Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 26/2016. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

2. Jelképek

2. § Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

II. Fejezet

Egyes jelképek meghatározása

3. A címer leírása

3. § (1) Szekszárd címere: négy sor terméskőből épült várfalon, kék mezőben, jobbról kétfürtű arany szőlőtőke, balról három arany búzakalász között vörös fedelű, terméskőből épült nyílt harangtorony, melyet középen gerenda oszt ketté: a födél alól arany szőlőfürt, a gerendáról arany harang csüng alá. A pajzson arany címer korona.

(2) A címer hiteles képét az 1. melléklet tartalmazza.

4. A zászló leírása

4. § A zászló világoskék színű, közepén a címer, a címer felett Szekszárd feliratot tartalmazza.

5. A pecsét leírása

5. § Az önkormányzat pecsétje (a továbbiakban: pecsét) kör alakú, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feliratot és a címert tartalmazza.

III. Fejezet

A címer és a Szekszárd név használatával kapcsolatos engedélyezési eljárás szabályai

6. Közös eljárási szabályok

6. § *  Annak, aki Szekszárd város nevét annak toldalékos vagy bármely más kötőjeles és egyéb írásmódú megjelölését (a továbbiakban: Szekszárd név), elnevezésében, rendezvény elnevezéséhez, tevékenysége során, működésével összefüggésben, továbbá címerét embléma, jelvény, kiadvány, dísz-, emléktárgy, egyéb termék készítéséhez vagy forgalmazásához használni kívánja - e rendeletben meghatározott kivételekkel – engedélyt kell kérnie.

7. § A Szekszárd név felvétele és használata, valamint a címerhasználat csak azok számára engedélyezhető, akiknek tevékenysége kötődik Szekszárdhoz, valamint a tevékenység tervezett célja nem sérti Szekszárd jó hírét, illetve az önkormányzat érdekeit, nincs adó- és egyéb köztartozásuk.

8. § (1) *  Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a címer, valamint a Szekszárd név használat engedélyezésével, az engedély visszavonásával kapcsolatos hatáskörét a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarkenting Bizottságra ruházza át.

(2) *  A címer használat, valamint a Szekszárd név használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt kell alkalmazni.

(3) *  Az engedélyezési eljárás kérelemre indul. A kérelmet a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottsághoz kell benyújtani a 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását köztartozás mentességről, a használni kívánt címerrel, Szekszárd névvel díszített tárgy, kiadvány mintáját vagy méretarányos rajzát, a városnév tervezett használatával kiegészített megnevezést, vagy a városnév használatával érintett termék leírását, meghatalmazást, képviseleti jogosultság igazolását. A helyi adótartozás mentességről szóló igazolást az önkormányzati hatóságtól hivatalból kell beszerezni.

(4) Az engedélykérelmet döntésre a jegyző készíti elő és gondoskodik a döntés kérelmező részére történő megküldéséről.

(5) Az engedély szólhat:

a) határozatlan időre,

b) határozott időre,

c) a tevékenység folytatásának idejére,

d) egy alkalomra,

e) több alkalomra.

(6) *  A Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság a kérelmet elutasítja, ha:

a) a kérelmezőnek adó- vagy egyéb köztartozása van,

b) a kérelmező által előállítani, vagy forgalomba hozni kívánt termék a közízlést sérti, vagy a jó erkölcsbe ütközik,

c) a kérelem sérti az önkormányzat érdekét.

d) a kérelmező, illetve tevékenysége nem kötődik Szekszárd városhoz.

(7) *  A Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság a kérelmet elutasíthatja, ha természetes személy kérelmezőt szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt büntető eljárás során jogerősen szabadságvesztésre ítélték.

9. § A használatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a felhasználásra jogosított megnevezését, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adószámát, képviselője nevét és címét,

b) az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,

c) a felhasználás idejét, vagy az engedély érvényességének időtartamát,

d) az engedélyezett címer vagy Szekszárd név használat megnevezését,

e) áru, vagy forgalomba hozatalra szánt más termék esetén az előállítani kívánt mennyiséget,

f) engedély visszavonhatóságára vonatkozó tájékoztatást,

g) az engedély nyilvántartásának a Szekszárd város honlapján való közzétételéről tájékoztatást,

h) a nyilvántartásba vétel számát.

