Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezet és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Humán Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Szekszárd Város Napjának megállapítása

1. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) augusztus 29. napját Szekszárd Város Napjává nyilvánítja az 1905-ben megalakult első városi képviselő-testület tiszteletére.

(2) E nap tiszteletére a város közintézményeit és közterületeit fel kell lobogózni.

II. Fejezet

A Közgyűlés által alapított elismerések

1. Általános rendelkezések

2. § A Közgyűlés a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, gyarapításában kifejtett, a gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási, szociális, sport tevékenység területén, a közélet terén, illetőleg a közbiztonság javításában vagy az önkormányzati feladatok megvalósításában nyújtott kimagasló teljesítmény, szakmai munka, életmű elismerésére a következő kitüntetéseket, elismerő címeket alapítja:

a) Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím;

b) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett;

c) Közjóért kitüntető díj;

d) Szekszárd városért a művészet erejével elismerő cím;

e) Szekszárd javáért kitüntető cím;

f) Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím;

g) Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím;

h) Hirling Ádám kitüntető díj;

i) Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára cím;

j) Szabadságért Szekszárd kitüntető cím;

k) Szekszárd Büszkesége ........... (év) kitüntető cím;

l) Szekszárd Sportolója ....... (év) kitüntető díj;

m) Szekszárd Edzője ......... (év) kitüntető díj;

n) Mészöly Miklós emlékplakett;

o) *  Tormay Károly kitüntető cím;

p) *  Triebler Irma kitüntető cím;

r) *  Embertársainkért, Szekszárd kitüntető cím;

s) *  Szekszárd Sportcsapata .....(év) kitüntető díj,

sz) *  Szekszárd Csapatedzője .....(év) kitüntető díj.

3. § (1) *  Egy kitüntetett többféle kitüntetésben, elismerő címben is részesíthető, de egy naptári éven belül egy kitüntetett számára legfeljebb egyfajta kitüntetés, elismerő cím adományozható. Ugyanazon kitüntetés, elismerő cím – 2. § k)–m), valamint s)–sz) pontjai szerinti díjak, elismerések esetében két éven belül – ugyanannak a kitüntetettnek nem adományozható.

(2) A Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím, a Pro Urbe Szekszárd emlékplakett, valamint a Szabadságért Szekszárd kitüntető cím posztumusz is adományozható.

(3) A (2) bekezdés szerinti posztumusz kitüntetés átvételére a közeli hozzátartozók által megnevezett hozzátartozó jogosult.

4. § (1) *  A kitüntetések és elismerő címek adományozását a javaslattételi jogkörrel rendelkezők – a 2. § d), i), j), k), l), m), n), s) és sz) pontja szerinti kitüntetés, elismerő cím kivételével – e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatvány felhasználásával kezdeményezhetik. A javaslattétel lehetőségéről a város polgárait közzététel útján kellő időben tájékoztatni kell.

(2) *  A helyi kitüntetések, elismerő címek adományozására vonatkozó, 1. melléklet szerinti írásbeli javaslatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (a továbbiakban: polgármester) a Pro Urbe Szekszárd emlékplakett, a Közjóért kitüntető díj, a Szekszárd javáért kitüntető cím, Tormay Károly kitüntető cím, Tribler Irma kitüntető cím, Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím, a Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím és a Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím és a Hirling Ádám kitüntető díj esetében – minden év április 30. napjáig lehet benyújtani.

(3) *  Természetes személy a kitüntetés, elismerő cím odaítéléséről meghozott döntés után a 2. melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozatot tesz a személyes adatai kezeléséhez. Posztumusz kitüntetés esetén az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait a kitüntetés átvételére jogosult hozzátartozó gyakorolja.

(4) A kitüntetések és elismerő címek adományozására vonatkozó javaslatok véleményezése kitüntetésenként, elismerő címenként eltérő.

(5) A javaslatokat, illetőleg a javaslatok véleményezését – a Szekszárd javáért kitüntető cím, valamint a Szekszárd városért a művészet erejével elismerő cím adományozására vonatkozó javaslat, illetőleg vélemény kivételével – a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.

(6) A kitüntetések és elismerő címek adományozásáról a Közgyűlés minősített többséggel dönt.

5. § (1) A helyi kitüntetéseket és elismerő címeket ünnepélyes keretek között – kitüntetésenként, elismerő címenként eltérő időpontban – a polgármester adja át.

(2) A kitüntetésekkel és elismerő címekkel adományozásra kerülő dísztárgyak, plakettek, kitűzők leírását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló oklevelek, tanúsítványok, okiratok szövegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A kitüntetésekkel és elismerő címekkel összefüggő kiadások fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

6. § (1) Az egyes kitüntetésekben, elismerő címekben részesítettek személyek, közösségek, vállalkozások nevét, életpályájuk rövid leírását Szekszárd Város Aranykönyvébe be kell jegyezni.

(2) Az egyes kitüntetésekben, elismerő címekben részesítettekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

7. § (1) A kitüntetéseket, elismerő címeket a Közgyűlés a javaslattételi jogkörrel rendelkezők kezdeményezésére visszavonhatja, ha a kitüntetésben, elismerő címben részesített arra érdemtelenné vált. Érdemtelen a kitüntetésre, elismerő cím viselésére különösen az

a) a természetes személy, akit szándékos bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítéltek, vagy aki a közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll;

b) a jogi személy, amelynek vezető tisztségviselőjét a jogi személy tevékenységével összefüggésben bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elítélte.

(2) *  A Szekszárd Év Rendőre, valamint a Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím viselésére az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl érdemtelenné válik az is, akit a testülettől fegyelmi úton elbocsátottak. A Hirling Ádám kitüntető díj, a Tormay Károly kitüntető cím, valamint a Triebler Irma kitüntető cím viselésére az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl az is érdemtelenné válik, akinek foglalkoztatási jogviszonyát az abból származó lényeges kötelezettségek szándékos vagy súlyos gondatlansággal történő megszegése miatt a munkáltatója azonnali hatályú felmentéssel megszünteti.

(3) A megvonásról a közgyűlés minősített többséggel hozott, részletes indokolást tartalmazó határozatot hoz, amelyet az érintettel közölni kell.

(4) A kitüntetések és elismerő címek viselésére érdemtelenné vált személytől az oklevelet és a dísztárgyat vissza kell vonni.

(5) A kitüntetések és elismerő címek visszavonásáról közgyűlési határozat alapján a polgármester intézkedik.

(6) A kitüntetések és elismerő címek adományozásáról és megvonásáról szóló döntését a közgyűlés közzéteszi.

2. Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím

8. § (1) Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím adományozható annak a természetes személynek, aki Szekszárd város és lakossága érdekében kiemelkedő tevékenységet végez vagy végzett, a kultúra, a művészetek, a gazdasági vagy a társadalmi élet bármely területén kiemelkedőt alkotott, és ezzel elősegítette a város fejlődését, öregbítette jó hírét, növelte tekintélyét.

(2) Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím naptári évenként egy személy részére adható.

