Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Szekszárd megyei jogú város.

(2) Az önkormányzat hivatalos megnevezése és székhelye: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.).

(3) Illetékességi területe: Szekszárd város közigazgatási területe.

(4) Az önkormányzat jogi személy.

(5) Az önkormányzat feladat- és hatáskörei - eltérő rendelkezés hiányában - Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlését illetik meg.

(6) A polgármesteri hivatal hivatalos megnevezése: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

1. Az önkormányzat jelképei: a városi címer, a városi zászló és a városi pecsét

2. § (1) Szekszárd város címere: négy sor terméskőből épült várfalon, kék mezőben, jobbról kétfürtű arany szőlőtőke, balról három arany búzakalász között vörös fedelű, terméskőből épült nyílt harangtorony, melyet középen gerenda oszt ketté: a födél alól arany szőlőfürt, a gerendáról arany harang csüng alá. A pajzson arany címer korona.

(2) A városi zászló világoskék színű, közepén a város címerét, a címer felett „Szekszárd” feliratot tartalmazza.

(3) A városi pecsét kör alakú, „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata” feliratot és a város címerét tartalmazza.

(4) A városi zászló, a címer és a pecsét használatának körét, annak módját a Közgyűlés önálló rendelete szabályozza.

2. Az önkormányzat feladatai és az azok ellátásában résztvevők

3. § (1) Az önkormányzati feladat- és hatásköröket Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 10-17. §-a szabályozza.

(2) Az önkormányzat - figyelemmel a kötelezően ellátandó feladatokra, anyagi lehetőségeitől függően éves költségvetésében meghatározza, hogy a helyi közszolgáltatások körében mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

(3) Az önkormányzati feladatokat a Közgyűlés és szervei: a polgármester, a Közgyűlés bizottságai, a Polgármesteri Hivatal, a jegyző és a társulás látják el.

(4) A Közgyűlés a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.

(5) A Közgyűlés az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján egyes hatásköreit a polgármesterre, bizottságaira, a részönkormányzat testületére, jegyzőre, társulására átruházhatja. E hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

(6) A Közgyűlés hatásköréből az Mötv. 42. §-ában foglalt hatáskörök nem ruházhatók át.

(7) A Közgyűlés feladatainak eredményes megoldása érdekében - a kölcsönös érdekek alapján - együttműködik a megyei önkormányzattal, más települési önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségekkel és a települési nemzetiségi önkormányzattal.

II. Fejezet

A Közgyűlés működése

4. § (1) A Közgyűlés tagjainak számát és névsorát a rendelet 1. függeléke, a választókerületek területi beosztását pedig a rendelet 4. függeléke tartalmazza.

(2) A Közgyűlés döntéseit ülésein hozza meg.

(3) Az ülések típusai:

a) alakuló ülés;

b) rendes ülés;

c) rendkívüli ülés;

d) ünnepi ülés.

(4) A Közgyűlés üléseit rendszerint a Polgármesteri Hivatal (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) I. emeleti üléstermében tartja.

3. A Közgyűlés alakuló ülése

5. § (1) A Közgyűlés alakuló ülését az Mötv. 43. §-ában meghatározott időn belül és módon tartja meg.

(2) Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai:

a) a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a választások eredményéről,

b) a képviselők eskütétele,

c) a polgármester eskütétele,

d) a polgármester programjának ismertetése,

e) a polgármester illetményének megállapítása,

f) az alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással, eskütételük, a főállású alpolgármester illetményének, illetve a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása,

g) a szervezeti és működési szabályzat megalkotása vagy felülvizsgálata az alakuló vagy az azt követő rendes ülésen,

h) a bizottságok tagjainak megválasztása.

4. A Közgyűlés rendes ülése

6. § *  (1) A Közgyűlés - július és augusztus hónapok kivételével - lehetőség szerint a hónap utolsó csütörtöki napján hivatali munkaidőben, 9 órai kezdettel - évente legalább hat - rendes ülést tart. Az ülés legfeljebb 18 óráig tarthat.

(2) A tárgysorozat megjelölésével a polgármester kivételesen ülésszakot is elrendelhet. Az ülésszak várható időtartamát a meghívón fel kell tüntetni.

5. A Közgyűlés rendkívüli ülése

7. § *  (1) Rendkívüli körülmények által indokolt esetben a Közgyűlés szükség szerinti időpontban rendkívüli ülést tart. A polgármester köteles a rendkívüli ülést összehívni, ha:

a) azt jogszabály kötelezővé teszi,

b) a Közgyűlés erről határozatot hoz,

c) azt halaszhatatlan ügyek indokolttá teszik,

d) e rendelet 10. § (3) bekezdésében írt esetekben.

(2) *  A rendkívüli ülésre csak olyan napirendi pont vehető fel, mely annak összehívását indokolja. A rendes ülés e rendeletben meghatározott rendelkezéseit a rendkívüli ülésre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy kérdés, interpelláció nem nyújtható be.

6. A Közgyűlés ünnepi ülése

8. § (1) A Közgyűlés évente egy alkalommal augusztus 29. napján ünnepi ülést tart. Évfordulókon, egyéb megemlékezések alkalmából ünnepi ülést tarthat.

(2) Az ünnepi ülésen csak az ünnep jellegének megfelelő napirend szerepelhet.

7. Munkaterv

9. § (1) A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére éves munkatervet határoz meg, mely a Közgyűlés működésének alapja. A Közgyűlés éves munkatervét minden év december 31-ig, de legkésőbb a következő év első ülésén kell előterjeszteni. A munkatervben a következő év első ülésének idejét és napirendi pontjait is meg kell határozni.

(2) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) a tervezett főbb napirendi pont javaslatokat havi bontásban,

b) a napirendi pontok előadóit,

c) azon napirendi pontokat, amelyek előkészítéséhez javasolt a lakossági fórumok közreműködése,

d) az éves pénzügyi, gazdasági ellenőrzésről szóló beszámoló időpontját,

e) az adott évben beszámoltatásra kötelezetteket, illetve a tájékoztatásra felkérteket a téma megjelölésével,

(3) A munkaterv tervezetét a jegyző állítja össze, melynek során javaslatot tehet

a) önkormányzati tisztségviselő,

b) képviselőcsoport vezetője,

c) bizottság,

d) önkormányzati képviselő,

e) az önkormányzat által alapított intézmény, gazdasági társaság vezetője,

f) települési nemzetiségi önkormányzat elnöke,

g) Önkormányzati Hivatal igazgatóság vezetők.

(4)-(5) * 

8. A Közgyűlés összehívása

10. § (1) A Közgyűlés üléseit a polgármester elektronikus úton hívja össze.

(2) *  A polgármesteri és a Közgyűlés tagjai közül megválasztott alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy egyidejű akadályoztatásuk esetén a Közgyűlést a tanácsnok, mindhármuk akadályoztatása esetén a Pénzügyi Bizottság elnöke, a felsoroltak akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti. A polgármester és a Közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester egyidejű akadályoztatása, illetve a polgármester, a Közgyűlés tagjai közül megválasztott alpolgármester, a tanácsnok és a Pénzügyi Bizottság elnökének együttes akadályoztatása akkor áll fenn, ha igazolt objektív indok miatt az érintett személyek a jogaikat vagy kötelességeiket - az önkormányzat érdekei és kötelezettségei szempontjából - szükséges időpontban gyakorolni nem tudják.

(3) A Közgyűlést 15 napon belüli időpontra össze kell hívni:

a) *  a képviselők egynegyedének, vagy a Közgyűlés bármely bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a polgármesterhez írásban benyújtott a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítványnak tartalmaznia kell az ülés időpontjára, helyszínére és a napirendre vonatkozó javaslatot és az ahhoz kapcsolódó írásos előterjesztést,

b) a közgyűlés által megbízott könyvvizsgáló kezdeményezésére, ha tudomására jutott az önkormányzat vagyonának várható jelentős csökkenése vagy más olyan tény, amely az önkormányzati tisztségviselő törvényben meghatározott felelősségre vonásával járhat.

(4) * 

9. A Közgyűlés meghívója

11. § (1) A Közgyűlést írásbeli meghívóval kell összehívni.

(2) A Közgyűlés meghívóját és annak mellékleteit - a rendkívüli és ünnepi ülés kivételével - úgy kell megküldeni, hogy azt a képviselők legalább az ülés előtt 5 nappal megkapják elektronikus formában. A fenti határidőbe a kézbesítés napja nem számít bele.

(3) A Közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell:

a) az ülés helyét és időpontját,

b) az egyes napirendi pontokra szóló javaslatokat és azok előterjesztőit,

c) az egyes napirendi pontok zárt ülés keretében történő tárgyalását, vagy az arra szóló javaslatot. A meghívó mellékletei a napirendi pontok tárgyalásához készített anyagok.

(4) A rendkívüli ülés összehívásakor a Közgyűlésre szóló meghívót a polgármester az ülés előtt legalább 24 órával korábban, az összehívás okának megjelölésével küldi meg. Az írásbeli meghívás mellőzhető, ha az ülésre okot adó körülmény a Közgyűlés azonnali megtartását indokolja.

(5) A jegyző gondoskodik a Közgyűlés időpontjának a helyi hírközlő szervek és a sajtó útján történő meghirdetéséről.

10. A meghívottak

12. § (1) *  A Közgyűlés tagjai mellett állandó meghívottként - tanácskozási joggal - a Közgyűlésre meg kell hívni:

a) a Közgyűlés nem képviselő tagjai közül választott alpolgármestert,

b) a jegyzőt és az aljegyzőt,

c) a Polgármesteri Hivatal igazgatóság vezetőit, főépítészt,

d) a Közgyűlés által megbízott könyvvizsgálót a véleményezési körébe tartozó napirendekhez,

e) a települési nemzetiségi önkormányzat elnökeit,

f) a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetőit.

(2) *  A közgyűlési ülések további meghívottai:

a) a Tolna Megye 1. Számú Egyéni választókörzetében megválasztott országgyűlési képviselő,

b) a Szekszárdon lakóhellyel rendelkező országgyűlési képviselő,

c) napirendi pont előterjesztője, illetve előadója,

d) a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetője,

e) a Szekszárdi Járási Hivatal vezetője,

f) a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke,

g) a Szekszárdi Járásbíróság elnöke,

h) a Szekszárdi Járási Ügyészség vezető ügyésze,

i) a Szekszárd Város rendőrkapitánya,

j) Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Kirendeltség vezetője,

k) a Szekszárd Város tiszti főorvosa,

l) a közgyűlés állandó bizottságainak külső tagjai,

m) az országos média helyi és a helyi média képviselői,

n) Szekszárdi Civil Kerekasztal, a Tolna Megyei Civil Információs Centrum képviselői a vállalt feladataikhoz kapcsolódó napirendi pontok tárgyalására.

(3) Az egyes napirendi pontoknál az előterjesztő, illetve előadó tanácskozási joggal vesz részt a napirendi pont tárgyalásában.

11. Az ülések nyilvánossága

13. § (1) A Közgyűlés ülése nyilvános.

(2) A nyilvánosság biztosítása érdekében - a zárt ülések kivételével - az állampolgárok a közgyűlési ülésekre azok megkezdése előtt és a testület munkájának megzavarása nélkül az ülés megkezdése után is beléphetnek

(3) A Közgyűlés zárt ülést tart az Mötv. 46. § (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetekben.

(4) *  A Közgyűlés zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben.

(5) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

12. Határozatképesség

14. § (1) A polgármester az ülés megnyitása előtt - a jegyző közreműködésével - megvizsgálja a Közgyűlés határozatképességét, majd kihirdeti az arra vonatkozó megállapítását. A Közgyűlés határozatképességét az Mötv. 47. § (1) bekezdése határozza meg. Ha a Közgyűlés határozatképes, a polgármester az ülést megnyitja.

(2) A Közgyűlés határozatképességét a polgármester az ülés vezetése során folyamatosan figyelemmel kíséri. Az ülésről végleg távozó képviselő a határozatképesség folyamatos ellenőrzése érdekében köteles távozását bejelenteni a polgármesternek.

(3) Ha a Közgyűlés határozatképtelenné válik, a polgármester kísérletet tesz a határozatképesség helyreállítására.

(4) Amennyiben a Közgyűlés a polgármester kísérlete ellenére határozatképtelen marad, a polgármester az ülést berekeszti. Az ülés berekesztése esetén a Közgyűlés a következő ülésén elsőként az elmaradt napirendi pontokat tárgyalja meg.

13. A Közgyűlés napirendje

15. § *  (1) Az ülés meghívóját a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.

(2) A napirend elfogadásáig az előterjesztő nyilatkozhat az általa előterjesztett napirend visszavonásáról, ebben az esetben az adott előterjesztés nem vehető napirendre. A polgármester, az alpolgármester, a képviselő kezdeményezheti valamely napirendi pont elhagyását, a javasolt sorrend megváltoztatását.

(3) A meghívóban nem szereplő új napirendi pont esetében a Közgyűlés dönt az olyan előterjesztés, tájékoztató napirendre vétele tárgyában, amelyet:

a) képviselő, bizottság az adott ülés napirendjére legkésőbb az ülést megelőző tizedik napon,

b) a polgármester, alpolgármester az adott ülés napirendjére legkésőbb az ülést megelőző 72 óráig írásban benyújtva felvenni kezdeményezett és 72 órával az ülést megelőzően az előterjesztések is kiküldésre kerültek.

16. § *  (1) A napirend elfogadásáról a Közgyűlés vita és alakszerű határozat nélkül dönt.

(2) Kétfordulós - előbb az előterjesztés elveit, majd az így eldöntött elvekre épülő előterjesztést megvitató - tárgyalást lehet tartani a lakosság szélesebb körének jogait, kötelezettségeit érintő önkormányzati rendeletek megalkotásánál.

16/A. § * 

14. A Közgyűlés tanácskozási rendje

17. § *  A Közgyűlés ülését a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén annak helyettesítésével kapcsolatban az e rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével kell eljárni. A helyettesítő alpolgármester jogai és kötelezettségei az ülés vezetés körében azonosak a polgármesterével. A polgármester amennyiben nem véglegesen, de távoznia kell az ülésteremből, úgy ideiglenesen átadhatja az ülés vezetését az e rendeletben meghatározott helyettesítésére kijelölt személyeknek, az ott megjelölt sorrendben.

18. § (1) *  Az ülés vezetésével kapcsolatban a polgármester az alábbi intézkedésekre jogosult:

a) megnyitja az ülést, megállapítja a határozatképességet,

b) napirendi pontonként megnyitja és lezárja a vitát, megadja a szót a hozzászólásra jelentkező képviselőnek, tisztázza a döntési javaslatokat, majd szavazásra bocsátja és ismerteti a szavazás eredményét, valamint az elfogadott döntést,

c) figyelmezteti a hozzászólót, hogy csak a napirendi ponttal kapcsolatban tegye meg észrevételét, javaslatát és attól ne térjen el,

d) felszólíthatja a hozzászólót, hogy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kijelentésektől tartózkodjon,

e) megvonhatja a szót attól a hozzászólótól, aki a c) és d) pontban írt rendzavaró magatartást megismétli,

f) ismételt rendzavarás esetén a nem képviselő résztvevőt a teremből kiutasíthatja,

g) tárgyalási szünetet rendelhet el,

h) javaslatot tehet a vita lezárására,

i) engedélyezi a vitában az időkeret feloldását, az időkeretét túllépő képviselő további hozzászólását,

j) megvonhatja a szót attól a hozzászólótól, aki az időkeretét túllépte,

k) dönt a hozzászólások sorrendjéről,

l) bezárja az ülést.

(2) Ha a képviselő e rendelet 14. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget és ennek következtében a Közgyűlés határozatképtelenség miatt nem tudott döntést hozni, rendbírságot köteles fizetni.

(3) A rendbírság összege alkalmanként 3.000 Ft.

(4) A rendbírságot a polgármester javaslata alapján hozott közgyűlési határozat értelmében a Polgármesteri Hivatal a kiszabást követően esedékes tiszteletdíjból érvényesíti.

(5) Amennyiben a polgármester az ülést nem e rendelet szabályainak megfelelően vezeti, bármely képviselő ezt ügyrendi felszólalásban kifogásolhatja.

19. § (1) A Közgyűlés a polgármester előterjesztése alapján legfeljebb 25 százalékkal, és legfeljebb 12 havi időtartamra csökkentheti annak a képviselőnek a tiszteletdíját aki

a) *  tárgyév január 1 napjától számolva negyedévenként a Közgyűlés rendes ülésén történő szavazások több mint egyharmadán nem vett részt,

b) nem tart kapcsolatot a választópolgárokkal.

(2) Amennyiben a képviselő az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt kötelezettségszegést ismételten elköveti, úgy a képviselő tiszteletdíja 50 százalékos mértékben csökkenthető.

(3) Amennyiben a képviselő az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt kötelezettségszegést három, vagy több alkalommal követi el, úgy a képviselő tiszteletdíja megvonható.

(4) A Közgyűlési üléseken a részvétel igazolására az ülések jelenléti ívei, valamint a jelenlétet tanúsító szavazás gépi szavazó listája alapján készített nyilvántartás szolgál.

(5) *  A jegyző minden negyedévet követő hónap 15. napjáig tájékoztatja a polgármestert a közgyűlés rendes ülések szavazásaiban való részvétel adatairól.

(6) A képviselő a választópolgárokkal történő Mötv. 32. § (2) bekezdés k) pontjában előírt kapcsolattartási kötelezettségének teljesítéséről a tárgyévet követő év január 31. napjáig a polgármester részére írásban tájékoztatást ad. A polgármester a képviselő nyilatkozata alapján vizsgálja a kötelezettség teljesítését.

(7) *  Amennyiben megállapítható a kötelezettségszegés, a polgármester a tiszteletdíj csökkentésével vagy megvonásával kapcsolatos javaslatát a közgyűlés soron következő rendes ülése elé terjeszti, melyről a Közgyűlés minősített többséggel dönt.

(8) *  A rendes ülésről távolmaradó képviselő egészségügyi állapotára, rendkívüli élethelyzetére való hivatkozással és megfelelő igazolás mellett az ülés összehívását követően, az ülés megelőző nap végéig, írásban a polgármesterhez benyújtott indokok megjelölése mellett kimentheti magát. Ezen képviselővel szemben szankció nem alkalmazható (igazolt távolmaradás).

20. § (1) *  A polgármester minden napirendi pontról - kivéve a tájékoztatót, beszámolót, kérdést, az interpellációt - külön vitát nyit.

(2) A napirendi pont tárgyalásakor elsőként mindenkor annak előterjesztőjét illeti a szó, aki legfeljebb 5 perc időtartamban szóbeli kiegészítést fűzhet az írásbeli előterjesztéshez olyan kérdésekben, melyek a döntéshozatalt befolyásolhatják.

(3) *  Az előterjesztő szóbeli kiegészítését követően a tárgyban érintett bizottság/ok elnöke/i ismertetik a bizottság véleményét. Ezt követően a képviselők az előterjesztőhöz, az előadóhoz és a tárgyban érintett bizottsági elnökökhöz legfeljebb 2 percben kérdéseket lehet intézni, amelyekre válaszolni kell. A kérdés címzettje a válaszok megadásánál igénybe veheti más, tanácskozási joggal rendelkező személy segítségét is. A válaszok elhangzását követően a képviselők egy alkalommal legfeljebb 1 percben újabb kérdéseket tehetnek fel, amelyekre kötelező választ adni.

21. § *  (1) A napirendi pont vitájánál elsőként a képviselő csoportok vezetői, illetve a képviselő csoportok által kijelölt tagok, képviselői csoportonként legfeljebb 10 percben ismertetik a képviselő csoport álláspontját. Ezek után a képviselők, valamint a tanácskozási joggal részt vevők legfeljebb 5 perces hozzászólásra kérhetnek szót.

(2) Vita közben, a korábban felszólalt képviselő viszontválasz céljából 1 perces hozzászólásra szót kérhet.

(3) Az ülésen megjelent állampolgároknak és e rendelet 12. § (2) bekezdésében felsorolt személyeknek a tárgyhoz tartozó kérdésben a polgármester 3 perces hozzászólási lehetőséget biztosíthat.

