Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012. (X. 4.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdés b) pontjában és 237. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 51. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

(2) *  A rendelet 2. § (2) bekezdésében, 4-12/A. §-ában, valamint 13/A. §-ában foglalt rendelkezéseket a Hivatal közszolgálati ügykezelőire megfelelően alkalmazni kell.

(3) *  A rendelet 4-10. §-ában és 13/A. §-ában foglalt rendelkezéseket a polgármesterre és a főállású alpolgár-mesterre is alkalmazni kell.

(4) *  A rendelet 4. § (1) bekezdésében, 5-9. §-ában és 13/A. §-ában foglalt rendelkezéseket a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott munkavállalókra is alkalmazni kell.

2. Köztisztviselő díjazása

2. § (1) * 

(2) * 

(3) *  A főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető (igazgatóságvezetők, valamint a főépítész) alapilletménye 15%-ának, az osztályvezető alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

3. Képzettségi pótlék

3. § (1) A feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség elismeréseként a hivatal köztisztviselőjét - a személyi juttatások előirányzata terhére - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 142. §-ában foglaltak szerint képzettségi pótlék illeti meg.

(2) A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) 1. melléklete tartalmazza.

4. Lakásépítési, -vásárlási támogatás

4. § (1) A köztisztviselő életkörülményeinek javítása céljából lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, lakásbővítéshez, lakáscseréhez, lakáskorszerűsítéshez, lakótelek vásárlásához - az éves költségvetésről szóló rendeletben meghatározott keret terhére - kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíthető, melynek feltételeit a Közszolgálati Szabályzat állapítja meg.

(2) *  Ha a köztisztviselő lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt állami kamattámogatású kölcsön összege meghaladja e lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének a hitelintézet által meghatározott legmagasabb arányát, a különbözetre az állam a Kttv. 153. §-a alapján készfizető kezességet vállal.

5. Szociális támogatás

5. § (1) A szociális és kegyeleti gondoskodás pénzügyi fedezetére az éves költségvetésről szóló rendeletben külön keretet (a továbbiakban: szociális keret) kell képezni.

(2) A szociális keret évente kerül meghatározásra, más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. A szociális keret 75%-át a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők, 25%-át pedig a rendelet 11. §-ában meghatározott Polgármesteri Hivatalból nyugállományba vonult köztisztviselők céljaira kell felhasználni.

(3) A szociális keret terhére (a keret erejéig) a rendelet 6-7. §, valamint 11. §-ában szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatások nyújthatók.

6. Eseti szociális segély

6. § (1) A köztisztviselőt bejelentése alapján családalapítási támogatás illeti meg, ha gyermeke született és annak ellátásáról, neveléséről saját háztartásában gondoskodik.

(2) A köztisztviselőt bejelentése alapján első házasságkötése alkalmából házassági támogatás illeti meg.

(3) A köztisztviselő részére 30 napot meghaladó keresőképtelensége vagy balesete esetén - kérelemre - betegségi, baleseti segély adható.

(4) A köztisztviselő az (1)-(3) bekezdésben nem szabályozott egyéb, előre nem látható, váratlan helyzet miatt szociális helyzetének javítására, rendkívüli segélyben részesíthető.

(5) Az eseti szociális segély mértéke esetenként nem haladhatja meg az (1)-(2) bekezdésben szabályozott esetben az illetményalap 50%-át, a (3)-(4) bekezdésben szabályozott esetben pedig a mindenkori minimálbér 50%-át.

(6) *  Az eseti szociális segély kifizetéséről a jegyző dönt.

7. Temetési segély

7. § (1) *  A köztisztviselő a vele egy háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén temetési segély iránti kérelmet nyújthat be. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek.

(2) A temetési segély összege a mindenkori minimálbér összegét nem haladhatja meg.

(3) A temetési segély kifizetését a köztisztviselőnek kérelmére a jegyző engedélyezi.

8. Kedvezményes üdültetés

8. § (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat üdülőjének kedvezményes igénybevétele, illetőleg csereüdültetés biztosítható.

(2) E rendelet 6-8. §-ban meghatározott szociális támogatás eljárási szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

9. Illetményelőleg

9. § (1) A köztisztviselő részére - kérelmére - évente egyszer, kivételesen indokolt esetben még egy további alkalommal illetményelőleg folyósítható, melynek mértéke alkalmanként nem haladhatja meg a köztisztviselő havi nettó illetményének összegét.

(2) A felvett illetményelőleget 6 hónap alatt - kamatmentesen - havi egyenlő részletekben az illetményből történő levonás útján kell visszafizetni.

(3) Az illetményelőleg elbírálásának, elszámolásának rendjét a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

10. Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás

10. § (1) A köztisztviselő hivatali munkájában hasznosítható ismeretek megszerzése érdekében - a munkáltatóval kötött megállapodás alapján - képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatásban és tanulmányi ösztöndíjban részesíthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás (tanulmányi szerződés) megkötésére a jegyző jogosult.

10/A. *  Nyugállományba vonuló köztisztviselők juttatása

10/A. § *  Az a köztisztviselő, aki a Polgármesteri Hivatalban - beleszámítva a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Költségvetési Elszámoló Szervezeténél töltött munkaviszonyt is - legalább 15 éves foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idő után nyugdíjba vonul a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletben megállapított illetményalap kétszeresének megfelelő értékű ajándéktárgyban részesül.

11. Nyugállományú köztisztviselők támogatása

11. § (1) A nyugállományú köztisztviselő szociális és kegyeleti támogatásáról a 5. § (2) bekezdésében meghatározott szociális keret terhére kell gondoskodni.

(2) A Polgármesteri Hivatalból nyugállományba vonult köztisztviselőnek kérelemre a következő pénzbeli és természetbeni támogatás adható:

a) eseti szociális segély (rendkívüli segély);

b) temetési segély;

c) kedvezményes üdültetés.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokat a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

12. Kegyeleti gondoskodás

12. § (1) A hivatali szerv vezetője a közszolgálat halottjává nyilváníthatja azt az elhunyt köztisztviselőt, illetőleg a Polgármesteri Hivatalból nyugállományba vonult elhunyt köztisztviselőt, aki feladatait átlag feletti eredménnyel látta el és jelentősen hozzájárult a Polgármesteri Hivatal eredményes működéséhez.

(2) Az önkormányzat a közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeinek 50%- át, legfeljebb a mindenkori minimálbér 150%-ának megfelelő összeget vállalja át.

12/A. § *  (1) A köztisztviselő halála esetén - amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává - az eltemettető részére temetési támogatás nyújtható.

(2) A temetési támogatás összege megegyezik a mindenkori minimálbér összegével, amelynek kifizetéséről a jegyző rendelkezik.

13. Egyéb rendelkezések

13. § A köztisztviselőket megillető juttatásokkal, támogatásokkal kapcsolatos, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kttv. vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

13/A. § *  A köztisztviselő - a Kttv. 143. § (2) bekezdés szerinti - bankszámla-hozzájárulásra jogosult. A bankszámla-hozzájárulás mértéke havi 1.000 Ft/fő, melynek kifizetése negyedévente történik.

14. Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

(2) * 

15. § (1) * 

(2) * 

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2012. október 4.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//