(3) Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím adományozását települési képviselő, a Közgyűlés bizottsága, szekszárdi székhelyű civil szervezet, érdekképviseleti szervezet, vagy a város lakosságának – a választásra jogosultak legalább 1%-ának aláírásával megerősített – kezdeményezésére lehet előterjeszteni.

(4) A (3) bekezdés szerinti javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani, aki azt nyolc napon belül véleményezés céljából a Közgyűlés szakmailag illetékes bizottsága(i) elé terjeszti.

(5) A Közgyűlés szakmailag illetékes bizottsága(i) tizenöt napon belül véleményezi(k) a javaslatot.

(6) *  A Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím adományozására minden év augusztus 20. napján tartott ünnepi közgyűlésen kerül sor, vagy kivételesen, a város életében jelentős évforduló vagy helyi esemény alkalmából tartott ünnepi közgyűlési ülésen.

(7) AZ ÉV BORTERMELŐJE MAGYARORSZÁGON címet elnyert szekszárdi borász „Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető címben alanyi jogon részesül. Az adományozási eljárás során e rendelet 4. § (1) bekezdésében, valamint 9. § (2)–(6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

9. § (1) Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető címben részesítettnek a polgármester díszpolgári oklevelet, az adományozásról szóló igazolványt, valamint dísztárgyat, (festményt, kisplasztikát, vagy más műtárgyat) ad át.

(2) Posztumusz kitüntetés esetén a kitüntetést átvevő hozzátartozónak csak díszpolgári oklevél adható át.

(3) Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím adományozásáról díszes kivitelű Szekszárd város díszpolgárai feliratú könyvet kell vezetni. Az e könyvben történő bejegyzést a polgármester végzi. A Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím visszavonását a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni.

(4) Nem magyar anyanyelvű polgárnak történő adományozás esetén a díszpolgári oklevelet a kitüntetett anyanyelvére lefordítva, külön lenyomatban is ki kell adni.

10. § (1) Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető címben részesített jogosult a cím viselésére, a Közgyűlés külön határozata alapján részt vehet az Önkormányzatot képviselő delegációban. Meghívása esetén jogosult továbbá a városi rendezvényeken való részvételre.

(2) Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető címben részesítettről portrét kell készíteni, amelyet a Közgyűlés tanácskozótermében kell elhelyezni.

(3) A polgármester az elhunyt Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető címben részesített személy síremlékének felállításához, – a temetésre kötelezett kérelmére – legfeljebb 300.000 forint összegű támogatást nyújthat.

(4) A polgármester a család kérelmére az elhunyt Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető címben részesített személy részére díszsírhelyet biztosít.

3. Pro Urbe Szekszárd emlékplakett

11. § (1) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett adományozható annak a természetes személynek vagy azok közösségének, aki vagy amely a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos munkát végez, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményt ért el, öregbítette a város jó hírét.

(2) Pro Urbe Szekszárd emlékplakettből évente legfeljebb három adományozható.

(3) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett adományozását települési képviselő, szekszárdi székhelyű civil szervezet, érdekképviseleti szervezet, és bármely, szekszárdi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy kezdeményezheti.

12. § (1) *  A Pro Urbe Szekszárd emlékplakett kitüntetettje részére a polgármester emlékplakettet, tanúsítványt, jelvényt ad át. Az átadásra minden év augusztus 20. napján tartott ünnepi közgyűlésen kerül sor.

(2) A polgármester az elhunyt Pro Urbe Szekszárd emlékplakett kitüntetettje síremléke felállításához – a temetésre kötelezett kérelmére – legfeljebb 200.000 forint összegű támogatást nyújthat.

4. Közjóért kitüntető díj

13. § (1) Közjóért kitüntető díj adományozható annak a természetes személynek vagy azok közösségének, aki vagy amely Szekszárd városért kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytat, vagy folytatott, és ezzel hozzájárult a város országos vagy nemzetközi hírnevének növeléséhez.

(2) Közjóért kitüntető díjból évente legfeljebb hat adományozható.

(3) A Közjóért kitüntető díjra bármely szekszárdi állandó lakóhelyű személy, vagy szekszárdi székhelyű jogi személy javaslatot tehet.

14. § (1) A Közjóért kitüntető díjban részesítettnek a polgármester plakettet, oklevelet ad át.

(2) *  A Közjóért kitüntető díj átadására minden év augusztus 20. napján tartott ünnepi közgyűlésen kerül sor.

5. Szekszárd városért a művészet erejével elismerő cím

15. § (1) Szekszárd városért a művészet erejével elismerő cím adományozható azoknak a természetes személyeknek, akik Szekszárdon működő művészeti együttesben, csoportban 20, 25, 30, 35, 40, 45 és 50 éve tevékenykednek és szereplésükkel, aktív munkájukkal hozzájárultak művészeti együttesek, csoportok országos vagy nemzetközi hírnevének növeléséhez.

(2) Szekszárd városért a művészetek erejével elismerő cím egyedi elbírálás alapján adományozható azoknak a természetes személyeknek is, akik Szekszárdon működő művészeti együttesben, csoportban legalább negyvenöt éven keresztül végzett aktív tevékenységükkel hozzájárultak művészeti együttesek, csoportok országos vagy nemzetközi hírnevének növeléséhez, akkor is, ha az adományozás időpontjában aktívan már nem vesznek részt a munkában.

(3) Szekszárd városért a művészet erejével elismerő cím adományozására az (1)–(2) bekezdés szerinti szervezetek vezetői tehetnek javaslatot.

(4) Az adományozásra vonatkozó javaslatban Szekszárd városért a művészet erejével elismerő cím odaítélését megalapozó tényeket tömören össze kell foglalni, valamint meg kell jelölni az átadás tervezett időpontját.

(5) Az adományozásra vonatkozó javaslatokat írásban a polgármesterhez kell eljuttatni az átadás tervezett időpontja előtt legalább 90 nappal.

(6) *  Az adományozásra vonatkozó javaslatokat véleményezés céljából a polgármester a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottsághoz továbbítja.

(7) *  A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság véleményét a Közgyűlés soron következő ülésén a bizottság elnöke terjeszti elő.

(8) *  A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság elnöke tájékoztatást ad a Közgyűlésnek az elismerésre javasolt valamennyi személy nevéről, abban az esetben is, ha a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság nem javasolja az elismerő cím odaítélését.

16. § (1) A Szekszárd városért a művészet erejével elismerő címben részesítettnek a polgármester plakettet, valamint oklevelet ad át.

(2) A Szekszárd városért a művészet erejével elismerő cím átadására a javaslattevő művészeti együttes, csoport által megjelölt időpontban, ünnepélyes keretek között kerül sor.