10. § (1) *  A Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság az engedélyt visszavonhatja, ha

a) az engedélyes a 19. §-ban meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást elkövette,

b) az engedélyes a címer, Szekszárd név felhasználása során a kérelemtől, a kiadott engedélytől eltér,

c) a 8. § (6) bekezdésében foglalt feltételek az engedély kiadását követően bekövetkeznek,

d) a természetes személy jogosultat szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt büntető eljárás során jogerősen szabadságvesztésre ítélik,

e) a használat módja vagy körülményei az önkormányzat jogát, jogos érdekeit, méltóságát sérti, vagy veszélyezteti.

(2) *  A címer, vagy a Szekszárd név használata tárgyában kiadott engedély visszavonásáról a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság döntését követően a jegyző az engedélyest haladéktalanul értesíti.

11. § (1) A kiadott és a visszavont engedélyekről és a regisztrált használókról a jegyző nyilvántartást vezet és gondoskodik Szekszárd város honlapján való közzétételről.

(2) A nyilvántartásban fel kell tüntetni:

a) a döntés számát, a határozat keltét,

b) a jogosított nevét (elnevezését),

c) az engedély időtartamát, tartalmát, módját,

d) a Szekszárd névhasználat pontos szövegét,

e) az engedély visszavonásának tényét, a döntés számát, a határozat keltét és a használat joga megszűnésének napját.

7. A címer használatának köre

12. § (1) A címer jelképként használható, a címer méltóságának megtartása mellett.

(2) A címert jelképként – engedély nélkül – különösen az alábbi helyeken és esetekben alkalmazható:

a) a közgyűlés meghívóin,

b) a város zászlaján,

c) a közgyűlés és a bizottságok felhívásain, programjain, tervein, megállapodásokon és szerződéseken,

d) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a városra utaló emléktárgyakon, egyéb tárgyakon,

e) a közgyűlés által alapított (kiadott) díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,

f) önkormányzati ünnepségek, rendezvények meghívóin,

g) önkormányzati nemzetközi kapcsolatokban és az idegenforgalmi propagandákban,

h) az önkormányzat bizottságai, tisztségviselői által az önkormányzat megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapíron,

i) *  a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság ünnepi alkalmakkor a címerrel ellátott kék vállszalagot visel,

j) a közterület-felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruháján a címert karjelzésként viseli,

k) a jegyző, az aljegyzők, az egyes hivatali egységek és vezetőik részére készített levélpapíron, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak névkártyáin és arcképes igazolványain.

13. § *  A címer védjegyként a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság engedélyével használható.

8. A címer használatának módja

14. § (1) A címert kizárólag hiteles alakban a címerábrák méretarányainak és színeinek megtartása mellett szabad ábrázolni.

(2) Egyes esetekben – a külön engedélyben megjelölt módon – megengedhető, hogy a címer kizárólag az anyag színében készüljön, vagy a több árnyalatú színskála helyett fekete-fehér színben kerüljön kivitelezésre.

15. § (1) A címer a városra utaló jelképként a 12. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben külön engedély nélkül használható.

(2) *  A címer az (1) bekezdésen kívüli esetekben történő felhasználását, vagy forgalomba hozatal céljából való előállítását a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság engedélyezi.

9. A zászlóhasználat köre

16. § (1) A zászló önkormányzati érdeket nem sértő módon a következő helyeken és esetekben használható:

a) a közgyűlés üléseinek idején a városháza homlokzatán elhelyezett zászlótartóban,

b) a város életében jelentős – kizárólag helyi események alkalmával – az önkormányzati szervek, cégek, intézmények ünnepségein, rendezvényein,

c) megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken,

d) a város bel-és külföldi kapcsolataiban emlék-, és cserezászlóként a cégek, intézmények dolgozóinak a helyi célok végrehajtásában végzett jó munkája elismeréseként, kitüntetésként zászló, vándorzászló formájában a juttatásnak a zászlón való feltüntetésével, külön határozattal történt adományozás alapján,

e) a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről szóló 30/2012. (VI. 5.) önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben.