(4) Bármikor szót kérhet:

a) az előterjesztő, előadó,

b) bármelyik képviselő ügyrendi kérdésben, vagy ha a személyét érintő hozzászólásra kíván reagálni,

c) a jegyző, ha törvényességet érintő észrevételt kíván tenni.

(5) Ügyrendi javaslat: a képviselő által megfogalmazott, az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő, - döntést igénylő - eljárás kérdésre vonatkozó javaslat. Ügyrendi javaslatról a Közgyűlés vita és alakszerű határozat nélkül dönt. Az ügyrendi kérdésben a Közgyűlés döntését egyszerű szótöbbség mellett hozza, kivéve ha ezen rendelet máskép nem rendelkezik.

(6) A vita során a képviselők az (1) bekezdés szerinti hozzászólásuk részeként, a tárgyalt előterjesztésre vonatkozóan módosító, illetve kiegészítő javaslatokat tehetnek. A módosító és kiegészítő javaslatokat a polgármester kérésére írásban kell megfogalmazni, ebben az esetben a javaslattevő szünetet kérhet. Új változatot, vagy módosító indítványt csak a vita lezárásáig lehet benyújtani. Ha szükséges az indítvány írásbeli elkészítése érdekében a polgármester a napirendi pont tárgyalását felfüggesztheti, vagy szünetet rendelhet el.

22. § (1) A polgármester legfeljebb 3 percre visszaadja a szót az előterjesztőnek, és lezárja a vitát, ha megállapította, hogy felszólalásra több hozzászóló nem jelentkezik. A vita lezárását követően hozzászólásnak vagy észrevételnek nincs helye. Ezt követően kerülhet sor a végszavazásra.

Ügyrendi javaslatra azonban minősített többséggel hozott döntéssel a már lezárt vita ismét folytatható.

(2) A vita lezárását bármely képviselő ügyrendi javaslatában indítványozhatja, erről a Közgyűlés külön vita és felszólalás nélkül, minősített többséggel határoz. A vita lezárására csak akkor kerülhet sor, ha a tárgyalt napirendi pont tekintetében minden képviselő csoportnak lehetősége volt véleményének előterjesztésére.

(3) A végszavazás előtt bármely képviselő csoport vezetője legfeljebb 15 perc szünet elrendelését kérheti, melyet a polgármester köteles megadni.

(4) Összetett jogi kérdés felmerülésekor a jegyző kérésére a polgármester szünetet rendelhet el.

23. § (1) A végszavazás megkezdése előtt bármely képviselő ügyrendi javaslatot tehet a téma napirendről való levételére, melyről a Közgyűlés vita és felszólalás nélkül, minősített többséggel határoz.

(2) Bármelyik képviselő javaslatára a Közgyűlés a napirendi pont tárgyalása során hozandó döntést legfeljebb a soron következő ülésig elnapolhatja. A Közgyűlés az elnapolásról vita és felszólalás nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz.

15. A személyes érintettség

24. § (1) A Közgyűlés döntéshozatalából kizárható, aki az Mötv. 49. §-ának megfelel.

(2) Személyes érintettségnek minősül különösen, ha a képviselő vagy a közeli hozzátartozója akár közvetlenül személy szerint, akár gazdasági társaságban tisztségviselőként, felügyelő bizottsági tagként, tulajdonosként való részvétel útján közgyűlési döntés kedvezményezettje, továbbá ha érdekelt

a) önkormányzati vagyon tulajdonjogának, tartós használatának, hasznosításának megszerzésében;

b) önkormányzat által kiírt pályázat útján, vagy anélkül történő vállalkozás jellegű megbízás megszerzésében;

c) a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó személyi döntések meghozatalában.

(3) A személyes érintettség szempontjából közeli hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott közeli hozzátartozót kell érteni.

(4) *  A Közgyűlés tagja a Mötv. 49. § (1) bekezdés szerinti személyes érintettségét a polgármesternek a napirend pont tárgyalása előtt bejelenti. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzat képviselő javaslatára a közgyűlés dönt. A kizárt önkormányzati képviselő a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek számít. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén, a kötelezettségszegést követő 6 hónapon belül a polgármester javaslatára, a közgyűlés minősített többségű döntése alapján:

a) mulasztó egy havi illetménye, tiszteletdíja 25%-kal csökkenthető, vagy

b) a rendelet 18. §-ában meghatározott rendbírsággal sújtható.

16. A döntéshozatal

25. § (1) A Közgyűlés döntéseit általában nyílt szavazással hozza. A határozati javaslatról a Közgyűlés tagjai „igen”, „nem”, nyilatkozattal szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól.

(2) A szavazás nyílt vagy titkos. A titkos szavazás elrendelésére e rendelet 13. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott esetekben van lehetőség.

(3) A Közgyűlés bármely képviselő ügyrendi javaslatára név szerinti nyílt szavazást rendelhet el, melyről a közgyűlés minősített többséggel dönt.

(4) Név szerinti szavazást kell elrendelni

a) ha azt törvény írja elő,

b) * 

c) ha azt a képviselők egynegyede indítványozza, továbbá

d) a Közgyűlés megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához.

(5) Ügyrendi kérdésről, a bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozás lefolytatásával összefüggő kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet.

(6) *  Szavazás közben a döntést indokolni tilos.

26. § (1) *  A nyílt szavazás szavazatszámláló gép alkalmazásával, vagy annak meghibásodása esetén kézfelemeléssel történik. Ha a szavazás kézfelemeléssel történt, a polgármester a szavazatokat a jegyző vagy aljegyző közreműködésével megszámláltatja.

(2) *  Név szerinti szavazás esetén a jegyző vagy az aljegyző abc sorrendben olvassa fel a képviselők nevét, akik „igen”, „nem” nyilatkozattal szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól. A szavazás eredményét a jegyző vagy az aljegyző összesítik, s ennek dokumentumait a polgármesternek átadja. A név szerinti szavazás eredményét a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(3) A titkos szavazás szavazatszámláló gép alkalmazásával, meghibásodása esetén szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik. Ebben az esetben a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos, teendők ellátására a Közgyűlés a polgármester javaslatára 3 fős szavazatszámláló bizottságot választ. Szintén ebben az esetben a titkos szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készül, melyet az ülésről készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

27. § (1) Az eldöntendő javaslatokat a polgármester bocsátja szavazásra. A javaslat szövegét szavazásra egyértelműen és úgy kell feltenni, hogy arra igennel vagy nemmel lehessen szavazni.

(2) A szavazásra bocsátás során a polgármester szövegszerűen ismerteti a szavazás tárgyát képező javaslatot. A javaslatot szövegszerűen nem kell ismertetni - elegendő csupán arra utalni - ha az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesztett javaslattal, továbbá akkor sem, ha ezen javaslatok a vita során félreérthetetlen szövegszerűséggel megfogalmazást nyertek.

(3) A polgármester először - az elhangzás sorrendjében külön-külön - a módosító és kiegészítő javaslatokat bocsátja szavazásra.

(4) A módosító és kiegészítő javaslatok feletti szavazás lezárása után dönt a Közgyűlés az eredeti előterjesztés szerinti, illetve a Közgyűlés által elfogadott módosításokat is tartalmazó javaslat egészéről.

(5) Az ügyrendi javaslatokat a polgármester soron kívül, az elhangzást követően azonnal szavazásra bocsátja.

28. § (1) A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség).

(2) *  A megválasztott képviselők több, mint a felének igen szavazata szükséges az Mötv. 42. § 1., 2., 5., 6., 7. 16. pontjában foglalt, továbbá az 50. §-ában, valamint az alábbi ügyekről történő döntéshez (minősített többség):

a) a gazdasági program, az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása;

b) a településrendezési tervek jóváhagyása;

c) hitel felvétele;

d) kötvény kibocsátása;

e) gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságba történő belépés, gazdasági társaság üzletrészének átruházása, a gazdasági társaság megszüntetésének kezdeményezése, illetve megszüntetése;

f) alapítványi forrás átadása, átvétele;

g) önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, a „Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím, a Pro Urbe Szekszárd emlékplakett; a „Közjóért” kitüntető díj, a „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím, a „Szekszárd javáért” kitüntető cím, a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím, a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím; a Hirling Ádám kitüntető díj, a Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára cím, a „Szabadságért Szekszárd” kitüntető cím, Szekszárd Büszkesége ... (év) kitüntető cím, Szekszárd Sportolója .... (év) kitüntető díj, Szekszárd Edzője ... (év) kitüntető díj, Mészöly Miklós emlékplakett adományozása.

h) helyi népszavazás kiírása - ha az nem kötelező;

i) közterület elnevezése;

j) a törvény által önkormányzati hatáskörbe utalt választás esetén a felmentés, kinevezés és vezetői megbízás visszavonása;

k) fegyelmi eljárás megindítása;

l) a Közgyűlés megbízatásának lejárta előtti feloszlatása;

m) képviselő rendbírsággal való sújtása, illetménye, tiszteletdíjának csökkentése, megvonása;

n) vita lezárására vonatkozó javaslat elfogadása;

o) titkos szavazás elrendelése;

p) a közgyűlés hatáskörébe tartozó önkormányzati vagyontárgy elidegenítése, használati jogának átengedése, bérbeadása, bérleti jogának átengedése, gazdasági társaságba vitele, ingyenes (közcélra történő) használatba adása, elővásárlási jogról való lemondás;

q) korlátozottan forgalomképes ingatlan forgalomképessé nyilvánítása;

r) átruházott hatáskörben hozott döntés felülvizsgálata,

s) hatályos jogszabályokban, valamint e rendeletben meghatározott más esetekben.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottnál kevesebb számú „igen” szavazat a javaslat elutasítását jelenti.

29. § (1) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja és kihirdeti a javaslat mellett, majd ellene szavazók, a tartózkodók és a szavazásban részt nem vett, de jelenlévő képviselők számát, és kihirdeti a döntést.

(2) A közgyűlési döntés újratárgyalását legalább a képviselők több, mint a felének indítványára napirendre kell tűzni.

17. A Közgyűlés döntései

30. § (1) A Közgyűlés rendeletet alkot, vagy határozatot hoz.

(2) A rendeleteket és határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal, évszámmal és a döntés tartalmára utaló tömör címmel kell ellátni.

(3) A napirend elfogadása, napirendről való levétel, ügyrendi kérdés, felszólalási jog megadása tanácskozási joggal megbízott személy részére, az előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat, képviselői kérdésekre, interpellációkra adott válasz, név szerinti szavazás elrendelése esetén atestület számozott határozat nélkül jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt.

18. Rendeletalkotás

31. § (1) A rendelettervezet előkészítése, véleményezése:

a) A Közgyűlés - a lakosság szélesebb körét érintő rendelet előkészítésénél - alapelveket, szempontokat állapíthat meg.

b) A tervezetet a Polgármesteri Hivatal tárgy szerint érintett szervezeti egységei, illetve köztisztviselői készítik elő.

c) A tárgyban szükséges érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel az egyeztetést, valamint a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását a Polgármesteri Hivatal végzi.

d) A tervezetet - a jegyző véleményével együtt - véleményezés céljából a tárgykör szerint érintett bizottságok, elé kell terjeszteni.

(2) A rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztése a következők szerint történik:

A rendelet-tervezetet a polgármester, a képviselő, a Közgyűlés bizottsága, valamint a jegyző terjesztheti a Közgyűlés elé. A rendelet-tervezetet az indokolással együtt kell a Közgyűlés elé terjeszteni. A rendelet-tervezet elfogadásához, valamint a rendeletalkotással kapcsolatos részszavazások esetében a döntéshozatalhoz minősített többség szükséges. A rendelet hiteles, végleges szövegét az előterjesztés és az elfogadott módosító indítványok alapján a jegyző szerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írják alá.

32. § (1) A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

(2) A rendelet-tervezetet hirdetmény formájában az önkormányzat honlapján közzé kell tenni úgy, hogy a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő, de legalább három nap álljon rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik kifejtésére.

(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem kapcsolódik a rendelet-tervezet tárgyához, vagy név nélkül érkezett.

(4) A beérkezett véleményeknek és a véleményezők nevének, e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig történik. Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba a véleményeket és a véleményezők nevét, e-mail címét legkésőbb a véleménybeérkezését követő három hónapon belül törölni kell. A (2) bekezdés szerinti hirdetményben erről és az egyéb adatvédelmi előírásokról az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell.

(5) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.

(6) A rendelet-tervezet előkészítője mérlegeli a beérkezett véleményeket és azok értékelését az előterjesztésbe beépítve terjeszti az illetékes szakbizottság, valamint a közgyűlés elé.

(7) A beérkezett és feldolgozott véleményről, annak figyelembe vételéről, mellőzéséről vagy elutasításáról a véleményt adót az általa megjelölt e-mail címen a közgyűlés döntését követő öt munkanapon belül értesíteni kell.

(8) Nem kell véleményezésre bocsátani:

a) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,

b) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló,

c) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló,

d) a helyi adókról szóló,

e) a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos kérdésekről szóló,

f) a rendkívüli közgyűlési ülés napirendjén szereplő rendelet-tervezeteket.

33. § (1) A rendeletek jelölése:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének...../20... (hó, nap) önkormányzati rendelete a .......ról/ről. A zárójelben feltüntetett dátum a rendelet kihirdetésének időpontja.

(2) A Közgyűlés által elfogadott rendeletek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A jegyző a rendelet kihirdetéséről annak elfogadását követő 5 munkanapon belül gondoskodik. A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történik.

(3) A rendelet eredeti példányait a jegyzőnek kihirdetési záradékkal kell ellátni.

(4) A rendelet nyilvántartásba vételéről a jegyző gondoskodik. A rendeletet meg kell küldeni azon szervezeteknek és intézményeknek, amelyek számára az feladatot vagy hatáskört állapít meg. Az állampolgárok jelentős részét érintő rendeleteket (pl. helyi adók, településrendezési terv, lakásügyi rendelet stb.) a helyi sajtóban is közzé kell tenni.

(5) *  Az önkormányzati rendeletek hatályos és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az önkormányzat honlapján közzé kell tenni, és biztosítani kell, hogy ahhoz bárki hozzáférhessen, legkésőbb a kihirdetést követő 3. munkanapon belül a Kormányhivatalhoz meg kell küldeni.

(6) *  Az önkormányzati rendeletekről a jegyző nyilvántartást vezet.

19. Határozathozatal

34. § (1) Ha jogszabály rendeletalkotási kötelezettséget nem ír elő, a Közgyűlés a feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ügyben normatív, vagy egyedi határozatot hoz.

(2) A határozatok jelölése:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ...../20... (hó, nap) határozata a .......ról/ről. A zárójelben feltüntetett dátum a határozat közzétételének időpontja.

(3) *  A határozat tartalmazza a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás határidejét.

A közgyűlési határozat végrehajtásért felelősek lehetnek:

a) a polgármester;

b) a bizottság elnöke;

c) a jegyző;

d) az igazgatóságvezető, főépítész, osztályvezető;

e) az önkormányzat intézményének, gazdálkodó szervezetének vezetője.

(4) *  A Közgyűlés határozatait meg kell küldeni a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek, képviselőknek, illetve a határozat végrehajtásáért felelős személyeknek. A határozatokról a jegyző nyilvántartást vezet. Az éríntettekkel való közlés legkésőbb a honlapra történő feltöltéssel egyidejűleg történik.

(5) A határozatok végrehajtásáról a határidő lejárta után a polgármester beszámol a Közgyűlésnek.

(6) A normatív határozatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell közzétenni. A hirdetményt 30 napra kell kifüggeszteni, és azon fel kell tüntetni a kifüggesztés és a levétel napját. A közzététel időpontja a kifüggesztés napja.

(7) Az önkormányzati határozatok szövegét az Önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.

20. A Közgyűlés elé kerülő anyagok tartalmi követelményei és a benyújtásukra vonatkozó szabályok

35. § *  (1) A Közgyűlés elé kerülhetnek:

a) tájékoztató,

b) beszámoló,

c) előterjesztés,

d) interpelláció, kérdés.

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti anyagokat - kivéve a 38. § (6) bekezdésben meghatározott előterjesztéseket - előzetesen, írásban kell benyújtani a jegyző részére, aki a benyújtott anyagok alapján - előzetes törvényességi véleményezést követően - gondoskodik az ülés meghívó tervezetének összeállításáról. A benyújtáskor figyelemmel kell lenni az ülés meghívójának kézbesítésére irányadó 11. § (2) bekezdés szerinti időpontra.

21. Tájékoztató

36. § (1) A tájékoztató olyan információk Közgyűlés elé terjesztését jelenti, amelyek az önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel támasztják alá, illetve amelyek valamely, a város életével kapcsolatos jelenségnek, nem önkormányzati szerv tevékenységének megismerését segítik elő.

(2) Tájékoztató formájában kell beterjeszteni - ha nem valamely döntés meghozatalát támasztják alá - különösen:

a) a jogszabályok ismertetését,

b) a Közgyűlés és szervei működésére jellemző adatokat,

c) a városra vonatkozó különböző adatok, jelenségek ismertetését.

(3) Tájékoztató benyújtására a 38. § (1) bekezdésben megjelöltek jogosultak.

(4) A tájékoztató határozati javaslatot nem tartalmaz, elfogadásáról a Közgyűlés vita nélkül dönt.

22. Beszámoló

37. § (1) A beszámoló

a) önkormányzati hatáskör gyakorlásáról,

b) a Közgyűlés valamely határozatának végrehajtásáról,

c) az interpellációk kivizsgálásáról,

d) a Közgyűlés és szervei tevékenységéről

készíthető.

(2) A beszámolók benyújtására a Közgyűlés határozataiban felelősként megjelölhető személyek: polgármester, bizottsági elnökök, jegyző, főépítész, az önkormányzat intézményének, gazdálkodó szervezetének vezetője, továbbá a jogszabály alapján beszámolásra kötelezettek jogosultak.

(3) *  A beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés, illetőleg átruházott hatáskörben az illetékes bizottság vita nélkül határozatot hoz.

(4) * 

23. Előterjesztés

38. § (1) *  Az előterjesztés benyújtására a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a bizottságok, a jegyző, aljegyző és az igazgatóság vezetők, főépítész, önkormányzat intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek vezetői jogosultak. Rendeletalkotásra vonatkozó előterjesztés benyújtására e rendelet 31. § (2) bekezdésében írtak jogosultak.

(2) *  Az előterjesztés indítványként irányulhat rendelet alkotására, vagy határozat meghozatalára.

(3) A Közgyűlés elé kerülő írásos előterjesztések főbb tartalmi követelményei:

a) a tárgy pontos meghatározása; annak áttekintése, hogy a téma szerepelt-e már korábban is napirenden, s ha igen, milyen döntés született;

b) a meghozandó döntés indokainak bemutatása;

c) a vonatkozó jogszabályok megjelölése;

d) konkrétan jelölje meg az előterjesztés a feladatokat, a megvalósításhoz szükséges feltételeket és a végrehajtás során elérhető eredményeket;

e) az előterjesztés szerves részét képezik a téma átfogó értékelését segítő mellékletek (statisztikai táblák, korábbi határozatok szövege stb.);

f) legyen a határozati javaslat egyértelmű, szakszerű és végrehajtható, tartalmazza a végrehajtásért felelősök nevét, a végrehajtási határidő megjelölését;

g) a határozati javaslatban utalni kell a korábban hozott határozatok további sorsára (visszavonás, módosítás, hatályban fenntartás);

h) az önkormányzati hatósági ügyekben készített előterjesztés tartalmazza a döntési javaslat tömör kivonatát.

i) meg kell jelölni, hogy mely részek minősülnek minősített adatnak;

j) nagyobb terjedelmű előterjesztéshez készüljön összefoglaló.

k) *  amennyiben a határozati javaslat pénzügyi kötelezettségvállalással jár úgy meg kell jelölni a költségvetési rendeletben biztosított fedezetet.

(4) *  Az előterjesztő felel a megfelelő tartalmú, tárgyalásra és döntésre alkalmas előterjesztés elkészítéséért.

