Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 11/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának szabályairól * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőt rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet területi hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén /bel- és külterületen/ lévő közterületekre és ingatlanokra, személyi hatálya az érintett ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire, használóira) terjed ki.

2. § A városban új közterületet elnevezni, a korábban megállapított közterületnevet megváltoztatni, az ingatlanok házszámát megállapítani, utcanév- és házszám-táblát elhelyezni e rendelet szabályai szerint lehet.

2. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) KCR Rendelet: a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről;

b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület, továbbá a közforgalom elől el nem zárt magánút;

c) településrész név (helységrész név): a helység központi belterülete (átfedések nélkül, pontosan körülhatárolt) részeinek (községrész, városrész), továbbá a központi belterülettől elkülönülő - lakott vagy lakatlan - egyéb belterületnek, valamint külterületnek a neve;

(2) Egyebekben a fogalmakon a KCR Rendelet értelmező rendelkezésében rögzítetteket kell érteni.

II. Fejezet

A közterületek elnevezésének szabályai

4. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.

(2) A közterületnév előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utótagból áll. A közterületnevek utótagjait a KCR Rendelet 1. melléklet B oszlopa tartalmazza.

5. § (1) Az új közterület nevét a közterületként való ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő egy éven belül kell megállapítani.

(2) Ha egy közterület városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik, egységes közterületként megszűnik, és emiatt a megfelelő tájékozódás nem biztosított, az elkülönült közterületrész(ek)nek más nevet kell adni.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz - külön eljárás nélkül - a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

6. § (1) A közterületnév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

(2) A név választása alkalom a város történelmi, néprajzi, építészeti, művészeti és természeti értékeinek bemutatására, megőrzésére.

(3) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a Szekszárdhoz, vagy a városrészhez kötődő elnevezéseket.

(4) Az idegen eredetű, nehezen kiejthető elnevezéseket mellőzni kell.

(5) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

7. § A közterületnév lehet:

a) személynév;

b) földrajzi név;

c) szimbolikus név.

8. § (1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(2) Közterület-elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend;

b) aki a magyar tudomány, művészet, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;

c) akinek Szekszárd város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, illetve tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez.

(3) Közterületet elnevezni kivételesen indokolt esetben olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében, illetőleg Magyarország vagy Szekszárd vonatkozásában kiemelkedő jelentőségű volt.

(4) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(5) Kizárólag a családi nevet csak akkor lehet alkalmazni, ha a névadó személye így is, vagy így ismert.

(6) A (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól csak abban az esetben lehet eltérni, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté.

(7) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertetőjegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető.

3. Közterületnév megváltoztatása, megszűnése

9. § (1) Közterületnevet kivételesen indokolt esetben lehet megváltoztatni.

(2) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

10. § A közterület megszűnhet városrendezés/beépítés/vagy valamely más rendeltetésű területhez történő csatolás következtében. A közterület teljes egészében való megszűnésével a közterület neve is megszűnik.

4. A közterület-elnevezéssel kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályok

11. § A közterület elnevezése, az elnevezés megváltoztatása Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az erre vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a közgyűlés elé, a feladatköre szerint érintett bizottság, valamint a 12. § (2) bekezdésében foglaltak véleményével együtt.

12. § (1) Közterület elnevezését, vagy meglévő közterületnév megváltoztatását kezdeményezheti, illetőleg arra javaslatot tehet:

a) a közgyűlés tagja,

b) Szekszárdon működő civilszervezet,

c) Szekszárdon lakóhellyel rendelkező személy,

d) a közforgalom elől el nem zárt magánút tulajdonosa a magánút tekintetében,

e) a város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(2) A benyújtott javaslatról

a) a Szekszárdi Civil Kerekasztalon keresztül a helyi civilszervezetek,

b) ha a közterület-elnevezés valamely nemzetiséget e minőségében érinti, akkor a kezdeményezésről - amennyiben van - az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat,

c) a közterület elnevezéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak

véleményét ki kell kérni.

