Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdaság és Pénzügyi Bizottság, a Humán Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadásra, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt az önkormányzat támogatást, valamint államháztartáson kívüli pénzeszköz átvételére.

(1a) *  E rendelet rendelkezéseit - a 6. § (3a) bekezdésében foglalt eltérés figyelembevételével - az önkormányzat által természetben nyújtott támogatásokra is alkalmazni kell.

(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú visszatérítendő támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

(4) Támogatásban részesíthető a szervezet, természetes személy, amennyiben

a) szekszárdi székhelyű, telephelyű, lakóhelyű, vagy

b) nyilatkozik, hogy a támogatást Szekszárdon működő szervezeti egysége veszi igénybe, vagy

c) szekszárdi lakosok vagy szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló programhoz kéri a támogatást.

(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól az önkormányzat kivételesen, méltánylandó egyedi esetben eltérhet, ha - különösen a történelmi vagy néprajzi hagyományok ápolása, megismertetése, népszerűsítése, vagy Szekszárd jó hírnevének öregbítése érdekében, - a támogatás Szekszárdot szolgálja.

(6) *  E rendelet alapján önkormányzati támogatásban az a szekszárdi székhelyű civil szervezet részesülhet, amely a támogatásról szóló döntés időpontjában a Tolna Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ nyilvántartásában szerepel.

(7) *  Amennyiben a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, úgy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján nyújtható (a továbbiakban: csekély összegű támogatás).

Csekély összegű támogatás nem nyújtható az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott esetekben.

1/A. *  Értelmező rendelkezések

1/A. § *  (1) E rendelet alkalmazásában:

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás;

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom;

3. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás;

4. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom.

(2) E rendeletben használt fogalmakat, kifejezéseket az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikkében rögzített fogalom-meghatározásaival azonos módon kell alkalmazni.

1/B. *  Az általános csekély összegű („de minimis”) támogatás szabályai

1/B. § *  (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni. A bruttó támogatástartalom kiszámítása során az Atr. 2. mellékletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(3) A kedvezményezett vállalkozás a csekély összegű támogatást - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(5) A csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással nem halmozható, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatában az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget.

(6) A kedvezményezett vállalkozásnak a 9. melléklet szerint nyilatkoznia kell az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(7) A támogatást nyújtó 10. melléklet szerinti igazolás útján írásban tájékoztatja a kedvezményezett vállalkozást a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül.

(8) A kedvezményezett vállalkozásnak a csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén köteles bemutatni azokat.

(9) A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Önkormányzat az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt szolgáltat.

(10) *  Állami támogatásnak minősülő természetbeni támogatás csak az 1/A. § (2) bekezdés 2. pontjában meghatározott formában nyújtható.

II. Fejezet

Államháztartáson kívüli források átadásának szabályai

2. A támogatás forrása

2. § A Közgyűlés tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési előirányzatai terhére, céljelleggel működési vagy felhalmozási célú, visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás adható.

2/A. § *  Visszatérítendő támogatás esetén az Atr. 2. mellékletének B) pontjában található rendelkezéseket alkalmazni kell.

2/B. § *  (1) A Közgyűlés Egyházi Támogatási Alapot hoz létre az egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására.

(2) Az Egyházi Támogatási Alap forrása az éves költségvetési rendeletben előirányzott összeg.

(3) Az Egyházi Támogatási Alapból annak a bevett egyháznak a Szekszárdon működő szervezeti egysége részesülhet támogatásban, amely együttműködik Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával valamely közösségi, családi, gyermek, illetve ifjúsági program szervezésében, végrehajtásában, vagy közreműködik önkormányzati közfeladat ellátásában, továbbá ingatlant, intézményt tart fenn.

(4) A (3) bekezdés szerinti egyházi jogi személyek az Egyházi Támogatási Alap forrásaiból minden évben március 31-ig igényelhetnek támogatást az 1. melléklet szerinti támogatási kérelemnek a pályázatot kiíró és elbíráló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottságához történő benyújtásával.

3. Az önkormányzati támogatás alapelvei

3. § (1) Önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, eseti kérelemre (1. melléklet), másrészt a (4) bekezdés c) pontja szerint történik.

(2) Önkormányzati támogatásban - a (4) bekezdés c) pontja szerinti eset kivételével - csak az a pályázó részesülhet, aki, vagy amely a pályázati felhívásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve eseti kérelem esetén e rendeletben előírt tartalmú írásos kérelmet nyújt be, és ahhoz az e rendeletben előírt mellékleteket csatolja.

(3) Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése főszabályként megtilt minden olyan támogatást, amely a hatálya alá tartozik, annak érdekében, hogy a belső piacon a versenytorzítás lehetőségét csökkentse. Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami (önkormányzati) támogatások esetében a támogatási szerződés tervezetét (3. melléklet I. pont) előzetesen be kell nyújtani a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

(4) Támogatásban részesülhet,

a) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet (1. melléklet) nyújt be;

b) aki a kiírt pályázati felhívásra pályázatot nyújt be;

c) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzataiban nevesítve támogatás került megállapításra.

(5) *  A (4) bekezdésben foglaltakon kívül kizárólag az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult támogatásra, aki az alábbi jogosultsági feltételeknek (a továbbiakban: támogatásra jogosultság feltételei) megfelel:

a) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a alapján átlátható szervezetnek minősül;

b) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közptv.) 6. §-a alapján nem minősül összeférhetetlennek, vagy a törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek szerint érintettnek minősül, de érintettségét a jogszabály szerinti honlapon közzétette;

c) az önkormányzati adóhatóságnál és az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott adótartozása vagy köztartozása;

d) az önkormányzattól korábban kapott támogatással elszámolt.

(6) * 

(7) A támogatás vonatkozásában döntéshozó lehet:

a) a Közgyűlés az önkormányzat éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a nevesített támogatások esetén,

b) a Közgyűlés eseti kérelmeknél - polgármesteri, bizottsági keretből igényelt támogatás kivételével - és az alapítványok esetében összeghatár nélkül,

c) a polgármester átruházott hatáskörben a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keretből eseti kérelmek esetében ötmillió forintig,

d) átruházott hatáskörben a közgyűlés bizottsága tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott bizottsági keret erejéig.

4. *  A támogatási kérelem és a pályázati felhívás

4. § *  (1) Eseti kérelmeknél a támogatási kérelemnek tartalmaznia kell (1. melléklet):

a) a támogatást kérő nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, adószámát, képviselő nevét, elérhetőségét, a bírósági nyilvántartásba vétel számát vagy cégjegyzékszámát,

b) a támogatást kérő számlaszámának megjelölését,

c) az elérni kívánt támogatási cél leírását,

d) az igényelt támogatás összegét, megjelölve a támogatási cél megvalósításához rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét,

e) a támogatási cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,

f) a természetes személy nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, hogy a támogatást megítélő adatkezelő szerv a kérelem elbírálásához szükséges adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) e) pontja szerinti közérdekből végzett feladat teljesítése, végrehajtása, valamint GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli továbbá, hogy a pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást megkapta,

g) a támogatásra jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.

(2) A pályázati felhívásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a támogatást nyújtó megnevezését,

b) a pályázat címét és célját,

c) a rendelkezésre álló keretösszeget és az összeg forrását,

d) visszatérítendő vagy vissza nem térítendő-e a támogatás,

e) a pályázók körét,

f) a támogatandó célokat,

g) az elnyerhető támogatás mértékének alsó és felső határát,

h) a szükséges saját forrás mértékét,

i) a támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek körét,

j) a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit,

k) a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket,

l) a benyújtás és az elbírálás határidejét,

m) a pályázati adatlapot,

n) az adatlap kitöltési útmutatóját, amelyben rögzíteni kell az önkormányzati támogatás feltételeit és a pályázó teendőit,

o) a pályázathoz kitöltendő nyilatkozatokra történő utalást,

p) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban.