6. Szekszárd javáért kitüntető cím

17. § (1) A Szekszárd javáért kitüntető cím annak a szekszárdi székhelyű vagy telephelyű vállalkozásnak adományozható, aki vagy amely

a) Szekszárd gazdasági fejlődésének elősegítésében, gazdasági érdekeinek előmozdításában kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytat, vagy

b) szociális területen a lakosság érdekében, – különösen életszínvonalának javításában, szociális jólétének növelésében – példaértékű teljesítményt nyújt, vagy

c) egyediségével, egyedülállóságával, újításával, nagy jelentőségű díjjal, PR munkával, vagy egész tevékenységével hozzájárul a város országos vagy nemzetközi hírnevének elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

(2) Évente legfeljebb négy kitüntető cím adományozható.

(3) A Szekszárd javáért kitüntető cím adományozására javaslatot tehet bármely szakmai szervezet, érdekképviseleti szerv, természetes személy, civil szervezet.

(4) A Szekszárd javáért kitüntető címre nem terjeszthető elő az a vállalkozás, amelynek vezető tisztségviselője a vállalkozási tevékenységgel összefüggő bűncselekmény elkövetése miatt jogerős büntető ítélet hatálya alatt áll.

(5) *  Az adományozásra vonatkozó javaslatokat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezi.

(6) *  Az adományozásra vonatkozó javaslatokat a bizottsági véleménnyel együtt a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke terjeszti a Közgyűlés június havi ülése elé.

18. § (1) *  A Szekszárd javáért kitüntető címet minden év augusztus 20-án tartott ünnepi közgyűlésen a polgármester adja át.

(2) A Szekszárd javáért kitüntető címhez emlékplakett, valamint oklevél jár.

(3) A Szekszárd javáért kitüntető címben részesített vállalkozás jogosult a kitüntető cím viselésére, és az emlékplakett hátoldalán szereplő ábrát felhasználhatja image-erősítésre, marketing célokra, kizárólag hiteles alakban, az ábrák hűségének, méretarányainak és színeinek megtartása mellett.

7. Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím

19. § (1) A Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Szekszárd Városi Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot és munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzi.

(2) A Szekszárd Év Rendőre kitüntető címben az adott évben a bűnügyi és a közbiztonsági szakterületen dolgozó egy-egy személy részesíthető.

(3) A Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím adományozására javaslatot tehet Szekszárd Város Rendőrkapitánya, a Közgyűlés bizottságai, önkormányzati képviselők, valamint bármely természetes személy, civil szervezet.

(4) A Szekszárd Év Rendőre kitüntető címre nem terjeszthető elő az a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

(5)–(7) * 

20. § (1) *  A Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím átadása minden év augusztus 20-án tartott ünnepi közgyűlésen történik.

(2) A Szekszárd Év Rendőre kitüntető címet tanúsító kitűzőt, okiratot, valamint pénzjutalmat a polgármester adja át.

(3) A Szekszárd Év Rendőre kitüntető címmel járó pénzjutalom bruttó összege a költségvetési törvényben megállapított köztisztviselői illetményalap ötszöröse.

8. Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím

21. § (1) *  A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot és az adományozás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a műszaki mentés és a katasztrófa elhárítás területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város és Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltósága működési területének közbiztonsága javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez.

(2) *  A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím adományozására javaslatot tehet a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, a Közgyűlés állandó bizottságai, önkormányzati képviselők, valamint bármely civil szervezet és természetes személy.

(3) A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető címre nem terjeszthető elő az a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

(4)–(6) * 

22. § (1) *  A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím átadása minden év augusztus 20-án tartott ünnepi közgyűlésen történik.

(2) A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető címet tanúsító kitűzőt, okiratot, valamint pénzjutalmat a polgármester adja át.

(3) A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető címmel járó pénzjutalom bruttó összege a költségvetési törvényben megállapított köztisztviselői illetményalap ötszöröse.

9. Hirling Ádám kitüntető díj

23. § (1) Hirling Ádám kitüntető díj annak az önkormányzatnál, vagy az általa fenntartott vagy működtetett intézménynél, költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottnak, munkavállalónak, köztisztviselőnek, ügykezelőnek, valamint az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságnál foglalkoztatott munkavállalónak, adományozható, aki

a) munkaköréből fakadó feladatait hosszú ideje, legalább tíz éve tartósan magas színvonalon és eredményességgel látja el;

b) jelentős érdemeket szerzett nagy munkaigényű szakmai feladat végrehajtásában;

c) életpályája alapján példaképül állítható.

(2) A Hirling Ádám kitüntető díjból évente legfeljebb három adományozható.

(3) A Hirling Ádám kitüntető díj több személy, közösség, munkacsoport között megosztva is adományozható közös tevékenység, együttesen elért kiemelkedő eredmény esetén.

(4) Nem adományozható a Hirling Ádám kitüntető díj olyan személynek, aki jogerős fegyelmi büntetés vagy jogerős büntető ítélet hatálya alatt áll.

(5) A Hirling Ádám kitüntető díj adományozására javaslatot tehet a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével a polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati képviselők, a bizottságok külső tagjai, valamint a szekszárdi működési körű szakmai és civil szervezetek.

24. § (1) *  A Hirling Ádám kitüntető díj átadására minden év augusztus 20. napján tartott ünnepi közgyűlésen kerül sor.

(2) A Hirling Ádám kitüntető díjhoz oklevél és pénzjutalom jár.

(3) A Hirling Ádám kitüntető díjhoz kapcsolódó pénzjutalom bruttó összege a költségvetési törvényben megállapított köztisztviselői illetményalap ötszöröse.

(4) Amennyiben a kitüntető díj megosztva kerül átadásra, úgy a vele járó pénzjutalmat a kitüntetettek között egyenlő arányban kell megosztani.

10. Szabadságért Szekszárd kitüntető cím

25. § (1) A Közgyűlés a nemzet hősei előtti tiszteletének jeleként Szabadságért Szekszárd kitüntető címet adományoz annak a Szekszárdhoz köthető személynek, közösségnek, aki vagy amely példaértékű magatartásával, emberi helytállásával, elhivatott művészeti, közéleti munkásságával hitet tett a nemzeti szabadság eszméje mellett.

(2) *  A Szabadságért Szekszárd kitüntető cím évente kettő kitüntetett részére a polgármester javaslatára közgyűlési döntéssel adományozható.

(3) A Szabadságért Szekszárd kitüntető címmel díszoklevél jár.

(4) A Szabadságért Szekszárd kitüntető cím átadására minden év október 23. napján ünnepélyes keretek között kerül sor.

11. Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára cím

26. § (1) Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozható azoknak a határon innen és túl élő természetes személyeknek, akik 2011. szeptember 17. napjától Szekszárd Városában magyar állampolgársági esküt tesznek.

(2) Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára címmel egyedi megjelenésű és szövegezésű díszoklevél jár.

(3) Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára címmel rendelkező személyekről a jegyző nyilvántartást vezet.

