Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzati képviselőkre, az állandó bizottságok elnökére és tagjaira, valamint a tanácsnokra.

(2) A képviselőket - a megbízólevelük átvételétől megbízatásuk megszűnéséig - tisztségeik számától függetlenül a 2. § szerinti tiszteletdíj illeti meg.

(3) *  A bizottsági elnököt és a bizottsági tagot, valamint a tanácsnokot - a megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig a 2. § szerinti tiszteletdíj illeti meg.

2. Tiszteletdíj

2. § *  (1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja a hatályos minimálbér 50%-a (a továbbiakban: alapdíj).

(2) A bizottság elnökét - több tisztség, bizottsági tagság esetén is - havonta, a képviselői alapdíjon felül a hatályos minimálbér 160%-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg.

(3) A bizottság tagját, - képviselő bizottsági tag esetében a képviselői alapdíjon felül, - a tisztségei számától függetlenül a hatályos minimálbér 110%-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg.

(4) A tanácsnokot havonta, a hatályos minimálbér 160%-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg.

(5) Az az önkormányzati képviselő, aki bizottsági elnöki tisztséget vagy tagságot és tanácsnoki tisztséget is betölt, csak egy jogcímen jogosult tiszteletdíjra, arra, amely a számára legkedvezőbb.

(6) A tiszteletdíj havonta, a tárgyhót követő hó 5. napjáig esedékes, a kifizetéséről a jegyző gondoskodik.

3. Költségtérítés

3. § (1) A képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3) bekezdése alapján adható költségtérítés.

(2) A képviselők és a Közgyűlés bizottságának nem képviselő tagjai részére az (1) bekezdés alapján - tisztségük betöltése, illetve megbízatásuk időtartama alatt egy járműre szólóan - a város minden parkoló területére érvényes bérlet általa előlegezett költsége az Önkormányzat nevére szóló számla alapján megtéríthető.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2014. november 20-án 21.00 órakor lép hatályba.

5. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2014. november 20. 20.50 óra

Dr. Göttlinger István s. k.
jegyzőt helyettesítő aljegyző