Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a népegészségügyi támogatásokról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Szekszárd város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Szekszárd városban élő személyekre terjed ki.

1/A. § *  (1) E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen a településen lakónak kell tekinteni azt, aki Szekszárd Megyei Jogú Város település közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, feltéve, hogy a településen bejelentett lakcíme otthonául szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését az igénylő a lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatásával, valamint több lakcímmel rendelkező igénylő esetén az általa tett 4. melléklet szerinti nyilatkozattal igazolja, melyet a hatáskör gyakorlója bármikor ellenőrizhet, és a Humánszolgáltató Központ bevonásával környezettanulmány készíthető.

II. Fejezet

Támogatások

1. Csecsemők ultrahang vizsgálatának támogatása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatként a Szekszárd város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényes képviselővel együtt életvitelszerűen is Szekszárdon lakó, a tárgyévben hat hetes kort betöltő gyermekek részére térítésmentesen biztosítja a komplex ultrahang vizsgálatot (a továbbiakban: UH vizsgálat) a gyermek törvényes képviselőjének kérelmére.

(2) *  Az UH vizsgálatról az önkormányzat a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház útján, a vele kötött megállapodás alapján gondoskodik.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott UH vizsgálat költségének pénzügyi fedezetét az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletben biztosítja.

(4) Az UH vizsgálattal kapcsolatos preventív célú tájékoztatás a házi gyermekorvosok és a védőnők bevonásával történik. A védőnők az érintett korosztályú gyermekek törvényes képviselői részére átadják a vizsgálat igénylésének lehetőségére vonatkozó tájékoztató anyagot, igénylőlapot (1. melléklet).

(5) *  Az UH vizsgálatra irányuló igénylőlapot a gyermek törvényes képviselője a területileg illetékes védőnőnél nyújthatja be két példányban. A kérelem egy példányát a védőnő haladéktalanul megküldi a Polgármesteri Hivatal részére. Az önkormányzat az UH vizsgálat díját a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal kötött megállapodás alapján téríti meg. A Polgármesteri Hivatal az igénylőlapon feltüntetett személyes adatokat (csecsemő neve, születési dátuma, TAJ száma, lakcíme, törvényes képviselő neve, lakcíme) kizárólag a támogatás biztosítása érdekében, a vizsgálat díjával kapcsolatos pénzügyi bizonylatok megőrzéséig kezeli.

2. Gyermekápoló gondozónő biztosítása

3. § (1) *  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatként a Szekszárd város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényes képviselővel együtt életvitelszerűen is Szekszárdon lakó, a tárgyévben született hármas- vagy többes ikergyermekek, illetve azon gyermekek, akiknek mindkét szülője fogyatékos személy és ezt a tényt szakorvos igazolta - azaz tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja - részére térítésmentesen szakképzett gyermekápoló gondozónőt (a továbbiakban: gondozónő) biztosít, heti negyven óra időtartamban, legfeljebb egy éves időtartamra.

(2) Az (1) bekezdésben biztosított gondozónő bére és járulékának pénzügyi fedezetét az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletben biztosítja.

(3) *  A gondozónő szakmai felügyeletét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Gondnoksága látja el, a szekszárdi Védőnői Szolgálat útján. A gondozónő biztosítása iránti igényt a gyermek törvényes képviselője a területileg illetékes védőnőnél nyújthatja be két példányban (2. melléklet). A kérelem egy példányát a védőnő haladéktalanul megküldi a Polgármesteri Hivatal részére. A kérelem alapján az önkormányzat harminc napon belül gondoskodik a gondozónő kiválasztásáról, és megköti a megbízási szerződést. A Polgármesteri Hivatal az igénylőlapon feltüntetett személyes adatokat (ikergyermekek neve, születési dátuma, lakcíme, a törvényes képviselő neve, lakcíme) kizárólag a támogatás biztosítása érdekében, a gondozónővel kötött megbízási szerződés megszűnéséig kezeli.

3/A. *  Babautalvány támogatás

3/A. § *  (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatként a Szekszárd város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényes képviselővel együtt életvitel szerűen is Szekszárdon lakó a tárgyévben született gyermekek részére a gyermek gondozását segítő természetbeni támogatásként 10 000 Ft értékű Ajándékkártyát (a továbbiakban: babautalvány támogatás) nyújt.

(2) A babautalvány támogatás iránti eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jár el.