12. Szekszárd Büszkesége .......... (év) kitüntető cím

27. § *  (1) A Szekszárd Büszkesége ...... (év) kitüntető cím adományozható azoknak a szekszárdi állandó lakóhelyű, vagy szekszárdi székhelyű szervezetben tevékenykedő

a) kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók és edzők részére,

b) kiemelkedő művészeti, kulturális eredményt nyújtók részére,

c) valamint a tudományok, – különösen bölcsészettudományok, a hittudományok, a mezőgazdaság tudományok, a műszaki tudományok, az egészségtudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok, a történettudományok és a művészettudományok – területén elért kiemelkedő eredményekért azoknak, akik tevékenységükkel hozzájárulnak a város országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez és a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra nem jogosultak.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek abban az esetben részesülhetnek a kitüntető címben, ha:

a) az adott szakszövetség által kiírt nemzetközi, világ-, Európa-bajnokságon a tárgyévben kiemelkedő helyezést értek el egyéni vagy csapatsportágban (olimpia: 1–8., világ- és Európa-bajnokság: 1–6. helyezés), vagy

b) az adott szakszövetség által kiírt elismert országos bajnokságon egyéni vagy csapatsportágban 1–3. helyezést értek el.

(3) A kitüntető cím csak 14. életévét betöltött sportolónak adományozható, aki a versenyeredményeit hivatalos jegyzőkönyvvel igazolja.

(4) Elismerést sportegyesületenként maximum 5 fő kaphat.

(5) A (3) bekezdéstől az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság eltérő javaslatot is tehet. Elismerést kaphat az a 14 év alatti sportoló, aki sportágában világ-, Európa- és országos bajnokságon kimagasló eredményt ér el.

(6) A kitüntető címből egy évben több adományozható, azonban ugyanannak a személynek 2 éven belül nem adható.

(7) A Szekszárd Büszkesége .... (év)kitüntető cím átadására minden év december hónapban kerül sor a sportolók, a művészeti-, és kulturális élet szereplői eredményeinek, valamint a tudományok területén elért eredmények elismerése alkalmával.

(8) A kitüntetett oklevelet vagy „Szekszárd Büszkesége ...... (év)” felirattal ellátott ajándékot kap.

(9) A Szekszárd Büszkesége .... (év) kitüntető címhez pénzjutalom járhat, az adott évre elfogadott költségvetési rendelet szerint.

(10) A Szekszárd Büszkesége .... (év) kitüntető cím adományozható az 5. melléklet szerinti felterjesztési űrlap és az eredmények igazolásával lehet kezdeményezni, melyet a szakági bizottságok véleményeznek. A kezdeményezést tárgyév október 15. napjáig kell benyújtani, tárgyévet követő évre pedig ettől az időponttól nyújtható be kezdeményezés.

13. Szekszárd Sportolója ......... (év) díj

28. § *  (1) A Szekszárd Sportolója ... (év) díj adományozható annak a szekszárdi székhelyű sportegyesületben igazolt sportoló részére, aki a tárgyévben

a) az adott szakszövetség által kiírt elismert nemzetközi, világ-, Európa-bajnokságon (olimpia: 1–8., világ- és Európa-bajnokság: 1–6. helyezés) a tárgyévben kiemelkedő helyezést ért el egyéniben, vagy

b) az adott szakszövetség által kiírt elismert országos bajnokságon egyéniben 1–3. helyezést ért el,

és ezáltal tevékenységével hozzájárult a város országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez.

(2) A díjból évente egy adományozható a 6. melléklet szerinti kezdeményezés alapján, melyet tárgyév október 15. napjáig kell benyújtani, tárgyévet követő évre pedig ettől az időponttól nyújtható be kezdeményezés.

(3) A díjban részesített „Szekszárd Sportolója ..... (év)” feliratú oklevelet, kupát vagy „Szekszárd Sportolója .... (év)” feliratú ajándékot kap, illetve a tárgyévi költségvetési rendelet szerinti pénzjutalmat kaphat.

(4) A díj átadására tárgyév december hónapjában kerül sor.

13/A. *  Szekszárd Sportcsapata ....... (év) díj

28/A. § *  (1) A Szekszárd Sportcsapata ... (év) díj adományozható annak a szekszárdi székhelyű sportegyesületnek, amely a tárgyévben

a) az adott szakszövetség által kiírt nemzetközi, világ-, Európa-bajnokságon (olimpia: 1–8., világ- és Európa-bajnokság: 1–6. helyezés) kiemelkedő helyezést ért el csapatsportágban, vagy

b) az adott szakszövetség által kiírt elismert országos bajnokságon vagy a Magyar Kupában csapatsportágban 1–3. helyezést ért el,

és ezáltal tevékenységével hozzájárult a város országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez.

(2) A díjból évente egy adományozható a 6. melléklet szerinti kezdeményezés alapján, melyet tárgyév október 15. napjáig kell benyújtani, tárgyévet követő évre pedig ettől az időponttól nyújtható be kezdeményezés.

(3) A díjban részesített „Szekszárd Sportcsapata ..... (év)” feliratú oklevelet, kupát vagy „Szekszárd Sportcsapata .... (év)” feliratú ajándékot kap, illetve a tárgyévi költségvetési rendelet szerinti pénzjutalmat kaphat.

(4) A díj átadására tárgyév december hónapjában kerül sor.

14. Szekszárd Edzője ........ (év) díj

29. § *  (1) A Szekszárd Edzője .. (év) díj adományozható annak a szekszárdi székhelyű sportegyesületben foglalkoztatott edző részére, akinek növendéke a tárgyévben,

a) az adott szakszövetség által kiírt elismert nemzetközi, világ-, Európa-bajnokságon (olimpia: 1–8., világ- és Európa-bajnokság: 1–6. helyezés) a tárgyévben kiemelkedő helyezést ért el egyéniben, vagy

b) az adott szakszövetség által kiírt országos bajnokságon a tárgyévben 1–3. helyezést ért el egyéniben és ezáltal tevékenységével hozzájárult a város országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez.

(2) A díjból évente egy adományozható a 7. melléklet szerinti kezdeményezés alapján, melyet tárgyév október 15. napjáig kell benyújtani, tárgyévet követő évre pedig ettől az időponttól nyújtható be kezdeményezés.

(3) A díjban részesített „Szekszárd Edzője ..... (év)” feliratú oklevelet, kupát vagy „Szekszárd Edzője .... (év)” feliratú ajándékot kap, illetve a tárgyévi költségvetési rendelet szerinti összegű pénzjutalmat kaphat.

(4) A díj átadására minden év decemberében kerül sor.

14/A. *  Szekszárd Csapatedzője ........ (év) díj

29/A. § *  (1) A Szekszárd Csapatedzője .. (év) díj adományozható annak a szekszárdi székhelyű sportegyesületben foglalkoztatott edző részére, akinek csapata a tárgyévben,

a) az adott szakszövetség által kiírt elismert nemzetközi, világ-, Európa-bajnokságon (olimpia: 1–8., világ- és Európa-bajnokság: 1–6. helyezés) kiemelkedő helyezést ért el csapatsportágban, vagy

b) az adott szakszövetség által kiírt elismert országos bajnokságon vagy a Magyar Kupában csapatsportágban 1–3. helyezést ért el,

és ezáltal tevékenységével hozzájárult a város országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez.