(5) *  A jegyző - amennyiben nem előterjesztő - törvényességi szempontból véleményezi a döntés tartalmát, szükség szerint írásban csatolja véleményét. Amennyiben a döntés pénzügyi kötelezettségvállalással jár úgy az előterjesztő beszerzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság vezetőjének véleményét a fedezet rendelkezésre állásáról.

(6) *  Bizottsági vagy önálló képviselői előterjesztést, írásban a polgármesterhez a közgyűlés rendes ülésére lehet benyújtani. Amennyiben az előterjesztés benyújtása és a soron következő közgyűlés között kevesebb mint 10 nap áll rendelkezésre, úgy az csak az azt követő rendes ülésen kerülhet megtárgyalásra. Az előterjesztő köteles gondoskodni a (3)-(5) bekezdésben foglaltak biztosításáról.

39. § (1) A polgármester és az alpolgármester által benyújtott előterjesztéseket a tárgykör szerint érintett állandó bizottság véleményezi.

(2) Ha az előterjesztés vagy módosító javaslat a költségvetés kiadásának növekedését vagy bevételének csökkenését eredményezheti, meg kell benne jelölni a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében javasolt megoldást is.

(3) A könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésekhez mellékelni kell a könyvvizsgáló jelentését. Ennek hiányában a javaslatról érvényes döntés nem hozható.

(4) Az önkormányzat területén működő gazdasági érdekképviseleti szervezet, illetve területi gazdasági kamara kezdeményezése alapján készített közgyűlési anyagot, a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. A kezdeményezésről a Közgyűlést annak elutasítása esetén is tájékoztatni kell.

(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kinevezések esetén a pályamunkákat csak a frakcióvezetőknek és az érintett bizottság tagjainak kell megküldeni. Ha a pályázó az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem kéri a zárt ülés tartását a pályamunkák a Polgármesteri Hivatalban tekinthetők meg.

(6) A zárt ülés napirendjén szereplő előterjesztésen a „ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE” megjelölést kell alkalmazni.

(7) Amennyiben az ügy jellege megengedi, illetve az összefüggések a Közgyűlés tagjai előtt ismertek, a határozati javaslat szóban is előterjeszthető.

(8) *  Szóbeli előterjesztést akkor lehet tenni, ha a jogszabályban előírt vagy a Közgyűlés által megállapított határidő mulasztás, vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül az a következő ülésre már nem terjeszthető be.

(9) *  Amennyiben nem a polgármester kíván szóbeli előterjesztést tenni, az erre vonatkozó szándékot az előterjesztés címével és a határozati javaslattal együtt a polgármesternél kell írásban vagy elektronikus úton jelezni. A polgármesternél kezdeményezett szóbeli előterjesztés napirendre vételéről a kezdeményezést követő közgyűlés határoz, feltéve, ha a kezdeményezést legkésőbb az adott közgyűlést megelőző 72 órával előbb benyújtották. A határidőben benyújtott, törvényességi szempontból megvizsgált határozati javaslatot az ülést megelőzően ki kell küldeni vagy az ülés kezdete előtt ki kell osztani. A kezdeményezésről - a napirendhez érkezett módosító indítványok sorában - a polgármester köteles tájékoztatni a Közgyűlést, és a napirendre vételről a Közgyűlés vita nélkül dönt.

24. * 

40. § * 

25. Kérdés

41. § (1) *  A Közgyűlés tagjai a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez, a jegyzőhöz, és az igazgatóság vezetőkhöz, főépítészhez önkormányzati feladatkörükhöz tartozó ügyben kérdést intézhetnek, felvilágosítást kérhetnek. A kérdést írásban a polgármesterhez kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb az ülés időpontja előtt 24 órával megérkezzen. A polgármester a kérdést soron kívül továbbítja az éríntettnek. Kérdést legfeljebb 3 percben teheti fel a képviselő, amelyre az adott ülésen szóban vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni.

(2) Amennyiben a Közgyűlés tagja legalább 3 munkanappal az ülést megelőzően írásban nyújtja be kérdését, úgy arra a soron következő ülésen szóban - külön kérésre írásban - választ kell adni.

(3) A kérdés címzettje a válaszok megadásánál igénybe veheti más, tanácskozási joggal rendelkező személy segítségét is. A válasz után képviselői viszontválaszra vagy vitára nem kerülhet sor.

(4) * 

(5) Ugyanabban a témában évente több alkalommal is lehet kérdést feltenni.

26. Interpelláció

42. § (1) *  Interpellációnak minősül az olyan kérdés vagy véleménynyilvánítás, amelyet a Közgyűlés tagjai a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottsági elnökökhöz és a jegyzőhöz (továbbiakban: interpelláltak) intéznek önkormányzati feladatkörükhöz tartozó bármely ügyben. Az interpellációt írásban az ülést megelőzően legkésőbb az ülés időpontját megelőző 24 órával kell benyújtani a polgármesterhez. Az interpellációt soron kívül továbbítja a polgármester az éríntettnek. Az interpelláció az ülésen szóban legfeljebb 2 percben kiegészíthető.

(2) *  Az interpellált a Közgyűlés ülésén szóban, vagy 15 napon belül írásban köteles választ adni. Amennyiben az interpellációt legalább az ülést megelőző 3 nappal írásban nyújtják be, úgy azt az ülésen szóban meg kell válaszolni, kivéve, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot igényel.

(3) Az interpellációra adott írásbeli választ a Közgyűlés következő ülésén napirendre kell tűzni.

(4) A válasz után - az írásban adott válasz esetén is - az interpelláló képviselőnek legfeljebb 3 perces viszontválaszra van joga, majd nyilatkozik a válasz elfogadásáról. Az interpelláltat legfeljebb 3 perces viszontválasz-adási jog illeti meg. Amennyiben a képviselő a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a Közgyűlés vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.

(5) Ha a Közgyűlés a választ nem fogadja el, akkor az interpellációt az illetékes bizottságnak vagy a jegyzőnek adja kivizsgálásra.

(6) Az interpelláció alapján a Közgyűlés részletesebb vizsgálatot is elrendelhet. Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselőt is be kell vonni. Ideiglenes bizottság is megbízható kivizsgálással és ebbe külső szakértő is bevonható.

(7) Ugyanabban a témában évente egy alkalommal nyújtható be interpelláció.

(8) Az interpellációkról a jegyző nyilvántartást vezet.

27. A Közgyűlés ülésének jegyzőkönyve

43. § (1) A Közgyűlésről írásbeli jegyzőkönyv készül 2 eredeti példányban. A jegyzőkönyvet az ülésen rögzített hangfelvétel alapján kell elkészíteni. A hangfelvételt korlátlan ideig kell megőrizni. A hangfelvétel készítéséről, a hangfelvétel tárolásáról a jegyző köteles gondoskodni.

(2) A napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) A közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvben az Mötv. 52. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeken túl tartalmazza:

a) napirendi pontonként:

aa) az előterjesztő (előadó) nevét, részvétele jogcímét és szóbeli kiegészítésének lényegét,

ab) a feltett kérdéseket, a kérdésekre adott válaszok lényegét,

ac) a felszólalók nevét, részvételük jogcímét, felszólalásuk lényegét, kiemelve a módosító, és/vagy kiegészítő javaslatokat,

ad) kérésére a képviselő véleményét,

ae) döntésenként a szavazás számszerű eredményét, ismételt szavazás esetén az ismétlés okát,

af) a határozatok szószerinti szövegét.

b) az elhangzott kérdést, interpellációt és az arra adott szóbeli válasz lényegét, valamint az interpelláló véleményét és a Közgyűlés döntését.

c) az elhangzott bejelentések lényegét.

(4) Az írásbeli jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyv 1. sz. eredeti példányának megőrzéséről és évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik.

(5) A jegyzőkönyv mellékletei:

a) az ülésre szóló meghívó,

b) az előterjesztések és azok mellékletei,

c) az ülésen elfogadott rendelet,

d) a névszerinti szavazás névsora,

e) titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzőkönyv,

f) az aláírt esküokmány,

g) a képviselői kérdésre adott írásbeli válasz,

h) a jelenléti ív.

(6) *  A jegyzőkönyv példányát a mellékletekkel együtt - az ülést követő 15 napon belül - a jegyző megküldi a Kormányhivatal vezetőjének. A 2 sz. eredeti példány az irattár számára készül.

(7) A zárt ülés kivételével a dokumentumokba (jegyzőkönyv, hangfelvétel) való betekintést a Polgármesteri Hivatalban is biztosítani kell. Az állampolgárok - az adatvédelmi szabályok megfelelő alkalmazása mellett - a nyilvános ülés jegyzőkönyvének egy példányát, a hozzátartozó dokumentumokkal együtt, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján megtekinthetik.

(8) A zárt ülés hanganyagát csak a zárt ülésen részt venni jogosultak hallgathatják meg. A zárt ülés jegyzőkönyvét elkülönítetten kell kezelni, betekintésre csak a zárt ülésen részvételi joggal rendelkező személyek jogosultak. A zárt ülésen hozott döntések nyilvánosak, melyek a honlapon megtekinthetőek.

(9) Az ülésen hozott rendeleteket és határozatokat a (6) bekezdésben meghatározott időpontban a képviselőknek és az abban érintetteknek meg kell küldeni.

28. A közmeghallgatás és a lakossági fórumok

44. § (1) A Közgyűlés az Mötv. 54. §-ában meghatározottak szerint közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

(2) A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a lakosságot 15 nappal korábban a helyi sajtó útján, valamint az ügyfélszolgálaton kifüggesztett hirdetményben értesíteni kell.

(3) A közmeghallgatást a polgármester vezeti és gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról.

(4) A közmeghallgatáson elhangzó közérdekű kérdésekre, javaslatokra lehetőség szerint azonnal választ kell adni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a kérdezőt, javaslattevőt 15 napon belül írásban kell értesíteni.

(5) A meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a Közgyűlés illetékes szerveinek át kell adni kivizsgálás céljából. Az érintettek kötelesek a kérdést 15 napon belül írásban megválaszolni a kérdezőnek és a Közgyűlést erről a következő ülésen tájékoztatni.

(6) A közmeghallgatásról a 43. § rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával jegyzőkönyvet kell vezetni.

45. § (1) A polgármester, az alpolgármester és a képviselők az egyes városrészek polgárait közvetlenül érintő ügyek megtárgyalására városrész-tanácskozást kezdeményezhetnek, melyről a közgyűlés minősített többséggel határoz.

(2) A városrész-tanácskozás feladatai:

a) az önkormányzat és a városrészben élő lakosság érdekösszhangjának elősegítése,

b) a polgárok tájékoztatása az időszerű önkormányzati feladatokról, városfejlesztési programokról, egyéb közérdekű kérdésekről;

c) a városrész polgárai észrevételeinek, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása a Közgyűlés, vagy annak illetékes szerve, intézménye részére;

d) a városrészben működő társadalmi, gazdasági szervezetekkel, a polgárok önszerveződő közösségeivel való kapcsolattartás és folyamatos együttműködés;

e) a városrész polgárai körében a városszépítő munka szervezésének elősegítése;

f) állásfoglalás kialakítása a városrészt érintő fejlesztési, rendezési tervek megállapítása előtt, amelyet a fórum vezetője a Közgyűlés előtt ismertet.

III. Fejezet

A Közgyűlés szervezete

29. A polgármester

46. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere megbízatását főállásban látja el. A polgármester polgármesteri esküjének megfelelően képviseli a Közgyűlést. Államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős.

(2) A polgármester tagja a Közgyűlésnek, a közgyűlés határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.

(3) A polgármester feladatai különösen:

a) képviseli a Közgyűlést, biztosítja a Közgyűlés demokratikus, nyilvános működését,

b) összehívja és vezeti a Közgyűlés ülését,

c) gondoskodik és közreműködik a Közgyűlés munkájának megtervezésében, megszervezésében,

d) segíti a képviselők, a Közgyűlés bizottságainak a munkáját;

e) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt ügyekben, hatósági jogkörökben,

f) a hatáskörébe tartozó ügyekben meghatározza a kiadmányozás rendjét;

g) elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a választási ciklusra kiterjedő gazdasági és munkaprogramot.

h) elősegíti az önkormányzati vagyon megőrzését, gyarapítását;

i) gondoskodik arról, hogy az önkormányzati szervek döntései tükrözzék a közakaratot;

j) segíti és ellenőrzi az önkormányzati intézmények működését;

k) a polgármester az önkormányzat érdekének védelmében jogosult a perindításra, melyről a következő Közgyűlésen beszámol;

l) tevékenységével hozzájárul Szekszárd fejlődéséhez, az önkormányzat és szervei munkájának hatékonyságához,

m) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,

n) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében, valamint az egyéb munkáltatói jogokat a főállású alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében,

o) a Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt,

p) *  a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

q) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Közgyűlésnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint a hivatal ügyfélfogadási rendjének meghatározására,

r) szervezi az önkormányzat és az országos főhatóságok kapcsolatait és együttműködését, az önkormányzat és a külföldi partnervárosok, szervezetek együttműködését,

s) kapcsolatot tart a megyei önkormányzat, az egyházak, a helyi pártok és társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések vezetőivel,

t) aláírja az önkormányzati önerőt nem igénylő pályázatokkal, valamint azon pályázatokkal kapcsolatos megállapodásokat, ahol az önerőt a bizottságok a bizottsági alapból biztosítják.

u) kezdeményezheti az önkormányzat érdekeit sértő döntés ismételt megtárgyalását;

(4) *  Amennyiben a közgyűlés határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester az Mötv. 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével - valamennyi ügyben döntést hozhat.

(5) *  A polgármester a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett - a Mötv. 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével - dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő következő halaszthatatlan önkormányzati ügyekben:

a) pályázat benyújtásáról az Önkormányzat nevében,

b) pályázatokkal kapcsolatos nyilatkozatok megtételéről,

c) véleménynyilvánítás központi államigazgatási szervek megkereséséről,

d) hatósági, cégeljárási és pályázati ügyekben hiánypótlási felhívás teljesítéséről,

e) vagyonjogi - különösen vagyonhasznosításra irányuló - ügyekben az Önkormányzat számára pénzügyi többletkötelezettség vállalást nem jelentő, valamint a törzsvagyoni minőséget nem érintő egy, vagy többoldalú jognyilatkozatok megtételéről,

f) amennyiben azt a gazdasági társaság működése körében felmerült ok indokolttá teszi, a működőképesség fenntartása, vagy a likviditás megőrzése érdekében az átadott pénzeszköz átutalása ütemezésének módosításáról.

(6) A polgármester - az alpolgármester közreműködésével - összehangolja a bizottságok működését, indítványozhatja azok összehívását, a bizottságok elnökeit egyeztető megbeszélésre összehívhatja.

(7) Önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el.

(8) A polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatásköröket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) *  A polgármester átruházott önkormányzati hatáskörben a polgármesteri keret terhére történő támogatás nyújtásról, valamint költségvetésen belüli átcsoportosításokról egyedi határozatot hoz. A határozatok jelölésére - a döntéshozó megnevezése kivételével - a rendelet 34. § (2) bekezdésében foglalt szabályok az irányadók.

30. Alpolgármesterek

47. § A Közgyűlés képviselő tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy fő foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármestert választ és egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választhat. Az alpolgármester e tisztsége megszűnik a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, jelöltek hiányában elmaradt választás esetén az időközi választás napján.

31. A jegyző

48. § (1) A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt.

(2) A jegyző feladatai az Mötv. 81. § (3) bekezdésében kerültek meghatározásra.

(3) A jegyző köteles jelezni a Közgyűlésnek, a bizottságnak, a polgármesternek, a települési nemzetiségi önkormányzat elnökének, a társulási tanács elnökének, ha a döntés előkészítése során, illetve a döntés meghozatalakor jogszabálysértést észlel. A törvényesség betartása érdekében valamennyi előterjesztés csak a jegyző törvényességi ellenőrzését követően terjeszthető a Közgyűlés, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a bizottságok és a társulási tanács elé.

(4) *  A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti. Az aljegyző feladatait a jegyző határozza meg. A polgármester a jegyző javaslatára további egy aljegyzőt is kinevezhet.

(5) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapodás alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre Szálka Község Önkormányzatával.

(6) *  A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén - legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat a Beszerzési és Jogi Igazgatóság vezetője látja el.

32. A képviselő

49. § (1) A képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz. Szekszárd város egészéért vállalt felelősséggel képviseli választóinak érdekeit. A képviselők jogai és kötelezettségei azonosak.

(2) A képviselő:

a) köteles részt venni a Közgyűlés munkájában, ülésein,

b) részt vehet a Közgyűlés döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében,

c) rendelet-tervezetet terjeszthet a Közgyűlés elé

d) előterjesztést tehet,

e) felszólalhat,

f) * 

g) kérdéseket tehet fel,

h) interpellálhat,

i) szavaz a döntést igénylő ügyekben,

j) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a Kormányhivatal által szervezett képzésen,

k) köteles a vele szemben felmerülő összeférhetetlenséget megszüntetni,

l) köteles vagyonnyilatkozatot leadni,

m) köteles igazolni a köztartozásmentes adatbázisba való felvételének megtörténtét.

(3) A képviselő döntéseit kizárólag saját meggyőződése alapján hozza. Szavazatát megindokolni nem köteles, emiatt semmiféle hátrány nem érheti.

(4) A képviselő a (2) bekezdésben foglalt jogai megsértése miatt a polgármesterhez fordulhat. A polgármester köteles haladéktalanul intézkedni a sérelem megszüntetése érdekében.

49/A. § *  (1) A képviselő jogosult a testületi munkában való részvétele következtében a munkahelyén a munkavégzési kötelezettség alóli felmentés időtartamára a kieső jövedelme megtérítésére.

(2) A képviselő kiesett jövedelme a munkáltató által kiadott, a felmentés időtartamát és a levonások összegét is tartalmazó igazolás alapján téríthető meg.

(3) A kiesett jövedelem kifizetését a közgyűlés által átruházott hatáskörben a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi.

(4) A kieső jövedelem megtérítésére a képviselő kérésére - a képviselő 6 havi jövedelméről bemutatott munkáltatói igazolása alapján - a közgyűlés által átruházott hatáskörben a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átalányt állapíthat meg.

50. § (1) A képviselő megbízás alapján képviselheti a Közgyűlést.

(2) A képviselő tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a képviselőt is meg kell hívni.

(3) Kezdeményezheti, hogy a Közgyűlés vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a jegyzőnek - a Közgyűlés által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését.

(4) A Közgyűlésen írásban is benyújtott hozzászólását kérésére a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére a véleményét szó szerint rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

(5) A képviselő a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. Közérdekű ügyekben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre - a Polgármesteri Hivatal útján - 30 napon belül érdemi választ köteles adni.

(6) A képviselő részére feladatai ellátásához a Polgármesteri Hivatal ügyviteli segítséget nyújt.

(7) A képviselő önkormányzati munkájával összefüggő feladatainak ellátása érdekében a hivatal részére biztosított technikai eszközöket (telefon, sokszorosító, telefax stb.) igénybe veheti.

(8) *  A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a képviselőként megválasztott alpolgármester számára az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű képviselői keretet biztosít.

33. Képviselői csoportok

51. § (1) A képviselők csoportokat (frakciókat) hozhatnak létre. Képviselői csoport alakításához legalább 5 képviselő részvétele szükséges. Egy képviselő csak egy képviselői csoportnak lehet tagja.

(2) A képviselőcsoport vezetőt (frakcióvezetőt) választhat.

(3) A képviselőcsoport megalakulását, megszűnését, a vezető nevét, a képviselőcsoport személyi változásait a polgármesterrel és a jegyzővel írásban közölni kell. A bejelentésnek tartalmaznia kell a képviselőcsoport elnevezését, a csoport vezetőjének és helyettesének nevét, a képviselőcsoport tagjainak névsorát, valamint ezen adatok megváltozását.

(4) A képviselőcsoportot a Közgyűlés előtt megnevezett vezetője (frakcióvezető) vagy akadályoztatása esetén Közgyűlés előtt megnevezett helyettese képviseli.

