Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 24/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a házasságot kötött párok és az időskorúak köszöntéséről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 51. § (1) bekezdés d) pont 1. francia bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Szekszárd Megyei Jogú Városban bejelentett lakóhellyel rendelkező, adott naptári évben

a) született gyermekekre (újszülöttek),

b) 18. életévüket betöltött fiatalokra,

c) házasságot kötött párokra,

d) 61. életévüket betöltött és a 61 év feletti életkort betöltött polgárokra (időskorúak).

2. § A rendelet hatálya alá tartozó személyi kör köszöntésével kapcsolatos feladat- és hatásköröket Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) által átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

3. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a polgármester - papír alapú üdvözlő lap megküldésével - köszönti a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és adott naptári évben született gyermekeket, 18. életévüket betöltött fiatalokat, házasságot kötött párokat, 61. életévüket betöltött és a 61 év feletti életkort betöltött polgárokat.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti köszöntés, mint önként vállalt önkormányzati feladat finanszírozására tárgyévi költségvetési rendeletében forrást biztosít.

4. § A köszöntésre kerülők körének megállapítását - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontjában, 21. § a) pontjában, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerint eljárva - a jegyző végzi.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2014. november 28.

Dr. Göttlinger István s. k.
jegyzőt helyettesítő aljegyző