(2) A díjból évente egy adományozható a 7. melléklet szerinti kezdeményezés alapján, melyet tárgyév október 15. napjáig kell benyújtani, tárgyévet követő évre pedig ettől az időponttól nyújtható be kezdeményezés.

(3) A díjban részesített „Szekszárd Csapatedzője ..... (év)” feliratú oklevelet, kupát vagy „Szekszárd Csapatedzője .... (év)” feliratú ajándékot kap, illetve a tárgyévi költségvetési rendelet szerinti összegű pénzjutalmat kaphat.

(4) A díj átadására minden év decemberében kerül sor.

15. Mészöly Miklós emlékplakett

30. § (1) Mészöly Miklós emlékplakett adományozható azon szekszárdi, illetve a városhoz kötődő személyeknek, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak Mészöly Miklós életművének és az író emlékének ápolásában.

(2) Az emlékplakettból évente egy adományozható.

(3) Az emlékplakett átadása minden évben Mészöly Miklós születésének évfordulójához (január 19.) kötődően megrendezett Mészöly Miklós emléknap keretében történik.

16. Tormay Károly kitüntető cím * 

30/A. § *  (1) A Tormay Károly kitüntető cím alapításával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezi elismerését Szekszárd város közigazgatási területén az egészségügyi ellátásban tevékenykedő szakemberek iránt, akik hosszú időn keresztül végzett szakmai tevékenységük és elkötelezettségük révén kiemelkedő eredményeket értek el az egészségügyi szakterületen, ezzel hozzájárultak a városi egészségügyi ellátás magas szakmai színvonalú biztosításához.

(2) A Tormay Károly kitüntető cím adományozására javaslatot tehet bármely szekszárdi lakóhelyű természetes személy, szekszárdi székhelyű jogi személy, civil szervezet.

(3) A Tormay Károly kitüntető címre nem terjeszthető elő az a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

(4) A javaslatokat a polgármester véleményezésre az előkészítő csoporthoz továbbítja.

(5) Az előkészítő csoport tagjai:

a) *  Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolna Vármegyei Területi Szervezetének elnöke.

b) Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet elnöke,

c) Tolna Megyei Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének képviselője,

d) Egészségügyi Gondnokság vezetője,

e) *  Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság elnöke,

f) polgármester,

g) jegyző.

(6) A Tormay Károly kitüntető cím átadása minden évben a Közgyűlés augusztus 29-i ünnepi ülésén történik. A kitüntető címet tanúsító okiratot, valamint az azzal járó pénzjutalmat a polgármester adja át.

(7) A Tormay Károly kitüntető címmel járó pénzjutalom bruttó összege a költségvetési törvényben megállapított köztisztviselői illetményalap ötszöröse.

17. Triebler Irma kitüntető cím * 

30/B. § *  (1) A Triebler Irma kitüntető cím alapításával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezi elismerését a Szekszárdon szociális szakterületen dolgozók iránt, akik hosszú időn keresztül végzett szakmai tevékenységük és elkötelezettségük révén kiemelkedő eredményeket értek el, és munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a szociális ellátás magas színvonalú biztosításához.

(2) A Triebler Irma kitüntető cím adományozására javaslatot tehet bármely szekszárdi lakóhelyű természetes személy, szekszárdi székhelyű jogi személy, civil szervezet.

(3) A Triebler Irma kitüntető címre nem terjeszthető elő az a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

(4) A javaslatokat a polgármester véleményezésre az előkészítő csoporthoz továbbítja.

(5) Az előkészítő csoport tagjai:

a) Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központ vezetője,

b) Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ vezetője,

c) *  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Vármegyei Kirendeltségének vezetője,

d) *  Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság elnöke,

e) Humánszolgáltatási Igazgatóság vezetője,

f) Tolna Megyei Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének képviselője,

g) polgármester,

h) jegyző.

(6) A Triebler Irma kitüntető cím átadására minden év augusztus 20-án a Közgyűlés ünnepi ülésén kerül sor. A kitüntető cím * et tanúsító okiratot, valamint az azzal járó pénzjutalmat a polgármester adja át.

(7) A Triebler Irma kitüntető címmel járó pénzjutalom bruttó összege a költségvetési törvényben megállapított köztisztviselői illetményalap ötszöröse.

18. *  Embertársainkért, Szekszárd kitüntető cím

30/C. § *  (1) Az Embertársainkért, Szekszárd kitüntető cím alapításával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezi elismerését azon állampolgároknak, akik szekszárdi emberek életének, testi épségének mentése érdekében, szekszárdi emberek példaértékű segítése terén, vagy ezzel összefüggésben újjáépítés vagy -teremtés terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, különösen rendkívüli helyzetekben, katasztrófa, havária, vagy szociális válság időszakában.

(2) Az Embertársainkért, Szekszárd kitüntető cím évente több személynek is odaítélhető.

(3) Az Embertársainkért, Szekszárd kitüntető cím adományozására javaslatot tehet a Közgyűlés bármely állandó bizottsága.

(4) Az Embertársainkért, Szekszárd kitüntető cím átadására az év folyamán bármikor, a Közgyűlés ülésén kerül sor. A kitüntető címet tanúsító okiratot, valamint az azzal járó pénzjutalmat a polgármester adja át.

(5) Az Embertársainkért, Szekszárd kitüntető címmel járó pénzjutalom bruttó összege – személyenként – a költségvetési törvényben megállapított köztisztviselői illetményalap négyszerese.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

32. § A díszpolgári cím adományozásáról szóló 7/1991. (V. 9.) KT rendelet alapján „Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető címben, a „PRO URBE SZEKSZÁRD” emlékplakett alapításáról szóló 16/1992. (V. 28.) KT rendelet alapján Pro Urbe Szekszárd emlékplakettben, a „KÖZJÓÉRT” kitüntető díj alapításáról szóló 25/1996. (IX. 5.) Kgy rendelet alapján „KÖZJÓÉRT” kitüntető díjban, az „Év Rendőre” kitüntető cím alapításáról szóló 10/1997. (III. 26.) Kgy rendelet alapján „Év Rendőre” kitüntető címben, a „Szekszárd városért a művészet erejével” plakett alapításáról szóló 4/2000. (I. 31.) Kgy rendelet alapján „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő címben, az „Év Tűzoltója” kitüntető cím alapításáról szóló 14/2001. (IV. 26.) szekszárdi ör. alapján „Év Tűzoltója” kitüntető címben részesített, valamint a helyi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet alapján helyi kitüntetésben és elismerő címben részesített e rendelet hatálybalépését követően továbbra is jogosult kitüntetésére, illetőleg elismerő címének használatára.

33. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Varga Katalin s.k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2016. március 31.

Dr. Varga Katalin s.k.
jegyző

1. melléklet a 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Űrlap Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím/Pro Urbe Szekszárd emlékplakett/ Közjóért kitüntető díj/ Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím/ Szekszárd Év Tűzoltója/ Tormay Károly kitüntető cím/ Triebler Irma kitüntető cím/Szekszárd Javáért kitüntető cím/Hirling Ádám kitüntető díj adományozásához

1. A javasolt személy/közösség neve: ...................................................................................

.................................................................................................................................................