(3) Pályázatból igényelt támogatás esetén a pályázati felhívás rendelkezései az irányadók, de a következőket kötelező mellékelni:

a) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról,

b) a támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy más pályázaton ugyanarra a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell,

c) a támogatást kérő nyilatkozatát, hogy a pályázatban foglalt közérdekű adatok Szekszárd város hivatalos weblapján történő közzétételéhez hozzájárul,

d) természetes személy nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, hogy a támogatást megítélő adatkezelő szerv a pályázat elbírálásához szükséges adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) e) pontja szerinti közérdekből végzett feladat teljesítése, végrehajtása, valamint GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli továbbá, hogy a támogatási kérelemmel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást megkapta, azt megértette és elfogadja,

e) támogatásra jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.

(4) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha

a) a kérelem nem tartalmazza a (1) - (3) bekezdésben meghatározottakat, és azt a kérelmező a döntés meghozataláig nem pótolja,

b) a támogatást igénylő a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére nyújtott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a döntéshozó a kapott támogatás visszafizetésére kötelezte,

c) a támogatást kérő tekintetében a Közptv. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

(5) Két éven keresztül nem részesülhet támogatásban, illetve a folyósított támogatás visszafizetésére kell kötelezni azt a támogatottat, amely

a) az önkormányzathoz benyújtott pályázati dokumentációban, eseti kérelmében valótlan adatot szolgáltat,

b) az önkormányzati támogatást a vonatkozó támogatói okiratban, illetve támogatási megállapodásban a megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő módon használja fel,

c) a támogatói okiratban, illetve a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségét nem, vagy nem határidőben teljesítette.

5. *  A támogatási kérelmek és a pályázatok elbírálása

5. § *  (1) A pénzügyi keret rendelkezésre állása esetén a döntéshozó a támogatási kérelmet a beérkezéstől számított harminc napon belül bírálja el, amennyiben a döntéshozó testületként jár el, akkor a kérelem elbírálása a soron következő rendes ülésén történik, de legfeljebb hatvan napon belül. A döntéshozó a döntést követő tizenöt munkanapon belül a támogatói okirat vagy támogatási megállapodás megküldésével egyidejűleg, a Polgármesteri Hivatal útján értesíti a támogatást igénylőt a döntésről.

(2) A döntéshozó a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás rendelkezésre állásához kötheti. Ez esetben a támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell.

6. *  Támogatói okirat kibocsátása, támogatási megállapodás megkötése

6. § *  (1) A támogatási kérelmeket és a benyújtott pályázatokat elbíráló döntést követő 15 napon belül a döntéshozó támogatói okiratot bocsát ki, kivéve az alábbi esetekben:

a) természetben nyújtott támogatás,

b) visszatérítendő támogatás,

c) 1/B §-a szerinti általános csekély összegű „de minimis” támogatás,

d) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény,

e) a Közcsatornára történő rákötés támogatására vonatkozó pályázat keretében nyújtott támogatás,

f) Klímaalap keretében nyújtott támogatás.

(2) Azokban az esetekben, amelyekben támogatói okirat kibocsátásának nincs helye, a rendelet 3. melléklete szerinti támogatási megállapodást kell kötni. Az (1) bekezdés d), e) és f) pontjaiban hivatkozott támogatások esetén a támogatási megállapodás minta a vonatkozó rendelet rendelkezéseinek megfelelően, vagy a pályázati felhívásban kiírtakra tekintettel speciális rendelkezésekkel egészítendők ki.

(3) A támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) természetes személy esetén: név-születési név, lakóhely, anyja neve, szül. hely és idő, adóazonosító jel, bankszámlaszám,

b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: név, székhely, CIC regisztrációs szám és bírósági nyilvántartásba vételi szám vagy cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, képviselő neve,

c) a támogatói döntést meghozó szerv/személy megjelölését, a támogatás nyújtásáról szóló döntés számát,

d) hogy a támogatás vissza nem térítendő vagy visszatérítendő-e,

e) a támogatás összegét, természetbeni támogatás esetén a támogatás becsült értékét, forrását,

f) a támogatás felhasználásnak célját és felhasználásának feltételeit,

g) természetbeni támogatás esetén a támogatás módját és idejét,

h) a támogatás folyósításának határidejét és ütemezését,

i) a pénzügyi elszámolás határidejét és módját,

j) visszatérítendő támogatás esetén a visszafizetés módját és határidejét,

k) a kapcsolattartók személyét és elérhetőségét,

l) a nem cél szerinti felhasználás, a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel, továbbá a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a visszatérítési kötelezettséget és az inkasszó kibocsátásának lehetőségére vonatkozó rendelkezéseket,

m) a támogatási megállapodás felmondása, illetve elállás esetköreit,

n) a megállapodáshoz csatolandó nyilatkozatokra történő utalást.

(4) A támogatói okiratnak tartalmaznia kell:

a) a támogatói döntést meghozó szerv/személy megjelölését, a támogatás nyújtásáról szóló döntés számát;

b) a támogató adatait (név, székhely, adószám, bankszámlaszám, képviselő neve);

c) a támogatott adatait:

ca) természetes személy esetén: név-születési név, lakóhely, anyja neve, szül. hely és idő, adóazonosító jel, bankszámlaszám;

cb) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: név, székhely, CIC regisztrációs szám és bírósági nyilvántartásba vételi szám vagy cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, képviselő neve;

d) a támogatás összegét és forrását;

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját;

f) a támogatás felhasználásának feltételeit, ennek keretében különösen a felhasználás célját, a felhasználási határidőt és az elszámolási határidőt;

g) a támogatási jogviszony időtartamának meghatározását;

h) a támogatás felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket;

i) a támogatói okirat visszavonására, a támogatási összeg visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket;

j) biztosítékokra, különösen az inkasszó kibocsátásának lehetőségére vonatkozó rendelkezéseket;

k) a kapcsolattartók személyét és elérhetőségét.

(5) Amennyiben a támogatási összeg 500.000 Ft feletti, a támogatói okiratban, illetve a támogatási megállapodásban biztosítékként az inkasszó kibocsátásának lehetőségét is ki kell kötni, a támogatottnak a támogatói okirathoz, illetve támogatási megállapodáshoz annak aláírásával egyidejűleg azonnali beszedési megbízásra, inkasszóra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot kell csatolnia.

(6) Természetbeni támogatás esetén jelen rendeletben meghatározott elszámolásra vonatkozó szabályok nem alkalmazandóak, az elszámolás módját és határidejét a természetbeni támogatás jellege alapján kell meghatározni a támogatási megállapodásban.

(7) A támogatást a megállapodás, illetve a támogatói okirat mindkét fél általi aláírását követően átutalással kell teljesíteni, természetes személy esetében akkor kerülhet sor postai átutalásra, ha a támogatott nem rendelkezik bankszámlával.

(8) A 3. § (3) bekezdése szerinti eljárás esetén az (1) bekezdés szerinti határidő az állásfoglalás kézhezvételének napján kezdődik.

7. Támogatás elszámolása

7. § (1) A támogatott az elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni, amennyiben a támogatás nyújtása éves keret terhére történik. Eseti támogatás esetén a támogatott a felhasználást követő harminc napon belül köteles elszámolni a támogatással. (2. melléklet)

(2) *  Az elszámolás a támogatói okiratban, illetve a támogatási megállapodásban, és az ahhoz csatolt elszámolási tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történik.

(3) A támogatás elszámolásának elfogadásáról - átruházott hatáskörben - a jegyző dönt. Amennyiben az elszámolás nem elfogadható, javaslatot tesz a döntéshozónak a támogatás visszafizetésére kötelezés iránti döntésre, melyről a döntéshozó harminc napon belül, amennyiben testületként jár el, a soron következő rendes ülésén dönt.

(3a) *  A támogatásról szóló pénzügyi beszámolót elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben az elszámolás benyújtásától számított 60 napon belül azt a döntéshozó nem kifogásolja.

(4) A támogatási cél tekintetében általános forgalmi adó levonásra jogosult szervezet a megvalósítás nettó - általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegére kaphat támogatást, az elszámolásában nettó összeg fogadható el. Ennek igazolására a támogatási szerződés aláírását megelőzően a kérelmező nyilatkozatot nyújt be a támogató részére.

8. *  Támogatói okirat, illetve támogatási megállapodás módosítása

8. § *  (1) A támogatási megállapodás, illetve a támogatói okirat módosítására az elszámolási határidő lejárta előtt a támogatott írásbeli kérelme alapján kerülhet sor.