(5) A Közgyűlés az egyes képviselő csoportok működésének fenntartásához, továbbá szakértők igénybevételéhez az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű költségvetési támogatást biztosít.

(6) A támogatás elszámolásának rendjéről a jegyző szabályzatban rendelkezik.

(7) *  Az Önkormányzat képviselőcsoportjait a rendelet 7. függeléke tartalmazza.

(8) * 

34. Az állandó bizottságok

52. § (1) A bizottságokat képviselők és a bizottságok feladat- és hatáskörében jártas nem képviselő tagok alkotják. A bizottságok tagjaira és elnökére bármely képviselő tehet javaslatot. A javaslatok alapján a Közgyűlés minősített többséggel megválasztja a bizottságokat úgy, hogy azok elnökei és tagjainak több mint a fele képviselő legyen.

(2) A bizottság, az elnök javaslatára, saját tagjai közül elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes, az elnök akadályoztatása esetén, annak teljes hatáskörét gyakorolja.

(3) *  A bizottság elnöke vagy tagja az Mötv. 58. § (1) bekezdése alapján nem lehet a polgármester, alpolgármester.

(4) *  A Közgyűlés 5 állandó bizottságot hoz létre. A bizottságok megnevezése és tagjainak száma:

a) Pénzügyi Bizottság, tagjainak száma: 5 fő

b) Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, tagjainak száma: 5 fő,

c) Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, tagjainak száma: 5 fő,

d) Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság, tagjainak száma: 5 fő,

e) Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság, tagjainak száma: 5 fő.

(5) A bizottságok működési szabályaikat (Ügyrend) - jelen rendelet keretei között - maguk állapítják meg.

(6) *  A Közgyűlés az egyes Bizottságok működésének fenntartásához, továbbá szakértők igénybevételéhez az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű költségvetési támogatást biztosíthat.

35. Az állandó bizottságok általános feladatai

53. § (1) A Közgyűlés állandó bizottságai ellátnak minden olyan feladatot és hatáskört, amelyet helyi önkormányzati döntés a bizottság számára meghatároz.

a) Döntenek:

aa) a Közgyűlés által átruházott hatáskörökben,

ab) a Közgyűlés helyi rendeletében a bizottság részére megállapított hatáskörökben,

ac) a célalapok felhasználásáról a Közgyűlés által megállapított alapelvek szerint. A támogatásról a bizottság döntése alapján a polgármester támogatási szerződést köt.

b) Előkészítik:

ba) a szakterületüket érintő önkormányzati koncepciókat,

bb) a szakterületüket érintő intézményvezetői pályázatok kiírását,

bc) a feladatkörükbe tartozó testületi előterjesztéseket,

bd) döntési jogkörükbe tartozó célalap felhasználásának alapelveit,

be) a hatályos önkormányzati rendeletek hatáskörükbe tartozó szükség szerinti módosítását.

c) Javaslatot tesznek:

ca) a szakterületükhöz tartozó intézmények vezetői álláshelyének betöltésére beérkező pályázatok elbírálására,

cb) az éves munkaterv összeállításához,

cc) az önkormányzat felügyelete alatt álló és szakterületüket érintő gazdasági társaságok, intézmények létesítésével, átalakításával, megszüntetésével, átvételével és ellátottságával kapcsolatos testületi döntésekre,

cd) a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján kitüntető címek odaítélésére, illetve megvonására.

d) Véleményezik:

da) a Közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületüket érintő részét,

db) az önkormányzat költségvetésének és költségvetési rendelettervezetének szakterületüket érintő részét,

dc) a szakterületükhöz tartozó gazdasági társaságok, intézmények szakmai munkáját, az intézményvezetők bérezését, jutalmazását, prémium kiírását,

dd) az önkormányzat nevében a szakterületüket érintően véleményezik a területfejlesztési és egyéb támogatások elnyerésére külső szervezetek és személyek által benyújtandó pályázatokat,

de) a hatályos önkormányzati rendeletek hatáskörébe tartozó szükség szerinti módosítását.

e) Figyelemmel kísérik:

ea) a közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtását,

eb) a szakterületükhöz tartozó intézmények működését.

f) Beszámolnak:

fa) a bizottság éves tevékenységéről,

fb) a bizottsági célalapok felhasználásáról és azok végrehajtásáról.

g) Feladatkörükben ellenőrzik a Polgármesteri Hivatalnak a Közgyűlés döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a Közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti.

(2) A bizottságok részletes feladat- és hatásköreit az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A bizottságok közötti feladat- vagy hatásköri összeütközés esetén az összeütközés tárgyában a Közgyűlés dönt.

36. Az állandó bizottságok működése

54. § (1) *  A bizottságok működésére a 36. - 39. alcímben foglalt eltérésekre figyelemmel az összehívására, meghívójára, az ülések nyilvánosságára, a határozatképességére, tanácskozási rendjére, a személyes érintettségre, a bizottság tagjainak kizárására, a döntések meghozatalára, végrehajtására, a bizottság elé kerülő anyagok tartalmi követelményeire, benyújtásukra és a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek tartalmára - valamint a 18. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak kivételével - a Közgyűlés működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.

(2) *  54. § (2) A bizottság üléseit az elnök - az ülést megelőzően legalább négy nappal - írásban hívja össze. A közgyűlés ülését megelőző bizottsági ülésen tárgyalandó, a közgyűlési előterjesztések véleményezése tárgyú előterjesztések kiküldési határideje az ülést megelőző harmadik nap. A bizottság meghatározhatja azokat a napokat, amikor a rendes üléseit tartja.

(3) A meghívót a hivatalos hirdetőtáblán is el kell helyezni, valamint a többi bizottsági elnök részére is meg kell küldeni.

(4) A jegyző, a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke, a Polgármesteri Hivatal igazgatóság vezetője - vagy az általa megbízott személy - tanácskozási joggal vesz részt a bizottságok ülésein.

(5) A bizottság döntéseit határozattal hozza. A határozatok jelölésére - a döntéshozó megnevezése kivételével - a rendelet 34. §-ának (2) bekezdésében foglalt szabályok az irányadók. A bizottsági határozatok jelölésénél a bizottságok e rendelet 1. melléklete szerinti teljes elnevezését kell feltüntetni. A napirend elfogadása, napirendről való levétel, ügyrendi kérdés, felszólalási jog megadása tanácskozási joggal megbízott személy részére, az előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat, név szerinti szavazás elrendelése esetén a bizottság számozott határozat nélkül jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt.

(6) Bizottsági határozatok végrehajtásáért felelősek lehetnek:

a) a polgármester;

b) a bizottság elnöke;

c) a jegyző;

d) az igazgatóság vezető, főépítész;

e) az önkormányzat intézményének, gazdálkodó szervezetének vezetője;

f) kivételesen más köztisztviselő.

(7) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a Közgyűlés határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a Közgyűlés a következő ülésén határoz.

(8) *  A bizottság üléseiről a tanácskozás lényegét és a bizottság döntéseit szó szerint tartalmazó jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv csak a jegyző törvényességi ellenőrzését igazoló ellenjegyzését követően továbbítható. A jegyzőkönyv egy példányát az ülést követő 15 napon belül a Kormányhivatalhoz meg kell küldeni.

(9) *  A bizottsági ülés működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a jegyző biztosítja.

(10) Az együttes bizottsági ülésekre az ülés vezetésére vonatkozó szabályok kivételével a bizottság működésére vonatkozó szabályok az irányadóak. Az együttes ülés levezető elnöke:

a) az együttes ülést kezdeményező bizottsági elnök, vagy

b) amennyiben az együttes ülés összehívását a Közgyűlés rendeli el, úgy a Közgyűlési határozatban megjelölt bizottsági elnök.

37. A bizottság elnökének és tagjainak jogosítványai és kötelezettségei

55. § A bizottság elnöke:

a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit,

b) ellenőrzi a bizottság határozatainak végrehajtását,

c) képviseli a bizottságot,

d) *  a bizottsági ülések között napi munkakapcsolatot tart fenn (írásban, de akár szóban is) a Jegyzőn keresztül a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőivel, az intézményvezetőkkel és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetőivel. A Jegyzőn keresztül a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői, az intézményvezetők és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői kötelesek a bizottság elnökének rendelkezésére állni és a feladatának ellátásához szükséges információt, adatot, dokumentumot 15 napon belül írásban megküldeni a bizottság elnökének.

56. § (1) A bizottság tagjai:

a) részt vesznek a bizottság ülésein,

b) részt vehetnek a bizottsági döntések előkészítésében, javasolhatják témakörök napirendre tűzését,

c) a bizottság elé kerülő témakörökkel kapcsolatban külső szakértők segítségét kérhetik, javasolhatják az elnöknek a bizottság ülésére való meghívásukat,

d) az elnök megbízása alapján képviselhetik a bizottságot,

e) *  a bizottsági ülések között napi munkakapcsolatot tart fenn (írásban, de akár szóban is) a Jegyzőn keresztül a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőivel, az intézményvezetőkkel és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetőivel. A Jegyzőn keresztül a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői, az intézményvezetők és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői kötelesek a bizottság tagjának rendelkezésére állni és a feladatának ellátásához szükséges információt, adatot, dokumentumot 15 napon belül írásban megküldeni a bizottság tagjának.

(2) A bizottság nem képviselő tagjait - a bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben - a bizottság képviselő tagjaival azonos jogok illetik meg.

38. A bizottsági tisztség megszűnése

57. § (1) A bizottság elnökének megbízatása megszűnik:

a) lemondással,

b) a képviselői mandátum megszűnésével,

c) az összeférhetetlenség kimondásával,

d) méltatlanság megállapításával,

e) felmentéssel.

(2) A bizottság tagjának megbízatása megszűnik:

a) lemondással,

b) a Közgyűlés megbízatásának megszűnésével,

c) a képviselői mandátum megszűnésével,

d) összeférhetetlenség kimondásával,

e) méltatlanság megállapításával,

f) visszahívással.

58. § A bizottsági elnöki tisztség, vagy bizottsági tagság megszűnése esetén, a Közgyűlés következő ülésén a frakcióvezetőkkel történt egyeztetés után bármely képviselő tehet javaslatot a bizottsági tisztség betöltésére.

39. Az ideiglenes bizottságok

59. § (1) A Közgyűlés bármely képviselő javaslatára, a polgármester előterjesztése alapján meghatározott feladat ellátására, így különösen: jelentős döntés előkészítésére, rendelet, határozat végrehajtásának ellenőrzésére, fontos városi rendezvények megszervezésére, javaslat kidolgozására ideiglenes bizottságot választhat.

(2) Az ideiglenes bizottság feladatát, megbízatásának terjedelmét, elnevezését, tagjainak számát a Közgyűlés a bizottság felállításakor határozza meg.

(3) Az ideiglenes bizottság elnökének, tagjainak megválasztására, a bizottság működésére és megszűnésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

60. § (1) A Közgyűlés bármely kérdés megvizsgálására ideiglenes bizottságként vizsgáló bizottságot állíthat fel.

(2) A vizsgáló bizottságot létre kell hozni, ha azt a képviselők legalább egyharmada indítványozza.

(3) A vizsgáló bizottság tagja csak képviselő lehet. A bizottság elnökét a Közgyűlés választja meg.

(4) A vizsgáló bizottság tevékenységéről jelentést készít, amelynek tartalmaznia kell:

a) a bizottság feladatát,

b) a bizottság által alkalmazott eljárást és vizsgálati módszereket,

c) a bizottság megállapításait,

d) a bizottság megállapításait alátámasztó bizonyítékok bemutatását,

e) a vizsgálattal érintett észrevételeit a lefolytatott vizsgálat módszereire és megállapításaira,

f) a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatot, vagy javaslat kidolgozásának kezdeményezését.

40. A tanácsnok

61. § (1) A Közgyűlés a polgármester vagy bármely képviselő indítványára a tagjai közül tanácsnokot választhat.

(2) A tanácsnok munkájához szükséges feltételekről a jegyző gondoskodik.

(3) A tanácsnok feladatkörében:

a) a Polgármesteri Hivatal igazgatóság vezetőitől a feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást és közreműködést kérhet,

b) írásban véleményezheti a feladatkörébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket, ebben a körben előterjesztést készíthet,

c) A tanácsnok által felügyelt feladatkörökben csak az ellenjegyzésével lehet előterjesztést benyújtani a közgyűlés részére.

d) figyelemmel kíséri a feladatkörével összefüggő közgyűlési döntések végrehajtását.

(4) A tanácsnok megbízatása megszűnik:

a) lemondással,

b) a képviselői mandátum megszűnésével,

c) felmentéssel.

(5) tanácsnok a bizottsági elnökkel azonos díjazásra jogosult.

(6) A tanácsnokra - eltérő szabályozás hiányában - a bizottsági elnökökre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

61/A. § *  (1) A koronavírus világjárvány elleni védekezés összehangolását és koordinálását, valamint az egészségügyi alapellátás, különösképpen az Allende utcai orvosi rendelő fejlesztésével összefüggő feladatok, továbbá az önkormányzat klímavédelmi és környezeti fenntarthatósági feladatainak felügyeletét az önkormányzati képviselők közül megválasztott önkormányzati tanácsnok látja el.

(2) Az önkormányzati tanácsnok részletes feladatait a rendelet 1/A. függeléke tartalmazza.

41. Polgármesteri Hivatal

62. § *  (1) A Közgyűlés Polgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre, amelynek személyi és tárgyi feltételeit éves költségvetésében biztosítja. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv, jogi személy.

(2) *  A Polgármesteri Hivatal a következő belső szervezeti egységekre tagozódik:

a) Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság

1. Polgármesteri és Jegyzői Titkárság,

2. Önkormányzati Osztály,

2.1. Szálkai Kirendeltség,

3. Szociális Osztály,

4. Humán Osztály,

5. Informatikai Osztály,

b) Hatósági és Koordinációs Igazgatóság

1. Igazgatási Osztály,

2. Anyakönyvi Osztály,

3. Adó Osztály,

4. Belső Ellenőrzési Csoport,

c) Beszerzési és Jogi Igazgatóság

1. Beszerzési és Jogi Osztály,

2. Projektmenedzseri Osztály,

3. Stratégiai Tervezési Osztály,

4. Ügyviteli Osztály,

d) Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság

1. Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály,

1.1. Karbantartó Csoport,

2. Városigazgatási és Rendészeti Osztály,

2.1. Közterület-felügyeleti Csoport,

3. Főépítészi Iroda,

4. Gondnokság,

e) Gazdasági Igazgatóság

1. Pénzügyi Osztály,

2. Számviteli Osztály.

f) Zöldfelület-karbantartási és Köztisztasági Igazgatóság

1. Zöldfelület-karbantartási Osztály

1.1. Parkgondozási Csoport

1.2. Gyepkezelő Csoport

2. Köztisztasági Osztály

2.1. Köztisztasági Csoport

2.2. Közfoglalkoztatási Csoport

(3) A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát a jegyző javaslatára a polgármester az irányítási jogkörében kiadott normatív utasításban állapítja meg.

(4) A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát az önkormányzat éves költségvetési rendelete határozza meg.

(5) *  A Polgármesteri Hivatal munkarendjében a dolgozók munkaideje ötnapos osztatlan munkaidő-beosztásban heti 40 óra azzal, hogy a munkaidő hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óra 30 percig, pénteken 8 órától 14 óráig tart. Az ebédszünet a munkaidőn belül napi 30 perc, mely 12 és 13 óra között vehető igénybe. A fűtési szezonban, az év október hó 15. napja és a következő év április hó 15. napja közötti időszakban (a továbbiakban: fűtési időszak) ettől eltérő - (5a) bekezdés szerinti - munkarend bevezetéséről a polgármester dönt a jegyző javaslata alapján.

(5a) *  Fűtési időszakban a Polgármesteri Hivatal munkarendjében a dolgozók munkaideje ötnapos osztatlan munkaidő-beosztásban heti 40 óra azzal, hogy a munkaidő hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 17 óráig, pénteken 8 órától 10 óráig tart. Az ebédszünet a munkaidőn belül napi 30 perc, mely 12 és 13 óra között vehető igénybe.

(6) A munkáltatói jogkör gyakorlója egyes dolgozók munkaidejét vagy munkarendjét az (5) bekezdéstől eltérően is meghatározhatja, illetve a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata a munkarendet rugalmasan is meghatározhatja.

62/A. § *  (1) A Polgármesteri Hivatal az igazgatóságain az ügyfélfogadást hétfőn és szerdán 8 óra és 16 óra 30 perc között biztosítja.

(2) Az Anyakönyvi Osztályon ellátott anyakönyvi ügyintézés során a haláleset bejelentésének fogadása minden nap 8 és 10 óra között történik.

(3) Az Adó Osztályon, valamint az Igazgatási Osztályon az ügyfélfogadás hétfőn és szerdán 8 órától 16 óra 30 percig, pénteken 8 órától 12 óráig tart.

(3a) *  Fűtési időszakban a munkarend 62. § (5a) bekezdés szerinti bevezetésének elrendelése esetén az ügyfélfogadás rendje a (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a következőképpen alakul:

a) Az Anyakönyvi Osztályon ellátott anyakönyvi ügyintézés során a haláleset bejelentésének fogadása hétfőtől csütörtökig minden nap 8 és 10 óra között történik.

b) Az Adó Osztályon, valamint az Igazgatási Osztályon az ügyfélfogadás hétfőn és szerdán 8 órától 16 óra 30 percig tart.

(4) A jegyző ügyfélfogadási ideje szerdánként 10 órától 12 óráig tart.

(5) A polgármester és az alpolgármester minden hónap utolsó előtti csütörtökén 16 órától 18 óráig tart ügyfélfogadást.

63. § (1) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

(2) *  A képviselőket és a települési nemzetiségi önkormányzat képviselőit a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, valamint a jegyző utasítására a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői kötelesek soron kívül fogadni.

(3) * 

IV. Fejezet

A helyi népszavazás

64. § A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról a Közgyűlés önálló rendeletet alkot.

V. Fejezet

A települési nemzetiségi önkormányzat

65. § Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítani kívánja a nemzetiségi jogok érvényesülését. Ennek érdekében együttműködik a városban működő nemzetiségi önkormányzattal.

66. § Szekszárd Megyei Jogú Városban az alábbi települési nemzetiségi önkormányzat működik:

a) Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat,

b) Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

67. § (1) A nemzetiségi önkormányzat elnöke tanácskozási joggal vesz részt a közgyűlési és bizottsági üléseken. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Részére a meghívót a 11. §-ban meghatározott módon kell megküldeni.

(2) Ha a nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a Közgyűlés döntése szükséges, a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a polgármester köteles a soron következő testületi ülés meghívóján a napirendi pontok közé javasolni.

42. A nemzetiségi önkormányzat vagyona és gazdálkodása

68. § (1) A nemzetiségi önkormányzat a költségvetését és a zárszámadását határozatban állapítja meg. A költségvetés és zárszámadás előkészítéséről - a nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetés alapján - a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(2) A nemzetiségi önkormányzat pénzeszközök feletti rendelkezésének szabályait az erre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

43. A nemzetiségi önkormányzat egyetértési joga

69. § *  (1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény által meghatározott nemzetiségi jogok, különösen a kollektív nyelvhasználat, hagyományápolás és kultúra, a helyi sajtó, az esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e minőségben érintő közgyűlési határozatot a Közgyűlés csak az e lakosságot képviselő települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértésével alkothatja meg.

(2) A nemzetiségi intézmények esetében:

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó vezetőinek megbízására (vezetői megbízás visszavonására),

b) a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalói munkaszerződésének megkötéséhez (megszüntetéséhez)

ha nem az adott nemzetiség önkormányzata gyakorolja a megbízási jogot, illetve munkáltatói jogot -, valamint a nemzetiséghez tartozók oktatási és kulturális önigazgatására is kiterjedő fenntartói döntés meghozatalára csak az adott nemzetiség önkormányzata egyetértésével, egyházi köznevelési intézmény vagy egyházi felsőoktatási intézmény esetében az adott nemzetiség önkormányzata véleményének kikérésével kerülhet sor. Érintett települési nemzetiségi önkormányzat hiányában az érintett területi, ennek hiányában az országos önkormányzat, ennek hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületeinek véleményét ki kell kérni.