(3) A Közgyűlés döntéséről a Jegyző értesíti a városban működő közigazgatási szerveket, közszolgáltatókat, az érintett ingatlanok tulajdonosait, valamint az adott közterületen lakcímmel rendelkező személyeket. A Jegyző gondoskodik továbbá a változás közterületi névjegyzékbe történő felvételéről.

5. Településrész nevének megállapítása

13. § A nagyobb, összefüggő bel- vagy külterületi városrészt (lakónegyed, településrész) a közterület elnevezési szabályok értelemszerű alkalmazásával kell elnevezni.

III. Fejezet

A házszám megállapításának szabályai, a házszámváltozás

14. § (1) Az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A házszámozást a KCR Rendelet címképzésre vonatkozó előírásainak figyelembe vételével kell elvégezni.

(2) A házszámot a közterület, vagy magánút nevéhez, ha ez nem lehetséges, külterületi településnévhez kapcsolódóan kell megállapítani. Egy adott közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(3) A házszám arab szám, továbbá - amennyiben ez szükséges - arab szám és az ABC nagybetűit felhasználó kombináció lehet.

(4) A házszámokat, azok változásait a KCR Rendelet alapján a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.

15. § (1) A számozást úgy kell megállapítani, hogy a számok a város központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek. Szekszárd központjának jelen rendelet során a Garay teret kell tekinteni. Kétoldalas utcánál a számozás növekedésének irányába nézve a jobb oldal kapja a páratlan, míg a bal oldal a páros számot. Egyoldalas utcánál a számozás folyamatosan emelkedik. Zsákutcánál a bejárattól kezdve kell számozni.

(2) A terek és az ahhoz hasonló alakú közterületek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával megegyező irányban történik.

(3) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti (alátörés nélküli) házszáma az újonnan kialakított telkek számának megfelelően A, B, C, D stb. alátörést kap.

(4) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni. Az új házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

(5) Ha az ingatlan több közterülettel is érintkezik (kettő vagy több utcára nyíló telek) és a telek megosztható kettő vagy több önálló beépítésre alkalmas méretű ingatlanra, akkor minden utcára meg kell állapítani a házszámot. Kiadni csak azt a számot lehet, mely közterület felől az ingatlan fő megközelítési iránya van, a többi számot csak fenntartani kell, a későbbi telekkialakítás lehetősége érdekében.

(6) Ha az ingatlan közterületről nem, csak másik telken keresztül közelíthető meg, a házszámozás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha megközelíthető lenne közterületről is.

16. § (1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására indokolt esetben, a KCR Rendeletben foglalt szabályoknak történő megfelelés, és olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amelyek az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

(3) Az ingatlanokat a legkisebb érdeksérelemmel járó módon, a lehető legkisebb változtatás elvének figyelembevételével kell átszámozni.

17. § *  A házszámozással kapcsolatos eljárásban - az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásait kell alkalmazni.

IV. Fejezet

Közterületi név - és házszámtábla

18. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni.

(2) A közterületi névtáblán fel kell tüntetni a közterületnév elő- és utótagját rövidítés nélkül, valamint a táblával jelzett tömb első és utolsó házszámát és a házszámnövekedés irányát. A közterületi névtáblán feltüntetett neveknek meg kell egyezniük a közterületnév-jegyzékben szereplő írásmóddal.

(3) A közterületi névtáblákat az 1. mellékletben meghatározott minta szerinti egységes formában az Önkormányzat készítteti el, és gondoskodik azok kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, szükség esetén kicseréléséről.

19. § (1) A közterületi névtáblát az utca kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is ki kell függeszteni. A névtáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában, külön tartószerkezeten jól látható helyen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat köteles tűrni. A tábla kihelyezéséről az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját a kihelyezés előtt 15 nappal korábban értesíteni kell.

(2) A tér, park, sétány, külterületi lakott terület, az általánostól eltérő beépítettségű utca névtáblájának felirata a 18. § (2)-(3) bekezdésétől, elhelyezése az (1) bekezdésben előírtaktól eltérhet.

(3) A közterületi névtáblán és annak szélétől egy méteren belül reklám célját szolgáló tábla, vagy egyéb felirat elhelyezése nem engedélyezhető.