(2) A támogatási megállapodás módosítására mindkét fél általi aláírást követően, írásban kerülhet sor.

(3) Támogatói okirat esetében a döntéshozó az okiratot egyoldalúan is módosíthatja, ebben az esetben a támogatási jogviszony a kedvezményezett elfogadó nyilatkozatával jön létre. Elfogadásnak kell tekinteni azt is, hogy ha a kedvezményezett a támogatói okirat közlésétől számított 8 napon belül nem tesz nyilatkozatot.

(4) A határidő módosításának engedélyezéséről a döntéshozó, a Közgyűlés esetében átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

III. Fejezet

Államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai

9. § (1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli alapítványi forrás átvételéről a közgyűlés át nem ruházható hatáskörben a soron következő rendes ülésen, de legkésőbb a felajánlás beérkezésétől számított 60 napon belül dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről - kivéve az alapítványi forrást - legkésőbb a beérkezéstől számított hatvan napon belül a polgármester dönt.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.

(4) A döntéshozó államháztartáson kívülről, célhoz kötött többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelentő pénzeszköz átvételéről akkor dönthet, ha

a) az nem veszélyezteti a kötelező önkormányzati feladatok ellátását és

b) a költségvetési előirányzat rendelkezésre áll.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételére vonatkozóan a döntéshozó megállapodást köt a döntést követő 30 napon belül.

(6) A megállapodás kötelezően tartalmazza:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b) a pénzeszköz átvételéről szóló döntést,

c) a pénzeszköz összegét,

d) a pénzeszköz átvételének célját, vagy a célhoz nem kötöttség tényét,

e) a pénzeszköz felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a beszámolással, ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

i) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,

j) az átadott pénzeszköz felhasználásának határidejét.

(7) A polgármester a (2) bekezdés szerinti döntésről - a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg - a közgyűlést tájékoztatja.

(8) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester írja alá.

IV. Fejezet

A közpénzekből nyújtott pénzeszközök átláthatósága

9. Közzététel

10. § A közpénzekre és az önkormányzati vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok. A támogatási szerződést előkészítő szervezeti egység a támogatásokról nyilvántartást vezet, a szükséges közzétételről gondoskodik.

11. § A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségnek a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon kell eleget tenni.

12. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. pont 4. és 6. alpontjában meghatározott adatokat az önkormányzat a honlapján közzéteszi.

13. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontja alapján a közzététel rendjét a jegyző belső utasításban szabályozza.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

16. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006.december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

17. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. február 8.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRJÜK GÉPPEL VAGY NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI!

Támogatási kérelem
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése/Közgyűlésének ........... Bizottsága/Polgármestere
 *  által nyújtott támogatásokhoz/kérelmekhez

1. A kérelmező adatai

Intézmény/szervezet neve:
Székhelye
(irányítószámmal):
Intézmény/szervezet vezetőjének neve/titulusa:
Telefonszám
(körzetszámmal):
Mobiltelefon
száma:
E-mail
cím:
Intézmény/
szervezet adószáma:
Intézmény/ szervezet nyilvántartásba vételi száma:
Számlavezető
pénzintézet neve:
Intézmény/szervezet
számlaszáma:
Civil szervezet esetén
CIC regisztrációs szám:
Kérelem tárgyának összköltsége (részletes költségvetés csatolandó, melyhez a megadott excel tábla felhasználása ajánlott)
Kért/kapott támogatási
összeg:
Egyéb kapott támogatások:
Kapcsolattartó
neve:
Levelezési
cím:
Kapcsolattartó
telefonszáma:
Kapcsolattartó
e-mail címe:

2. A kérelem tárgya (rövid összefoglalás):

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. A támogatandó cél megvalósításának időszaka: .................................................

Kötelezően csatolandó:

- jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatósági nyilatkozatát (3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6-8. mellékletei).

- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot. (3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete)

- Kérelem tárgyának összköltsége (részletes költségvetés csatolandó, melyhez a megadott excel tábla felhasználása ajánlott)

Nyilatkozom, hogy:

1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a .......... évről szóló beszámoló (pénzügyi kimutatás és eredménylevezetés, közhasznúsági melléklet) letétbe helyezésre került.

2. tudomásul veszem, hogy a támogatási kérelmében feltűntetett személyes adataimat a támogatási kérelmet elbíráló szerv a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján közérdekből végzett feladat teljesítése érdekében kezeli. Nyilatkozom, hogy a támogatás igénylése iránti eljárással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató tartamát megismertem, azt megértetettem és az abban foglaltakat elfogadom.

3. nincs az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozásom, és nincs az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adótartozásom, valamint köztartozásom.

Dátum ...........................................

..................................
aláírás

Támogatási kérelem (természetes személy esetén)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése/Közgyűlésének ........... Bizottsága/Polgármestere
 *  által nyújtott támogatásokhoz/kérelmekhez

1. A kérelmező adatai

NÉV:

Lakóhely
(irányítószámmal):
Születési név:
Telefonszám
(körzetszámmal):
Mobiltelefon
száma:
E-mail
cím:
Adóazonosító jel:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Számlavezető
pénzintézet neve:
Számlaszáma:
Kérelem tárgyának összköltsége (részletes költségvetés csatolandó, melyhez a megadott excel tábla felhasználása ajánlott)
Kért/kapott támogatási
összeg:
Egyéb kapott támogatások:

2. A kérelem tárgya (rövid összefoglalás):

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. A támogatandó cél megvalósításának időszaka: .....................................

Kötelezően csatolandó:

- a természetes személy nyilatkozatát, hogy megkapta a támogatás igénylésére vonatkozó eljárással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást, azt megértette és elfogadja.

- Kérelem tárgyának összköltsége (részletes költségvetés csatolandó, melyhez a megadott excel tábla felhasználása ajánlott)

Nyilatkozom, hogy:

1. tudomásul veszem, hogy a támogatási kérelmében feltűntetett személyes adataimat a támogatási kérelmet elbíráló szerv a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján közérdekből végzett feladat teljesítése érdekében kezeli. Nyilatkozom, hogy a támogatás igénylése iránti eljárással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató tartamát megismertem, azt megértetettem.

2. nincs az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozásom, és nincs az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adótartozásom, valamint köztartozásom.

3.

Dátum ...........................................

..................................
aláírás

Támogatási kérelem útmutató
Támogatott tevékenységek és kiadástípusok

’A’ fősor, dologi kiadások

A Dologi kiadások fősor között lehet tervezni, minden a szervezet működéséhez kapcsolódó anyagköltség vagy szolgáltatás értékét.

A1 Ingatlan üzemeltetés költségei

Ezen az alsoron lehet tervezni a szervezet működésével összefüggő, a szervezet tulajdonában lévő vagy általa bérelt ingatlanhoz kapcsolódó beszerzések és szolgáltatások számlával igazolt költségeit:

- közüzemi díjakat (pl: áram, víz, fűtés...)

- közös költséget

- biztosítási díjat

- ingatlan karbantartási, javítási költségeit

- ingatlan bérleti díjat

- ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb beszerzéseket, igénybevett szolgáltatások értékét (pl: tisztítószer, üzemeletetési anyagok, ingatlan őrzése stb...)

A2 Jármű üzemeltetés költségei

Ezen az alsoron lehet tervezni a szervezet működésével összefüggő, a szervezet tulajdonában lévő vagy bérleményében (üzemeltetésében) lévő gépjárművekhez kapcsolódó beszerzések és szolgáltatások számlával igazolt költségeit:

- üzemanyagköltséget

- bérleti díjat

- javítási, karbantartási költségét

- parkolási, úthasználati díjat (pl: autópálya matrica)

- biztosítási díjat

A3 Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

Ezen az alsoron lehet tervezni a szervezet működésével összefüggő, a szervezet tulajdonában lévő vagy általa bérelt eszközök (projektor, számítógép, stb....) üzemeltetéséhez kapcsolódóan felmerült beszerzések és szolgáltatások számlával igazolt költségeit:

- bérleti díjat, kölcsönzési díjat

- fenntartási, javítási költségeket

- nem járművekbe beszerzett üzemanyagköltséget (pl: fűnyíró)

- számítástechnikai fogyóeszközöket (pl: egér, billentyűzet, pendrive, Cd, Dvd stb...)