44. A Polgármesteri Hivatal közreműködése a nemzetiségi önkormányzat munkájában

70. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közreműködik a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

(2) A Polgármesteri Hivatal jegyző által kijelölt szervezeti egységei segítik a nemzetiségi önkormányzat testületi működését.

E feladatkörükben:

a) közreműködnek a nemzetiségi önkormányzati ülések előkészítésében (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);

b) közreműködnek a testületi döntések és tisztségviselők döntéseinek előkészítésében, ellátják a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat;

c) ellátják a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat;

d) gondoskodnak a nemzetiségi önkormányzat tájékoztatásáról az őket érintő ügyekben;

e) szakmai segítséget nyújtanak a nemzetiségi intézmények működtetéséhez, erre irányuló kezdeményezés esetén.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

71. § (1) Ez a rendelet a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel 2019. december 23-án 11.00 órakor lép hatályba.

(2) A 73. § 2020. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 74. § 2020. március 1-jén lép hatályba.

72. § E rendelet hatásköri rendelkezéseit a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban is alkalmazni kell.

72/A. § *  A közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet alapján megkötésre került támogatási megállapodás, illetve támogatói okirat módosítása tekintetében 2019. december 23-tól a döntéshozó

a) Humán Bizottság által nyújtott sport, ifjúsági és oktatási célú támogatás esetén az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, kulturális célú és civil szervezeteknek nyújtott támogatás esetén a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság,

b) Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által nyújtott támogatás esetén a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság;

c) Szociális és Egészségügyi Bizottság által nyújtott támogatás esetén a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság.

73. § * 

74. § * 

75. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2019. december 23. 10. óra 48 perc

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

A Közgyűlés állandó bizottságainak részletes feladat- és hatáskörei

Pénzügyi Bizottság (PB)

1. Költségvetéssel, gazdálkodással kapcsolatos hatáskörében:

1.1 Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-, csökkenés) alakulására, értékeli az azt előidéző okokat. E hatáskörének gyakorlása keretében szükség szerint tájékoztatást, beszámolót kérhet.

1.2. Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

1.3. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.

1.4. Megtárgyalja a költségvetési rendelet tervezetét. Írásos véleményét a polgármester csatolja a képviselő-testület elé terjesztendő rendelet-tervezethez.

1.5. Javaslatot tehet adóerő módosítására (csökkentés-növekedés).

1.6. Javaslatot tehet az Önkormányzat és gazdasági társaságai jogszabálynak megfelelő hitelfelvételére, kötvénykibocsátásra megtérülő beruházás esetén

1.7. Vizsgálja az Önkormányzat és gazdasági társaságai adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának indokait és gazdasági megalapozottságát.

1.8. Figyelemmel kíséri az Önkormányzat és gazdasági társaságai adósságszolgálatának alakulását, szükség szerint javaslatot tesz ennek megváltoztatására.

1.9. Javaslatot tesz költségvetést érintő kérdésben.

1.10. Részt vesz az éves költségvetés elkészítésében.

1.11. Javaslatot tehet az Önkormányzat költségvetési előirányzatai átcsoportosítására, ezzel összefüggésben a költségvetés módosítására.

1.12. A költségvetés egyensúlya szempontjából véleményezi az éves költségvetésben meghatározott

a) intézmény-fejlesztési,

b) intézmény karbantartási

c) hibaelhárítási,

d) szakhatósági

keret felosztására irányuló javaslatot.

2. Pályázatokkal, külső fejlesztési forrásokkal kapcsolatos hatáskörében:

2.1. Javaslatot tehet a Közgyűlésnek költségvetésben meghatározandó, 10 millió Ft-ot meg nem haladó mértékű pályázatok önrészének mértékére, az elérendő célok meghatározására.

2.2. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a megtérülő önkormányzati beruházásokkal kapcsolatban külső fejlesztési források bevonására, a forrásteremtés és forrásallokáció végrehajtására.

3. Beszerzéssel, közbeszerzéssel kapcsolatos hatáskörében:

3.1. Ellenőrzi az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei a jogszabály, valamint a közgyűlés döntése alapján kötelezően nyilvánosságra hozandó dokumentumok és adatok teljes körű határidőben történő feltöltését a megfelelő honlapokra a negyedévente készülő beszámolók alapján.

3.2. Figyelemmel kíséri az Önkormányzat közbeszerzési tervének végrehajtását negyedévente készülő beszámolók alapján.

3.3. Javaslatot tehet a közbeszerzési terv módosítására.

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB)

1. Dönt:

1. közterület használati díjak és a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjak mérséklése és elengedése iránt benyújtott kérelmekről;

2. a bel- és külterületi ingatlanok bérleti díjának megállapításáról, bérleti díjának elengedéséről a vagyonrendeletben foglaltak szerint;

3. az építési telek nagyságát el nem érő önkormányzati tulajdonban álló telek, illetve más önkormányzati ingatlan elidegenítéséről;

4. külterületi ingatlanok elidegenítéséről 5.000 m2 nagyságig;

5. a beépítési kötelezettség elmulasztása miatti terület-visszavásárlásról;

6. a Közgyűlés által hatáskörébe utalt önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan elidegenítéséről;

7. a rekonstrukciós vízrendezésre biztosított összeg felhasználásáról;

8. a Bizottsági Alap felhasználásáról;

9. az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet alapján a Közgyűlés által meghirdetett pályázatokról (pl. közcsatornára rákötést ösztönző pályázat);

10. felügyeli a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott, városüzemeltetési előirányzatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat, azok megvalósítását;

11. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig - a költségvetésben e célra biztosított előirányzat terhére - önállóan dönthet vállalkozásban való önkormányzati részvételről a költségvetésben e célra biztosított előirányzat erejéig, figyelemmel a Közgyűlésnek az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott kizárólagos hatásköreire;

12. átruházott hatáskörben - az Mötv.-ben, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben szereplő korlátozások figyelembe vételével - a közgyűlési ülések között nettó 15 millió Ft összeghatárig az Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető jogokról;

13. az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról 5 millió Ft összeghatárig;

14. az Önkormányzatot és intézményeit megillető követelésről való lemondás kérdésében 1.000.000 Ft értékhatárig;

15. a behajthatatlan követelések felülvizsgálata során a követelés végleges minősítéséről és be nem hajtható követelés törléséről;

16. az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok szolgalmi és vezetékjoggal, használati joggal való megterheléséről, valamint az ezzel összefüggő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és feltételeiről;

17. a költségvetési rendeletben meghatározott kiadási előirányzatok finanszírozásához szükséges hitelfelvétel időpontjáról;

18. átruházott hatáskörben a lakóingatlan kényszerértékesítése során az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról;

19. Nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon az önkormányzatot illető szolgalmi-, vezeték- és használati jogok létesítéséről, feltételeiről;

20. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló - polgári jogi jogviszonyból eredő - lejárt teljesítési határidejű egyéb (nem személyi gondoskodásért fizetendő térítési díj) követelésre benyújtott részletfizetési, fizetési halasztási kérelmek elbírálásáról 100 000 Ft egyedi értékhatár felett.

21. az 5.000 E Ft-ot megnem haladó mértékű általános tartalék felhasználásáról, amelyről a legközelebbi Közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni; (éves költségvetési rendelet)

22. a vállalkozások számára elérhető önkormányzati fejlesztési alapok pályáztatási eljárásáról, az alapok elnyerését célzó pályázati kiírásokról, a beérkezett pályázatokról;

1.1. a beszerzéseket érintően:

1. dönt az Önkormányzat, az Önkormányzat által fenntartott intézmények, valamint az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonban álló gazdasági társaságai nettó 5 millió forint feletti beszerzéseket tartalmazó beszerzési tervének elfogadásáról, annak módosításáról

1.2. a közbeszerzéseket érintően:

1. dönt az éves közbeszerzési terv elfogadásáról és ezzel engedélyezi a közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzési eljárások indítását

2. uniós eljárásrendben lefolytatott eljárás esetén meghozza az eljárást (illetve adott esetben a részvételi szakaszt) lezáró döntést a Bíráló Bizottság szakmai javaslata alapján

3. uniós eljárásrendben lefolytatott eljárás esetén a Bíráló Bizottság szakmai javaslata alapján dönt az írásbeli összegezés olyan jellegű módosításáról, amelyben az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje változik

4. dönt a közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról

5. uniós eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén dönt a szükséges pótfedezet biztosításáról, amennyiben egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot

6. értékhatártól függetlenül dönt a Polgármester hatáskörébe nem utalt esetben a közbeszerzési eljárás útján kötött szerződések módosításáról

7. dönt az in house megállapodások megkötésének engedélyezéséről

1.3. a pályázatokat érintően:

1. dönt 50 millió Ft összeghatár felett a pályázat előkészítéséről és szakmai koncepciójának tervezetéről

2. dönt az önerőt igénylő pályázatok támogatási szerződése, támogatói okirata tartalmának jóváhagyásáról és megkötéséről

3. dönt a Polgármester hatáskörébe nem utalt valamennyi támogatási szerződés, támogatói okirat módosításáról

4. dönt a támogatási szerződésektől, támogatói okirattól történő elállásokról

2. Rendeletalkotásra előkészíti:

1. a helyi építésügyi szabályzatot és a hozzátartozó szabályozási tervet;

2. a közterületek használatáról szóló rendeleteket;

3. Javaslatot tesz:

1. a szakterületéhez tartozó költségvetési előirányzatok felhasználására;

2. 5 millió Ft felett az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntésre;

3. a mezőgazdasági művelésű ingatlan eladására, vásárlására, cseréjére,

4. a költségvetési rendelet városüzemeltetési, felújítási, és beruházási költségelőirányzataira,

5. a közterületen, valamint az önkormányzati tulajdonú épületeken lévő művészeti alkotások felújítására;

6. az önkormányzat számára vállalkozásfejlesztési programok, illetve projektek indítására, előkészíti azokat;

7. a Műemlékvédelmi Alap felhasználására;

8. a településszerkezeti terv szerinti belterületi határ módosítására;

9. szakterületét érintő megyei díjak odaítélésére;

10. szakterületét érintő Aranykönyvi bejegyzésekre;

11. szakterületét érintő emléktábla elhelyezésére;

12. a különféle turisztikai pályázatokon való induláshoz szükséges saját erő költségvetésben történő elkülönítésére;

13. a Közgyűlésnek az önkormányzat, intézményei, szekszárdi székhelyű társulásai kizárólagos, vagy többségi tulajdonú gazdasági társaságai könyvvizsgálóira és jogi képviselőire.

14. Szekszárd Város Bora elismerő cím odaítélésére;

4. Véleményezi:

1. az önkormányzat által alapított, illetve részben vagy kizárólagosan az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, a vagyonrendelet 8. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyéb vagyonkezelő szervek tevékenységét, működését, szervezetét, különös tekintettel kommunális tevékenységre;

2. a lakossági szolgáltatások ellátásának hatékony, gazdaságos működtetésére szóló javaslatokat;

3. az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetőjének kinevezését;

4. az önkormányzat településrendezési és építésügyi feladataival kapcsolatos előterjesztéseket, (terület- és településrendezési, fejlesztési programok, tervek);

5. a műszaki infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó koncepciókat, programokat, terveket;

6. a városfejlesztési, városépítészeti szempontból jelentős beruházási célú javaslatokat;

7. a tömegközlekedési feladatokkal és közlekedési koncepciókkal összefüggő terveket;

8. a közműfejlesztéssel összefüggő terveket;

9. a szomszédos települések településrendezési tervét;

10. a vállalkozásfejlesztési célok megvalósulása szempontjából az önkormányzat vállalkozásainak tevékenységét;

11. a mezőgazdasági vonatkozású rendelet-tervezeteket;

12. előzetesen az önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági művelésű földterületekkel kapcsolatos előterjesztéseket;

13. a szőlő- bor ágazattal kapcsolatos városifejlesztési koncepciókat;

14. a borvidéki rekonstrukciós feladatokat és az állami támogatás elnyerésére vonatkozó pályázatokat;

15. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó szolgáltatási szerződést, a szolgáltatói díj megállapítását tartalmazó rendeletet;

16. az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő rendelet-tervezeteket, figyelemmel kíséri azok hatályosulását, kezdeményezheti azok módosítását, illetve javaslatot dolgozhat ki módosításukra,

17. a feladat és pénz átcsoportosítást;

18. a helyi adóról szóló rendelet-tervezetet, díjmegállapítást tartalmazó önkormányzati rendeletek tervezetét, valamint e rendeletek évközi módosításainak tervezeteit;

19. az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket,

20. a vállalkozás-fejlesztési célok megvalósulásának szempontjából véleményezi az Önkormányzat beruházási programjait, e körben:

a) vizsgálja és értékeli adott beruházási program összhangját az önkormányzati vállalkozás-fejlesztési célokkal, illetve a környező vállalkozások pillanatnyi struktúrájával,

b) vizsgálja, elemzi és értékeli adott beruházási program vállalkozási környezetre, szerkezetre gyakorolt hatását,

c) feltárja, vizsgálja, értékeli és elemzi adott beruházási program megvalósításával járó kockázati tényezőket,

d) vizsgálja, elemzi és értékeli adott beruházási program megvalósításának hatásait, előnyeit, hátrányait az esetlegesen felmerülő egyéb beruházási, befektetési alternatívákkal összehasonlítva,

21. a városfejlesztési, városépítészeti szempontból jelentős beruházási javaslatok véleményezése körében:

a) feltárja, vizsgálja, értékeli és elemzi adott beruházási javaslat megvalósításával járó kockázati tényezőket,

b) vizsgálja, elemzi és értékeli adott beruházási javaslat megvalósításának hatásait, előnyeit, hátrányait az esetlegesen felmerülő egyéb beruházási, befektetési alternatívákkal összehasonlítva,

22. az Önkormányzat által alapított, illetve részben vagy kizárólagosan az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, a vagyonrendelet 8. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyéb vagyonkezelő szervek tevékenységének, működésének, szervezeti kialakításának véleményezése körében:

a) szóbeli és írásbeli tájékoztatást kérhet a jegyzőtől, illetve a gazdasági társaság, valamint a vagyonrendelet 8. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyéb vagyonkezelő szerv vezetőjétől,

b) az üzleti titok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével betekinthet a gazdasági társaság, továbbá a vagyonrendelet 8. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyéb vagyonkezelő szerv irataiba, dokumentumaiba,

c) javaslatokat fogalmazhat meg a gazdasági társaság és a vagyonrendelet 8. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyéb vagyonkezelő szerv tevékenységének, működésének, szervezeti kialakításának gazdaságosabbá, hatékonyabbá tétele érdekében;

5. Figyelemmel kíséri:

1. a város adottságait és azok figyelembevételével részt vesz a városfejlesztési koncepciók kidolgozásában, karbantartásában, megvalósításában;

2. az önkormányzatot érintő szakterületéhez kapcsolódó gazdasági pályázatokat, közreműködik azok bírálatában;

3. a benyújtott pályázatok hatékonyságát, elemzi az esetleges eredménytelenség okait, javaslatot tesz a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére;

4. a piac-, és vásár felügyeleti, mezőőri tevékenységet, a gyepmesteri telep, valamint a közterület-felügyelet működését;

5. a gazdálkodás színvonalát, a pénzeszközök felhasználásának célszerűségét, az erőforrások hatékony működtetését;

6. a városüzemeltetési előirányzat keretében megvalósuló feladatokat, azok teljesítését ellenőrzi;

7. és koordinálja az önkormányzat vállalkozás területén végzendő, a fejlesztések érdekében külső források bevonását célzó pályázati tevékenységét, ennek keretében figyelemmel kíséri a különféle önkormányzatok számára elérhető, helyi vállalkozások fejlesztése érdekében pályázatok útján elnyerhető források pályázati kiírásait;

8. és új együttműködési lehetőségeket tár fel a vállalkozásfejlesztés terén érintett szervezetekkel, elősegíti közös vállalkozás- és turizmusfejlesztési programok megvalósítását;

9. és kapcsolatot tart a mezőgazdasági vállalkozásokkal, a vállalkozókat érintő kérdésekben véleményt nyilvánít, jelzést ad, illetőleg javaslatot tesz a várost érintő problémák megoldására;

10. és feltárja a külföldi vállalkozási lehetőségeket (különös tekintettel a szőlőre és borra);

11. és közreműködik a történelmi borvidék-arculat kialakításának kidolgozásában;

12. és segíti a hegyközségi önkormányzat munkáját, meghatározza az ezzel kapcsolatos koordinációs feladatokat;

13. és rendszeresen kapcsolatot tart a gazdasági kamarákkal és a mezőgazdasági ágazathoz kapcsolódó szervezetekkel;

14. és közreműködik a mezőgazdasági vállalkozásokat érintő közgyűlési pályázatok kiírásában;

6. Gyakorolja:

1. a vagyonrendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket;

7. Közreműködik a városüzemeltetéssel kapcsolatos éves feladattervek összeállításában.

8. Jóváhagyja

1. a Tervtanács 10 tagját a szakmai kamarák által kijelölt személyek közül a Tervtanács elnökének előzetes véleményének kikérését követően, 4 éves időtartamra

2. az év közben létrejött bevételi többlet 10%-ig az annak hasznosításával kapcsolatos szerződéseket, illetve lebonyolítja ezen mértékig a pénzügyi műveleteket. A megtett intézkedésről a következő Közgyűlései ülésen tájékoztatást ad;

9. Hozzájárulást adhat bruttó 500.000 Ft-ot meg nem haladó könyv szerinti egyedi nyilvántartási értékű eszköz értékesítéséhez.

10. Előzetesen jóváhagyja az Önkormányzat intézményei használatában lévő forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe vagy használatba adás útján történő - bruttó 500 ezer forint és bruttó 1 millió forint szerződéses összeghatár közötti határozott vagy határozatlan idejű, valamint bruttó 500 ezer forint szerződéses összeghatárig egy éven túli időtartamra vonatkozó - hasznosítását;

11. Kezdeményezheti egyes építészeti-műszaki terveknek a Tervtanács által történő véleményezését;

12. Engedélyezi külön kérelemre, egyedi elbírálással az 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (1)-(5) bekezdésben meghatározottaktól eltérő, valamint a lakóhelyi parkolási igazolólapokra vonatkozó kedvezményeket.

13. A közbiztonságot érintő témakörben:

1. Véleményezi a Városi Rendőrkapitányság, valamint a Katasztrófavédelmi Igazgatóság éves beszámolóját.

2. Véleményezi a városi térfigyelő kamerarendszer működését, javaslatot tesz kamerák elhelyezésére vagy áthelyezésére.

3. Állást foglal a közbiztonság helyi feladatainak megoldásában, közlekedésbiztonsági ügyekben.

4. Figyelemmel kíséri a város közbiztonsági helyzetét. Elemzi a folyamatosan változó közbiztonsági viszonyokat, kidolgozza, illetve véleményezi a közbiztonsági stratégiákat, aktualizálja a rövidtávú célokat.

5. Kapcsolatot tart a Városi Rendőrkapitánysággal, Polgárőrséggel, a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Büntetésvégrehajtási Intézettel, a rend- és közbiztonság védelmére létrejött, a városban működő civil szervezetekkel bűnmegelőzési, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokban, és szükség szerint egyeztet a döntéseket megelőzően.

6. A bűnmegelőzési, közbiztonsági közlekedésbiztonsági feladatok érdekében felveszi a kapcsolatot a közbiztonsági tevékenységet folytató vagyonvédelmi cégekkel, valamint közbiztonsági civilszervezetekkel, annak érdekében, hogy feladataikat hatékonyan tudják gyakorolni. közreműködik a társadalmi bűnmegelőzést és a közbiztonságot segítő társadalmi szervek és a városi rendőrkapitányság, valamint az önkormányzat együttműködésének koordinálásában és folyamatosan figyelemmel kíséri a közbiztonsági koncepció végrehajtását és javaslatot tesz a feladatok ellátására.

