Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 47/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló azon közterületekre terjed ki, amelyek az ingatlan-nyilvántartásban helyi közútként kerültek bejegyzésre.

(2) E rendelet alkalmazása során az út fogalma alatt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 7. pontja szerinti meghatározást kell érteni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) alkalmi vásár: néhány napos (maximum 30 nap), általában rendezvénnyel összekötött, szervezett árusítás.

b) építmény: (az épület és műtárgy gyűjtőfogalma): a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj beépítésével jön létre.

c) konténer: szilárd térelemekkel körülhatárolt talajhoz nem rögzített, huzamos emberi tartózkodásra nem alkalmas építmény, szeméttároló konténer.

d) üzemen kívül helyezett jármű: Érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel, vagy hatósági engedéllyel egyáltalán nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt.

e) üzemképtelen jármű: Hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező, de nyilvánvalóan mozgásképtelen, közúti közlekedésre alkalmatlan jármű. (pl.: futómű-hiányos, motorhiányos stb.) Ilyen járműnek minősül a baleset folytán megsérült és elhagyott jármű is.

f) alkalmi árusítás: Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott termékeken túl az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása.

II. Fejezet

Helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése

3. Igénybevételi engedély

3. § (1) A közút rendeltetésétől eltérő igénybevételéhez (a továbbiakban: közút igénybevétele) engedély szükséges.

(2) Igénybevételi engedélyt kell beszerezni:

a) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, iparvágány elhelyezésére,

b) hulladékgyűjtő sziget elhelyezésére

c) építési munkával kapcsolatos ideiglenes felvonulási épület, lakókocsi, állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

d) alkalmi, idényjellegű, javító-szolgáltató tevékenységre,

e) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára,

f) lakókocsi és utánfutó tárolására,

g) kerékpártároló, illetve kerékpártartó elhelyezésére.

h) üzemen kívül helyezett és üzemképtelen járművek tárolására.

(3) Az engedély időtartama legfeljebb 15 napra szólhat, mely nem hosszabbítható meg.

(4) Nem adható igénybevételi engedély:

a) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,

b) városképi követelményeknek nem megfelelő építmények, berendezések létesítésére, illetve elhelyezésére,

c) a városi főúthálózathoz tartozó közutakhoz tartozó területekre, idegenforgalmi szempontból jelentős területekre – kivéve a város által támogatott rendezvényekre – továbbá akkor, ha az árusító helytől 10 m-en belül hasonló cikket árusító hely, vagy 50 méteren belül hasonló cikket árusító üzlet található,

d) sátorgarázs létesítésére, illetve elhelyezésére,

e) büfékocsi elhelyezésére,

f) annak a kérelmezőnek, akinek korábbi igénybevételből díjfizetési hátraléka van, a hátralék megfizetéséig.

g) közlekedésben nem résztvevő, reklámhordozó céllal elhelyezett járművek (gépkocsi, utánfutó stb.) elhelyezésére.

4. Az engedélyező hatóság

4. § A Közgyűlés a közút igénybevételének engedélyezésével kapcsolatos hatáskörét – a rendelet 7. § (2) bekezdésében foglalt eltéréssel – a polgármesterre ruházza át.

5. Az engedély iránti kérelem

5. § (1) Az igénybevételi engedélyt annak kell kérnie, aki a közutat használni kívánja.

(2) Ha a közutat állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület, vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (létesítési) engedély iránti kérelemben az építtetőnek kell kérnie.

(3) Ha a közút ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos ideiglenes felvonulási épület, lakókocsi, állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie.

(4) A város közútjain építési és bontási törmelék kizárólag konténerben tárolható.

(5) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét,

b) a közút igénybevétel célját és időtartamát,

c) a közút igénybevétel helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását

d) a törvény által meghatározott illetéket.

(6) A kérelem benyújtása a közút igénybevétel megkezdésére nem jogosít.

(7) Az engedélyben fel kell hívni az engedélyest a járda, az útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok, továbbá az igénybevett terület és környezetének tisztántartására, valamint a keletkezett hulladék, szemét elszállítására. Figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy a közutat tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani és a köztisztaság feltételeit biztosítani, ahányszor az szükséges.

