Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2012. (VI. 5.) önkormányzati rendelete

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 3) bekezdés 3. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szekszárd Város közigazgatási területén található valamennyi közterületre.

2. A közterületek ünnepi fellobogózásának rendje

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó és az 1. mellékletben meghatározott közterületeket a nemzeti ünnepeken fel kell lobogózni.

(2) *  A fellobogózás akként történik, hogy Magyarország zászlaja vagy lobogója és Szekszárd Megyei Jogú Város zászlaja (a továbbiakban: városi zászló) váltakozva kerül kitűzésre az 1. mellékletben meghatározott közterületeken elhelyezett zászlótartókra, illetve árbocrúdakra (a továbbiakban együtt: zászlótartó). A városi zászló leírását a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló 26/2016. (VI. 21.) önkormányzati rendelet szabályozza.

3. § (1) Közterületei létesítményekre, a köz- és díszkivilágító berendezésekre zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy a berendezés üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, balesetet ne okozzon. Karbantartásukról, állagmegóvásukról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(2) A fellobogózást az ünnepet megelőző munkanapon 18.00 óráig, a zászlók leszedését az ünnepnap elteltét követő első munkanapon 18.00 óráig kell elvégezni.

(3) Új zászlótartók elhelyezése esetén a szerkezet felszerelésének helyéről, módjáról és időpontjáról – amennyiben az épületet vagy közvilágítási berendezést érint – egyeztetni szükséges az ingatlan vagy berendezés kezelőjével, tulajdonosával.

4. § Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere a nemzeti ünnepeken kívül társadalmi rendezvények, nemzeti jellegű más megemlékezések, valamint katonai tiszteletadás alkalmával is elrendelheti a város – általa meghatározott – közterületeinek teljes vagy részleges fellobogózását.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § * 

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2012. június 5.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
jegyző

1. melléklet a 30/2012. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

1. A nemzeti ünnepeken a város közterületei közül az alábbiakat kell fellobogózni:

1.1. Szent István tér északi oldalán az Augusz I. utca és Mészáros Lázár utca között lobogók,

1.2. Szent István tér Széchenyi utca és Auguszt I. utca között mindkét oldalon a közvilágítás oszlopaira zászlók kerülnek kitűzésre.

2. Az 1. pontban meghatározottakon túl augusztus 20-án a Szent István szobor mellett az árbocrúdra lobogók kerülnek kihelyezésre.

3. Az 1. pontban meghatározottakon túl március 15-én és október 6-án az 1848-as emlékműnél lobogók kerülnek kitűzésre.