7. Figyelemmel kíséri a lakossági igényeket a közbiztonság területén.

14. a Modern Városok Programmal kapcsolatosan dönt:

1. a pályázatok előkésztéséről és szakmai koncepciójának tervezetéről

2. a Polgármester hatáskörébe nem utalt valamennyi támogatási szerződés, támogatói okirat módosításáról

3. a támogatási szerződéstől, támogatói okirattól történő elállásról

15. Felügyeli Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által vagy konzorcium esetén részvételével történő pályázatok megvalósítását.

Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság (OKSI)

1. Dönt:

1. a Bizottsági Alap felhasználásáról, ennek keretében különböző alapok létrehozására jogosult, pályázatot ír ki, elbírálja az általa kiírt pályázatokat;

2. a bizottság hatáskörét érintő önkormányzati önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásáról, illetve azon pályázatok benyújtásáról is, ahol az önerőt a bizottság a bizottsági keretből biztosítja;

3. az önkormányzati fenntartású óvodák továbbképzési tervének jóváhagyásáról;

4. az önkormányzati fenntartású óvodák nyári nyitva tartásáról;

5. az önkormányzati fenntartású óvodák esetében az óvodai maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről;

6. az önkormányzat fenntartásában álló óvodák, sport, illetve ifjúsági feladatot ellátó intézmények, valamint az önkormányzattal együttműködési, feladatellátási megállapodást kötő és kapcsolatban álló sport, illetve ifjúsági feladatot ellátó szervezetek, alapítványok szakmai beszámolójának elfogadásáról;

7. a bizottsági keretek felhasználásáról,

8. a városi sport eseménynaptárról, és annak éves teljesítéséről;

9. a Gemenci Nagydíj rendezési jogáról, valamint a támogatás összegéről.

2. Előkészíti

1. az önkormányzati fenntartású óvodák intézmények működéséhez szükséges feltételek meghatározását,

2. a nem önkormányzati fenntartású óvodákra vonatkozó köznevelési megállapodásokat, valamint sportlétesítményekre vonatkozó együttműködési megállapodásokat,

3. az ágazati költségvetésre vonatkozó közgyűlési rendelkezéseket,

4. a város ifjúsági-, sportkoncepcióját, illetve drogstratégiáját,

5. az ifjúsági-, és sportszervezetekkel kötendő együttműködési megállapodásokat,

6. A Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő szekszárdi székhelyű köznevelési intézményeinek megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával kapcsolatos véleménynyilvánítást.

7. mindazon megállapodásokat, amelyek a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közös teendőinek ellátásához szükségesek;

8. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolájának megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával kapcsolatos véleménynyilvánítást.

3. Javaslatot tesz:

1. a szakterületét érintő Aranykönyvi bejegyzésekre;

2. szakterületét érintő emléktábla elhelyezésére;

3. az önkormányzati fenntartású óvodák beíratási körzeteinek meghatározására;

4. az óvodába történő jelentkezés módjára, az óvodai felvétel időpontjára;

5. az önkormányzati fenntartású óvodákban indítandó csoportok számának meghatározására;

6. az óvodaszékekbe, intézményi tanácsokba és a városi ifjúsági érdekegyeztető fórumba történő delegálásra az önkormányzat részéről;

7. az óvodák alapító okiratának elfogadására,

8. szakterületét érintően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által vagy konzorcium esetén részvételével történő pályázatok kapcsán az önkormányzati álláspont kialakítására

4. Véleményezi:

1. az önkormányzat fenntartásában álló óvodák vezetőinek megbízásával összefüggő pályázatokat, javaslatot tesz a döntésre;

2. az ágazatilag hatáskörébe tartozó cél és címzett támogatásokra benyújtandó pályázatokat, valamint részt vesz egyéb pályázatok előkészítésében és véleményezésében;

3. a köznevelési és ifjúsági tárgyú, illetve sportvonatkozású közgyűlési előterjesztéseket,

4. az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét, valamint szakterületét érintő rendelet-tervezeteket,

5. Szekszárd Város stratégiája a kábítószerprobléma visszaszorításáról szóló éves beszámolót,

6. az önkormányzati fenntartású óvodákban alkalmazható térítési díjak megállapítását,

7. a feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet,

8. az iskolák beíratási körzeteinek megállapítását.

5. Közreműködik:

1. a helyi sport és ifjúsági koncepció alakításában, fejlesztésének tervezésében, és ezen területeket érintő feladatok meghatározásában;

2. a körzeti jellegű szolgáltatások megszervezésében, az e feladatokat ellátó intézmények működésének vizsgálatában, az érintett önkormányzatok közötti koordinációban;

3. a köznevelési, sport és ifjúsági tevékenységek összehangolásában;

4. a városban zajló sporttevékenység, valamint az ifjúsággal kapcsolatos feladatok összehangolásában;

6. Gyakorolja:

1. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladat és hatásköröket:

2. az önkormányzati fenntartású óvodák szervezeti és működési szabályzatára, házirendjére, pedagógiai programjára, illetve a beiskolázási tervre vonatkozó egyetértési jog gyakorlását;

3. az önkormányzati fenntartású óvodák munkatervére vonatkozó véleményezési jogot;

4. a „Tanulj, hogy Boldogulj” ösztöndíj programra beküldött pályázatokkal kapcsolatos véleményezési jogot;

5. a társulásban fenntartott óvoda működésével kapcsolatosan a társulási megállapodásban az önkormányzat számára biztosított véleményezési jogot;

7. Figyelemmel kíséri:

1. a köznevelési intézmények működését, javaslatokat dolgoz ki e körben a költségvetési prioritások meghatározására, az intézmények műszaki, működési és személyi feltételeinek biztosítására;

2. a város belterületén lévő szabadtéri sportlétesítmények, a játszóterek állapotát, illetve rendeltetésszerű használatát,

3. a Sportlétesítmények működését, javaslatot dolgoz ki e körben a költségvetési prioritások meghatározására, az intézmény műszaki, működési és személyi feltételeinek biztosítására.

8. Kapcsolatot tart:

1. a helyi érdekvédelmi és szakmai szervekkel, valamint szakterületét érintően a civil, ifjúsági és sport szervezetekkel;

9. Hozzájárulást adhat az egyes önkormányzati nevelési és ifjúsági célú intézmények használatában lévő forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak határozatlan idejű vagy az egy évet meghaladó határozott idejű bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe vagy használatba adásához.

10. a Modern Városok Programmal kapcsolatosan:

1. Szakterületét érintően figyelemmel kíséri a Modern Városok Program megvalósítását.

2. A Bizottság tagjai közül delegálhat képviselőt, valamint egyes ügyek vizsgálatára szakértőt kérhet fel.

3. Szakterületét érintően javaslatot fogalmaz meg a Modern Város Programmal kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakítására

Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság (KCV)

1. Dönt

1. a Bizottsági Alap felhasználásáról, ennek keretében különböző alapok létrehozására jogosult, pályázatot ír ki, elbírálja az általa kiírt pályázatokat;

2. a bizottság hatáskörét érintő önkormányzati önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásáról, illetve azon pályázatok benyújtásáról is, ahol az önerőt a bizottság a bizottsági keretből biztosítja;

3. az önkormányzattal együttműködési, feladatellátási megállapodást kötő és kapcsolatban álló civil szervezetek, alapítványok szakmai beszámolójának elfogadásáról;

2. Előkészíti

1. az önkormányzati fenntartású művelődési és kulturális intézmények működéséhez szükséges feltételek meghatározását,

2. a helyi adottságok és lehetőségek figyelembevételével az önkormányzat turisztikai és bormarketing stratégiáját, továbbá gondoskodik az évenkénti aktualizálásáról;

3. a város civil, kulturális és marketing koncepcióját,

4. a kulturális és civil szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodásokat,

3. Javaslatot tesz

1. a Szekszárd Város Bora elismerő cím odaítélésére.

2. a Helyi Védelmi Alap felhasználására;

3. kulturális, művészeti díjak, kitüntető címek és szakmai elismerések adományozására;

4. szakterületét érintő emléktábla elhelyezésére;

5. a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár és a Wosinsky Mór Megyei Múzeum SZMSZ-ének, stratégiai fejlesztési és beruházási tervének, munkatervének, beszámolójának és feladatalapú költségvetésének jóváhagyására.

6. a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata testvér- és partnervárosaiból érkezett megkeresésekre, meghívásokra

7. a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata testvér- és partnervárosaival való kapcsolattartás és együttműködés javítására

8. szakterületét érintően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által vagy konzorcium esetén részvételével történő pályázatok kapcsán az önkormányzati álláspont kialakítására

9. közművelődési intézmények alapító okiratának elfogadására;

4. Véleményezi

1. az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét, valamint szakterületét érintő rendelet-tervezeteket és a turisztikai vonatkozású rendelet-tervezeteket;

2. a borvidékhez kapcsolódó idegenforgalmi kezdeményezéseket;

3. az önkormányzat fenntartásában álló közművelődési intézmények vezetőinek megbízásával összefüggő pályázatokat, javaslatot tesz a döntésre;

4. a közterületen elhelyezendő új műalkotások tervét;

5. az ágazatilag hatáskörébe tartozó cél és címzett támogatásokra benyújtandó pályázatokat, valamint részt vesz egyéb pályázatok előkészítésében és véleményezésében;

6. a közművelődési, kulturális, marketing tárgyú, illetve civil vonatkozású közgyűlési előterjesztéseket,

7. a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámolóját

5. Közreműködik

1. a történelmi borvidék-arculat kialakításának kidolgozásában;

2. a helyi civil, kulturális és marketing koncepció alakításában, fejlesztésének tervezésében, és ezen területeket érintő feladatok meghatározásában;

3. a körzeti jellegű szolgáltatások megszervezésében, az e feladatokat ellátó intézmények működésének vizsgálatában, az érintett önkormányzatok közötti koordinációban;

4. a művelődési, kulturális tevékenységek összehangolásában;

6. Gyakorolja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladat és hatásköröket:

7. Figyelemmel kíséri

1. a települést érintő marketing tevékenységet, javaslatot tesz a marketing munka hatékonyságának növelésére és a preferált területekre;

2. a kistérségi és regionális kapcsolatok alakulását, javaslatot tesz a megerősítést igénylő szakmai területekre vonatkozó önkormányzati és hivatali intézkedésekre;

3. és koordinálja az önkormányzat turizmusfejlesztés területén végzendő, a fejlesztések érdekében külső források bevonását célzó pályázati tevékenységét, ennek keretében figyelemmel kíséri a különféle önkormányzatok számára elérhető, helyi turizmus fejlesztése érdekében pályázatok útján elnyerhető források pályázati kiírásait;

4. évente értékeli a város környezeti állapotát és az ezzel kapcsolatos megállapításokat nyilvánosságra hozza;

5. a közművelődési intézmények működését, javaslatokat dolgoz ki e körben a költségvetési prioritások meghatározására, az intézmények műszaki, működési és személyi feltételeinek biztosítására;

6. a Tolna Megyei Civil Információs Centrum tevékenységét, arról évente egy alkalommal tájékoztatást kér,

7. a Babits Mihály Kulturális Központ, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, Wosinsky Mór Megyei Múzeum működését, javaslatot dolgoz ki e körben a költségvetési prioritások meghatározására, az intézmény műszaki, működési és személyi feltételeinek biztosítására.

8. az önkormányzati intézmények szervezeti és működési szabályzatának érvényesülését,

9. a nemzetközi kapcsolatok megvalósítását

8. Kapcsolatot tart a helyi érdekvédelmi és szakmai szervekkel, valamint szakterületét érintően a civil és egyéb szervezetekkel;

9. Hozzájárulást adhat az egyes önkormányzati közművelődési célú intézmények használatában lévő forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak határozatlan idejű vagy az egy évet meghaladó határozott idejű bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe vagy használatba adásához.

10. Kivizsgálja a polgármester kezdeményezésére az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést. Amennyiben a jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni.

11. Nyilvántartja a polgármester, alpolgármesterek, a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatait, illetve bárki által tett bejelentés alapján vizsgálja azokat, és a vizsgálat eredményéről a soron következő ülésen tájékoztatja a Közgyűlést.

12. Nyilvántartja az önkormányzati képviselő köztartozásmentes adatbázisba való felvétele megtörténtének igazolását.

13. a Modern Városok Programmal kapcsolatosan:

1. Szakterületét érintően figyelemmel kíséri a Modern Városok Program megvalósítását.

2. A Bizottság tagjai közül delegálhat képviselőt, valamint egyes ügyek vizsgálatára szakértőt kérhet fel.

3. Szakterületét érintően javaslatot fogalmaz meg a Modern Város Programmal kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakítására

14. Befogadja és a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint elbírálja a városi név és címer használatának engedélyezése, visszavonása illetőleg a forgalomba hozatal céljából történő előállítása iránti kérelmet;

Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (SZEKÖF)

1. Dönt:

1. a meghirdetett lakáspályázatok elbírálásáról,

2. a lakbértámogatás iránti kérelmekről;

3. a Szociális és Egészségügyi Alap felhasználásáról;

4. az önkormányzat fenntartásában álló egészségügyi, gyermekjóléti alapellátást nyújtó és szociális intézmények szervezeti és működési szabályzata, illetőleg módosítása jóváhagyásáról;

5. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak elengedéséről;

6. a bizottság hatáskörét érintő önkormányzati önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásáról, illetve azon pályázatok benyújtásáról is, ahol az önerőt a bizottság a bizottsági alapból biztosítja;

7. az önkormányzat fenntartásában álló szociális és egészségügyi intézmények, valamint az önkormányzattal együttműködési, feladatellátási megállapodást kötő szociális és egészségügyi feladatot ellátó szervezetek, alapítványok szakmai beszámolójának elfogadásáról;

8. a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálásáról;

9. I. fokú átruházott önkormányzati hatósági jogkörében eljárva dönt a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kérelmekről;

10. az Önkormányzat javára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján bejegyzett jelzálogjog, valamint ennek biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséről;

11. a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal kötött feladat-ellátási megállapodásról, annak módosításáról;

12. a bölcsődei férőhelyek hasznosításáról;

13. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló lejárt teljesítési határidejű személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj tartozásra benyújtott részletfizetési, fizetési halasztási kérelmek elbírálásáról 100 000 Ft egyedi értékhatár felett.

14. a Városi Bölcsőde zárva tartásának jóváhagyásáról.

2. Javaslatot tesz:

1. a bizottság átruházott hatáskörében hozott határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálására;

2. szakterületét érintő megyei díjak odaítélésére;

3. szakterületét érintő Aranykönyvi bejegyzésekre;

4. szakterületét érintő emléktábla elhelyezésére;

5. Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek megállapítására; háziorvosi praxis működtetési jogának átadására;

6. szociális és egészségügyi feladatok biztosításáról szóló ellátási szerződés megkötésére;

7. kivételes méltányosság gyakorlására a rendkívüli települési támogatás nyújtásában.

8. a Környezetvédelmi Alap felhasználására;

9. minden településfejlesztési és rendezési, valamint városüzemeltetési tevékenységgel kapcsolatban környezeti szempontból.

10. az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet alapján a Közgyűlés által meghirdetett pályázatokra (pl. közcsatornára rákötést ösztönző pályázat);

11. szakterületét érintően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által vagy konzorcium esetén részvételével történő pályázatok kapcsán az önkormányzati álláspont kialakítására

3. Véleményezi:

1. a szociális és egészségügyi tárgyú közgyűlési előterjesztéseket;

2. az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét, valamint szakterületét érintő rendelet-tervezeteket;

3. az önkormányzat fenntartásában álló egészségügyi és szociális intézmények vezetőinek kinevezését, javaslatot tesz a döntésre;

4. a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenlét és ügyelet formáját és időtartamát is - a létesítés feltételeire is tekintettel;

5. hatáskörébe tartozó ellátás esetében a jogtalanul felvett ellátás visszafizetési kötelezettsége alóli mentességre, valamint a részletfizetésre irányuló kérelmet;

6. a mezőgazdasági vonatkozású rendelet-tervezeteket;

7. előzetesen az önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági művelésű földterületekkel kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket;

8. felügyeli a zöldfelületek, véderdők, játszóterek fenntartására, természetvédelmi feladatok ellátására és temetőgondozásra fordítható pénzkeret felhasználását;

9. a zöldfelületek, véderdő kialakításával, valamint a temetők, játszóterek fejlesztésével kapcsolatos terveket és koncepciókat;

10. a zöldterületek parkosításával, fásításával kapcsolatos feladatokat és figyelemmel kíséri azok teljesülését;

11. az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok környezetvédelmi tevékenységét;

12. az önkormányzat környezetvédelmi feladatait;

13. az ágazatilag hatáskörébe tartozó cél és címzett támogatásokra benyújtandó pályázatokat, valamint részt vesz egyéb pályázatok előkészítésében és véleményezésében;

14. az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét, valamint szakterületét érintő rendelet-tervezeteket,

4. Előkészíti

1. az intézmények működéséhez szükséges feltételek meghatározását;

2. mindazon megállapodásokat, amelyek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltsége és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közös teendőinek ellátásához szükségesek;

3. a nem önkormányzati fenntartású szociális, gyermekjóléti és egészségügyi létesítményekre vonatkozó együttműködési megállapodásokat;

4. az ágazati költségvetésre vonatkozó közgyűlési rendelkezéseket;

5. a város egészségfejlesztési tervét;

6. a város szolgáltatásfejlesztési koncepcióját, gondoskodik annak kétévenkénti felülvizsgálatáról;

7. a Bizottság feladatkörébe tartozó együttműködési megállapodásokat;

8. a város környezetvédelmi programját és annak kétévenkénti felülvizsgálatát;

9. a város klímastratégiáját;

10. az illegális szemétlerakó helyek felszámolására, városi lomtalanítási akciókra, intézkedésekre vonatkozó előterjesztéseket;

11. a Város erózió- és talajvízvédelem koncepcióját, megszervezi az elfogadott koncepció alapján azok megvalósítását;

5. Segítséget nyújt a város szociálpolitikai fejlesztési terveinek végrehajtásához;

6. Figyelemmel kíséri a város népegészségügyi és járványügyi helyzetét, a hátrányos helyzetben lévő rétegek helyzetének, élet- és munkakörülményeinek alakulását.

7. Megállapítja, módosítja és megszünteti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletbe foglalt lakhatási támogatást és ápolási támogatást;

8. Ellenőrzi

1. a szociális támogatásokat;

2. az önkormányzati intézmények szervezeti és működési szabályzatának érvényesülését,

3. a településfejlesztési és rendezési, a környezeti célok érvényesülése érdekében az önkormányzati területek és egyéb ingatlanok értékesítését, vásárlását, vagy bármely más módon történő hasznosítását már az előkészítő szakaszban, értékhatártól függetlenül.

9. Elrendeli a hatáskörébe tartozó ellátás esetében a jogtalanul felvett ellátás visszafizetését;

10. Elbírálja a szociális és a költségelvű bérlakásra beérkezett pályázatokat, dönt a lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról;

11. Kapcsolatot tart az egészségügyi és szociális ágazathoz kapcsolódó érdekképviseleti szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, szolgálatokkal, valamint szakterületét érintően a civil szervezetekkel,

12. Gyakorolja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket:

13. Állásfoglalást ad a jegyző részére az egyes önkormányzati szociális és egészségügyi intézményekben feleslegessé vált helyiségek hasznosításáról, e körben:

a) feltárja, vizsgálja, értékeli és elemzi adott helyiség hasznosításának alternatíváit, az egyes alternatívák előnyeit, hátrányait,

b) javaslatot tehet a kihasználatlan helyiségek hasznosítására,

14. Tájékoztatja feladatköreiben eljárva észlelt jogszabálysértésről haladéktalanul az érintett szervet és kezdeményezi felé a jogsértő állapot vagy tevékenység megszüntetését, amennyiben az érintett szerv a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság felhívásának a megadott határidőn belül nem tesz eleget, tájékoztatja a Közgyűlést,

15. Hozzájárulást adhat az egyes önkormányzati szociális és egészségügyi intézmények használatában lévő forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak határozatlan idejű vagy az egy évet meghaladó határozott idejű bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe vagy használatba adásához.