- egyéb eszközök üzemeletetési költségeit

A4 Adminisztráció költségei

Ezen az alsoron lehet tervezni a szervezet működésével összefüggő adminisztrációs költségeket:

- irodai papír (levélpapír, boríték, sokszorosítás, fénymásolás papírigénye költségeit

- nyomtatványok költségeit (NAV jelentések, bevallások, szigorú számadású nyomtatványok, szervezeten belüli információ áramláshoz szükséges belső nyomtatványok, előadói ívek, számítástechnikai feldolgozásnál alkalmazott előnyomott papír stb...)

- minden irodai célokat szolgáló anyag, készlet költségét (irattartók, tűzőgépek, irodai kapcsok, naptárak, tollak stb...)

- adminisztrációs szolgáltatások kiadásait (könyvelési díj, ügyviteli szolgáltatás, irodai szolgáltatás, ügyintézői szolgáltatás, bérszámfejtés, pályázati szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, jelentések elkészítésének költségeit, amennyiben azok kifizetése számla ellenében történik.

- egyéb a szervezet tevékenysége során felmerült adminisztrációs költségeket

A5 PR, marketing költségek

Ezen az alsoron lehet tervezni a szervezet működésével összefüggő beszerzések és szolgáltatások költségeit:

- hirdetési-, reklámköltségeket (nyomtatott és elektronikus médiumokban, televízióban, rádióban, interneten történő megjelenésért számla ellenében fizetendő díjak.)

- PR, marketing kiadványok költségét (brosúrák, szórólapok, tájékoztató füzetek, plakátok, névjegykártyák)

- arculattervezés költségeit

A6 Kommunikációs költségek

Ezen az alsoron lehet tervezni a szervezet működésével összefüggő kommunikációs beszerzések és szolgáltatások költségeit:

- honlap fenntartás, üzemeltetés költségeit (domain díj, folyamatos feltöltés költsége, tárhely díj, holnapfejlesztés)

- postaköltségek (levélfeladás, pénzfeladás díja, csomagfeladás díja, postafiók bérleti díja)

- telefonköltséget (előfizetési és forgalmi díjak, feltöltőkártyák stb..)

- internetköltséget

- hírlevél szerkesztési, nyomdai költségeit,

- egyéb kommunikációs kiadáshoz kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások értékeit.

A7 Utazás-, kiküldetés költségei

Ezen az alsoron lehet tervezni a szervezet működéséhez kapcsolódó utazási, kiküldetési költségeket:

- magánszemély tulajdonában lévő gépjármű, szervezet érdekében történő használatának költségeit (kiküldetési rendelvénnyel igazolt üzemanyagköltségeket, amortizációs költséget)

- tömegközeledési eszköz, szervezet érdekében történő használatának számlával igazolt költségeit (nem munkába járás költségei)

- egyéb utazási, kiküldetési költségeket

A8 Egyéb szolgáltatások díja (számlás kifizetés)

Ezen az alsoron lehet tervezni a szervezet működésével összefüggő megbízási díjakat, amelyek teljesülését követően a megbízott számlát állít ki a szolgáltatást igénybe vevő, a megbízó részére.

A9 Élelmiszer, étkezés költségeit

Ezen az alsoron lehet tervezni a szervezet működésével összefüggő élelmiszer beszerzés, étkezés költségeit:

- élelmiszer alapanyag költségeit

- étkezés költségeit (éttermi szolgáltatás)

A10 Szállás

Ezen az alsoron lehet tervezni a szervezet tevékenységével összefüggő szállás igénybevételéhez kapcsolódó költségeket.

A11 Egyéb költségek

Rendezvényszervezés esetén a szervezéssel és a lebonyolítással kapcsolatos egyéb költségek, amik az A1-A10 sorba nem férnek bele.

’B” fősor bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések

Ezen a fősoron belül lehet tervezni minden a szervezet működéséhez kapcsolódó személyi jellegű kifizetést, foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb költséget a foglalkoztatás formájától függetlenül.

B1 Bérköltség

Ezen az alsoron lehet tervezni a szervezet működéséhez kapcsolódó megbízási jogviszony alapján foglalkoztatottak költségeit:

- bérköltséget, az ahhoz kapcsolódó munkavállalót terhelő adót és járulékokat, valamint a munkáltatót terhelő járulékokat

- táppénz, betegszabadság költségei

- munkavállaló munkába járásának költségei (bérlet, személygépkocsi használat)

- béren kívüli juttatások (étkezési hozzájárulás, egészségpénztári hozzájárulás, üdülési csekk és ezek adóterhei)

B2 Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)

A személyi juttatások (’B’ fősor összege), a támogatási összeg 30%-át nem haladhatják meg.

Ezen az alsoron lehet tervezni a szervezet működéséhez kapcsolódó megbízási jogviszony alapján foglalkoztatottak költségei:

- bérszámfejtett megbízási díját, az ahhoz kapcsolódó foglalkoztatottat terhelő adót és járulékokat, a foglalkoztatott által fizetett járulékokat.

’C’ fősor tárgyi eszközök

„C1” tárgyi eszközök

Ezen az alsoron lehet tervezni a szervezet működéséhez kapcsolódó nevesített tárgyi eszköz beszerzésének költségeit:

- irodai gépek, berendezések (pl: kis értékű nyomtatató...)

- kommunikációs, prezentációs eszközök

- számítástechnikai eszközök

- kis értékű sporteszközök

- sportruházat

-

„C2” Beruházások, felújítások

Ezen az alsoron lehet tervezni a tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, az élettartam növekedésével kapcsolatban felmerült kiadás, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítással kapcsolatban felmerült kiadásokat is.

A támogatás használt eszköz, gépjármű, szeszesital, dohányáru vásárlására, illetve pénzbeli jutalom, késedelmi pótlék, kötbér, büntetések, pótdíjak költségeire nem fordítható.

A szerződéshez kapcsolódó módosítási kérelem benyújtására a felhasználási dátum lejártát megelőző 30. napig van lehetőség. Az elszámolás során legfeljebb 10%-os eltérés megengedett a részletes költségvetési terv egyes költségvetési fősorai között. A 10%-ot meghaladó mértékű eltérés vagy új költségvetési sor nyitása esetén módosítási kérelmet kell benyújtani a .......................Bizottság felé.

2. melléklet a 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez * 

Elszámolólap Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése/Közgyűlésének ........... Bizottsága/Polgármestere *  által nyújtott támogatáshoz

TÁMOGATOTT NEVE:

Támogatott címe:
Támogatott szervezet képviselője:
Támogatási szerződés száma:
Támogatás célja:
Elszámolási határidő:
Támogatás összege:

Az elszámoló lap mellékletei:

1. A támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti záradékolt bizonylatok (számla, számviteli bizonylat stb.) hitelesített másolati példányának csatolása.

2. Minden gazdasági esemény kiadásait igazoló számviteli bizonylathoz, annak értékének pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatot is csatolni kell, hitelesítve:

3. Szakmai beszámoló

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok valósak.

Dátum: Szekszárd, 20......................

Elszámolás készítőjének aláírása:

Az elszámolást elfogadom:

a jegyző nevében és megbízásából:

.................................................
osztályvezető

Az elszámolást nem elfogadható, az alábbi okok miatt:

..................................................
jegyző

Számlaösszesítő lap

Ssz. Számla kelte Számla száma Számla tartalma Számla végösszege Elszámolt összeg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Összesen:

Dátum: 20.... ................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok valósak.

................................
aláírás

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése/Közgyűlésének ........ Bizottsága/Polgármestere *  által nyújtott támogatás elszámolásához

A Támogató és a Támogatott között megkötött megállapodás alapján a támogatás szabályszerű felhasználásához a következő lépések betartása szükséges:

1. A Támogatottnak legalább a támogatási összeg mértékének megfelelő értékben kell számlákkal rendelkeznie. A számla kizárólag a Támogatott nevére szólhat.

2. A Támogatott a támogatás felhasználásáról elszámolást köteles készíteni, és azt beküldeni Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala .......... Osztályára. Az elszámolás felhasználásának és beérkezésének végső határidejét a megállapodás tartalmazza.

