Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 25/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000 (IV. 17.) önkormányzati rendelet 51. § (1) bekezdés d) pont 5. francia bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Gazdaság és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el.

1. § *  Helyi népszavazást a település legalább 6288 választópolgára kezdeményezhet.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § * 

7. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2014. november 28.

Ács Rezső s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester aljegyző