Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 33/2017. (X. 9.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljáró Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4. alpont 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Közgyűlésére, bizottságaira és Polgármesteri Hivatalára,

b) az önkormányzat fenntartásában működő, közművelődési feladatokat is ellátó közgyűjteményi intézményekre, az önkormányzat által alapított vagy létrehozott, közművelődési feladatot is ellátó művelődési szervezetekre és közösségi színterekre,

c) az önkormányzat által alapított közművelődési célú tevékenységet folytató gazdasági társaságra,

d) az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött egyházakra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre,

e) a közművelődési célok megvalósításában az önkormányzattal együttműködő szervezetekre, intézményekre, vállalkozásokra, magánszemélyekre.

2. Kiemelt célok, feladatok

2. § A közművelődési feladatellátás kiemelt céljai:

a) a közösségi művelődés tereinek, infrastruktúrájának biztosítása,

b) Szekszárd természeti, környezeti, kulturális, művészeti közösségi értékeinek közismertté tétele, a „kulturális turizmus” támogatása,

c) Szekszárd közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a helyi értékek megismertetése és azok védelmének erősítése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése,

d) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása,

e) a helyi gazdaság fejlesztése a kreatív alkotótevékenységen keresztül,

f) a lakosság élet- és munkaképességének növelése, válságkezelési technikáinak fejlesztése, az egyéni kulcskompetenciák fejlesztése, az ünnepek örömeinek gazdagítása, a humán erőforrás fejlesztése,

g) a speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása, a közművelődési esélyegyenlőség biztosítása, az ifjúsági kulturális élet fejlesztése, a helyi fiatalok érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek támogatása,

h) a közösségfejlesztés, a formális és informális civil közösségek létrejöttének, működésének, együttműködésének ösztönzése,

i) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.

3. § *  Az önkormányzat helyi közművelődési feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (3) bekezdése írja elő.

4. § Az önkormányzat feladatának tekinti továbbá:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, az életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését, az egyéni kulcskompetenciák fejlesztését a közösségi művelődés különböző formáin keresztül,

b) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását,

c) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését,

d) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítását.

3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

5. § (1) Az önkormányzat a rendelet 3-4. §-ban foglalt feladatai ellátása érdekében közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési intézményeket, közösségi színtereket biztosít.

(2) Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott költségvetési szerveken, valamint az általa alapított, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságon keresztül, továbbá egyéb szervezetekkel kötött közművelődési megállapodás keretében látja el.

(3) Közösségi színtér az önkormányzat döntésétől függően kerülhet kialakításra. Az önkormányzat az általa alapított, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságon keresztül a következő közösségi színtereket működteti:

1. Babits Mihály Kulturális Központ (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.),

2. Művészetek Háza (7100 Szekszárd, Szent István tér 28.),

3. Placc - Ifjúsági Közösségi Tér (7100 Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület - II. emelet).

6. § (1) Az önkormányzat fenntartóként az alábbi, közművelődési feladatokat is ellátó közgyűjteményi intézményeket működteti:

a) Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár,

b) Wosinsky Mór Megyei Múzeum.

(2) Az intézmények feladatellátásának részletes szabályait alapító okiratuk, valamint szervezeti és működési szabályzatuk tartalmazza.

(3) Az intézmények feladataikat a Kult. tv. által előírtaknak megfelelően elfogadott stratégiai terv és éves szakmai munkaterv alapján végzik.

7. § *  Az önkormányzat által alapított, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.), mely alapító okirata és az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodásban foglaltak szerint vesz részt a közművelődési feladatellátásban.

8. § A közművelődési feladatok megvalósulását elősegíthetik, jelentősen gazdagíthatják az azonos érdekű, tevékenységű támogató, kiegészítő partnerek, az anyagi lehetőségeket gyarapító gazdasági szervezetek. Ezen partnerek lehetnek különösen önkormányzati intézmények, oktatási intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, civil szervezetek, kamarák, gazdálkodó és egyéb más szervezetek, magánszemélyek.

4. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

9. § (1) *  A Kult. tv. és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos egyes fenntartói, felügyeleti és más jogköröket Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés), illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti átruházott hatáskörben a közgyűlés Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottsága gyakorolja.

(2) Az e rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti intézmények szakmai ellenőrzése a Kult. tv.-ben meghatározottak szerint történik.