Címe: ......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Foglalkozása/működési köre: ................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. A javaslattevő személy/közösség neve: ............................................................................

Címe: ......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Telefonja: ................................................................................................................................

3. A javasolt kitüntető díj, elismerés: ....................................................................................

a) Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím

b) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett

c) „Közjóért” kitüntető díj

d) Szekszárd Javáért kitüntető cím

e) „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím

f) „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím

g) Hirling Ádám kitüntető díj

h) „Tormay Károly” kitüntető cím

i) „Triebler Irma” kitüntető cím

4. A javaslat rövid indoklása: .................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

5. A javasolt személy/közösség részletes életrajza/életpályája: (csatolandó)

6. A javasolt személy/közösség munkájának tényeken, adatokon alapuló méltatása: (csatolandó)

Szekszárd, ..... ...............................

.........................................................................
a javaslattevő aláírása
............................................................
cégszerű aláírás
(amennyiben a kezdeményező jogi személy)
P. H.

2. melléklet a 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Nyilatkozat

Alulírott ................................................ kijelentem, hogy hozzájárulok természetes személyazonosító adataim és lakcím adatom, valamint a kitüntetési javaslatban szereplő személyes adataimnak a kitüntetettek nyilvántartásában való kezeléséhez, továbbá nevemnek Szekszárd Város Aranykönyvében való bejegyzéséhez, illetve a nyilvánosság kitüntetésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához.

E nyilatkozat a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésén alapul.

Szekszárd, ...............................................................

...............................................................
a kitüntetésre javasolt aláírása

3. melléklet a 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

Szekszárd Város Díszpolgára dísztárgy leírása

Az egyes díszpolgári címek mellé járó dísztárgyak leírásáról az adományozó határozatban rendelkezik a Közgyűlés.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett és jelvény leírása

A Pro Urbe Szekszárd emlékplakett Farkas Pál szobrászművész alkotása. Az emlékplaketten domborműves formában a mesterséges és természetes környezet szoros egysége jelenik meg. Balfelén levelek, indák szimbolizálják a természet megújulásának folyamatát. Jobb oldalon az épített környezett jelei, az emberi tevékenység nyomai lelhetők fel. A történelemre, a város történetére a jellegzetes román szalagfonatos díszítőmotívum utal. Az emlékplakett bal alsó sarkát 42,5 mm átmérőjű ezüst érem díszíti, amelyen a város címere és a címer körül a Pro Urbe Szekszárd felirat szerepel.

A Pro Urbe jelvény 22 mm-es ezüst érem, amelyen a város címere és a címer körül a Pro Urbe Szekszárd felirat szerepel.

Közjóért kitüntető díj leírása

A „Közjóért” kitüntető díj Szatmári Juhos László szobrászművész alkotása. A kitüntető díj anyaga bronz, magassága 17 cm. A kitüntető díj Szekszárd város néhány nevezetes épületét mutatja a település domborzati viszonyainak ábrázolása mellett, alján „Közjóért” felirat olvasható.

Szekszárd városért a művészet erejével plakett leírása

A „Szekszárd városért a művészet erejével” plakett Szatmári Juhos László szobrászművész alkotása. A plakett anyaga bronz, kör alakú és átmérője 80 mm. Előlapján a kultúra és a művészet egyes ágazatait szimbolizáló motívumok domborodnak ki. A népművészetet ábrázolja a jellegzetes páva motívum, a zenét illusztrálja a hegedű és a kotta, a festészetet és a képzőművészetet jelképezni a kinyújtott tenyérben található két darab ecset és a színház, a színjátszás motívuma fedezhető fel a két álarcban. A plakett hátoldalán a „SZEKSZÁRD VÁROSÉRT A MŰVÉSZET EREJÉVEL” felirat található. A felirat alatt az egyes művészeti csoportban, együttesben kifejtett tevékenység időtartama szerepel.

Szekszárd javáért emlékplakett leírása

Az emlékplakett 60 mm átmérőjű, bronzból készült érem. Egyik oldalán felül „SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA” körfelirat, középen a város címere szerepel. Az emlékplakett hátoldalát a „SZEKSZÁRD JAVÁÉRT” felirat, továbbá a kitüntető díjban részesülő vállalkozás neve és a kitüntetési díj adományozásának évszáma díszíti.

Szekszárd Év Rendőre kitűző leírása

A kitűző 22 mm átmérőjű ezüst érem. Közepén Szekszárd Megyei Jogú Város címerének vésete helyezkedik el. A címer körül A Szekszárd Év Rendőre felirat és az adományozás éve szerepel.

Szekszárd Év Tűzoltója kitűző leírása

A kitűző 22 mm ezüst érem. Közepén Szekszárd Megyei Jogú Város címerének vésete helyezkedik el. A címer körül A Szekszárd Év Tűzoltója felirat és az adományozás éve szerepel.

Mészöly Miklós emlékplakett leírása

Az emlékplakett Tövisháti Béla alkotása, Mészöly Miklós portréjával, mely 95 mm átmérőjű bronz plakett.

4. melléklet a 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez * 

1. Szekszárd Város Díszpolgára oklevél és igazolvány

1.1. A díszpolgári oklevél szövege a következő:

„Mi Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése számba véve mindazon személyeket, akik városunk felvirágoztatásáért, gazdasági, tudományos és kulturális fejlődéséért kiemelkedőt alkottak, városunk iránt érzett szeretetüknek és jóindulatuknak cselekvő tanúbizonyságát tették, választottuk eme személyek közül a legkiválóbbat ............-t akit – érdemesnek találván e cím viselésére – a mai napon a közgyűlés ...... számú határozata alapján Szekszárd város díszpolgárává választottuk. Ennek emlékezetére nagyrabecsülésünk és szeretetünk jeléül kiadjuk városunk pecsétjével megerősített jelen oklevelünket.”

1.2. Az igazolvány az oklevél kicsinyített másolata.

1.3. Az oklevelet és az igazolványt a polgármester írja alá, mindkét okmányt a városi pecséttel kell ellátni.

2. Pro Urbe Szekszárd tanúsítvány

2.1. A tanúsítvány szövege a következő:

„Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése városunk fejlődéséért végzett kimagasló munkája elismeréseként nagyrabecsülése jeléül ......... részére Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet adományoz. Kelt, Szekszárd, (dátum).”

A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg.

2.2. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. A két aláírás között középen szerepel a város színes címere. Az aláírásoknál nyomtatott formában a polgármester és a jegyző nevét, tisztségét is meg kell jeleníteni.

3. Közjóért oklevél

3.1. Az oklevél szövege a következő:

„Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése Szekszárd városért végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenységének elismeréseként .............. részére Közjóért kitüntető díjat és a vele járó emlékplakettet adományozza. Szekszárd, (dátum)”

A fenti tartalom középen szedetten jelenik meg.