(2) A zászló az ábrázolás hűségének, méretarányoknak és színeknek a betartása mellett használható.

10. A pecsét használatának köre

17. § A pecsétet az önkormányzatra vonatkozó jelképként a következő esetekben lehet használni:

a) a közgyűlés által alapított (kiadott) díszokleveleken, emléklapokon,

b) önkormányzati nemzetközi kapcsolatokban.

11. Szekszárd név használata

18. § (1) *  A 6. §-ban foglaltak nem vonatkoznak Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára, az önkormányzat szervezeteire, intézményeire, gazdasági társaságaira és sajtótermékére.

(2) Nem engedélyköteles az a névhasználat, amely jogszabályon alapul.

(3) A Szekszárd név védjegybejelentéséhez Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának hozzájárulását kell kérni.

12. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

19. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) a címert – a 12. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel – engedély nélkül vagy az engedélyben meghatározottaktól eltérően használja,

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezéséhez, működésével összefüggésben, rendezvények elnevezéséhez, illetve embléma, jelvény, kiadvány vagy dísz, ajándék vagy más használati tárgyak, egyéb termékek készítéséhez és forgalmazásához a „Szekszárd” kifejezést, annak toldalékos vagy bármely más kötőjeles és egyéb írásmódú megjelölését – a 18. § (1) bekezdésben foglaltak kivételével – engedély nélkül veszi fel, illetve használja.

(2) Az eljárás lefolytatására a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2016. (V. 2.) önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

21. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006.december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

22. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2016. június 21.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 26/2016. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Szekszárd Megyei Jogú Város Címere

2. melléklet a 26/2016. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
illetékbélyeg a „Szekszárd” név, címer használatának engedélyezésére

1. A kérelmező ügyfél (képviselője) adatai

Név: ............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Meghatalmazottja, képviselője: ................................................................................................

Lakcím/székhely: .......................................................................................................................

Telefonszám: .............................................................................................................................

Levelezési cím (ha a lakcímtől/székhelytől eltér): ..................................................................

....................................................................................................................................................

Elektronikus levélcím (nem kötelező megadni): ....................................................................

....................................................................................................................................................

Kérem a

A) „Szekszárd” név,

B) címer használatának engedélyezését.

(a kérelem tárgya aláhúzandó!)

2. A kérelmezett névhasználattal, címer használattal kapcsolatos adatok

A kérelmezett névhasználat, címer használat időtartama:

határozatlan időre: ....................................................................................................................

határozott időre, mégpedig a következő időpontig vagy feltétel bekövetkeztéig: .................

....................................................................................................................................................

a tevékenység folytatásának idejére: ...................

a kérelmező működésének idejére: ......................

egy alkalomra: ....................

több, mégpedig ................ számú alkalomra,

célja: ..........................................................................................................................................

módja: .......................................................................................................................................

„Szekszárd” név használatát megnevezésben, az alábbi formában:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

tevékenység során vagy működéssel összefüggésben, a következők szerint: ........................

....................................................................................................................................................

emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken, a következők szerint: ..........................................................................................................................................

Mennyiség: ....................

3. Szekszárdhoz kötődő tevékenységek bemutatása

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4. A kérelemhez csatolt mellékletek

Az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes terve, a tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltűntetésével (Csak akkor szükséges, ha a nevet emblémán, jelvényes, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken kívánja feltüntetni)

Egyéb (pl. képviseleti jogosultságot igazoló okirat, meghatalmazotti eljárás esetén a meghatalmazást, NAV igazolás köztartozás-mentességről stb.) mégpedig: ..............................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Kelt: .............................................................................................

.......................................................
aláírás