Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 10/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.

II. Fejezet

Partnerségi egyeztetés szabályai

2. Az egyeztetésben résztvevők köre

2. § Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök és településképi dokumentumok készítése során a partnerségi egyeztetések résztvevői:

a) Szekszárd város lakossága és a Szekszárdon ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,

b) Szekszárd városban működő, településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet (kamara),

c) Szekszárd város területén működő és bejegyzett civil szervezetek,

d) Szekszárd városban székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

e) Szekszárd városban működő egyházak.

3. A tájékoztatás módja és eszközei

3. § (1) *  A polgármester - a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében - a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé:

a) Szekszárd város www.szekszard.hu honlapján;

b) közterületi hirdetőfelületen;

c) a Szekszárdi Vasárnap c. helyi lapban és

d) lakossági fórumon.

(2) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.szekszard.hu honlapon (továbbiakban: honlap) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentáció egységes megjelentethetősége érdekében.

4. § A partnerek a honlapról letölthető, illetve Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) főépítészénél átvehető 2. melléklet szerinti partneri adatlap felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak

a) papír alapon a Polgármesteri Hivatal címére (7100. Szekszárd, Béla király tér 8.),

b) elektronikus levélben a foepitesz@szekszard.hu e-mail címre

történő megküldéssel.

4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása

5. § A partnerektől beérkezett véleményeket a tájékoztatást kezdeményező

a) nyilvántartásba veszi, összegzi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően az ügyiratban megőrzi;

b) kiértékeli és döntéskérő indítványt állít össze a polgármesternek a vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról. Az el nem fogadott véleményeket indoklással látja el;

c) a döntéskérő indítvány alapján a partnerségi egyeztetést lezáró - elfogadást vagy elutasítást tartalmazó - átruházott hatáskörben a polgármester által hozott határozatot

ca) közzéteszi a hivatal hirdetőtábláján;

cb) feltölti a honlap külön tárhelyére;

cc) elhelyezi az ügyiratban;

d) intézkedik az elfogadott véleményeknek a dokumentációban történő átvezetéséről;

e) tájékoztatást küld a partnereknek.

6. § Az Önkormányzat az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát, településrendezési eszközöket, településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet a hatálybalépést követő 10 napon belül a honlap külön tárhelyére feltölti.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkezdett eljárásokra, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. március 6.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 10/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 10/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

PARTNERI ADATLAP
Partnerségi egyeztetésben való részvételhez

Alulírott

Név/Megnevezés:
Képviseletre jogosult személy:
Lakcím/Székhely:
E-mail cím:
Telefonszám:

a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által készítendő


megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásában az alábbi észrevétellel, javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:

Az eljárás további szakaszaiban |_| részt kívánok venni, |_| nem kívánok részt venni.

Szekszárd, 201... .............hó ......nap

................................
aláírás

A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:

Postacím: 7100. Szekszárd, Béla király tér 8.

E-mail cím: foepitesz@szekszárd.hu