan építményadó fizetési kötelezettség terheli vagy az alól mentes.

b) *  a nem vállalkozó magánszemély tulajdonában lévő építési telek, ha a telket a vételt követő négy éven belül lakóépülettel beépíti és a végleges használatbavételi engedéllyel, vagy használatba vétel tudomásul vételével, illetve hatósági bizonyítvánnyal rendelkező lakóépület telekből lefedett része eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A mentesség feltételeinek nem teljesítése esetén visszamenőlegesen járulékaival együtt meg kell fizetni a mentesség időtartamára eső adót.

6. Az adókötelezettség bevallása

6. § *  Az adózó a változást követő adóév január 15. napjáig az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon vagy az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet szerinti nyomtatványon teljesíti a telekadó kötelezettség keletkezését, változását, megszűnését.

7. Az adófizetésre vonatkozó rendelkezések

7. § Szekszárd Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő adótárgyak után a telekadót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Telekadó számlájára (11746005-15416566-02510000) kell teljesíteni.

8. Értelmező rendelkezések

8. § E rendelet alkalmazásában

1. Építési telek: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 6. pontjának megfelelő építési telek, ha az, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 33. §-ában szabályozottak szerint épülettel - feltételekkel vagy feltételek nélkül - az adóév első napján beépíthető.

2. Kiemelt kereskedelmi övezet:

a) Széchenyi u. 1-7. számú ingatlan által behatárolt terület

b) Béri B.Á. utca 79. - 125. számú ingatlanok által behatárolt terület;

c) a Béri B. Á. utca 94. - 104. számú ingatlanok által behatárolt terület;

d) a Tartsay V. utca 38 - 42. számú ingatlanok és a Tartsay V. utca 89. számú ingatlan által behatárolt terület.

3. Üzleti célt szolgáló telek: olyan telek, amit a magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás bevétel,- nyereség,- jövedelemszerzés érdekében használ, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el.

4. *  Köznevelési rendszer intézményei: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az óvoda, az általános iskola, a gimnázium, a szakközépiskola, a szakiskola, az alapfokú művészeti iskola, a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, a kollégium, a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

5. *  Bölcsőde: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.

6. *  Családi napközi: A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása céljára szolgáló intézmény.

7. *  Szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás, mely a szociális törvényben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást nyújtja.

8. *  Termelési célt szolgáló telek: a tényleges használati mód alapján gyárnak, termék-előállító üzemnek, üzemcsarnoknak, műhelynek minősülő épülethez tartozó, azzal azonos helyrajzi számon lévő telek.

9. *  Kereskedelmi célt szolgáló telek: a tényleges használati mód alapján kereskedelmi üzletnek, boltnak, abc-nek, üzletháznak minősülő épülethez tartozó, azzal azonos helyrajzi számon lévő telek.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba.

10. § (1) 2012. adóévben az adóbevallás benyújtásának határideje 2012. augusztus 31. napja.

(2) 2012. adóévben az első félévi adó az adókötelezettséget megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, a második félévi adó 2012. szeptember 15. napjáig esedékes.

(3) *  E rendeletnek a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 38/2012. (X. 4.) önkormányzati rendelettel megállapított 4. § (1) bekezdés f) pontját, 8. § 4-9. pontját a 2012. évre vonatkozó adókötelezettség megállapítása során kell első esetben alkalmazni.

(4) *  E rendeletnek a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosí-tásáról szóló 26/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel megállapított 4. §-át 2013. január 1-től kell alkalmazni.

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2012. április 12.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
jegyző