3. Az elszámolás részei az alábbiak:

a) Kitöltött Elszámolólap

b) A támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti záradékolt bizonylatok (számla, számviteli bizonylat stb.) hitelesített másolati példányának csatolása.

Kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be. A számlán szereplő összeg nem kerekíthető.

A számviteli bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni a „.......- ..../20... számú szerződésre... ... Ft elszámolva.” (Önrész elszámolásakor: .„„,-2/20...számú szerződésre önrész címén .....Ft elszámolva) mondatot, majd a számlát le kell fénymásolni. A másolatra rá kell vezetni „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat” kifejezést. Ezt követően a Kedvezményezett a másolatot keltezéssel látja el, és aláírásával hitelesíti azt.

c) Minden gazdasági esemény kiadásait igazoló számviteli bizonylathoz, annak értékének pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatot is csatolni kell, hitelesítve

- készpénzben történő kifizetés esetén

- kiadási pénztárbizonylat, vagy

- időszaki pénztárjelentés, naplófőkönyv (nyitó-záró egyenleg szerepeljen rajta)

- utalással teljesített kiegyenlítés esetén

- bankszámlakivonat (nyitó és záró egyenleget tartalmazza)

- internetes számlatörténet (nyitó és záró egyenleget tartalmazza)

A bizonylatokat másolni szükséges és a fent említett módon hitelesíteni

d) Szakmai beszámoló

A szakmai beszámoló a kérelemben vállalt feladatok megvalósulását mutatja be. A beszámolóban a felsorolt feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi elszámolás költségvetési soraihoz. Amennyiben a vállalt feladatok megvalósítása során változások történtek a támogatási megállapodáshoz képest, az eltéréseket indokolni szükséges. A szakmai beszámoló részét képezhetik: kiadványok, fényképek, meghívók, jelenléti ívek stb...

3. melléklet a 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez * 

Ikt.szám: ..............................................

TÁMOGATÓI OKIRAT

Ezúton értesítem, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere/Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése/Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ..... Bizottsága a támogatási kérelmét/pályázatát elbírálta és a polgármester döntése alapján/Közgyűlés/ Bizottság ...../20...... (.....) határozata alapján

támogatásban részesül.

Jelen támogatói okiratban foglaltak alapján támogatási jogviszony jön létre egyrészről
Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
adószám: 15733562-2-17
bankszámlaszám: 11746005-15416566
képviseli: Ács Rezső polgármester,
másrészről
Támogatott: Jogi személy, civil szervezet esetén:
név:
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:
CIC regisztrációs szám:
számlavezető pénzintézet neve:
bankszámlaszám:
Természetes személy esetén:
név:
szül. név:
anyja neve:
szül.hely és idő:
adóazonosító szám:
pénzintézet neve:
bankszámlaszám:
között az alábbi feltételekkel:

1. Támogatás összege: ............................................. Ft (azaz .................................... forint - betűvel kiírva)

2. Támogatás forrása:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20..... évi költségvetéséről szóló ...../20....(......) rendeletében szereplő ....................................... keret

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ...... évi költségvetéséről szóló ..../20.. (...) önkormányzati rendeletében szereplő Polgármesteri keret

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ....... Bizottságának ............. évi kerete

3. A támogatás rendelkezésre bocsátásának módja:

Támogató jelen támogatói okirat kiadását követően utalja át a támogatási összeget Támogatott fent megnevezett bankszámlaszámára.

Támogatott az ezen okiratban megjelölt bankszámlájára átutalt összegért feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

4. A támogatás felhasználásának feltételei:

4.1. Támogatott a támogatási összeget kizárólag jelen támogatói okiratban meghatározott célra használhatja fel.

A támogatás célja: ......................................................................

4.2. Támogatott köteles a támogatási összeget jelen támogatói okiratban meghatározott határidőig felhasználni.

4.3. Felhasználási határidő: a támogatási összeg Támogatott bankszámlaszámára történő jóváírástól számított ..... nap, de legkésőbb a tárgyévet követő év december 31. napja

4.4. Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról jelen támogatói okiratban meghatározott határidőig pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni.

Elszámolási határidő: a támogatási összeg felhasználásától számított 30 nap, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napja

A pénzügyi beszámolót Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról és az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint, a Rendelet mellékletét képező elszámoló lapon kell benyújtani. Az elszámoló lap jelen támogatói okirat mellékletét képezi.

Támogatott részére további támogatás nyújtásának feltétele a pénzügyi és szakmai beszámoló Támogató által történő elfogadása.

5. A támogatási jogviszony időtartama

A Felek közötti támogatási jogviszony határozott időre szól. A támogatási jogviszony jelen támogatói okirat kiadásától a támogatási összeggel való elszámolás elfogadásáig, vagy a támogatási okirat visszavonásáig tart.

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése

Támogató jogosult a támogatási jogviszony ideje alatt a Támogatott támogatásra jogosultságának feltételeit, valamint a támogatás felhasználását ellenőrizni. Támogatott a Támogató ellenőrzéséhez szükséges feltételeket biztosítja, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadja, a támogatással történő elszámolás elfogadásáig minden iratot (különösen a támogatási kérelmet, a benyújtott pályázatot, valamint a támogatás elszámolásával kapcsolatos minden dokumentumot) köteles megőrizni. A támogatási összegre vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadottnak tekinthető, amennyiben Támogató azt a benyújtástól számított 30 napon belül nem kifogásolja.

7. A támogatói okirat visszavonása, a támogatási összeg visszafizetése

7.1. Amennyiben a Támogatott a támogatási jogviszony időtartama alatt a jelen támogatói okirat 3. pontjában foglalt feltételeket nem teljesíti, Támogató jelen támogatói okirat visszavonásával egyidejűleg felszólítja a Támogatottat a támogatási összeg késedelmi kamatokkal növelt összegének visszafizetésére. Támogatott köteles a támogatási összeg késedelmi kamatokkal növelt összegét a támogatói okirat visszavonásától számított 15 napon belül Támogató fent megnevezett bankszámlaszámára történő átutalással visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának első napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

7.2. Támogató jogosult a támogatói okiratot visszavonni abban az esetben is, hogy ha Támogatott támogatásra jogosultságának feltételeiben olyan változás következik be, amely következtében már nem lenne jogosult támogatásra, illetve ha Támogatott a támogatásra jogosultság feltételeire vonatkozóan hamis tartalmú nyilatkozatot tesz. A támogatás visszafizetésére a 7.1. pontban foglalt szabályok az irányadóak.

7.3. Támogató a támogatást részben is visszavonhatja. A Támogató a visszavonás során figyelembe veszi különösen az eltelt időt, a megvalósult feladat mértékét és a Támogatott magatartásának felróhatóságát.

7.4. Támogatott köteles a támogatásból fel nem használt összeget az elszámolási határidőt követő 15 napon belül visszafizetni Támogató fent megnevezett bankszámlaszámára.

8. Biztosítékok

[500.000 Ft feletti támogatások esetén kell a támogatói okiratban szerepeltetni]

8.1. Támogatott köteles jelen támogatói okirat aláírásáig a Támogató részére átadni a Támogatott számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, a Támogató javára szóló, valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Amennyiben a Támogatott több bankszámlával rendelkezik, egyidejűleg nyilatkozva a felhatalmazások sorrendjéről.

8.2. Amennyiben a Támogatott jelen támogatói okirat 7.1. pontjában meghatározott támogatás visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, a visszafizetési kötelezettség érvényesítése a 8.1. pontban meghatározott felhatalmazás útján beszedési megbízással történik. A Támogatott a beszedési megbízás megküldésével kijelenti, hogy a bejelentetteken kívül további bankszámlája nincs.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Támogató és Támogatott a támogatási jogviszony megszűnéséig a kapcsolattartásra jogosult képviselőiket az alábbiak szerint jelölik ki:

Támogató részéről: Támogatott részéről:
Név: Név:
Tel.: Tel.:
E-mail: E-mail.:

9.2. Amennyiben a Támogatott jelen okiratban meghatározott adataiban változás következik be, köteles azt a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban bejelenteni a Támogatónak. Amennyiben Támogatott új bankszámlát nyit, azt 8 napon belül köteles bejelenteni a Támogatónak, egyúttal csatolni az új bankszámlára vonatkozó - a 8.1. pontban meghatározott tartalmú - beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazást, valamint nyilatkozni a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről.