(8) Ha az engedélyes a (7) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes veszélyére és költségére jogosult elvégeztetni a közút és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását és a köztisztaság biztosítását. Amennyiben a közút igénybevételi engedély több engedélyes számára került kiadásra, úgy a (7) bekezdésben foglalt kötelezettségek az engedélyeseket egyetemlegesen terhelik.

(9) Az engedély tartalmazza a közút igénybevétel megszüntetésére és az engedély visszavonására vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint a kezelői hozzájárulás feltételeit.

6. Az út igénybevételi díj mértéke és megfizetésének módja

6. § (1) *  A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni, amelynek mértékét a Közgyűlés e rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg. A helyi közutaknak a rendelet 1. melléklete szerinti kategóriákba történő besorolásánál a közterületek használatáról szóló 4/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletét kell megfelelően alkalmazni.

(2) Az igénybevételi díjat az önkormányzat pénztárában vagy az önkormányzat bankszámlájára utalással kell megfizetni a hozzájárulás kiadását követő 5 napon belül, kivéve, ha az igénybevételre 5 napon belül kerül sor, mert ebben az esetben az igénybevétel megkezdése előtt. A befizetést igazoló bizonylatot vagy a banki átutalási igazolást a hozzájárulással együtt az igénybevétel ideje alatt az igénybevétel helyszínén kell tartani, hogy egy esetleges ellenőrzés esetén az megtekinthető legyen.

(3) A közút igénybevételi díj kezelése, ellenőrzése, befizetése tekintetében a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjéről, valamint az önkormányzatok pénzügyi szabályozásáról szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A közút igénybevételi díj megállapítása az engedélyező hatóság hatásköre. A közút igénybevételi díj kezelésével, nyilvántartásával, befizetésének ellenőrzésével, behajtásával kapcsolatos előkészítő, végrehajtási munkákat a Polgármesteri Hivatal látja el.

(5) A közút igénybevételi díj szempontjából minden megkezdett év, hónap, nap, m2 és folyóméter egésznek számít.

(6) Amennyiben a közút igénybevételi engedélyt kérelmező soron kívül igényli (8 napon belül), akkor a táblázatban megállapított díjak kétszeresét kell számítási alapnak venni.

7. Mentesség az igénybevételi díj fizetése alól

7. § (1) Nem kell igénybevételi díjat fizetni:

a) a közművek (elektromos-, gáz-, távfűtő, víz és csatornázási stb.) valamint a köztisztasági szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeik elhelyezésére,

b) a postai alapszolgáltatás berendezéseinek elhelyezéséért, valamint távközlési szervezetek nyilvános távbeszélő-állomásai elhelyezéséért, továbbá a helyi tömegközlekedés üzemeltetéséhez szükséges területek használatáért.

c) országos és helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére,

d) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területekre,

e) közérdekű köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények, szelektív hulladék gyűjtők elhelyezéséért

f) tömegközlekedési indító és fedett várakozóhelyek által elfoglalt területekre,

g) társadalmi és vallási ünnepek területére,

h) ha a díj fizetésére kötelezett közvetlenül vagy közvetett módon az önkormányzat lenne,

i) kijelölt dohányzóhely területéért.

(2) *  Az igénybevételi díj kivételes méltánylást érdemlő esetekben, így különösen a helyi érdekek érvényesítése érdekében, és helyi karitatív tevékenység végzése céljából, kérelemre mérsékelhető vagy megállapítása mellőzhető. A Közgyűlés e kérelmek elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságra ruházza át.

(3) Az igénybevételi díj megfizetésének kötelezettsége alól nem adható felmentés, ha a kérelmező a közutat a szükséges engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja, illetve az előző közút igénybevételből díjfizetési hátraléka van.

8. A közút igénybevétel megszüntetése és az engedély visszavonása

8. § (1) A közút igénybevétel közérdekből, így különösen helyi gazdaságpolitikai, városképi, városfejlesztési érdekek érvényesítése érdekében bármikor megszüntethető.

(2) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közutat nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség lejárta után felszólításra nem tesz eleget.