16. a Modern Városok Programmal kapcsolatosan:

1. Szakterületét érintően figyelemmel kíséri a Modern Városok Program megvalósítását.

2. A Bizottság tagjai közül delegálhat képviselőt, valamint egyes ügyek vizsgálatára szakértőt kérhet fel.

3. Szakterületét érintően javaslatot fogalmaz meg a Modern Város Programmal kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakítására.

2. melléklet a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

A polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatáskörök

1. Engedélyezi önkormányzati tulajdonú területen az avar és kerti hulladékok égetését; (5/2011. (II. 9.) szekszárdi ör. 5. § (9) bekezdés)

2. Átmeneti időre tilalmat rendelhet el az avar és kerti hulladékok égetésére; (5/2011. (II. 9.) szekszárdi ör. 5. § (10) bekezdés)

3. Befogadja a helyi kitüntetések és elismerő címek adományozására vonatkozó előírt határidőn belül benyújtott írásbeli javaslatokat; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés, 8. § (4) bekezdés, 15. § (5) bekezdés)

4. A „Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatot 8 napon belül kiadja véleményezésre a szakmailag illetékes bizottság(ok)nak; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdés)

5. A „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására vonatkozó javaslatokat véleményezés céljából a szakbizottsághoz továbbítja; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 15. § (6) bekezdés)

6. A „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím és a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat az e célból felkért előkészítő csoporthoz továbbítja és részt vesz e kitüntető címek adományozására vonatkozó javaslatok értékelésében; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 19. § (5)-(6) bekezdés, 21. § (4)-(5) bekezdés)

7. *  A Közgyűlés elé terjeszti a „Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím, a Pro Urbe Szekszárd emlékplakett, a „Közjóért” kitüntető díj, a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím, a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím és a Hirling Ádám kitüntető díj adományozására vonatkozó javaslatokat, illetőleg a javaslatok véleményezését; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdés)

8. Aláírja a díszpolgári oklevelet és az adományozásról szóló igazolványt, a Pro Urbe Szekszárd tanúsítványt, a „Közjóért” oklevelet, a „Szekszárd városért a művészet erejével” oklevelet, a „Szekszárd javáért” oklevelet, a „Szekszárd Év Rendőre” okiratot, a „Szekszárd Év Tűzoltója” okiratot, a Hirling Ádám oklevelet, valamint a „Szabadságért Szekszárd” kitüntető címmel járó oklevelet, a Mészöly Miklós emlékplakettel járó oklevelet; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklet)

9. Ünnepélyes keretek között átadja a helyi kitüntetéseket és elismerő címeket; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés, 18. § (1) bekezdés)

10. A díszpolgári cím adományozásáról díszes kivitelű „Szekszárd város díszpolgárai” feliratú könyvet vezet; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés)

11. Az elhunyt Szekszárd Város Díszpolgára kitüntetettje síremlékének felállításához szükség szerint maximum 300.000 Ft támogatást nyújthat; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés)

12. Díszsírhelyet biztosít Szekszárd Város Díszpolgára kitüntetettje részére a család egyetértésével; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdés)

13. Támogatást nyújthat az elhunyt Pro-Urbe Szekszárd emlékplakett kitüntetettje síremlékének felállításához - szükség szerint - maximum 200.000 Ft erejéig; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés)

14. Közgyűlési határozat alapján gondoskodik a helyi kitüntetések és elismerő címek visszavonásáról; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdés)

15. Befogadja a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő helyi népszavazás kiírására, irányuló kezdeményezést; (25/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §)

16. Ellátja a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos hatásköröket; 4/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. §)

17. Ellátja a filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket 4/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés)

18. Javaslatot tesz a Közgyűlés részére az önkormányzati bérlakások bérbeadására az Önkormányzat és intézményei, valamint a városban működő egyéb intézmények megfelelő szakember ellátottsága érdekében a szakemberek elhelyezésének biztosítására; (3/1994. (II. 1.) KT rendelet 4. § (5) bekezdés)

19. Gondoskodik Szekszárd Város Aranykönyvének vezetéséről, az Aranykönyvbe történő bejegyzésről és megfelelő körülmények közötti tárolásáról; (14/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés)

20. Átadja a „Szekszárd Város Bora” címet elnyert bortermelő részére az elismerést a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökével, valamint a Hegyközség elnökével évente az adott évi Szent György-napi Borünnepen; (12/2009. (III. 30.) szekszárdi ör. 4. § (3) bekezdés)

21. Dönt a rendkívüli települési támogatás megállapításáról; (8/2009. (III. 30.) szekszárdi ör. 8. § (1) bekezdés b) pont)

22. Dönt a közlekedési tanulóbérlet támogatási forma odaítéléséről; (8/2009. (III. 30.) szekszárdi ör. 8. § (1) bekezdés e) pont)

23. Megköti a természetbeni ellátás nyújtása érdekében működtetett utalványrendszerrel kapcsolatos megállapodást a beváltást biztosító kereskedelmi egységekkel és gyógyszertárral; (8/2009. (III. 30.) szekszárdi ör. 17. § (3) bekezdés)

24. Dönt díszsírhely személyre szóló adományozásáról; (9/2003. (IV. 30.) szekszárdi ör. 6. § (3) bekezdés)

25. Előírja az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettséget az együttműködési megállapodás megkötését követő 60 napon belül; (6/2011. (II. 9.) szekszárdi ör. 3. § (4) bekezdés)

26. Méltányosságból legfeljebb 12 havi kamatmentes részletfizetést, vagy legfeljebb 6 hónapra halasztást engedélyezhet az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezett írásbeli kérelmére; (6/2011. (II. 9.) szekszárdi ör. 4. § (2) bekezdés)

27. Viseli ünnepi alkalmakkor a város címerével ellátott kék vállszalagot;

28. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő gazdasági társaságok taggyűlései vonatkozásában Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Közgyűlés vagy az illetékes bizottság véleményének kikérésével és az abban foglaltak szerint képviseli az önkormányzatot és vesz részt a társasági döntéshozatalban.

29. Tájékoztatja a Közgyűlést, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít; (éves költségvetési rendelet)

30. Tájékoztatja a Közgyűlést 30 napon belül a jegyző előkészítésében történt, a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról; (éves költségvetési rendelet)

31. Rendelkezik a Polgármesteri Keretről; (éves költségvetési rendelet)

32. Ellátja a Közbeszerzési Szabályzatban részére megállapított feladatokat; (Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata)

33. Megköti a magánberuházásban megvalósuló víziközmű tulajdonjogának átruházásáról a beruházóval a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti szerződést;

34. *  Az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a házasságot kötött párok és az időskorúak köszöntéséről szóló 24/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján ellátja a személyi kör köszöntésével kapcsolatos feladat és hatáskört.

35. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által meghatározott bérleti díjakkal megköti a bel- és külterületi ingatlanok bérbeadásáról szóló bérleti szerződést.

36. A társasházban tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzat nevében a társasházi közgyűlésen - a vagyonrendeletben foglalt korlátozással - gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

37. Dönt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötéséről.

38. Megköti az Önkormányzat nevében a parkolóhelyek megváltásáról szóló megállapodást az építtetővel. (41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2c) bekezdés);

39. Megfelelő biztosíték adása mellett engedélyezheti a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott megváltási díj rendelet 2. § (6) bekezdésben foglalt határidőtől eltérő határidőben történő kifizetését. (41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6a) bekezdés);

40. Dönt a köztemetési ügyekben és intézkedik a köztemetés költségeinek hagyatéki teherként történő bejelentéséről, kötelezi az eltemettetésre kötelezett személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére, illetve azt méltányosságból elengedi;

41. Kiadja a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a kezelői hozzájárulást;

42. Kiadja az útcsatlakozás (kapubejáró, telekbejáró) létesítéséhez a közútkezelői hozzájárulást;

43. Felszólít az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény, meglévő útcsatlakozás felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére a közlekedés biztonsága érdekében;

44. Kiadja a közútkezelői hozzájárulást külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, 10 m-en belül fa ültetéséhez vagy kivágáshoz;

45. Kiadja a közútkezelői hozzájárulást belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátóipari, egyéb szolgáltatási célú építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, 2 m-en belül fa ültetéséhez vagy kivágáshoz;

46. Lezárja a közutat vagy forgalmát korlátozza (eltereli) a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága miatt;

47. Nyilvántartja a közutakat;

48. Dönt a közút megrongálódásának kijavításáról és a forgalom biztonságát veszélyeztető helyzet elhárításáról;

49. Tájékoztatja a közlekedés résztvevőit a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről;

50. Dönt a járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges engedély megadásáról.

51. Dönt a közterületi vízvételi helyek és a közterületi tűzcsapok megszüntetéséről, áthelyezéséről.

52. Megköti A Szekszárdi Tankerületi Központtal, valamint a Szekszárdi Szakképzési Centrummal a vagyonkezelésbe átadott önkormányzati tulajdonú ingatlanok tanítási időn kívüli ingyenes használatára vonatkozó, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § szerinti külön megállapodást.

53. Engedélyezi a fizető parkolónak kijelölt várakozási helyeken az önkormányzati rendeletben meghatározott időn belül a díjmentes igénybevételt kiemelt városi rendezvényekhez kapcsolódóan [5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdés].

54. Előzetes egyetértési jogot gyakorol a fizető parkolót üzemeltető cég felé a közérdekű célból, eseti jelleggel a parkolóhelyek térítésmentes használatának engedélyezése, illetve a parkolóhelyek rendezvény céljára történő lezárásáról a rendező szerv, vagy személy kérésére [5/2015. (II. 11.) 5. § (6) bekezdés].

55. Engedélyezi egyedi elbírálás alapján az 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott darabszámú gépjárműre vonatkozóan Szekszárd Városi Közlekedési Kártya kiadását [5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7/A. § (1) bekezdés].

56. Dönt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló polgári jogi jogviszonyból eredő lejárt teljesítési határidejű követelésre benyújtott részletfizetési, fizetési halasztási kérelmek elbírálásáról 100 000 Ft egyedi értékhatárig.

57. Tulajdonosi jognyilatkozatokat ad az Önkormányzat vagyonával kapcsolatosan (elővásárlási jog gyakorlása, telekmegosztás, telekösszevonás, telekhatár rendezés, építési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás, építési engedélyezési eljárás, elidegenítési és terhelési tilalmak törlése, valamint a további megterheléshez való hozzájárulás megadása); (31/2004. (XII. 1.) szekszárdi ör. 13. § (3) bekezdés)

58. Gyakorolja az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát; (31/2004. (XII. 1.) szekszárdi ör. 13. § (1) bekezdés)

59. Jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján az elidegenítési és a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére, aláírására; (31/2004. (XII. 1.) szekszárdi ör. 15. § a) pont)

60. A vagyonrendeletben foglalt feltételekkel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság előzetes véleménye alapján követően jogosult az Önkormányzatot terhelő kötelezettség elismerésére; (31/2004. (XII. 1.) szekszárdi ör. 23. §)

61. A Polgármesteri Hivatal útján jogosult a forgalomképes vagyon elidegenítésére és hasznosítására vonatkozó döntés végrehajtására; (31/2004. (XII. 1.) szekszárdi ör. 36. § (4) bekezdés)

62. Aláírja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságainak munkaviszony keretén belül foglalkoztatott ügyvezetője tekintetében - az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságainak munkaviszony keretein belül foglalkoztatott ügyvezetőinek szabadságolási tervéről szóló önkormányzati szabályzat alapján - az igényelt szabadság engedélyezését.

63. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntésében foglaltak végrehajtásaként a tulajdonos és a tulajdonos, mint munkáltató képviseletében aláírjon

64. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok taggyűlésén a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése alapján az önkormányzatot képviselje, a társasági szerződést aláírja.

65. Beszerzéseket érintően:

a) Dönt a költségvetésben, támogatási szerződésben előirányzott keret terhére, a nettó 5 millió Ft-ot meg nem haladó Önkormányzati beszerzésekről, lefolytatja az ajánlatkérési eljárást, gyakorolja valamennyi ajánlatkérői jogot és kötelezettséget,

b) Bizottság által jóváhagyott beszerzési terv alapján az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat által fenntartott intézmények esetén dönt a nettó 5 millió Ft-ot elérő, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzési eljárások kapcsán az ajánlatkérő nevében gyakorolható valamennyi jog és kötelezettség tekintetében

c) Dönt az Önkormányzat, az Önkormányzat által fenntartott intézmények, valamint az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonban álló gazdasági társasága beszerzési szabályzatának elfogadásáról

66. Támogatási szerződéseket érintően:

66.1. Dönt az önerőt nem igénylő pályázatok támogatási szerződésének, támogatói okiratának tartalmáról és megkötéséről

66.2. Dönt a támogatási szerződés, támogatói okirat módosításáról, ha az nem eredményezi a Támogatási kérelem, pályázat eredeti céljának megváltoztatását és nem veszélyezteti megvalósulását, különösen az alábbi esetekben:

a) támogatási szerződés, okirat költségvetési főösszegét nem érintő, költségvetési sorok közötti, valamint konzorciumi partnerek közötti átcsoportosítás

b) támogatási szerződés, okirat közbülső mérföldköveinek határidő módosítása (belső határidők módosítása), valamint a projekt fizikai befejezésének 6 hónapot meg nem haladó módosítása

c) támogatási szerződés, okirat mérföldköveihez tartozó szakmai tartalom módosítása, amennyiben nem eredményezi az eredeti célok megváltoztatását

d) projektben adminisztrációban történt változás átvezetéséről (így különösen: kapcsolattartó személye, elérhetőségek, számla adatok).

e) többlettámogatás miatti támogatási szerződés, okirat módosítása, tartalmának jóváhagyása és megkötése

f) konzorciumi megállapodás megkötése, tartalmának jóváhagyása, módosítása valamint megszüntetése.

67. Támogatási kérelmek tekintetében dönt:

a) az 50 millió Ft összeghatárt meg nem haladó pályázatok előkészítéséről, szakmai tartalmáról, megteszi a benyújtáshoz szükséges intézkedéseket és a pályázatot benyújtja,

b) a Bizottság által jóváhagyott, az 50 millió Ft összeghatárt meghaladó támogatási kérelmek végleges tartalmáról, megteszi a benyújtáshoz szükséges intézkedéseket és a pályázatott benyújtja,

c) a pályázatok megvalósítása céljából kötendő megállapodások (együttműködési megállapodás..) tartalmáról és megkötéséről

68. Közbeszerzések tekintetében dönt:

a) a közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzési eljárás megindításáról, a felhívás vagy a dokumentáció módosításáról, az eljárást megindító felhívás visszavonásáról, a részvételi jelentkezési, illetve az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról

b) az eljárások előkészítéséhez, lebonyolításához, illetve az ajánlatok értékeléséhez szükséges eseti megbízás vagy tartós megbízási jogviszony személy vagy szervezet közreműködő kiválasztásáról.

c) a Bíráló Bizottság tagjainak kijelöléséről

d) az ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplőkről, amennyiben a Kbt. lehetőséget biztosít annak ajánlatkérő általi meghatározására.

e) az eljárást megindító dokumentumok (felhívás, közbeszerzési dokumentumok) tartalmáról és azok elfogadásáról

f) a részvételre jelentkezések / ajánlatok érvényességéről

g) nemzeti eljárásrendben lefolytatott eljárás esetén a Bíráló Bizottság szakmai javaslata alapján az eljárás (illetve adott esetben a részvételi szakasz) lezárásáról és eredményéről.

h) nemzeti eljárásrendben lefolytatott eljárás esetén az írásbeli összegezés módosításáról a Bíráló Bizottság szakmai javaslata alapján

j) a közbeszerzési szerződések Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti nem lényeges módosításáról

k) tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás megszervezéséről, a tárgyaláson az ajánlatkérő részéről megjelenő tárgyaló bizottság összeállításáról.

l) tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás megszervezéséről, a tárgyaláson az ajánlatkérő részéről megjelenő tárgyaló bizottság összeállításáról.

m) a Közbeszerzési Döntőbizottsági, illetőleg bírósági eljárásban az Ajánlatkérő jogi képviseletéről az adott eljárásban,

n) a közbeszerzési eljárás folytatásáról a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szakvéleménye és javaslata alapján, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás eredményeként megsemmisíti az eljárást lezáró ajánlatkérői döntést,

o) indokolt esetben dönt a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás megindításáról, a GVB előzetes tájékoztatása mellett

p) gyakorolja a Kbt. az ajánlatkérő számára biztosított valamennyi jogot és kötelezettséget, melyet nem utalt a közgyűlés a Bizottság hatáskörébe.

69. szerződést köt a beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó szervezettel, illetve a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval,

70. véleményezi a közbeszerzési tervet és annak módosítását,

71. eredményes közbeszerzési eljárás esetén megköti a szerződést a nyertes ajánlattevővel, illetve ajánlattevőkkel,

72. felhatalmazást ad az EKR-ben történő regisztrációra.

73. a GVB engedélyét követően jóváhagyja az in house megállapodás és indokolt esetben annak módosításának tartalmát és megköti az in house megállapodásokat.

74. Dönt a közút kezelőjeként a helyi közutak forgalmi rendjének kialakításáról.

3. melléklet a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a alapján vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget megalapozó munkakörök a következők:

a) önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjai,

b) intézményvezetők,

c) többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói, felügyelő bizottsági tagjai,

d) önkormányzat által alapított közalapítványok kuratóriumi tagjai.

Az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozatát az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó őrzési szabályok megfelelő alkalmazásával a képviselők vagyonnyilatkozatát is nyilvántartó Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság tartja nyilván.

Az intézményvezetők vagyonnyilatkozatát az őket ilyen minőségben alkalmazó szervezetnél, a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói, felügyelő bizottsági tagjai vagyonnyilatkozatát az adott gazdasági társaságnál, az önkormányzat által alapított közalapítványok kuratóriumi tagjai vagyonnyilatkozatát pedig az adott közalapítványnál kell őrizni és nyilvántartani az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 11. §-ának (6) bekezdése alapján kiadott szabályzatukban foglaltak szerint.

1. függelék a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Közgyűlés tagjai

Polgármester:

Ács Rezső

Egyéni választókerületi képviselők:

1. Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér 1. sz. választókerület

2. Csötönyi László 2. sz. választókerület

3. Gyurkovics János 3. sz. választókerület

4. Szollár Zoltán 4. sz. választókerület

5. Illés Tamás Imre 5. sz. választókerület

6. Murvai Árpád 6. sz. választókerület

7. Rácz Zoltán Rókus 7. sz. választókerület

8. Faragó Zsolt 8. sz. választókerület

9. Gulyás Róbert 9. sz. választókerület

10. Máté Péter Sándor 10. sz. választókerület

Kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselők:

1. Bomba Gábor László

2. Móra Viktória

3. Kővári László

4. Zaják Rita

1/A. függelék a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány elleni védekezés önkormányzati feladatainak összehangolására és koordinálására megválasztott tanácsnok feladatköre

1. a feladatkörébe tartozó előterjesztések véleményezése;

2. a feladatkörébe tartozó előterjesztések és tájékoztatók előterjesztése;

3. a feladatkörébe tartozó ügyekben ajánlások, javaslatok megfogalmazása a polgármester felé;

4. tanácskozási joggal részt vehet a polgármesteri döntéshozatali üléseken;

5. a feladatkörébe tartozó szempontok képviselete;

6. az egészségügyi alapellátással, védekezéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok figyelemmel kísérése, a feladatok ellátásában részt vevők munkájának koordinálása, felügyelete;

7. a védekezéssel, az egészségügyi alapellátással, fejlesztéssel kapcsolatban esetlegesen adódó problémák észlelése és jelzése;

8. a lakosság színvonalas egészségügyi ellátását szolgáló, a koronavírus világjárvány elleni védekezésben, valamint a fejlesztésekben részt vevő szervek, személyek munkájának segítése;

9. az önkormányzat egészségüggyel és fejlesztésekkel kapcsolatos szerződéseinek véleményezése;

10. a település egészségügyi helyzetének figyelemmel kísérése;

11. az önkormányzat klímavédelmi feladatainak felügyelete, különösen a klímavédelmi stratégia, klímavédelmi koncepció kialakításában való részvétel;

12. az önkormányzat környezetvédelmi és fenntarthatósági feladatainak felügyelete, különösen ezen szempontok érvényesítése az önkormányzat fejlesztései során;

13. feladatai ellátása érdekében, a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőivel, az intézményvezetőkkel és a gazdasági társaságok ügyvezetőivel való kapcsolattartás;

14. a feladat ellátásához szükséges információkról és adatokról való mielőbbi értesülés érdekében, a jegyző egyetértése mellett, a Polgármesteri Hivatalban szervezett vezetői értekezleteken történő részvétel;

15. beszámoló készítése az elvégzett feladatokról.

