Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden olyan közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek begyűjtésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna.

2. közszolgáltató: Szekszárd város területére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására kiválasztott és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet.

3. közszolgáltatási díj: e rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj.

3. A közszolgáltatás tartalma

3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére.

4. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

4. § (1) *  Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást a Lackó-Motor Bt. (székhely: 7090 Tamási, Deák Ferenc u. 15. látja el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) *  Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. által Szekszárd, Sárvíz u. 20. szám alatt üzemeltetett városi szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában kell elhelyezni.

II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje

5. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

5. § A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata

a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése,

b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése.

6. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

6. § (1) *  A közszolgáltató a közszolgáltatást a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglalt feltételek szerint köteles ellátni.

(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 4. § (2) bekezdésben megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani.

7. § (1) *  Az ivóvíz víziközmű szolgáltatást végző közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról.

(2) *  Az ingatlanok vízfelhasználását és az ingatlanról elszállított szennyvíz mennyiségét össze kell hasonlítani.

8. § *  A 7. § (2) bekezdésében szabályozott esetben annak megállapítására, hogy a szennyvíz a közműpótló létesítményben halmozódik-e fel, vagy elszivárog a közműpótló létesítményből, vízmérleg készítése szükséges. A vízmérleg készítéséről, valamint az ezzel kapcsolatos ellenőrzésről - feladatkörében eljárva - Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósága (a továbbiakban: Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság) gondoskodik.

9. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelni a közszolgáltatótól.

(3) Az ingatlantulajdonos az összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a 4. § (1) bekezdésben megjelölt közszolgáltatóval köteles elszállíttatni. A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti el.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon köteles biztosítani, hogy az elláthassa feladatát.

(5) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni.

(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért az 1. mellékletben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.

(7) Az ingatlantulajdonos jogosult a közszolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a közszolgáltatónál panaszt tenni.

7. A közszolgáltatási szerződés létrejötte

10. § (1) *  A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre.

(2) A szerződés létrejön

a) az ingatlantulajdonos megrendelésével,

b) a közszolgáltatás igénybevételével.

8. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

11. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma és számlavezető pénzintézete),

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét,

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját,

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

i) az irányadó jogszabályok megnevezését.

(2) A közszolgáltató jogosult az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

12. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.

(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.

III. Fejezet

A közszolgáltatás díja

10. A fizetendő díj megállapítása, kedvezmények

13. § A közgyűlés a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az érvényes díjtételeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

14. § (1) A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal számla alapján jogosult beszedni.

(2) A közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani a közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal szemben.

15. § (1) Díjkedvezményben részesül az a lakossági felhasználó, akinek a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon nem áll rendelkezésre. Nem tekinthető műszakilag elérhető módon rendelkezésre állónak a víziközmű rendszer, ha az ingatlan bekötővezeték létesítésének költsége meghaladja a településen szokásos bekötési költség kétszeresét. A településen szokásos bekötési költség bruttó 200.000 Ft. A díjkedvezmény mértéke: 464 Ft/m3 + ÁFA.

(2) A díjkedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a lakossági felhasználó ingatlanáról elszállított szennyvíz mennyisége elérje a vízfelhasználás 70%-át.

(3) A közszolgáltató a díjkedvezményben részesülő lakossági felhasználó esetén a kedvezmény nélküli díj kiszámlázására jogosult.

(4) *  Közszolgáltató a díjkedvezmény érvényesítése érdekében negyedévente adatot köteles szolgáltatni a jegyzőnek azon lakossági felhasználókról, akiknek műszakilag elérhető módon nem áll rendelkezésre a közműves szennyvízelvezetés. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell az adott felhasználási helyről az elszállított szennyvíz mennyiségét.

(5) A díjkedvezményt az Önkormányzat a közszolgáltató által megküldött adatok alapján - féléves elszámolást követően - augusztus 15-ig, illetve február 15-ig téríti meg a jogosult lakossági felhasználók részére.

(6) *  A díjkedvezményre jogosultak megállapításával, a bekötési költségek vizsgálatával, valamint a díjkedvezmény elszámolásával kapcsolatos feladatokat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság látja el.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

17. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében:

Horváth István s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2013. április 2.

Dr. Göttlinger István s. k.
aljegyző

1. melléklet a 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez

1 m3 szippantott szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának költsége:

- lakosság részére 1 492 Ft/m3 + ÁFA.