(3) Ha az engedélyes a közút igénybevételét meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyest építési (létesítési) engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély megadásának feltételeként előírták.

(5) Ha a közút igénybevétele a (2) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett igénybevételi díjat visszakövetelni nem lehet.

9. A közút engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

9. § (1) A közút engedélyhez kötött, de engedély nélküli igénybevétele esetén az igénybevevő az engedélyező hatóság vagy a közterület-felügyelők felszólítására köteles az igénybevételt megszüntetni és a közút eredeti állapotát a saját költségén minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani.

(2) Ha a közutat engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel – kérelmére – a hatóság a közút igénybevételét engedélyezheti. Ezzel azonban az igénybevevő nem mentesül a 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott következmények alól.

10. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) közutat engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ,

b) az igénybevételt követően az eredeti állapot-helyreállítási kötelezettségének a megadott határideig nem tesz eleget, vagy az előírt utas-tájékoztatási kötelezettségét nem teljesíti,

(2) Az eljárás lefolytatására a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2016. (V. 2.) önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

10. Hatályba lépő rendelkezések

11. § E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

11. * 

12. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. december 20.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 47/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez * 

KÖZTERÜLET HASZNÁLAT CÉLJA KATEGÓRIÁK FIZETÉS MÓDJA
KIEMELT I. II. III.
I. REKLÁMTEVÉKENYSÉG
a. Reklám; reklámhordozó és tartó berendezésének elhelyezése 2.800.- 2.170.- 1.860.- 1.705.- Ft/m2/hó
b. Mobil reklámtábla elhelyezése 4.200.- 2.750.- 1.935.- 1.935.- Ft/m2/hó
II. ÉPÍTÉSI ÉS SZERELÉSI TEVÉKENYSÉG
a. Építési és szerelési munkával kapcsolatos ideiglenes építmény (konténer, lakókocsi, állványzat) elhelyezése 8.875.- 7.280.- 5.650.- 4.850.- Ft/m2/hó
2.600.- 1.935.- 1.620.- 1.290.- Ft/m2/hét
b. Építési munkaterület kijelölése 805.- 640.- 475.- 320.- Ft/m2/hó
220.- 170.- 130.-. 95.- Ft/m2/hét
c. Törmelék elhelyezése 24.250.- 11.325.- 9.700.- 6.460.- Ft/konténer/hó
6.265.- 4.050.- 3.230.- 2.430.- Ft/konténer/hét
920.- 595.- 470.- 365.- Ft/konténer/nap
III. KERESKEDELEMI ÉS VENDÉGLÁTÓ TEVÉKENYSÉG
a. Alkalmi vásár rendezése 450.- 320.- 170.- 160.- Ft/m2/nap
b. Alkalmi és mozgóárusítás
b1. Zöldség és gyümölcs 2.795.- 2.330.- 1.860.- 1.860.- Ft/m2/nap
b2. Fenyőfa 3.110.- 3.110.- 3.110.- 3.110.- Ft/m2/nap
b3. Virág, koszorú és kegyeleti dísz 2.795.- 2.330.- 1.860.- 1.860.- Ft/m2/nap
b4. Főtt kukorica; sült gesztenye; vattacukor; léggömb; egyéb termék
IV. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
a. Kulturális; sport; szórakoztató rendezvény 145.- 120.- 95.- 70.- Ft/m2/nap
b. Kiállítás 630.- 460.- 300.- 300.- Ft/m2/nap
c. Gépjármű kiállítás és bemutató 24.870.- 7.770.- 3.110.- 3.110.- Ft/gk/nap
V. IDEIGLENES TÁROLÁS ÉS EGYÉB ALKALOMSZERŰ TEVÉKENYSÉG
a. Üzemen kívül helyezett és üzemképtelen jármű tárolása 5 t maximális össztömegig - - 770.- 460.- Ft/gk/nap
b. Lakókocsi és utánfutó tárolása - - 7.775.- 7.775.- Ft/gk/hó
VI. EGYÉB CÉL – Egyedi elbírálás alapján, arányosítva a jegyző ellenjegyzésével.