2. függelék a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

A nemzetiségi önkormányzat és tagjai

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

1. Farkas Pál Györgyné elnök

2. Töttős Gábor elnök-helyettes

3. Häfner Adél

4. Mikola Péterné

5. Cziráki Zoltán

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1. Ifj. Kovács György elnök

2. Gyarmati Gábor elnök-helyettes

3. Kovács György

4. Sárközi János József

5. Babina Attila”

3. függelék a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

A Közgyűlés állandó bizottságai és tagjai

1. Pénzügyi Bizottság (tagjainak száma: 5 fő) PB

Bizottság elnöke: Máté Péter Sándor

tagjai:

Kővári László,

Móra Viktória,

Kajos Endre Károly,

Tóth Róbert

2. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (tagjainak száma: 5 fő) GVB

Bizottság elnöke: Bomba Gábor László

Tagjai:

Rácz Zoltán Rókus,

Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér,

Szegedi Attila,

Posta Zoltán

3. Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság (tagjainak száma: 5 fő) OKSI

Bizottság elnöke: Murvai Árpád

Tagjai:

Faragó Zsolt,

Móra Viktória,

Horváth Ferenc,

Mácsik Henrietta

4. Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság (tagjainak száma: 5 fő) KCV

Bizottság Elnöke: Csötönyi László

Tagjai:

Illés Tamás Imre,

Murvai Árpád,

Faragó Zsolt,

Szabó Gergő

5. Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (tagjainak száma: 5 fő) SZEKÖF

Bizottság elnöke: Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér

Tagjai:

Gulyás Róbert,

Rácz Zoltán Rókus,

Szollár Zoltán,

dr. Főfai Klára

4. függelék a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK

I. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú szavazókör: Szekszárd Zrt. (Rákóczi utca 132.)

Árnyék dűlő, Bagóvölgy, Bodzás, Bor utca,Boróka dűlő, Csillám dűlő, Csomorika dűlő, Csontos völgy, Dió liget, Ezerfürtű utca, Dülő utca, Faddi utca, Faddi völgy, Faddi tető, Fuksz völgy, Fuksz tető, Gárdonyi Géza utca, Gulyásvölgy, Gyertyányos, Hamvas köz, Hárslevelű dűlő, Hidaspetre, Irsai Olivér dűlő, Jázmin dűlő, Jedlik Ányos utca, Jobbparászta, Kadar dűlő, Leányka dűlő, Lisztesvölgy, Lisztesvölgy utca, Lisztes tető, Lőtéri köz, Malomoldal, Mocfa, Mocfa dűlő,Nagy Mihály völgy, Németvölgy, Palánk, Palánki hegy, Palánki út, Pál utca, Pásztor utca, Pintes tető, Rákóczi utca páros 122/A-végig, Roboz Zoltán utca, Rózsamáj utca, Saul-völgy, Sauli völgy, Sauli tető, Selyem utca, Sió utca, Sötétvölgy, Szalai völgy, Szentmiklósi út, Zápor utca, Zápor-köz

2. számú szavazókör: Szekszárdi 2. Számú Óvoda (Kadarka utca 110.)

Balparászta, Borkút, Dr. Berze Nagy János utca, Ezerjó köz, Ezerjó utca páros 20-végig, Ezerjó utca páratlan 17-végig, Kadarka köz, Kadarka utca 86-végig, Muskotály utca, Parászta utca, Rákóczi utca páros 94-120-ig, Székely Bertalan utca, Tolnai Lajos utca

3. számú szavazókör: Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Zrínyi utca 78).

Baka utca, Batthyány utca 25-végig, Bólyai János. utca, Borostyán utca, Horváth Károly utca, József Attila utca, Nyár utca, Patak utca, Rákóczi utca páratlan 79-végig, Rózsa utca, Wigand János tér, Zrínyi utca páros 80-végig, Zrínyi utca páratlan 85-végig.

II. számú VÁLASZTÓKERÜLET

4. számú szavazókör: Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Zrínyi utca 78.)

Árpád utca 42-végig, Batthyány utca 1-24-ig, Berzsenyi utca, Damjanich utca, Hrabovszky utca, Kapisztrán utca, Kiss János utca, Kossuth Lajos utca 45-végig, Liszt Ferenc utca, Pázmány tér, Pollack Mihály utca 69-től végig, Rákóczi utca páratlan 49-77-ig, Sipos Márton utca, dr. Szakály Ferenc utca, Szluha György utca, Zrínyi utca páros 54-78-ig, Zrínyi utca páratlan 49-83/B-ig.

11. számú szavazókör: Pécsi Tudományegyetem llyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda (Mátyás király utca 5.)

Árpád utca 11-40-ig, Balassa utca, Csaba utca, Kossuth Lajos utca 1-44, Mátyás király utca páros 2-64-ig, Mátyás király utca páratlan 1-55-ig, Petőfi Sándor utca, Pollack Mihály lakótelep, Pollack Mihály utca 1-68-ig, Rákóczi utca páratlan 1-47-ig, Rákóczi utca páros 2-74/B, Tavasz utca, Tompa utca, Tormay Béla utca, Zrínyi utca páros 12-46-ig, Zrínyi utca páratlan 1-47-ig.

12. számú szavazókör: Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma, (Augusz I. utca 15.)

Augusz Imre utca, Kiskorzó tér, Kölcsey lakótelep, Liszt tér, Tinódi utca.

III. számú VÁLASZTÓKERÜLET

6. számú szavazókör: Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégiuma (Kadarka utca 29.)

Bakony utca, Bikavér utca, Bottyán-hegy, Bottyán-hegyi lakótelep, Bükk utca, Előhegy, Előhegyi utca páros 6-végig, Esze Tamás utca páros 24/A-végig, Esze Tamás utca páratlan 9-végig, Ezerjó utca páros 2-18-ig, Klapka György utca 22-végig, Mecsek utca.

7. számú szavazókör: Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma (Kadarka utca 29.)

Előhegyi utca páros 2-4-ig, Előhegyi utca páratlan, Ezerjó utca páratlan 1-15-ig, Fürt utca, Kadarka lakótelep, Kadarka utca páros 52-80-ig, Kadarka utca páratlan 29, Rákóczi utca páros 84-92-ig, Rizling utca.

8. sz. szavazókör: Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma (Kadarka utca 29.)

Bartók Béla utca, Cserhát utca, Illyés Gyula utca, Kodály Zoltán utca, Présház utca, Présház köz, Szüret utca, Tanya utca, Vendel István utca, Zöldkert utca

10. számú szavazókör: Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola (Kadarka utca 17.)

Akácfa utca, Csapó Dániel utca, Cserfa utca, Hársfa utca, Jelky András utca, Katona József utca, Kőrösi Csoma Sándor utca páratlan 11/A-13/B-ig, Leopold Lajos utca, Létay Menyhért utca, Madách Imre utca, Nefelejcs köz, Nefelejcs utca, Semmelweis utca, Ujfalussy Imre utca.

IV. számú VÁLASZTÓKERÜLET

9. számú szavazókör: Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola (Kadarka utca 17.)

Csonka utca, Dorogi köz, Esze Tamás utca páros 2-22-ig, Esze Tamás utca páratlan 1/A-7/E., Kadarka utca páros 2-50-ig, Kadarka utca páratlan 1-27-ig, Klapka György lakótelep, Klapka György. utca 1-20-ig, Pince utca, Szent László utca páratlan, Táncsics Mihály köz, Táncsics Mihály utca, Vak Bottyán utca.

13. számú szavazókör: Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző (Szent László utca 8-12.)

Benedek apát utca, Erkel Ferenc utca, Kandó Kálmán utca, Kőrösi Csoma Sándor utca páros, Kőrösi Csoma Sándor utca páratlan 1-5-ig, és 15-végig

14. számú szavazókör: Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző (Szent László utca 8-12.)

Herman Ottó utca páros, Herman Ottó utca páratlan 1-29-ig, és 35-végig.

15. sz. szavazókör: Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző (Szent László utca 8-12.)

Fürdőház utca, Herman Ottó utca páratlan 31-33/A-ig, Kiskadarka utca, Mérey utca, Szent László utca páros.

20. számú szavazókör: Szekszárdi 2. Számú Óvoda (Mérey utca 37-39.)

Balremete, Benedekvölgy, Bethlen Gábor utca, Bocskai köz, Bocskai utca, Bodza utca, Borzsák Endre utca, Dicenty Dezső utca, Diófa utca, Ferenc szurdik, Hosszúvölgy, Hosszúvölgy utca, Jobbremete, Kápolna tér, Kerékhegy, Kerékhegy utca, Mandula sor, Remete utca, Rövidvölgy, Szücsény-szurdik.

V. számú VÁLASZTÓKERÜLET

19. számú szavazókör: Szekszárdi Garay János Gimnázium (Szent István tér 7-9.)

Babits Mihály utca, Bartina köz, Bartina utca, Bálint köz, Eszperantó pihenő, Kablár köz, Kálvin tér, Kisbödő, Kisbödő utca, Kisbödő-hegy utca, Puskás Tivadar köz, Puskás Tivadar utca, Nagybödő, Nagybödő utca, Séd köz.

21. sz. szavazókör: Szekszárdi Garay János Gimnázium (Szent István tér 7-9.)

Béla király tér, Béri Balogh Ádám utca páratlan 1-19/C-ig, Bródy köz, Dózsa György utca, Flórián utca, Garay udvar, Garay tér, Ibolya utca, Kálvária utca, Kilátó utca, Lehel utca, Móricz Zsigmond utca, Vincellér utca, Vörösmarty utca.

34. számú szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Alisca utca páros 2-28-ig, Barátság utca, Bródy Sándor utca, Kurta utca.

35. számú szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Alisca utca páros 30-42-ig, Alisca utca páratlan 9-végig, Holdfény utca, Rozsnyay Mátyás utca.

VI. számú VÁLASZTÓKERÜLET

22. számú szavazókör: Szekszárdi Garay János Gimnázium (Szent István tér 7-9.)

Csokonai utca 3-13, Jókai utca, Perczel Mór utca, Szent István tér páratlan, Találka tér.

23. számú szavazókör: Szekszárdi Garay János Gimnázium (Szent István tér 7-9.)

Bezerédj utca, Halköz köz, Munkácsy utca, Piac tér, Széchenyi utca páros 2-60-ig, Széchenyi utca páratlan, Vár köz, Ybl Miklós lakótelep, Ybl Miklós utca.

24. sz. szavazókör: Szekszárdi Garay János Gimnázium (Szent István tér 7-9.)

Arany János utca, Bem utca, Benczúr utca, Bercsényi utca, Háry János utca, Obsitos utca, Szabó Dezső utca, Dr. Szentgáli Gyula utca, Széchenyi utca páros 62-64-ig, Wesselényi utca páros

26. számú szavazókör: Wunderland Óvoda (Wesselényi utca 19.)

Alkotmány utca páros 14-végig, Alkotmány utca páratlan 21/A-végig, Béri Balogh Ádám utca páros 2-56-ig, Béri Balogh Ádám utca páratlan 21-37-ig, Bezons park, Dobó utca, Vasvári utca páratlan 1-29-ig.

VII. számú VÁLASZTÓKERÜLET

5. sz. szavazókör: Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Zrínyi utca 78.)

Aranytó utca, Avar út, Bárányfok, Béketelep, Bern utca, Bogyiszlói út, Borrév, Csarnok utca, Csörge-tói utca, Epreskert utca, Józsefpuszta, Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, Korsófölde utca, Margaréta utca, Mátyás király utca páratlan 57-végig, és Mátyás király utca páros 68-tól végig, Nyámándpuszta, Ózsák puszta, Páskum utca, Pipacs utca, Rosner Gyula utca, Sport utca, Szarkaláb utca, Totév ipartelep, Vásártér, Wopfing utca.

16. számú szavazókör: Babits Mihály Kulturális Központ (Szent István tér 10.)

Szent István tér páros, Wosinsky Mór lakótelep

17. számú szavazókör: Babits Mihály Kulturális Központ (Szent István tér 10.)

Bajcsy-Zsilinszky utca, Kinizsi utca, Luther tér, Mészáros Lázár utca, Toldi utca.

18. sz. szavazókör: Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskola (Szent István tér 15-17.)

Ady Endre utca, Csokonai utca 17-végig, Holub József utca 1-4-ig és 10-24-ig, Hunyadi utca, Mikes utca.

28. számú szavazókör: Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (Szent-Györgyi Albert utca 6.)

Csengey Dénes utca páros 40-48., Dienes Valéria utca páratlan végig, dr. Hadnagy Albert utca, Holub József utca 5-8-ig, Kisfaludy utca, Mattioni Eszter utca, Mészöly Miklós utca, Tartsay Vilmos lakótelep 1-29-ig, Vasvári utca páratlan 31-végig, Vasvári utca páros, Viola utca

VIII. számú VÁLASZTÓKERÜLET

25. számú szavazókör: Wunderland Óvoda (Wesselényi utca 19.)

Alkotmány utca páros 2-12-ig, Alkotmány utca páratlan 1-19-ig, Wesselényi utca páratlan

27. számú szavazókör: Szekszárid Dienes Valéria Általános Iskola (Szent-Györgyi Albert utca 6.)

Dines Valéria utca páros, Holub József utca 9., Szent-Györgyi Albert utca 1-10-ig,

29. számú szavazókör: Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (Szent-Györgyi Albert utca 6.)

Barát János utca, Sárviz utca, Szent-Györgyi Albert utca 11-végig,Tartsay ipartelep, Tartsay Vilmos lakótelep 30-végig, Tartsay Vilmos utca

30. sz. szavazókör: Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (Szent-Györgyi Albert utca 6.)

Alkony utca, Béri Balogh Ádám utca páros 58-végig, Búzavirág utca, Csengey Dénes utca páros 50-végig, Csengey Dénes utca páratlan, Halas utca, Honvéd utca, Jácint utca, Orgona utca.

IX. számú VÁLASZTÓKERÜLET

31. sz. szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Allende utca, Béri Balogh Ádám utca páratlan 39-89-ig, Fáy András utca.

32. számú szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Béri Balogh Ádám utca páratlan 91-végig.

33. számú szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Alisca utca páros 44-végig, Alisca utca páratlan 1-7-ig, Cseri János utca, Május 1. utca.

36. számú szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Bakta, Csalogány utca, Dr. Hirling Ádám utca, Napfény utca, Napfény köz.

X. számú VÁLASZTÓKERÜLET

37. számú szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Árok utca, Baranyavölgy, Cinege utca, Cinka, Cinka utca, Csatári utca, Csatár, Csobolyó utca, Csötönyivölgy, Faluhely, Gesztenyés, Gyűszűvölgy, Hébér utca, Istifán gödre utca, Ivánvölgy, Kacor utca, Kalász utca, Kisbaranya, Nagybaranya, Levendula utca, Porkolábvölgy, Sárköz utca.

38. sz. szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Árnyas utca, Bátaszéki út, Csap utca, Csend utca, Csopak utca, Dr. Nagy István utca, Dr. Tóth Lajos utca, Ebes utca, Ebespuszta, Gemenc utca, Kerámia utca, Kuruc utca, Lajos király utca, Magyar Sándor utca, Otthon utca, Puttonyos utca, Tüzér utca, Vadász utca, Vitéz utca.

39. számú szavazókör: Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda (Óvoda utca 5.)

Almás, Barázda utca, Domb utca, Fagyöngy utca, Görögszó, Gubacor, Gurovica, Harang utca, Harmat utca, Hegyalja utca, Hollós László utca, Kertész utca, Liget utca, Lugas utca, Major utca, Muskátli utca, Óvoda utca, Strázsahegy, Szekér utca, Szérű utca, Szilas köz, Szilas utca, Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő utca, Szőlőhegy, Szőlőhegy utca, Szőlőhegy Újtelep, Tóthvölgy, Tüske utca, Venyige utca, Vessző utca, Völgy utca, Zengő utca, Zöldfa.

5. függelék a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Közgyűlés tagjainak ülésrendje

A Közgyűlési ülésteremben az ülésrend a következő:

1. A polgármester mellett közvetlenül balra a jegyző, az aljegyző, a Hatósági és Koordinációs Igazgatóság vezetője, a Beszerzési és a Jogi Igazgatóság vezetője, az Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság vezetője ül.

2. A polgármester mellett közvetlenül jobbra az adott napirendi ponthoz meghívott vendégek ülnek, mellettük a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője, a főépítész, a Gazdasági Igazgatóság vezetője ül.

3. A polgármester helyétől jobbra a képviselők az alábbi sorrendben ülnek: Móra Viktória, Máté Péter Sándor, Szollár Zoltán, Kővári László, Gyurkovics János, Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér.

4. A polgármester helyétől balra a képviselők az alábbi sorrendben ülnek: Bomba Gábor László, Rácz Zoltán Rókus, Murvai Árpád, Csötönyi László, Illés Tamás Imre, Gulyás Róbert, Faragó Zsolt.

5. A polgármesterrel szemben elhelyezett asztalnál Zaják Rita tanácsnok.

6. függelék a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata alaptevékenységének a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti meghatározása

Az Önkormányzat alaptevékenységének szakágazat szerinti besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016030 Állampolgársági ügyek

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

025090 Egyéb védelmi ügyek

031030 Közterület rendjének fenntartása

031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

031060 Bűnmegelőzés

032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

041120 Földügy igazgatása

041140 Területfejlesztés igazgatása

041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

042110 Mezőgazdaság igazgatása

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kacsolódó szolgáltatások

042180 Állat-egészségügy

042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

042220 Erdőgazdálkodás

042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

042350 Halászat igazgatása és támogatása

043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása

044310 Építésügy igazgatása

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

045120 Út, autópálya építése

045130 Híd, alagút építése

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása

045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása

045530 Csővezetékes szállítás

046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás

047210 Szálloda- vendéglátóipar igazgatása és támogatása

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

061010 Lakáspolitika igazgatása

061020 Lakóépület építése

061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

063010 Vízügy igazgatása

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

076010 Egészségügy igazgatása

081010 Sportügyek igazgatása

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082010 Kultúra igazgatása

082020 Színházak tevékenysége

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082091 Közművelődés - közösség és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

083030 Egyéb kiadói tevékenység

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

098010 Oktatás igazgatása

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása

101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102031 Idősek nappali ellátása

102032 Demens betegek nappali ellátása

104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

104012 Gyermekek átmeneti ellátása

104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104043 Család és gyermekjóléti központ

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

107015 Hajléktalanok nappali ellátása

107016 Utcai szociális munka

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052 Házi segítségnyújtás

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

7. függelék a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Az önkormányzat képviselő csoportjai

1. Éljen Szekszárd Egyesület

1.1. Képviselőcsoport vezetője:

1.1.1. Bomba Gábor László

1.2. Tagjai:

1.2.1. Csötönyi László

1.2.2. Faragó Zsolt

1.2.3. Gulyás Róbert

1.2.4. Illés Tamás

1.2.5. Murvai Árpád

1.2.6. Rácz Zoltán Rókus

2. Fidesz - KDNP

2.1. Képviselőcsoport vezetője:

2.1.1. Máté Péter Sándor

2.2. Tagjai:

2.2.1. Szollár Zoltán

2.2.2. Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér

2.2.3. Gyurkovics János

2.2.4. Kővári László

2.2.5. Móra Viktória


  Vissza az oldal tetejére
//