9.3. Amennyiben Támogatott rajta kívül álló okból a támogatói okirat 4. pontjában meghatározott támogatás felhasználásának feltételeit nem tudja teljesíteni, köteles azt Támogató felé írásban jelezni, egyúttal kezdeményezheti a támogatói okirat módosítását. A támogatói okirat módosításáról, támogatási megállapodás megkötéséről vagy a támogatói okirat visszavonásáról Támogató Támogatott jelzésétől számított 8 napon belül dönt. A támogatói okirat visszavonása esetén a támogatás visszafizetésére a 7.1. pontban foglalt szabályok az irányadóak. Támogató jelen támogatói okiratot a 9.2. pontban foglalt eseteken kívül is jogosult egyoldalúan módosítani.

9.4. Amennyiben Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelem vagy pályázat tartalmától eltérő tartalmú támogatói okiratot ad ki, vagy a támogatói okiratot egyoldalúan módosítja, a támogatási jogviszony Támogatott elfogadó nyilatkozatával jön létre. Elfogadásnak kell tekinteni azt is, hogy ha a Támogatott a támogatói okirat közlésétől számított 8 napon belül nem tesz nyilatkozatot.

9.5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatói okiratban feltűntetett személyes adatait a Támogató a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján közérdekből végzett feladat teljesítése érdekében kezeli. Egyben kijelenti, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó nyilatkozatot a pályázatához, illetve a támogatási kérelméhez csatolta.

9.6. Jelen támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról és az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet, valamint a Ptk. hatályos rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Szekszárd, ...........................................

Ács Rezső
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ellenjegyzés Ellenjegyző neve és beosztása Dátum Aláírás
Pénzügyi ellenjegyzés Tamási Anna igazgatóságvezető
Jogi ellenjegyzés dr. Molnár Kata
jegyző
Mellékletek:
1. számú melléklet: Elszámoló lap

Ikt. sz.: ........./20....

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
[DE MINIMIS TÁMOGATÁSOK ESETÉN]

mely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószám: 15733562-2-17, bankszámlaszám: 11746005-15416566) képviseli: Ács Rezső polgármester mint támogató (a továbbiakban: Támogató),

másrészről a [TÁMOGATOTT NEVE] ............................................................................

[TÁMOGATOTT ADATAI]

[JOGI SZEMÉLY TÁMOGATOTT ESETÉN]

(székhely: ......................................., adószám: ......................................, bankszámlaszám: ........................................, CIC regisztrációs szám *  vagy Cégjegyzékszám: ................................., képviseli: ................................................................)

[TERMÉSZETES SZEMÉLY TÁMOGATOTT ESETÉN]

(szül.név. ............................., szül. hely: .................................., szül.idő: ....................................., anyja neve: ............................................. lakcím: ................................................., bankszámlaszám: ..................................................................)

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Támogató [TÁMOGATÓI DÖNTÉS SZÁMA] Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése/Közgyűlése Bizottságának..../20.... (......) ..... határozatában foglaltak alapján Támogatottnak [TÁMOGATOTT CÉL MEGNEVEZÉSE] ......................................................

[TÁMOGATÁS ÖSSZEGE] ...................................- Ft, azaz - ....................................... forint - vissza nem térítendő támogatást nyújt

[TÁMOGATÁS FORRÁSA]

BIZOTTSÁGI TÁMOGATÁS ESETÉN

„...................................... évi bizottsági keret terhére”

POLGÁRMESTERI KERETBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ESETÉN:

„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ...... évi költségvetéséről szóló ..../20..(...) önkormányzati rendeletében szereplő Polgármesteri kerete terhére.”

KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ESETÉN

„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ...... évi költségvetéséről szóló ..../20..(...) önkormányzati rendeletében szereplő ................................................. kerete terhére.”

2. Támogatott a fenti összeget kizárólag az 1. pontban megnevezett célra használhatja fel. Támogató a támogatási összeget jelen megállapodás mindkét Fél általi aláírást követően átutalja Támogatott számlájára.

3. Támogatott nyilatkozik, hogy Támogatóval szemben fennálló tartozása nincs, valamint vállalja, hogy - amennyiben Támogatótól már részesült támogatásban - pénzügyi beszámolót készít Támogató által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített időpontig az összegek felhasználásáról.

4. Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatási összeget a bankszámláján történő jóváírástól számított ..... napon belül köteles felhasználni és arról a felhasználástól számított 30 napon belül, de legkésőbb tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felé elszámolni és igazolni, hogy a támogatási összeget az 1. pontban megjelölt célra fordította.

5. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt köteles Támogató számlaszámára az elszámolást követő 30 napon belül megfizetni.

6. Felek rögzítik, hogy Támogatott pénzügyi elszámolása a támogatási céllal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított, Támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal és számlaösszesítővel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendeletének mellékletét képező elszámoló lapon történik. Támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz szakmai beszámolót mellékelni. Az elszámoló lap jelen megállapodás mellékletét képezi.

7. Támogatott indokolt esetben (pl. betegség, elemi kár) kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet Támogatóhoz legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig írásban kell benyújtani.

8. A támogatási megállapodás módosítására a Támogatott kérelmére, a megállapodás 7. pontjában meghatározott esetekben, írásban van lehetőség.

9. Felek a megállapodás teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján, messzemenően együttműködnek. Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:

Támogató részéről: Támogatott részéről:
Név: Név:
Tel.: Tel.:
E-mail: E-mail.:

10. Amennyiben jelen megállapodásban rögzített feltételekben - különösen a Támogatott adataiban, a képviselő személyével vagy a támogatási cél megvalósításával kapcsolatosan - változás következik be, Támogatott a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni Támogatónak. Támogatott adataiban történő változás nem eredményezi a megállapodás módosítását.

11. Támogatott hozzájárul, hogy a támogatási összeg 1. pontban meghatározott célnak megfelelő felhasználását Támogató az illetékes szerve útján ellenőrizze, ehhez a szükséges feltételeket biztosítja.

12. Amennyiben Támogatott a támogatási összeget nem az 1. pontban meghatározott célnak megfelelően használja fel, vagy jelen megállapodásben foglalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét a Támogató részére annak írásbeli felszólítására azonnali hatállyal visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának első napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

13. Támogató jogosult a támogatási megállapodás felmondására, illetve az attól történő elállásra az alábbi esetekben:

- jelen támogatási megállapodás hatályba lépését követő ésszerű határidőn belül a feladat teljesítése Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,

- Támogatott a megállapodás megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,

- Támogatott a támogatási összeget a megállapodásban megjelölttől akár részben eltérő célra, vagy eltérő módon használja fel,

- Támogatott jelen megállapodás szerinti pénzügyi elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,

- Támogatott a támogatási megállapodás megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek,

- Támogatottal szemben a támogatási megállapodás megkötését követően a közpénzekből nyújtható támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott összeférhetetlenség illetve érintettség merül fel.

14. A támogatási megállapodás Támogató által történő felmondása, a támogatási megállapodástől való elállás esetére a megállapodás 12. pontjában foglalt jogkövetkezmények alkalmazandóak.

15. Támogatott köteles jelen támogatási megállapodással egyidejűleg a Támogató részére átadni a Támogatott számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, a Támogató javára szóló, valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát (2. számú melléklet), a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Amennyiben a Támogatott több bankszámlával rendelkezik, egyidejűleg nyilatkozva a felhatalmazások sorrendjéről.

16. Amennyiben Támogatott a támogatás visszafizetésére irányuló kötelezettségét nem teljesíti, a visszafizetési kötelezettség érvényesítése a 15. pontban meghatározott felhatalmazás útján beszedési megbízással történik. A Támogatott a beszedési megbízás megküldésével kijelenti, hogy a bejelentetteken kívül további bankszámlája nincs.

17. Támogatott tudomásul veszi, hogy az eseti támogatási kérelmében, illetve a pályázatában valótlan adatot szolgáltató, az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

18. Jelen megállapodás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]

19. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló megállapodás 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

20. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

21. A Támogató írásban tájékoztatja a Támogatottat a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen megállapodás 3. számú mellékletét képezi.

22. Támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen megállapodás 4. számú mellékletét képezi.

23. Támogatott kijelenti, hogy - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

24. Feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

25. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás alapján nyújtott csekély összegű támogatás támogatástartalma ................... Ft, azaz ..................................... forint.

26. Támogatott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül, és az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a pályázatához, illetve a támogatási kérelméhez csatolta. * 

27. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség vele szemben nem áll fenn, illetve a Rendelet mellékletét képező összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot a pályázatához, illetve a támogatási kérelméhez csatolta.

28. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási megállapodásban feltűntetett személyes adatait a Támogató a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján közérdekből végzett feladat teljesítése érdekében kezeli. Egyben kijelenti, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó nyilatkozatot a pályázatához, illetve a támogatási kérelméhez csatolta. * 

29. Támogatott tudomásul veszi, hogy közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat. Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy Önkormányzat köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott adatokat a honlapján közzétenni.

30. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre, Felek a köztük felmerülő jogvita esetére a Szekszárdi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

31. Jelen megállapodásben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, továbbá a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

32. Jelen megállapodás .... számozott oldalból áll, és ..... egymással mindenben teljesen megegyező példányban készült, amelyből ... eredeti példány a Támogatót, és .... eredeti példány a Támogatottat illeti meg.

Szerződő Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Szekszárd, 20.............................. Szekszárd, .........................................
Ács Rezső
Polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
TÁMOGATÓ TÁMOGATOTT
Ellenjegyzés Ellenjegyző neve és beosztása Dátum Aláírás
Pénzügyi ellenjegyzés Tamási Anna igazgatóságvezető
Jogi ellenjegyzés dr. Molnár Kata
jegyző
Mellékletek:
1. számú melléklet: Közgyűlési/bizottsági határozati kivonat
2. számú melléklet: Azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat
3. számú: Igazolás csekély összegű támogatásról
4. számú melléklet: Nyilatkozat csekély összegű támogatásról

Ikt. sz.: ........./20....

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószám: 15733562-2-17, bankszámlaszám: 11746005-15416566) képviseli: Ács Rezső polgármester mint támogató (a továbbiakban: Támogató),

másrészről a [TÁMOGATOTT NEVE] ............................................................................

[TÁMOGATOTT ADATAI]

[JOGI SZEMÉLY TÁMOGATOTT ESETÉN]

(székhely: ......................................., adószám: ......................................, bankszámlaszám: ........................................, CIC regisztrációs szám * :................... vagy cégjegyzékszám: ....................................) képviseli: ..................................

[TERMÉSZETES SZEMÉLY TÁMOGATOTT ESETÉN]

(szül.név. ............................., szül. hely: .................................., szül.idő: ....................................., anyja neve: ............................................. lakcím: ................................................., bankszámlaszám: ..................................................................)

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Támogató [TÁMOGATÓI DÖNTÉS SZÁMA] Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése/Közgyűlése Bizottságának..../20.... (......) ..... határozatában foglaltak alapján Támogatottnak [TÁMOGATOTT CÉL MEGNEVEZÉSE] ......................................................

[TÁMOGATÁS ÖSSZEGE] ...................................- Ft, azaz - ....................................... forint - vissza nem térítendő VAGY visszatérítendő támogatást nyújt

VAGY

................................................................................................. [TÁMOGATÁS TÁRGYA]

..................................................................................................[TÁMOGATÉS ÉRTÉKE VAGY A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE].

[TÁMOGATÁS FORRÁSA]

BIZOTTSÁGI TÁMOGATÁS ESETÉN

„...................................... évi bizottsági keret terhére”

POLGÁRMESTERI KERETBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ESETÉN:

„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ...... évi költségvetéséről szóló ..../20..(...) önkormányzati rendeletében szereplő Polgármesteri kerete terhére.”

KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ESETÉN

„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ...... évi költségvetéséről szóló ..../20..(...) önkormányzati rendeletében szereplő ................................................. kerete terhére.”

2. Támogatott a támogatást kizárólag az 1. pontban megnevezett célra használhatja fel. Támogató a támogatást jelen megállapodás mindkét Fél által történő aláírást követően .................................................... [TÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSI MÓDJÁNAK MEGJELÖLÉSE] adja át/biztosítja Támogatott részére VAGY utalja át Támogatott fent megnevezett bankszámlaszámára.

3. Támogatott nyilatkozik, hogy Támogatóval szemben fennálló tartozása nincs, valamint vállalja, hogy - amennyiben Támogatótól már részesült támogatásban - pénzügyi beszámolót készít Támogató által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített időpontig az összegek felhasználásáról.

4. [TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ESETÉN]

Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatás felhasználásáról a felhasználástól számított 30 napon belül köteles Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felé elszámolni az alábbiak szerint: ............................................................. [A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSI MÓDJÁNAK MEGHATROZÁSA]

VAGY

[PÉNZBELI TÁMOGATÁS ESETÉN]

Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást a bankszámlájára történő jóváhagyástól számított ...... napon belül köteles felhasználni, és a felhasználástól számított 30 napon belül köteles Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal felé elszámolni, és igazolni, hogy a támogatást az 1. pontban meghatározott célnak megfelelően használta fel.

VAGY

[VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ESETÉN]

Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatási összeget

[TÁMOGATÁSI ÖSSZEG VISSZAFIZETÉSÉNEK MÓDJA]

.......................................................... napjáig egy összegben köteles - Támogató fent megnevezett számlaszámára történő átutalással - visszafizetni,

VAGY

meghatározott részletekben köteles - Támogató fent megnevezett számlaszámára történő átutalással - visszafizetni az alábbiak szerint: ......................................................................................................................................

5. [CSAK VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZBELI TÁMOGATÁSNÁL KELL BEÍRNI]

Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt köteles Támogató számlaszámára az elszámolást követő 30 napon belül megfizetni.

6. Felek rögzítik, hogy Támogatott pénzügyi elszámolása a támogatási céllal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított, Támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal és számlaösszesítővel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) mellékletét képező elszámoló lapon történik. Támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz szakmai beszámolót mellékelni. Az elszámoló lap jelen megállapodás mellékletét képezi.

7. A támogatási megállapodás módosítására, mindkét fél általi aláírást követően, írásban van lehetőség.

VAGY

Támogatott indokolt esetben (pl. betegség, elemi kár) kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet a Támogatóhoz legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig írásban kell benyújtani. A támogatási megállapodás módosítására a Támogatott kérelmére, írásban van lehetőség.

8. Felek a megállapodás teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján, messzemenően együttműködnek. Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:

Támogató részéről: Támogatott részéről:
Név: Név:
Tel.: Tel.:
E-mail: E-mail.:

9. Amennyiben jelen megállapodásban rögzített feltételekben - különösen a Támogatott adataiban, a képviselő személyével vagy a támogatási cél megvalósításával kapcsolatosan - változás következik, köteles azt Támogatott írásban a tudomására jutástól számított 8 napon belül a Támogatónak bejelenteni. Támogatott adataiban történő változás nem eredményezi a megállapodás módosítását.

10. Támogatott hozzájárul, hogy a támogatás 1. pontban meghatározott célnak megfelelő felhasználását Támogató az illetékes szerve útján ellenőrizze, ehhez a szükséges feltételeket biztosítja.

11. Amennyiben Támogatott a támogatást nem az 1. pontban meghatározott célnak megfelelően használja fel, vagy jelen megállapodásben foglalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a támogatás étékének Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét a Támogató részére annak írásbeli felszólítására azonnali hatállyal visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának első napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

12. Támogató jogosult a támogatási megállapodás felmondására, illetve az attól történő elállásra az alábbi esetekben:

- jelen támogatási megállapodás hatályba lépését követő ésszerű határidőn belül a feladat teljesítése Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,

- Támogatott a megállapodás megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,

- Támogatott a támogatást a megállapodásban megjelölttől akár részben eltérő célra, vagy eltérő módon használja fel,

- Támogatott jelen megállapodás szerinti elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,

- Támogatott a támogatási megállapodás megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek,

- Támogatottal szemben a támogatási megállapodás megkötését követően a közpénzekből nyújtható támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (a továbbiakban: Közpénz törvény) meghatározott összeférhetetlenség illetve érintettség merül fel.