3.2. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. A két aláírás között középen szerepel a város színes címere. A címer egy hosszanti ovális alakban található. Az aláírásoknál nyomtatott formában a polgármester és a jegyző nevét, tisztségét is meg kell jeleníteni.

4. Szekszárd városért a művészet erejével oklevél

4.1. Az oklevél szövege a következő:

„Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „SZEKSZÁRD VÁROSÉRT A MŰVÉSZET EREJÉVEL” elismerő címet adományozza ......... részére Szekszárd városában kifejtett .... éves művészeti tevékenységéért.”

4.2. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. A két aláírás között közepén szerepel a város színes címere. Az aláírásoknál nyomtatott formában a polgármester és a jegyző tisztségét is meg kell jeleníteni.

5. Szekszárd javáért oklevél

5.1. Az oklevél szövege a következő:

„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Szekszárd városért végzett kiemelkedő jelentőségű vállalkozói tevékenysége elismeréseként ................ (székhelye:......) részére nagyvállalkozás/középvállalkozás/kisvállalkozás/mikrovállalkozás kategóriában a „Szekszárd javáért” kitüntető címet adományozza.

Szekszárd, (dátum)”

A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg.

5.2. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. A két aláírás között középen szerepel a város színes címere. Az aláírásoknál nyomtatott formában a polgármester és a jegyző tisztségét is meg kell jeleníteni.

6. Szekszárd Év Rendőre okirat

6.1. Az okirat szövege a következő:

„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata azon elhatározásától vezérelve, hogy a bűnügyi és közbiztonsági szakterületen az adott évben kiváló eredményt nyújtó és Szekszárd Megyei Jogú Város területén kiemelkedő rendőri munkát végző személynek az állampolgárok érdekében végzett munkáját elismerje, kitüntető cím adományozásáról határozott.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete alapján .... évben .......... szakterületen végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként ............................. részére a „SZEKSZÁRD ÉV RENDŐRE” kitüntető címet adományozza. Ezzel egyidejűleg elrendeli az elismerésben részesített nevének az önkormányzat és a város eseményeit megörökítő „Aranykönyvbe” történő bejegyzését.

Szekszárd, (dátum)”

A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg.

6.2. Az okirat szövege felett középen a város címere található. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. Az aláírásoknál nyomtatott formában a polgármester és a jegyző tisztségét is meg kell jeleníteni.

7. Szekszárd Év Tűzoltója okirat

7.1. Az okirat szövege a következő:

„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata azon elhatározásától vezérelve, hogy a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés és katasztrófa elhárítás területén az adott évben kiváló eredményt nyújtó és Szekszárd Megyei Jogú Város területén kiemelkedő tűzoltói munkát végző személynek az állampolgárok érdekében végzett munkáját elismerje, kitüntető cím adományozásáról határozott.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete alapján .... évben tűzvédelmi területen végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként ............................. részére a „SZEKSZÁRD ÉV TŰZOLTÓJA” kitüntető címet adományozza. Ezzel egyidejűleg elrendeli az elismerésben részesített nevének az önkormányzat és a város eseményeit megörökítő „Aranykönyvbe” történő bejegyzését.

Szekszárd, (dátum)”

A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg.

7.2. Az okirat szövege felett középen a város címere található. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. Az aláírásoknál nyomtatott formában a jegyző és a polgármester tisztségét is meg kell jeleníteni.

8. Hirling Ádám oklevél

8.1. Az oklevél szövege a következő:

8.1.1. A rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján adott kitüntető díj esetén:

„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ................ részére ................-nál/nél .... éven keresztül végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként Hirling Ádám kitüntető díjat adományoz.

Szekszárd, (dátum)”

A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. A két aláírás között középen szerepel a város színes címre. Az aláírásoknál nyomtatott formában a polgármester és a jegyző tisztségét is meg kell jeleníteni.

8.1.2. A rendelet 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján adott kitüntető díj esetén:

„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ................ részére ................-nál/nél ......... feladat megvalósítása során szerzett jelentős érdemeinek elismeréseként Hirling Ádám kitüntető díjat adományoz.

Szekszárd, (dátum)”

A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. A két aláírás között középen szerepel a város színes címre. Az aláírásoknál nyomtatott formában a polgármester és a jegyző tisztségét is meg kell jeleníteni. Megosztva adományozott kitüntető díj esetén az oklevél szövegében a kitüntetés alapjául szolgáló tevékenységben, együttesen elért eredményben érintett valamennyi személy nevét, munkacsoport megnevezését fel kell tüntetni, utalva a megosztás tényére.

8.1.3. A rendelet 23. § (1) bekezdés c) pontja alapján adott kitüntető díj esetén:

„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ................ részére ................-nál/nél eltöltött példaképként szolgáló életpályája elismeréseként Hirling Ádám kitüntető díjat adományoz.

Szekszárd, (dátum)”

A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. A két aláírás között középen szerepel a város színes címre. Az aláírásoknál nyomtatott formában a polgármester és a jegyző tisztségét is meg kell jeleníteni.

9. Szabadságért Szekszárd kitüntető cím

9.1. Az oklevél szövege a következő:

„SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE ............................................................. RÉSZÉRE AKI PÉLDAÉRTÉKŰ MAGATARTÁSÁVAL/ EMBERI HELYTÁLLÁSÁVAL/ ELHIVATOTT MŰVÉSZETI ÉS/ KÖZÉLETI MUNKÁSSÁGÁVAL HITET TETT A NEMZETI SZABADSÁG ESZMÉJE MELLETT A SZABADSÁGÉRT SZEKSZÁRD KITÜNTETŐ CÍMET ADOMÁNYOZZA. Kelt, Szekszárd, (dátum).”

A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg.

9.2. Az oklevél Schubert Péter grafikus művész alkotása. Az oklevél kerete szürke színű, négy sarkán fekete színnel rajzolt motívumok helyezkednek el. Az oklevél szövege felett középen a város címere található. Az oklevelen a „SZABADSÁGÉRT SZEKSZÁRD” felirat vörösbarna színű. Az oklevelet a polgármester írja alá az oklevél jobb alsó sarkán. Az aláírásnál nyomtatott formában a polgármester nevét, tisztségét is meg kell jeleníteni. Az oklevél alsó részét középen az 1956-os forradalom és szabadságharc jelképévé vált lyukas nemzeti zászló díszíti.

10. Mészöly Miklós emlékplakett

10.1. Az oklevél szövege a következő:

„SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE MÉSZÖLY MIKLÓS EMLÉKPLAKETTET ADOMÁNYOZ .......................................................................................RÉSZÉRE MÉSZÖLY MIKLÓS ÉLETMŰVÉNEK GONDOZÁSA ÉS SZEKSZÁRD IRÁNTI NEMES GESZTUSAI ELISMERÉSÉÜL.”

11. Tormay Károly kitüntető cím

11.1. „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ................ részére Szekszárd városban az egészségügyi ellátás területén végzett kimagasló szakmai munkája és elkötelezettsége elismeréseként/ az egészségügyi ellátás területén nyújtott példaképként szolgáló életpályája elismeréseként Tormay Károly kitüntető címet adományoz.