3/B. § *  (1) A babautalvány támogatás iránti igényt a 3. melléklet szerinti nyomtatványon a gyermek törvényes képviselője nyújthatja be a gyermek születését követően, de legfeljebb a gyermek egy éves koráig. Az igénylés benyújtásának elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A babautalvány támogatáshoz az igénylőlap elsősorban az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a házasságot kötött párok és az időskorúak köszöntéséről szóló 24/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti üdvözlő lappal együtt kerül kiküldésre a gyermek törvényes képviselője részére.

(3) Az igénylőlapot a területileg illetékes védőnőnél vagy a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. A védőnő a nála leadott igénylőlapot haladéktalanul megküldi a Polgármesteri Hivatal részére. A Polgármesteri Hivatal az igénylőlapon feltüntetett személyes adatokat (csecsemő neve, születési dátuma, lakcíme, törvényes képviselő neve, lakcíme) kizárólag a támogatás biztosítása érdekében, a babautalvány támogatással kapcsolatos pénzügyi bizonylatok megőrzéséig kezeli.

3/C. § *  (1) A 3/A. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a polgármester megállapítja a babautalvány támogatásra való jogosultságot és intézkedik az utalvány átadásáról.

(2) A babautalvány támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy törvényes képviselő jogosult. Amennyiben a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § *  E rendeletnek a népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-ával megállapított 3/A. alcíme, valamint 7. §-ával megállapított 3. melléklete szerinti rendelkezéseit első alkalommal a 2019. január 1-je után született gyermekek esetében kell alkalmazni.

Ács Rezső s. k. Dr. Varga Katalin s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2016. március 31.

Dr. Varga Katalin s. k.
jegyző

1. melléklet a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez * 

IGÉNYLŐLAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-ában meghatározott csecsemők ultrahang vizsgálatát

igénylem nem igénylem

Csecsemő neve:

Csecsemő születési dátuma:

Csecsemő TAJ száma:

Csecsemő lakcíme:

Törvényes képviselő neve:

Törvényes képviselő lakcíme:

Csecsemővel együtt életvitelszerűen Szekszárd városban élek:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy az igénylőlapon szereplő gyermekem és a saját személyes adataim kezelése jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapul.

Szekszárd, ........................................

.............................................................
igénylő

2. melléklet a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez * 

IGÉNYLŐLAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-ában meghatározott gyermekápoló gondozónő biztosítását

igénylem nem igénylem

I.

1. Ikergyermek neve: ............................................................................................................

2. Ikergyermek neve: ............................................................................................................

3. Ikergyermek neve: ............................................................................................................

_________________: ...........................................................................................................

Ikergyermekek születési dátuma:

Ikergyermekek lakcíme:

Törvényes képviselő neve:

Törvényes képviselő lakcíme:

Ikergyermekekkel együtt életvitelszerűen Szekszárd városban élek: * 

II. Gyermek(ek) neve, ahol minkét szülő fogyatékos személy: ............................................ * 

................................................................................................................................................

Gyermek(ek) születési dátuma: ..............................................................................................

Gyermek(ek) lakcíme: ............................................................................................................

Szülők neve: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Gyermek(ekkel) együtt életvitelszerűen Szekszárd városban élek: * 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy az igénylőlapon szereplő gyermekem és a saját személyes adataim kezelése jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapul.

Szekszárd, ........................................

.............................................................
igénylő

3. melléklet a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez * 

IGÉNYLŐLAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott babautalvány támogatásra való jogosultság megállapításához

Csecsemő neve:

Csecsemő születési dátuma:

Csecsemő lakcíme:

Törvényes képviselő neve:

Törvényes képviselő lakcíme:

Csecsemővel együtt életvitelszerűen Szekszárd városban élek:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy az igénylőlapon szereplő gyermekem és a saját személyes adataim kezelése jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapul.

Szekszárd, ........................................

.............................................................
igénylő

4. melléklet a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez * 

NYILATKOZAT
életvitelszerűen helyben lakás tényének igazolásához

Alulírott (név): .....................................................................................................................

Születési hely, idő: ...............................................................................................................

Lakcím: ................................................................................ szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti lakóhelyemen .......... év .................. hó ........... napjától - jelenleg is - életvitelszerűen élek.

Hozzájárulok, hogy az eljáró hatóság ezt esetlegesen környezettanulmány útján ellenőrizze.

Bejelentés teszek az eljáró hatóságnak, ha az életvitelszerű lakhatásom címében változás történik.

Szekszárd, ..........................................

.................................................
nyilatkozó

Előttük, mint tanúk előtt:
1. .................................................. 2. ..................................................
(olvasható név) (olvasható név)
.................................................. ..................................................
(lakcím) (lakcím)
.................................................. ..................................................
(aláírás) (aláírás)