13. A támogatási megállapodás Támogató által történő felmondása, a támogatási megállapodástól való elállás esetére a megállapodás 11. pontjában foglalt jogkövetkezmények alkalmazandóak.

14. Támogatott köteles jelen támogatási megállapodással egyidejűleg a Támogató részére átadni a Támogatott számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, a Támogató javára szóló, valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát (2. számú melléklet), a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Amennyiben a Támogatott több bankszámlával rendelkezik, egyidejűleg nyilatkozva a felhatalmazások sorrendjéről.

15. Amennyiben Támogatott a támogatás visszafizetésére irányuló kötelezettségét nem teljesíti, a visszafizetési kötelezettség érvényesítése a 14. pontban meghatározott felhatalmazás útján beszedési megbízással történik. A Támogatott a beszedési megbízás megküldésével kijelenti, hogy a bejelentetteken kívül további bankszámlája nincs.

16. Támogatott tudomásul veszi, hogy az eseti támogatási kérelmében, illetve a pályázatában valótlan adatot szolgáltató, az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

17. Támogatott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül, és az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a pályázatához illetve a támogatási kérelméhez csatolta. * 

18. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási megállapodásban feltűntetett személyes adatait a Támogató a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján közérdekből végzett feladat teljesítése érdekében kezeli. Egyben kijelenti, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó nyilatkozatot a pályázatához, illetve a támogatási kérelméhez csatolta. * 

19. Támogatott tudomásul veszi, hogy közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat. Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy Önkormányzat köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott adatokat a honlapján közzétenni.

20. Támogatott kijelenti, hogy a Közpénz törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség vele szemben nem áll fenn, illetve a Rendelet mellékletét képező összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot a pályázatához, illetve a támogatási kérelméhez csatolta.

21. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre, Felek a köztük felmerülő jogvita esetére a Szekszárdi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

22. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet, továbbá a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

23. Jelen megállapodás .... számozott oldalból áll, és ..... egymással mindenben teljesen megegyező példányban készült, amelyből ... eredeti példány a Támogatót, és .... eredeti példány a Támogatottat illeti meg.

Szerződő Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Szekszárd, 20.............................. Szekszárd, .............................................

Ács Rezső
Polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
TÁMOGATÓ TÁMOGATOTT
Ellenjegyzés Ellenjegyző neve és beosztása Dátum Aláírás
Pénzügyi ellenjegyzés Tamási Anna igazgatóságvezető
Jogi ellenjegyzés dr. Molnár Kata
jegyző
Mellékletek:
1. számú melléklet: Közgyűlési/bizottsági határozati kivonat
2. számú melléklet: Azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat

4. melléklet a 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság cégneve:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Közptv.)

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

5. melléklet a 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségéről

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság cégneve:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indokolás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Közptv. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indokolás:

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.

(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indokolás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

- vezető tisztségviselője

- az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

- vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

....................................................................................................................................................

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

....................................................................................................................................................

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

6. melléklet a 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Átláthatósági nyilatkozat
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában meghatározott

Támogatott neve: (pályázati név)

Pályázati azonosító:

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE
a 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

Név:

Beosztás:

születéskori név:

anyja neve:

születési helye, ideje:

mint a

átlátható szervezet neve:

székhelye:

adószáma:

cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:

cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője - polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján jogállása az alábbi * :

- állam

- költségvetési szerv

- köztestület

- helyi önkormányzat

- nemzetiségi önkormányzat

- társulás

- egyházi jogi személy

- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik

- nemzetközi szervezet

- külföldi állam

- külföldi helyhatóság

- külföldi állami vagy helyhatósági szerv

- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre a kifizetést nem teljesíthet.

Kelt: .........................................................................

...................................................
aláírás

7. melléklet a 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott

Támogatott neve: (pályázati név)

Pályázati azonosító:

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET:

BELDÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET
 *  RÉSZÉRE
a 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

Név:

Beosztás:

születéskori név:

anyja neve:

születési helye, ideje:

mint a

átlátható szervezet neve:

székhelye:

adószáma:

cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:

cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője - polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljes körűen;

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljes körűen.

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre a kifizetést nem teljesíthet.

Kelt: .........................................................................

..................................................
cégszerű aláírás

1. pont: nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól * 

Ssz. Név Szül. név Szül. hely Szül. ideje Anyja neve Tulajdoni hányad (%) Befolyás, szavazati jog mértéke (%)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kelt: ..............................................................................

..........................................
cégszerű aláírás

2. pont: nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól

Ssz. a szervezet a szervezet tényleges tulajdonosainak
neve tulajdoni hányadának mértéke (%) befolyásának, vagy szavazati jogának mértéke (%) adóilletősége neve szül. neve szül. helye szül. ideje anyja szül. neve tulajdoni hányad (%) befolyás, szavazati jog mértéke (%)
Kelt: ..........................................................................

.....................................................
cégszerű aláírás

8. melléklet a 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontjában meghatározott

Támogatott neve: (pályázati név)

Pályázati azonosító:

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET:
CIVIL SZERVEZET VAGY VÍZITÁRSULAT RÉSZÉRE
a 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

Név:

Beosztás:

születéskori név:

anyja neve:

születési helye, ideje:

mint a

szervezet neve:

székhelye:

adószáma:

törvényszéki nyilvántartásba vételi száma:

aláírásra jogosult képviselője - a polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, és megfelel a következő együttes feltételeknek:

a) az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, amelyről részletesen a jelen nyilatkozat 1. pontjában nyilatkozom;

b) az általam képviselt szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel;

c) az általam képviselt szervezet székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindeben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre a kifizetést nem teljesíthet.

Kelt: .........................................................................

............................................
cégszerű aláírás

1. pont: nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőiről * 

Ssz. Név Szül. név Szül. hely Szül. ideje Anyja neve Tulajdoni hányad (%) Befolyás, szavazati jog mértéke (%)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

9. melléklet a 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez * 

NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

1. Kedvezményezett adatai

Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel)
|_| Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
|_| Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:
_________ ___________ _________
(év) (hónap) (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

Nyilatkozatom az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák. * 

2. Csekély összegű támogatások * 

Sor-
szám
Támogatás jogalapja Támogatást nyújtó szervezet Támogatás kedvezménye-zettje A támogatást ellenszolgáltatás Kérelem benyújtásának Odaítélés dátuma Támogatás összege Támogatás bruttó támogatástartalma * 
(bizottsági rendelet száma) és célja fejében végzett közúti kereske-delmi árufuva-rozáshoz vette igénybe? dátuma *  Forint Euró Forint Euró

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom. * 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra

Sor-
szám
Támogatás jogalapja (uniós állami támogatási szabály) Támogatást nyújtó szervezet Támogatási kategória
(pl. regionális beruházási támogatás)
Kérelem benyújtásának dátuma *  Odaítélés dátuma Azonos elszámolható költségek teljes összege jelentértéken Azonos kockázatfinanszíro-zási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma / azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma *  Maximális támogatási intezitás (%) vagy maximális támogatási összeg
Forint Euró Forint Euró * 

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése *  közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul - még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt - értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.

Kelt:

...................................
Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

Útmutató

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet *  szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget * , figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra *  is.

- Mi a bruttó támogatástartalom?

= A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával.

- Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak?

= Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik, vagy

= Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy

= Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy

= Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét

= Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

- Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait?

= Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.

= Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

= Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

= Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.

Halmozódás:

- Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

= Például:

Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támogatás nyújtható.

- Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

- Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó * .

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

10. melléklet a 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez * 

Igazolás csekély összegű támogatásról

Alulírott ............... a ..............., mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a .................... mint kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:

Támogatási intézkedés megnevezése:

Támogatást nyújtó döntésének száma:

Támogatás odaítélésének időpontja:

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

A jelen támogatással érintett célra az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján .......... eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.

Jelen igazolást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Kelt, ...

............................................
Támogatást nyújtó szervezet
(aláírás, pecsét)

Melléklet a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2017. (V. 24.) önkormányzati rendeletéhez *