Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 3/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5. bekezdés 25. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, amely a kedvtelésből tartott állatot (a továbbiakban: állat) gondozza, felügyeli, illetve az állat tulajdonosa (a továbbiakban együtt: állattartó).

(2) Állatot tartani az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai, valamint e rendelet előírásai szerint lehet. E rendelet alkalmazása során e jogszabályok fogalom-meghatározásait kell alkalmazni.

2. § Az állattartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon.

3. § (1) Nem tartható tartósan állat a lakóépületek közös használatú helyiségeiben, illetve a több lakást tartalmazó lakóépület, valamint társasházi lakáshoz tartozó erkélyen, loggián.

(2) A több lakó által használt közös udvaron állat bármely lakó kérésére csak elkerítve tartható. Ez esetben az állatot úgy kell elkeríteni, hogy az udvaron a közlekedést, az onnan megközelíthető közös helyiségeket, kapubejárók stb. használatát ne akadályozhassa.

(3) Oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmények, kereskedelmi tevékenységet ellátó boltok, kivéve az élelmiszert árusító üzleteket, piac és vásárcsarnok területére, bölcsődébe, óvodába, iskolába, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe eb - a vakvezető, terápiás és mozgáskorlátozottakat segítő eb és a fegyveres és rendészeti szervek szolgálati ebek kivételével - az intézmény vezetőjének engedélyével vihető be. Vendéglátó üzletbe és szórakozóhelyre eb kizárólag az üzemeltető engedélyével vihető be.

(4) Köztéri szökőkutakban állat nem itatható, fürdethető.

(5) Az állat tulajdonosa vagy az állat felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az állat a lakóházak közös használatú helyiségeit (lépcsőház, lift stb.) ne szennyezze. Az állat által e területeken keletkező szennyeződést az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani. E célra az állat tulajdonosa vagy az állat felügyeletével megbízott személy az ürülék eltávolítására alkalmas eszközt köteles magánál tartani.

4. § Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.

5. § (1) A közterületen a kóbor állatok befogásáról a Polgármesteri Hivatal a gyepmesteren keresztül gondoskodik. A gyepmester a befogott ebekről nyilvántartást vezet, melyben fel kell tüntetni a befogás idejét, az eb fajtáját, színét, állapotát, azonossági jelét (tetoválás, név, cím a nyakörvön, stb.). A gyepmester a befogást követően az ebet a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány által működtetett állatmenhelyre szállítja.

(2) Amennyiben a kóbor eb tulajdonosa ismertté válik, akkor a gyepmester által befogott állatról - a Polgármesteri Hivatal a (4) bekezdés c) pontja alapján - a kóbor eb befogási költséget kiszámlázza. A kutyamenhely működtetője az eb ismertté vált tulajdonosáról tájékoztatja a jegyzőt.

(3) Az elhullott, kedvtelésből tartott állat teteme - az elhullott lófélék hullájának kivételével - az állattartó ingatlanán legfeljebb évi 100 kg össztömegig elföldelhető a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendeletben foglalt előírások betartása mellett. Amennyiben az állattartó ingatlanán nincs lehetőség a kedvtelésből tartott állat elföldelésére, úgy az állathullát a gyepmester - kérésre - térítési díj ellenében elszállítja.

(4) Állategészségügyi szolgáltatás díjai:

a) elhullott állat szállításának díja (begyűjtés): bruttó 1.500 Ft/alkalom

b) állati hulla ártalmatlanítása: bruttó 120 Ft/kg

c) kóbor eb befogása: bruttó 3.000 Ft

6. § *  (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) * 

b) * 

c) a több lakó által használt közös udvaron állatot - bármely lakó kérése ellenére - nem elkerítve tart,

d) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmények, kereskedelmi tevékenységet ellátó boltok, kivéve az élelmiszert árusító üzleteket, piac és vásárcsarnok területére, bölcsődébe, óvodába, iskolába, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe ebet - a vakvezető, terápiás és mozgáskorlátozottakat segítő eb és a fegyveres és rendészeti szervek szolgálati ebek kivételével - az intézmény vezetőjének engedélye nélkül bevisz, vendéglátó üzletbe és szórakozóhelyre az üzemeltető engedélye nélkül ebet visz be,

e) az általa tartott állat által a lakóház közös használatú helyiségeiben okozott (lépcsőház, lift stb.) szennyeződést haladéktalanul nem távolítja el.

(2) Az eljárás lefolytatására a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2016. (V. 2.) önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.

8. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Varga Katalin s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2016. február 2.

Dr. Varga Katalin s. k.
jegyző