(3) A Kft. közművelődési tevékenységének szakmai és pénzügyi ellenőrzése a közművelődési megállapodásban foglaltak szerint valósul meg.

5. A közművelődési tevékenység finanszírozása

10. § (1) Az önkormányzat - közművelődési feladatainak ellátása érdekében - biztosítja az e rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott közgyűjteményi intézmények és a közösségi színterek fenntartásához, valamint a 3-4. § szerinti alapfeladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, továbbá az intézmények alapító okirataiban rögzített feladatok finanszírozását.

(2) Az önkormányzat biztosítja a Kft. közművelődési megállapodás keretében vállalt feladatai ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésének, valamint a közművelődési megállapodásban rögzített alapfeladatok ellátásának költségeit.

(3) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatainak (1)-(2) bekezdés szerinti ellátását költségvetéséből finanszírozza, melynek évenkénti összegét mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.

11. § (1) Az önkormányzat a 3-4. §-ban meghatározott közművelődési feladatok ellátására egyéb szervezetekkel, magánszemélyekkel közművelődési megállapodást köthet.

(2) Az önkormányzat a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok finanszírozásához támogatást nyújthat, melynek mértékét mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.

12. § (1) A közművelődési helyszín és alapellátás biztosításán túl a finanszírozás módja elsősorban feladatfinanszírozás, amely pályázati keretek között valósul meg, és a feladatok ellátásához szükséges részbeni vagy teljes támogatás pályázati úton igényelhető.

(2) A költségvetési törvény alapján képzett és leigényelt, az önkormányzatot megillető üzemeltetési, igazgatási és kulturális feladatokra járó támogatást az önkormányzat maradéktalanul az e rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására fordítja.

(3) Az önkormányzat évente kiegészíti a forrásokat, továbbá annak feltételei teljesülése esetén egyéb központi támogatás iránti igényt, pályázati kérelmet nyújt be.

13. § (1) Az önkormányzat a rendelet 2-4. §-ában meghatározott kiemelt célok, feladatok megvalósítása érdekében mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott

a) támogatási kereteket működtet,

b) támogatja Szekszárd Megyei Jogú Város Kiemelkedő Művészeti Együtteseit,

c) támogatja a városi nagyrendezvények megrendezését.

(2) Az önkormányzat a következő, közművelődési tevékenységet támogató - bizottsági hatáskörbe utalt - kereteket működteti:

a) Civil Keret,

b) Ifjúsági Keret,

c) Kulturális Keret,

d) Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keret.

6. Személyi feltételek

14. § (1) A közművelődéssel kapcsolatos jogszabályokban és az e rendeletben meghatározott feladatok végrehajtását az önkormányzat Polgármesteri Hivatal útján látja el.

(2) Az e rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti intézmények az adott évre szóló szakmai feladatok ellátásához szükséges főállású munkatársak mellett igény szerint részfoglalkozású vagy tiszteletdíjas munkatársakat foglalkoztathatnak. A munkatársak alkalmazásának feltételei meg kell, hogy feleljenek a közalkalmazottak jogállásáról és a közművelődésről szóló jogszabályokban meghatározottaknak és az intézményi költségvetés kereteinek.

(3) Az önkormányzat a személyi feltételeket az évente ellenőrzött feladatellátáshoz igazítja.

(4) A szakemberek képzéséről a Kult. tv. előírásai szerint az intézmények a fenntartó segítségével gondoskodnak.

15. § A Kft. a szakmai feladatok ellátásához szükséges személyi feltételeket a közművelődési megállapodásban foglaltak szerint köteles biztosítani.

7. A közművelődés helyi lakossági képviselete

16. § (1) Az önkormányzat szorgalmazza a városi Közművelődési Kerekasztal felállását, mely az önkormányzat segítő partnere a kulturális érdekek képviseletében, javaslatot, észrevételt tehet az önkormányzat közművelődési tárgyú döntéseire, véleményezheti azok tervezetét.

(2) A Közművelődési Kerekasztalt a helyi közművelődési célú egyesületek alapítják. Tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező, helyben működő közművelődési civil szervezet, valamint a helyi közművelődést támogató gazdasági vállalkozás képviselője.

(3) A Közművelődési Kerekasztal működési feltételeit tagjai biztosítják, hatáskörének gyakorlását a Kult. tv.-ben meghatározott módon az önkormányzat elősegíti.

8. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba.

18. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

19. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. október 9.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//