Szekszárd, (dátum)”

11.2. A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. A két aláírás között középen szerepel a város színes címre. Az aláírásoknál nyomtatott formában a polgármester és a jegyző tisztségét is meg kell jeleníteni.

12. Triebler Irma kitüntető cím

12.1. „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ................ részére Szekszárd városban a szociális ellátás területén végzett kimagasló szakmai munkája és elkötelezettsége elismeréseként/ a szociális ellátás területén nyújtott példaképként szolgáló életpályája elismeréseként Triebler Irma kitüntető címet adományoz.

Szekszárd, (dátum)”

12.2. A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. A két aláírás között középen szerepel a város színes címre. Az aláírásoknál nyomtatott formában a polgármester és a jegyző tisztségét is meg kell jeleníteni.

5. melléklet a 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Űrlap Szekszárd büszkesége .......... (év) kitüntető cím adományozásához

1. A javasolt személy, szervezet vagy munkacsoport, közösség adatai:

Természetes személy esetén:
Név * :
Születési név * :
Születési hely, idő * :
Anyja neve * :
Adószám, adóazonosító * :
Számlavezető pénzintézet neve * :
Számlaszáma * :
Állandó lakcím * 
vármegye:
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
telefonszám: 18 éves kor alatti személy esetében a szülő telefonszáma
e-mail cím: 18 éves kor alatti személy esetében a szülő e-mail címe
Postai cím (ha nem azonos az állandó lakcímmel) * 
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
postafiók:
Nem természetes személy esetén:
Név * :
Képviselő/elnök * :
CIC regisztrációs szám * : (civil szervezet esetén)
Adószám, adóazonosító * :
Számlavezető pénzintézet neve * :
Számlaszáma * :
Székhely/telephely * 
vármegye:
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
telefonszám:
e-mail cím:
Postai cím (ha nem azonos a székhellyel)
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
postafiók:
Munkacsoport, közösség esetén:
Név, vagy azonosításra alkalmas megnevezés * :
Munkacsoport, vagy közösség vezetője * :
Működésének helye * :
vármegye:
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
telefonszám:
e-mail cím:
Postai cím *  (ha nem azonos a működési hellyel)
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
postafiók:

2. A felterjesztett szakmai munkájának bemutatása (Maximum 10 mondat) * 


Az eredményeket igazoló dokumentumok csatolása mellékletként kötelező * 

3. A szakmai tevékenységet, életutat bemutató részletes indoklás (Legalább fél, de legfeljebb 2 oldal terjedelemben. (Calibri–12-es betűméret – szimpla sorköz – sorkizárt) * 


4. Ajánlás

Abban az esetben, ha egyéb ajánlást kíván csatolni a kezdeményezéshez kérjük, ismertesse az ajánló személy/szervezet adatait

5. Kezdeményező adatai * 

Név (tisztség):

Cím:

Elérhetőség:

e-mail:

telefon:

Szekszárd, 20.......... ........................................

......................................................
kezdeményező aláírása * 

6. melléklet a 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Űrlap
Szekszárd Sportolója vagy Sportcsapata...... (év) díj adományozásához

1. A javasolt sportoló adatai:

Természetes személy esetén:
Név*:
Születési név*:
Születési hely, idő*:
Anyja neve*:
Adószám, adóazonosító*:
Számlavezető pénzintézet neve*:
Számlaszáma*:
Állandó lakcím*
vármegye:
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
telefonszám:
e-mail cím:
Postai cím (ha nem azonos az állandó lakcímmel)*
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
postafiók:
Sportága*:
Versenyszáma*:
Sportegyesület neve, ahol igazolva van a versenyző*:
Sportegyesület vezetőjének neve*:
Sportegyesület címe*:
Sportegyesület telefonszáma*:
Sportegyesület e-mail címe*:
A sportoló edzőjének neve*:
A sportoló edzőjének címe*:
A sportoló edzőjének telefonszáma*:
A sportoló edzőjének e-mail címe*:
A sportoló iskolájának neve*:
a sportoló iskolájának címe*:

2. A sportoló hazai legjobb eredményei*

Verseny neve Helye Időpontja Eredmény Helyezés

3. A sportoló legjobb nemzetközi, világ- Európa- és magyar bajnokságon elért eredményei*

Verseny neve Helye Időpontja Eredmény Helyezés

4. A sportolói tevékenységet, életutat bemutató részletes indoklás (Legalább fél, de legfeljebb 2 oldal terjedelemben. (Calibri-12-es betűméret – szimpla sorköz – sorkizárt)*


5. Ajánlás

Abban az esetben, ha egyéb ajánlást kíván csatolni a kezdeményezéshez kérjük, ismertesse az ajánló személy/szervezet adatait

6. Felterjesztő adatai*

Név (tisztség):

Cím:

Elérhetőség:

e-mail:

telefon:

Szekszárd, 20.. ........................................

......................................................
kezdeményező aláírása*

A*-gal jelölt részek kitöltése kötelező, elmaradás esetén a kezdeményezés nem fogadható be.

7. melléklet a 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Űrlap
Szekszárd Edzője vagy Csapatedzője ...... (év) díj adományozásához

1. A javasolt edző adatai:

Név*:
Születési név*:
Születési hely, idő*:
Anyja neve*:
Adószám, adóazonosító*:
Számlavezető pénzintézet neve*:
Számlaszáma*:
Állandó lakcím*
vármegye:
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
telefonszám:
e-mail cím:
Postai cím (ha nem azonos az állandó lakcímmel)*
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
postafiók:
Sportegyesület neve, ahol edzőként dolgozik*:
Sportegyesület vezetőjének neve*:
Sportegyesület címe*:
Sportegyesület telefonszáma*:
Sportegyesület e-mail címe*:
Intézmény neve, ahol testnevelőként dolgozik*:
Intézmény címe*:

2. Az edzői munka által elért hazai legjobb eredményei ............-ban *

Sportoló neve Verseny neve Helye Időpontja Eredmény Helyezés

3. Az edzői munka által elért legjobb nemzetközi, világ- és Európa és magyar bajnokságon elért eredmények .....................-ban*

Sportoló neve Verseny neve Helye Időpontja Eredmény Helyezés

4. Az edzői tevékenységet, életutat bemutató részletes indoklás (Legalább fél, de legfeljebb 2 oldal terjedelemben. (Calibri–12-es betűméret – szimpla sorköz – sorkizárt)*

5. Ajánlás

Abban az esetben, ha egyéb ajánlást kíván csatolni a kezdeményezéshez kérjük, ismertesse az ajánló személy/szervezet adatait

6. Felterjesztő adatai*

Név (tisztség):

Cím:

Elérhetőség:

e-mail:

telefon:

Szekszárd, 20. ........................................

......................................................
kezdeményező aláírása*

*-gal jelölt részek kitöltése kötelező, elmaradás esetén a kezdeményezés nem fogadható be.