20. § (1) Az Önkormányzatnak gondoskodnia kell a megszűnt közterület névtáblájának eltávolításáról.

(2) Közterületnév-változás esetén a közterületnév-táblát a tájékozódás zavartalansága érdekében a módosítástól számított egy évig az eredeti helyén kell hagyni, és piros színű átlós áthúzással kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla mellé vagy alá kell felszerelni. A régi közterületi névtáblát egy év elteltével a felhelyezőnek kell eltávolítani.

21. § (1) A házszámtáblák - igény szerinti - egységes elkészítéséről és kihelyezéséről új földrészlet (épület, beépítetlen telek) esetében - a tulajdonos költségére - az Önkormányzat a 2. melléklet szerinti megrendelő alapján köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa a házszámtáblát a házfalra (kerítésre), a közterületről jól látható helyen köteles kihelyezni és folyamatos karbantartásáról gondoskodni.

(3) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták.

(4) Társasházak esetén a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felőli oldalon kell elhelyezni. A társasházon belül a szinteket és az ajtószámokat (folyamatosan emelkedő sorrendben vagy szintenként számozva) jelölni kell.

(5) Városrendezés, utca újraszámozása, vagy hatósági intézkedés miatti házszámváltozás esetén a házszámtábla költsége az Önkormányzatot terheli.

(6) Megváltozott házszámok táblái esetében a 20. § (2) bekezdés rendelkezései szerint kell eljárni.

V. Fejezet

Közterületi névjegyzék

22. § (1) A város közterületneveiről és településrész neveiről a Jegyző naprakész nyilvántartást köteles vezetni és abban a változásokat folyamatosan átvezetni. A közterületi névjegyzék közhitelű nyilvántartás.

(2) A közterületi névjegyzék a következő adatokat tartalmazza:

a) a közterületnév elő- és utótagja,

b) a közterület jellege,

c) a településrész neve,

d) az elnevezésről/névváltozásról rendelkező határozat száma,

e) az elnevezés/névváltozás hatályba lépésének időpontja,

f) megszűnt közterület esetén a megszűnt közterület neve, a megszűnés ténye, oka, időpontja,

g) annak megjelölése, hogy a közterületnévvel ellátott ingatlan közterület, magánút, vagy a KCR Rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti ingatlan.

VI. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése

23. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével vagy a közterületi névtábla kihelyezésének tűrésével kapcsolatos kötelezettségét megszegi,

b) közterületi névtáblát, házszámtáblát eltakar, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti,

c) közterületi névtáblát, házszámtáblát jogtalanul kihelyez vagy eltávolít.

(2) Az eljárás lefolytatására a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2016. (V. 2.) önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

24. § E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

25. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. április 4.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 11/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

A közterületi névtábla mintája, adatainak meghatározása

........................... UTCA
15→33

A közterületi névtábla magassága: 15cm.

A közterületi névtábla szélessége: 40 cm.

A közterületi névtábla szegélye: nélkül

A betűinek, számainak színe: fekete

A betűinek, számainak típusa: Arial

A betűinek nagysága: Nyomtatott nagy betűk.

A közterületi névtábla alapszíne: fehér

A közterületi névtábla kivitel: tűzzománcozott

A Jegyző a közterületi névtáblákat, „U8” tábla típusban rendeli meg.

2. melléklet a 11/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Házszámtábla megrendelő lap

Alulírott, .................................. (név), Szekszárd, ..................................................... (utca), ......................... (házszám) alatti lakos kérem Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságának Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályát, hogy az alábbi házszámtáblát rendelje meg számomra.

Vállalom, hogy az elkészült tábla bekerülési költségét a Hivatal házi pénztárába befizetem.

Az érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

Utca / út / tér:

.......................................................................................

Házszám / helyrajzi szám:

.......................................................................................

Az ingatlantulajdonos / Közös képviselő adatai, elérhetősége:

Név, cég neve: ...........................................................................

Lakcím: .................. .................................................................

Telefonszám: ............ ...............................................................

egyéb elérhetőség: ......... ............................................................

Szekszárd, 20...... év .................. hónap ..................... nap

......................................
aláírás


  Vissza az oldal tetejére
//